Esperantaj publikaĵoj en la jaroj 1918-1944

(ĉeĥaj kaj slovakaj aŭtoroj)

@ = enkomputiligita

1944.Voĉoj de Poetoj el la Spirita Mondo. Rio de Janeiro, Livraria Editora da Federaçâo E. Brasileira 1944. 144 p. 19 x 14. - Enkonduko de Ismael Gomes Braga. Versoj peritaj de mediumo Francisco Candido Xavier: originalaj (Grabowski, Zamenhof, Schulhof, Teodoro A. Dolejš k. a.) tradukitaj [el 8 portugal-lingvaj aŭtoroj] de F. V. Lorