Esperantaj publikaĵoj en la jaroj 1945-1968

(ĉeĥaj kaj slovakaj aŭtoroj)

@ = enkomputiligita

1968. KAKOŠ, Ján: Mohajra plejdo.(grotesko en 2 partoj. Tradukis Eduard V. Tvarožek. Bratislava, DILIZA 1968. 61, [1]p. 20,3 x 14,5.

@ 1968. Invito. Redaktis kaj kun kolektivo de kunlaborantoj verkis Čestmír Knobloch. Tradukis Tomáš Pumpr. Prago, Ĉeĥoslovaka Esperanto-Komitato; Olympia 1968. [2], [100], (2) p. 15 x 21. Fot., mapo. - Presis Státní tiskárna, závod 2, Praha 2.

1968. CINK, Josef: Junulara kantareto. 2-a kajero. Kompilis. . . Šumperk, Esp. rondeto ĉe SZK-ROH 1968. [1], 46, [2] p. 20,5 x 14,5 - [41 kantoj kun muziknotoj.]

@ 1968 Kníchal, Oldřich: Co nevíte o esperantu, Osvětový ústav v Praze a Československý esperantský výbor, 50 p.

1967. KILIAN, Theodor: Abc mezinárodního jazyka / de la internacia lingvo Esperanto. Metodická příručka. Třebíč. Osvětový dům B. Václavka 1967. [1], 54, [3] p. 16,6 x 12. - [Pres.] Grafia.31-67.

@ 1967. HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel: La bapto de caro Vladimir. El la ĉeĥa lingvo tradukis kaj komentis Tomáš Pumpr. Ilustris Nacia artisto de ČSSR Josef Lada. Praha, s. e. [Čeĥoslovaka Esperanto-Komitato] 1967. [2], 20, [2] p. 14,6 x 10,7. = Depresaĵo el la ĉeĥoslovaka eld. de Paco [1967, n-oj 167 - 168J. - Presis Knihtisk, záv. 2, Slezská 13, Praha 2. Orig.: Křest svatého Vladimíra (libroforme 1886).

1966. KUCHARSKÝ, Pavel: Cizojazyčná korespondence pro filatelisty [česká - ruská - německá - francouzská - anglická - italská - španělská - ma arská - esperantská]. 3. rozš. a dopln. vyd. Praha, Nakl. dopr. a spojů 1966. 231 p. 16 x 24. - [Esp. trad. de Jaroslav Mařík.]

1966. KILIAN, Theodor: Seznam 808 nejužívanějšich slovních kmenů v mezinárodním jazyce esperanto. Třebíč. Osvětový dům Bedřicha Václavka s. j. [1966]. [1], 31, [1] p. 16,5 x 12. - Vytiska Grafia 31, jihlava.

1966. HROMADA, Rudolf: Esperantsko-český, česko-esperantský kapesni slovník: 3. vyd. Praha, Stát. pedag. nakl. 1966. 349, 37, [2] p. 12 x 8,7. = Edice: Oboustranné kapesní slovníky. - [Kontraŭtitolo:] Esperanta-ĉeĥa, ĉeĥa-esperanta poŝvortaro. - [Enestas:] PUMPR, Tomáš: Přehled esperantské mluvnice. 37 p.

1965?. KOŽENÝ, Josef: Gramatiko de Bsperanto. Skizo kompilita de. . . Třebíč, [Esp. Klubo 1965?].90 p.20,5 x 14,5.

1965. ŠATURA, František - ROSA, Pavel: Učebnica esperanta pre kurzy a samoukov. Bratislava, Slov. ped. nak1. 1965. 219, [3] p., almet. 23 p. 20,5 x 15.

@ 1965. OTČENÁŠEK, Jan: Romeo, Julieta kaj la tenebro. Romano. Tradukis Vladimír Vá a, prologo de Luois Aragon, lingve kontrolis Miloš Lukáš kaj Henri Vatré, kovrilo de Jan Schaar Jr., eldonis J. Régulo eldonisto La Laguno MCMLXV [1965], 176 p. fot. 12 x 18,5

@ 1964. KILIAN, Theodor: Cvičebnice esperanta. 2. vyd. Praha. Stát. pedag. nakl. 1964. 270 s. Příl.

1964. HROMADA, Rudolf: Esperantsko-český, česko-esperantský kapesní slovník. 2. vyd. Praha. Stát. pedag. nakl. 1964 349, 37, [2] p. 12 x 8,7. - [ Kontraŭtitolo: ] Esperanta-ĉeĥa, ĉeĥa-esperanta poŝvortaro. - [Enestas:] PUMPR, Tomáš: Přehled esperantské mluvnice. 37 p.

1964. FILIP, Jan - FILIP, Karel: La turo inter nuboj. Dramo pri sankta Barbara en prologo kaj kvin aktoj. Verkita de. . . S. 1. [Romo?], Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista 1964. 96 p. 18,5 x 12,5 1 fot. = Kristana kulturo. IKUE-kajero. N-ro 4. - [Sur la kovrilo: ) Jan Filip.

1963. Božena Němcová - malgranda monografio. El la franca kaj ĉeĥa tradukis kaj kunordigis J. M. Havlik, la versojn esperantigis Jiří Kořínek, Ia tekston ko[n]trolis d-ro Tomáš Pumpr. Praha, Osvětový ústav 1963. [2], 19, [1] p. 14,4 x 10,3. = Literatura aldono al la revuo Paco.

@ 1962. VINAŘ, Valda: Ĉeĥaj fabeloj kun bildoj de Josef Lada. Laŭ popolaj temoj en Esperanto libere rakontas. . . Tenmori, Kôzôji, Aiĉiken, Amo-Akademio 1962. 74 p., 5 kol. il. 18,5 x 13.

1962. KUCHARSKÝ, Pavel: Cizojazyčná korespondence pro filatelisty [česká - ruská - německá - francouzská - anglická - italská - španělská - ma arská - esperantská], 2. dopln. a rozš. vyd. Praha, Nakl. dopr. a spojů 1962. 226 p.

@ 1961 Praha Gvidlibro. Eldonejo por sporto kaj turismo Praha 1961, tr. J. M. Havlík, il. Karel Műller, 186 p.

 1961. URBAN, Ŝtefo: Nova Ezopo. Versaĵoj. Antaŭparolo de Poul Thorsen. Ilustraĵoj de Jaromír Skřivánek. La Laguna, J. Régulo Perez 1961. 128 p. 19 x 12. = Stafeto. Beletraj Kajeroj. N-o 9.

@ 1961. KILIAN, Theodor: Cvičebnice esperanta. Praha, Stát. pedag. nakl. 1961. 274 p. 20,5 x 14,7.

@ 1961. Juĝu meml Faktoj pri Ĉehoslovakio. Eld. 2-a, reverkita. Tradukis Miloš Lukáš. Prago, Orbis 1961. 110, [4] p., [16] fot. p., 16,5x x 12,4,1 mapo 16,3 x 21,3.

1961. HROMADA, Rudolf: Esperantsko-český, česko-esperantský kapesní slovník. Praha, Stát. pedag. nakl. 1961. 349, 37, [2] p. 12,3 x 9.- [Kontraŭtitolo:] Esperanta-ĉeĥa, ĉeĥa-esperanta poŝvortaro. [Enestas: ] PUMPR, Tomáš: Přehled esperantské mluvnice. 37 p.

1960. URBANOVÁ, Eli: Nur tri kolorojn. Prezento de Julio Baghy. Ilustraĵoj de Karel Oberthor. La Laguna, J. Régulo 1960. 140 p. 19 x 12. = Stafeto, Beletraj Kajeroj. N-ro 3.

@ 1960. SEIFERT, Jaroslav: Panjo. E1 la ĉeńa tradukis Jiří Kořínek. Ljub ljana. Eldona Sekcio de Slovenia Esperanto-Ligo 1960. 77 [3] p., 1 fot. 19 x 13. - Presis: Tiskarna Toneta Tomšiča” Ljubljana. Orig.: Maminka (1955).

@ 1960. Faktoj pri Čeĥoslovakio. La loĝantaro kaj historio - La reĝimo - La civitanaj liberrajtoj - La strukturo de l'industrio, komerco kaj agrokulturo - La socio kaj familio - Sanitara prizorgado - Kulturo kaj sporto. El la ĉeĥa lingvo esperantigis Miloš Lukáš. Prago, Orbis 1960. 83, [3] p. 16,7 x 12. - [Sur la kovrilo k indikp.:] Juĝu mem! Faktoj pri Čeĥoslovakio.

1960. CINK, Josef: Junulara kantareto. 1-a kajero. Kompilis. . . Ostrava-Poruba, Esp.-rondeto ĉe Kulturdomo de ROH 1960. [2], 4fi. [2] p. 20 x 14. - [54 kantoj kun muziknotoj.)

@ 196?. KILIAN, Th [eodor): Esperanto. Učebnice. Třebíč. Okr. dům osvěty B, Václavka s. j. [196?].. B8 p. 18,9 x 12.B. - [Fotorepreso, sen la Legolibro.]

1959. KILIAN, Th[eodor): Esperanto. Snadná učebnice pro kursy a samouky. Jihlava, Klub esperantistů při Mě[stském] D[omě] O[světy] 1959. T7, [1] p. 20,8 x 14,8. - [Pres.] Jiskra 3.

1958. URBAN, Erhard: Gastronomia terminaro kun fakterminaro por kelneroj kaj kuiristoj. Esperanta, angla, ĉeĥa, franca. Universala Esperanto-Asocio 1958, Nederlando, aldono Jarlibro 1958, dua parto. 127 p.

1958. ŠUPICHOVÁ, Julie: La juna korespondanto. Varsovio, Asocio de Esp-istoj en Pollando 1958. 20 p. 20 x 14.

1957. ŠUPICHOVÁ, Julie: Unua legaĵo. Por komeneantoj kompilis... [Praha], TKKE 1957. 18 p. 30 x 22. Stencilita.

1957. ŠUPICHOVÁ, Julie: Ni legas kaj lernas. Legolibreto por komencantoj el verkaro de D-ro L. L. Zamenhof. Kompilis. . . Zagreb, Kroatia Esperanto-Servo 1957. 40 p.

1957. KOŘÍNEK, Jiří: Doktor Zamenhoj. Ke čtyřicátému výročí úmrtí. Brno, [propra eld.] 1957. [1], 19, [1] p. 14 x 10,5. - Stencilita. [Ĉeĥa poemo.]

1956. NOVOBILSKÝ, Vlastimil: Skizo pri 1a Esperanta literaturo. Prilaboris ... Opava, Esperanto-junularo ĉe Domo de Kulturo 1956. 74 p. 20 x 14,7.

1956. KILIAN, Th[eodor]: Esperanto. Učebnice a čítanka. Olomouc, eld. Esperantistoj Olomouc [1956]. 110 p. [Fotorepreso de la 5-a eld., Brno 1947.]

1955. MAŘÍK, Jaroslav: Resuma historio de la Esperanto-movado [Manuskripto], Kompilis... Praha [Opava], s. e. [Esp.-Fako de Domo de Kulturo P. Bezruč] 1955. [40] p. 29,7 x 21. Stencilita.

1955. Kantareto! Kie oni gaje kantas, tie ne estas pesimistoj. [Hradec Králové, F. Pytloun 1955]. [1], 44 p. 13,5 x 20,3. [Stencilita.][47 kantoj sen muziknotoj.]

1955. HEYERDAHL, Thor: Kon-Tiki. Prel. Eduard V. Tvarožek. Martin, Osveta 1955. 187, [3] p. 21 x 1B. Orig.: Ekspedicio Kon-Tiki [1951].

1954. ŠUPICHOVÁ, Julie: Esperatnto v kostce. Praha, Klub esperantistů při OB 1954. 19 p. 29,7 x 21. Stencilita.

@ 1953. HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel: La bapto de caro Vladimir. Legendo el la rusa historio. El la ĉeĥa esperantigis Tomáš Pumpr. il. ĉeĥa Nacia Artisto Josef Lada. La Laguna [Kanariaj Insuloj], J. Régulo 1953. 141 p. = Stafeto. Bel-literatura eldon-serio. 2. Orig.: Křest svatého Vladimíra (libroforme 1886).

@ 1952. OMELKA, F[rantišek]: La alaska stafeto kaj Kaptitoj de la glacirokoj. Originale verkitaj en Esperanto de ... . Rickmansworth, Esperanto Publ. Co. 1952. 96 p. 22 x 14.

1952. KOŽENÝ, Josef: Gramatiko de Esperanto. Skizo kompilita de . .S.1. [Kutná Hora], s. e. [propra eld.], s. j. [1952]. 178 p. 21 x 15 - Stencilita.

1952. KLIMSZA, Emil: Praktická učebnice mezinárodniho jazyka esperanto pro kursy a samouky. Sestavena podle nejnovější metody v 18 lekcích s cvičeními, konversací jakož i klíčem. Pro češtinu upravil Adolf Rzyman. Vyd. l. Dolní Suchá, ZK ROH jámy Dukla 1952. 54 [ ? ] p. 29,7 x 21.

1951. Vintro en slovakaj montaroj. Slovakio. [Bratislava]. Direkcio por fremdultrafiko, Slovakotour s. j. [ĝis 1951]. [2] p. 21,3 x 10, [22] p. 21,3 x 20 fald. 21,3 x 10. = KÚS, T. Sv. M. - [Dorsa titolo:] Slovakaj montaroj vintre.

1951. TVAROŽEK, Eduard V.: Esperanto v 14 úlohách. 3. dopln. a opr. vyd. Napísal.:.. Martin, Slovenský esperantský ústav 1951. 43, [1] p. - Tlačiar: Neografia, n,. p., Martin.

1951. ŠUPICHOVÁ, Julie: Mladý dopisovatel. (Juna korespondanto.) Naší esperantské mládeži věnuje. . . Obsah: 1. Soukromé dopisy,. 2. O esperantu. 3. O filatelii. [Praha, EAČSR] 1951. 24 p. 14,5 x 10,3. [= Almet. ĉe Esp-ista, 6, 1951, n-o 11.]

1951. PYTLOUN František: Vortareto Esperanto-ĉeĥa. Ĝi estis eldonita pro granda manko de presitaj vortaroj. Enhavo proksimume 3700 vortoj. Kompilis. . . 2-a eldono. Kontrolis membroj de esperantista klubo en Hradec Králové, Jarka Dolansky, Emil Beran. [Hradec Králové, Esperantista Klubo] s. j. [1951]. [5], 54, [1] p. 20 x 14,3.

1951. KRAJÍC, L[adislav]: Učebné texty z esperanta. [1. vyd.] [Praha, EAĈSR 1951. [1],.29 p.28,8 x 20,8. Stencilita.- jm/tb [t. e. Jaroslav Mařik, Tomáš Balda].

1951. HROMADA, Rudolf: Česko-esperantský slovníček. [Praha, EA, ČSR) 1951. 32 p. 14,5 x 10,3. = Parto de la gaz. Esp-ista 1951, p. 141- 148.. - [Broŝurita de la eldoninto.]

1951. HROMADA, Rudolf: Česko-esperantský slovníček, - Esperantsko-český slovníček. [Praha, EA; ČSR] 1951. 32. 32 p. 14,5 x 10:,3. Parto de la gaz. Esp-ista 1951, p. 141--148, 53-60. - [Broŝurita de la eldoninto.] [Surkovrila titolo:] Slovníček česko-esperantský a esperantsko-český.

1951. DEKKER, Maurits: La mondo ne havas atendejon. Teatraĵo en tri aktoj. El nederlanda lingvo tradukis F. Faulhaber. Paris, Sennacieca Asocio Tutmonda 1951.. 80 p., [8 p. fot.] 21,5 x 13,5.

1950?. Kantareto. Kie oni ĝoje kantas, tie trankvile ripozu. Malbonaj homoj, pripensu, melodiojn neniam havas. S. 1., s. e., s. j. [ĉ. 1950?]. [1], 28 fol. 15 x 21. Stencilitá. - [40 kantoj sen muziknotoj. ]

@ 1950. VINAŘ, Vilda: Voĉoj de malproksime. Parafrazoj laŭ motlvoj el la poezio de primitivaj popoloj. La unua prezentado okazis 28. 6. 1950 en Hradec Králové. Hradec Králové, [ Esp. klubo] 1950. 9 fol. 28,5 x 20,7. Stencilita.

1950. Trenčín [bonvenigas vin]. 2-a eld. Trenčín, Slovakotour 1950, 24 p. 11. - [Teksto slovaka k Esp.) Rec.: Esp-ista, 6, 1951-10, n-o 10, p. 113.

1950. STAŇURA, Adolf: Propono de Esperanto-stenografio, Karlovy Vary, Grafia [1950]. 4 p. 29.7 x 21. - Grafia. Karlovy Vary - 50-2243. - Aparta represaĵo: Esp-ista, 5, 1950-04-28, n-o 4, 26-30.

@ 1950. SABINA, Karel - SMETANA, Bedrich [muziko]: Vendita fianĉino. Prodaná nevěsta. Komika opero en tri aktoj de Bedřich Smetana laŭ libreto de. . . El la ĉeĥa originalo tradukis en Esperanton kaj la radioekstrakton aranĝis Dro Tomáš Pumpr. Muzike kunlaboris Dro Josef Fousek. (Praha, , Ĉeĥoslovaka Radio] s. j. [1950]. 9 p. 29 x 21. Stenšilita, Orig.: Prodaná nevěsta (1863).

1950. Por via sano, samideano, utile servas Karlovy Vary, Čeĥoslovakio. Karlovy Vary, vydaxěvatelský odbor ÚRO při jednotném nár. výboru, s. j. [ĉ. 1950]. 6 p. 20 x 15 fald. Rec.: Esp-ista, 5, 1950-12, n-o 10, p. 79.

1950. Por via sano Karlovy Vary, Čeĥoslovakujo: mondbanejo de laboruloj. [Karlovy Vary], s. e., s. j,. [1950]. [2] p. 44,5 x 39,9, fald. [16] p. 22,4 x 10. = ZČT 03 KV-50 4095.

@ 1950. MAJEROVÁ, Marie: Urbo sub signo de fajro. Preložila Božena Vlčková. Připravil ONV Kladno - IV. ref. [osvětové odd.]. [Praha], Pražské nakladatelství 1950. 28, [1] p. 21 x 15. - Orig.: Město ve znamení ohně (1941). Rec.: Esp-ista 6, 1951-O1, n-o 1, p. 5.

1950. LORENZ, Francisco Valdomiro: Esperanto sem Mestre. 4-a ediçao. Revista e aumentada pelo Autor. [Do 22 ao 26 milhar.] Rio de Janeiro, Federaçao Espírita Brasileira 1950. 240 p. 18 x 14. - Rec.: Esp-ista, 6, 1951-Ol, n-o 1, p. 6.

1950. Lerneja reformo en Čeĥoslovakio. Dua eld. Tradukis Jaroslav Mařík. Kunlaboris D-ro T. Pumpr. Praha, Instituto de Esperanto-Servo 1950. 55, [3] p. 15,5 x 11. - Biblioteko, Vol. 2.

@ 1950. KVAPIL, Jaroslav - DVOŘÁK, Antonín [muziko]: Najado [Rusalka]. Lirika fabelo en tri aktoj de. . . Opermuziko de . . . El ĉeĥa originalo tr[a]dukis en Esperanton Dro Tomáš Pumpr. [Praha, Ĉeĥoslovaka Radio 1950]. 26, [1] p. 29 x 20,5 cm. Stencilita. Orig.: Rusalka [1901].

1950. KOŘÍNEK, Jiří: Esperanto a Stalinovo poučení o jazykovědě. S. 1. [Praha], s. e. [Gazeta servo de. EAĈSR] s. j. [1950].4 p.29,7x x 21. Stencilita. Inf.: Esp-ista, 5,1950-12, n-o 10, p. 75. 278. KOŘÍNEK, Jiří: Esperanto kaj poezio, S. 1. [Lanškroun?], s. e., s. Seminario en Lanškroun okazinta 12.-20. XII. 1953.

1950. KILIAN, Th[eodor]: Lernolibro de Esperanto. Praha, Esp.-Asocio ČSR 1950. [1], 25 p. 29 x 21. - Stencilita.

1950. K úč jazyka esperanto. Košice, Slovakotour 1950. [2], 32, [2] p. 9,2 x 7,7:

@ 1950. 8. Ĉeĥoslovaka Esperanto-kongreso en Brno 27.-29. 5. 1950. Tekst-libreto. Brno, Svaz esperantistů 1950. 16 p. 20,6 x 14,2. - Vyšlo ke sjezdu esperantistů v Brně v květnu 1950. Odpovědný redaktor Jiří Kořínek.

1950, KRAJÍC, L[adislav]: Učebný text z esperanta. S. 1., s. e.. s. j. [proks. 1950].29 p. 29,5 x 21. Stencilita.- [7.2 lecionoj. Atentigo pri Esperanto-Asocio en ĈSR, Malá Štěpánská 7, Praha II.]

195? PECHOČ, Venceslao: Praktika konversacio. Tiu ĉi verketo celas helpi al kursanoj de elementaj kursoj kaj doni al gvidanto de tiuj kursoj sufiĉe da materialo por facila konversacio. S. 1., s. e., s. j. [195?]. 32 p. 20,5 x 15.

1949?. Písemný kurs mezinárodní světové řeči Esperanto". Řídí klub esperantistů v Hradci Králové. Iniciatinto kaj gvidanto de skriba kurso František Pytloun. . . Kontrolis D-ro A. Pitlík.... Hradec Králové, Esperantista Klubo s. j. [1949?]. Poparta paĝnum. [62] p. 23,5 x 16,3. Rec.: Esp-ista, 4, 1949-09, n-o 7, p. 55.

1949. VALAŠ AN-DOLINSKÝ, Ján: Ve ká slovenská učebnica medzinárodnej reči esperanto. 2. vyd. Bratislava, Riaditelstvo pre cestovný ruch pri PPO 1949. 122,6 p. 20,5 x 14,5. - Publikácia Slovakotouru, miestneho sboru pre cestovný ruch v Trenčíne. Kontraŭtitolo: ] Granda slovaka lernolibro de la internacia lingvo Esperanto. Rec.: Esp-ista, 5,1950-02, n-o 1/2, p. 10.

@ 1949. SABINA, Karel - BLODEK, Vilém [muziko]: En la puto. Komika opero en 1 akto. Vortoj de. . . Versa rakontado de dro Tomáš Pumpr. [Praha, , Ĉeĥoslovaka Radio] 1949. [3]; 16 p. 29,5 x 21 cm. Stencilita. Orig.: V studni [1866].

1949. REČEK, Antonín: Mezinárodni jazyk esperanto. Učebný text pro začátečníky. Sestavil... Karlovy Vary, Klub esperantistů s. j. [1949]. [39] p. 29,5 x 21. Stencilita. Rec.: Esp-ista, 4, 1949-12, n-o 10, p. 76.

1949. Por via sano, samideano, utile servas Karlovy Vary (Carlsbad, Czechoslovakia). [Trad. MUDr. František Vaněk.] Karlovy Vary, s. e, 1949. Rec.: Esp-ista, 4, 1949-09, n-o 7, p. 53.

@ 1949. O zkouškách z esperanta. Všeobecné poučení a sylabus otázek. Připravila zkušební komise:. Zredigoval T. Pumpr a St. Kamarýt. Praha, Svaz esperantistů Čs. republiky 1949. 16 p.

1949. Navštivte Trenčín. Trenčín Vás vítá! Trenčín bonvenigas vin! Text: MrPh Ján Halaša a prof. Št. Pozdišovský. Foto: MrPh ]án Halaša, Ján Hajduch a Štefan Marton. Návrh a úprava: Laco Gá a. Bratislava, riadite stvo pre cestovný ruch; Trenčín, Slovakotour 1949. [2] p. 42 x 60, fald. [24) p. 21 x 10. Fot. - [Dorsa titolo:] Trenčín srdce Povazia. - Hlbkotlač: Státní tiskárna, n. p. základní závod Unie. - [Teksto slovaka, unu alineo Esp.]

1949. MAŘÍK, J[aroslav]: Dodatek novodobých vyrazů k Velkému slovníku česko-esperantskému J. a K. Filipových. S. 1., s. e., s. j. [1949). 4 p. 16 x 11. Inf.: Esp-ista, 5, ě1950-02, n-o 1/2, p. 14.

1949. Lerneja reformo en Ĉeńoslovakio. Tradukis Jaroslav Mařík. Kunlaboris T. Pumpr. Praha, Instituto de Esperanto-Servo 1949. 55, [3] p. 14 x 10,5. = Biblioteko. Vol. 2.

1949. HROMADA, Rudolf: Slovník česko-esperantský. [Praha], Svaz esperantistů v ČSR 1949. 188 p. 16 x 12. - Tiskl Cíl, Karlovy Vary. Parto de la eldonkvanto aperis poparte en gaz. Esp-ista 1947 - 1949). Rec.: Esp-ista, 4, 1949-09, n-o 7, p. 54-55, Inf.: Esp-ista, .5, 1950-02, n-o 1/2, p. 14.

1949. FILIP, Jan - FILIP, Karel: Velký slovník česko-esperantský. Napsali .... Přerov Společenské podniky 1949. 654 [2] p. 17 x 11. -[Kontraŭtitolo:) Granda vortaro ĉeĥa-Esperanta. Verkita de... - Tiskárna Jaroslav Oma v Hradci Králové. [Almete]: Dodatek novodobých výrazů. J[aroslav] Mařík. 4. p. Rec.: Esp-ista, 6, 1951-O1, n-o 1, p. 5.

1949. Esperantista poŝkalendaro 1950. Hradec Králové, EAĈSR klubo [1949]. 65, [2], [76] p. 12 x 8,8. Rec.: Esp-ista, 5, 1950-02, n-o 1/2, p. 10.

1949. BERKA, Aleš: Konversacia lernolibro. Vsetín, [propra eld.] 1949. 32 x 23. il. -- Stencilita.

1949. [Bratislava.] Bratislava, Slovakotour 1949. - [Prospekto okaze de 3-a Slovaka E-kongreso.] Rec.: Esp-ista, 4, 1949-09, n-o 7, p. 53.

1949. [0lomouc]. Olomouc, [MNV] 1949. 15 x 10. 64 il. - [Albumo, urboplaneto k. konciza historio de la urba. Ĉeĥe, ruse, angle, france, Esp.] Rec.: Esp-ista, 4, 1949-10, n-o 8, p. 62-63.

1949. [0lomouc. Detala plano de 1a interna urbo.] Olomouc, 1949. 94 x x 51. - [Klarigoj en la ĉeĥa, rusa, pola, angla, franca k Esp.] Rec.: Esp-ista, 4, 1949-10, n-o 8, p. 63,

1948?. Tábor, Ĉeĥoslovakio. Tábor, propaganda komisiono de la Loka nacia estraro s. j. [1948?]. 10 p. 20,5 x 10,5 fald. 10 fot., 1 des., des., 1 mapo.

1948. VALAŠ AN DOLINSKÝ, Ján: Okienko do sveta. Učebnica medzinárodného jazyka esperanto. Turč. Sv. Martin, Slovenský esperantský ústav 1947, 64 p. 20 x 15 = Cudzojazyčĉná príl. 25. roč. čas. Krásy Slovenska. Rec.: Esp-ista, 3, 1948, n-o 5, p. 63. Kp.: Esp-isto slov., 3, 1948, p. 61: 48 p.

1948. V[ALAŠ AN] DOLINSKÝ, J[án]: Malgranda vortaro Esperanta-s1ovaka kaj slovaka-Esperanta. Kompilis. . . Turč. Sv. Martin, Slovaka Esperanto-Instituto 1948. [2], 209, [3], [2] p. 15 x 11,5. - [Kontraŭtitolo:] Malý slovník esperantsko-slovenský a slovensko-esperantský. Rec.: Esp-ista, 3, 1948-10, n-o 8, p. 88.

1948. V[ALAŠ AN] DOLINSKÝ, J[án): Momenta rigardo en la trezorejon de la slovaka popolkanto. Turč. Sv. Martin, Slovaka Esperanto-Instituto s. j. [1948]. 8 p. 20,8 x 15. = [Represo el Esp-isto slov., 2, 1947-11/12, n-o 17/18, p. 130-136.]

1948. TVAROŽEK, Ed[uard] V.: Esperanto v 14 ůlohách. 2. dopln. a opr. vyd. Turč. Sv. Martin, Slovenský esperantský ústav 1948. 32 p. 18 x 14. Ofsete presita. Rec.: Esp-ista, 3, 1948-12, n-o 9/10, p. 99.

1948. ŠUPICHOVÁ, Julie: Malá učebnice esperanta. Slovníček esperantsko-český. 2. vyd. Pro mládež napsala. . Nymburk, Svatopluk Hrnčíř 1948,. 86, [2] p. 14,5 x 10. = Hrnčířovy příručky. Č. 17.

1948. La 11. Sokol-Festaro. Praha, Komitato de la Sokola kongreso s. j. [1948]. [8) p. 15 x 10,5 fald. I1. - Imprimé en Tchécoslovaquie. - [Dorsa titolo:] Ĉeĥoslovakio. Kp.: Esp-ista, 3, 1948-04, n-o 4, p. 50.

1948. Krátké uvedení do esperanta. [Náčrtek struktury esperanta.) [Tekstoj] H. K. Bouška. Praha, Svaz esperantistů ČSR s. j. [1948]. (2] p.29,7 x 21. = 2. informační list o esperantu [4. vyd.] - [Presita kiel 2-a parto sur unu folio kun = 1. informační list o esperantu [10. vyd.).] - (Pres.0ma, Hradec Králové].

1948. Konstitucio de Ĉeĥoslovaka Respubliko. Konstitucia leĝo el 9 majo 1948. Proklamita 9 junio 1948 sub la nr-o 150 en la Kolekto de leĝoj kaj dekretoj de Ĉeĥoslovaka Respubliko. Tradukis Jaroslav Mařík. Kunlaboris D-ro T. Pumpr kaj R. Hromada. Praha. Instituto de Esperanta-Servo 1948. 70, [2] p. 14 x 10,5. = Biblioteko. Vol. 1.

1948. KILIAN. Th[eodor]: Esperanto. Učebnice a čítanka. 6. vyd. 20.25. tisíc. V Brně, Pokorný a spol. 1948. 111 p. 19.5 x 12,5.[Sur la kovrilo:] Espsranto. Snadná učebnice pro kursy a samouky a mezinárodní čítanka. .

1948. KILIAN, Th[eodor]: Esperanto. Učebnice a čítanka. 7. vyd. Brno, Pokorný 1948. 111, [1] p. 19,5 x 12,5. - [Sur la kovrilo:] Esperanto. Snadná učebnice pro kursy a samouky a mezinárodní čítanka.

1948. HUBKA, Zdeněk: Cizinec před pultem. Praha, Tiskařské a vydavatelské družstvo čs. obchodnictva [1948]. 16 p. 48 x 12. - Kun 20 varolistoj. Esp. teksto J. Mařík. Rec.: Esp-ista, 5, 1950-06, n-o 6, p. 46.

1948. FILIP, Jan - FILIP, Karel: Kantareto. Ĉeĥoslovakaj popolaj kantoj esperantigitaj de. ... 2-a pliigita eld. Kovrilo k il. de Pavel Šneberger. Praha František Buhr 1948. 63 p. 1.6,5 x 12,5. - Presita de la Industria Presejo en Praha. - [57 kantoj k 4 himnoj, kun muziknotoj.)

1948. Esperanto - jednotné jazykové pojítko národů. [Aŭtoro de la teksto] H. K. Bouška. Praha. Svaz esperantistů ČSR s. j. [1948]. [2] p. 29,7 x 21. = 1. informační .list o esperantu [10. vyd.]. [Presita sur unu folio kun = 2. informační list o esperantu [4. vyd.).) - [Pres. Oma, Hradec Králové].

1948. Esperantista poŝkalendaro 1949. Hradec Králové, Esp. Klubo 1948. 154 p. 14 x 10. Inf.: Esp-ista, 3, 1948-12, n-o 9/10, p. 102. Rec.: Esp-ista, 4, 1948-02, n-o 2, p. 13.

@ 1948. ČAPEK, Karel: Skizoj pri Nederlando. Kun desegnaĵoj de l'aŭtoro. El la ĉeĥa lingvo tradukis G.J. Degenkamp. Reviziis laŭ la originalo E. Faulhaber-Ĉiŝkovská. Amsterdam, Libroservo, F. L. E. [1948]. 96 p. 19,5 x 12. Orig.: Obrázky z Holandska [1932]. Rec.: Esp-ista, 4, 1949-05, n-o 5, p. 39.

1948. Co chcete vědět o organizaci esperanta v Československu? Praha, Esperanto Asocio en Ĉeĥoslovaka respubliko s. j. [1948]. 15, [1] p. 14,7 x 11,2. [= Almet. ĉe Esp-ista, 3, 1948, n-o 8.]

1948. /Trenčín.] Trenčín, Slovakotour 1948. 20 p. 9 5 x 9,5. Inf.: Esp-ista, 3, 1948, p. 32; Esp-isto slov., 3,1948, n,o 2/3, p. 40.

1948. . . Vizitu la Altajn Tatrojn en Slovakio, Ĉeĥoslovakujo. [Svit], s. e. [Stefano Toth?] 1948. [10] p. 16,6 x 11 fald. - Fot. - [Almetita multobligita atentigo.]

1947?. Praha. Praha, prezidantaro de la ĉefurbo s. j. [1947?]. [10] p. 21 x x 10 fa?d. - Kp.: Esp-ista, 4, 1949-O1, n-o 1, p. 4.

1947. TVAROŽEK, Ed[uard] V.: Esperanto v 14 úlohách. Bratislava, Slovenské esper. sdruženie [1947]. 28 p. 28 x 19. - Stencilita. Rec.: Esp-ista, 3, 1948-05, n,o 5, p. 62.

1947. ŠUPICHOVÁ, Julie: L. L. Zamenhof. Napsala .... Praha, Orbis 1947. 35, [5] p. 18 x 12,5; = Kdo je. 89.

1947. ŠUPICHOVÁ, Julie: Hovoříme esperantsky.[Esperanta konversacio.] Vyd. 2., přeprac. V Praze, Šolc a Šimáček 1947. 125, [6] p. 20,5 x 14,5.

1947. ŠUPICHOVÁ Julie: Esperanto. Mluvnice a cvičebnice pro samouky a kursy. Vyd. 5., přeprac. Praha, Šolc a Šimáček 1947. 124, [2] p. 20,5 x 14,5.

1947. Saluton. [Teksto de] Ludmila Kolářová, Karel Pekárek. [Trad. Tomáš Pumpr.] Praha, Orbis [1947]. 15, [1] p. 15 x 10,5. Int.: Esp-ista, 3, 1948, n-o 3, p. 29, 32,

1947. Krátké uvedení do esperanta. (Náčrtek struktury esperanta). [Teksto] H. K. Bouška. Praha, Svaz esperantistů ČSR s. j. [1947]. [2] p.29,7 x 21.= 2. informační list o esperantu (3. vyd.].= X.47. - [Presita kiel 2-a parto sur unu folio kun = 1. informační list o esperantu (9. vyd.).] - [Pres. Oma, Hradec Králové].

1947. Kio nova en Ĉeĥoslovakio. Oni preparas la 11. Soko1-feston en Praha 1948. Praha Sletová kancelář - Komitato de la Sokola kongreso s. j. [1947], [2] p. 21,7 x 1I,7. - [Pres.] Cíl”, Karlovy Vary.

1947. Kio nova en Ĉeĥoslovakio. 2. Oni preparas la 11. Soko1-festaron en Praha 1948. Praha, Sletová koncelář (Komitato de Sokola kongresaro] s. j. [1947]. [3] p. 21 x 11,4.

1947. KILIAN, Th[eodor]: Esperanto. Učebnice a čítanka. 5. vyd. 18.19. tisíc. V Brně, Pokorný a spol. 1947. 111 p. 19,5 x 12,5. - [Sur la kovrilo: ] Esperanto. Snadná učebnice pro kursy a samouky a mezinárodní čítanka.

1947. HROMADA. Rudolf: Kolik je vás, esperantistů? Praha, EAČSR 1947. = Almet. ĉe Esp-ista, 2, 1947, n-o 1. - [4000 ekz.] Inf.: Esp-ista, 3, 1948-03, n-o 3, p. 27.

1947. GINZ, Ota: Esperanto na poštovních cenninách. Praha, Svaz esperantistů ČSR [1947].4 p. 30 x 21,2. 19 fot. = 4. informační list o esperantu. - Represo el Československá filatelie" [3, 1947] n-oj 10, 15 [p. 148-151, 229 k el Esp-ista, 2, 1947-10, n-o 8, p. 89-92].

1947. FILIP, Jan - FILIP, Karel: Velký slovník esperantsko-český. Napsali. .. 2: vyd Přerov, Společenské podniky 1947 [1948-02]. 44G, [1] p. 17 x 11. - [Kontraŭtitolo:] Granda vortaro Esperanta-ĉeĥa. 2-a eld. - Tiskl Jaroslav Oma v Hradci Králové. Rec.: Esp-ista, 6, 1951-O1, n-o l, p. 5.

1947. FILIP, Jan - FILIP, Karel: Esperanto a katolíci. 1. vyd. Frýdek; Exerciční dům 1947. [2], 32, [2] p. I4,6 x 10,5. = Životem. Č. 374. - Tiskeni knihtiskárny A. Koch, n. s., Odry.

@ 1947. Esperanto - jednotné jazykové pojítko národů. [Aŭtoro de la teksto] H. K. Bouška. Praha, Svaz esperantistů ČSR s. j. [1947]. [2] p. 29,7 x 21. = 1. informační list o esperantu [9. vyd.). = X. 47. - [Presita sur unu folio kun = 2. informační list o esperantu (3. vyd.).] - [Pres. Oma, Hradec Králové].

1947. Esperantista poŝkalendaro 1948. Hradec Králové, Esp. Klubo 1947. 88 p. Inf:: Esp-ista, 3, 1948, n-o 3, p. 32. ,

1947. En someraj monatoj de 1a jaro 1948 almenaŭ unu tagon en Kroměříž. Ekspozicio 100 jarojn de la ĉeĥa nacia vivo en Kromměříž. [Kroměříž], s. e. [MNV?] [1947]. [4] p. 21 x 15. 1 il. - Tiskla Zář v Brně. Inf.: Esp-isto slov., 2, 1947-11/12, n-o 17/18, p. 144.

1947. BLAHA, František: Esperanto por progresintoj. 20 lecionoj. Zlín, s. e. 1947-09. [21] p. 29,7 x 21. - Stencilita,

1946. VÁŇA, Arnošt: Medzinárodný jazyk Esperanto. Stručná učebnica, čítanka a slovník esperantsko-slovenský a slovensko-esperantský. Zostavil a vydal.... Žilina, propra eld. 1946. 128 p. 20 x 14. = Edícia 1. Roverov-junákov. Rec.: Esp-ista, l, 1946-08, n-o 5/6, p. 56-57.

@ 1946. PUMPR, Tomáš: Česká a slovenská literatura v esperantu (Doplněné pojednání z Časopisu Esperantista, 1946/I, č. 8. str. 73.) Praha, Svaz esperantistů Československé republiky [1946]. 8 s. 21,4 x x, 14,8. = Informační letáky o esperantu. Nová řada č. 2. - Knihtiskárna Jar. Strojil, Přerov.

1946. KILIAN, Th[eodor]: Esperanto. Učebnice a čítanka. 4. vyd. 13.I.6. tisíc. V Brně, Knihtiskárna a nakl. Pokorný a spol. 1946. 111 p. 19,5 x 12,5. - [Sur la kovrilo:] Esperanto. Snadná učebnice pro kursy a samouky a mezinárodní čítanka.

1946. FILIP, Jan - FILIP, Karel: Písemný kurs mezinárodniho jazyka esperanta v 10 částech. Praha-Břevnov [F. Buhr ] 1946. 80 p. 30 x x 21. - Stencilita. Inf:: Esp-ista. 5; 1950-02, n-o 1/2, p. 3.

1946. FIBICH, Zdeněk: Poem. Zpěv a klavír. Česky: K. Balling. English: J. Marquand. Français: Jar. Fabla. Esperanto: Rud. Hromada. 5. vyd. Praha, Fr. A. Urbánek a synové [1946]. 5 p. - [Muziknotoj. ]

1946. ENTNER, Hanuš - BĚLOHLAV, Josef: Cizinec na ČSD. Seznam řečí: a) v hlavní části: l. bulharsky, 2. německy, 3. anglicky, 4. španělsky, 5. esperantsky, 6. francouzsky, 7. italsky. 8. ma arsky, 9. holandsky, 10. polsky, 11. rusky, 12. ukrajinsky, 13. rumunsky, 14. srbochorvatsky, 15. švédsky, b) v příloze: česky. 3. vyd. [Praha), ministerstvo dopravy [1946]. [1], 32, [2], [1] p. 20,5 x 10,2. Prov. 122-ob [06B47-b]. - XII. 4B. - [Pres.] Grafika” tiskařské podniky v Plzni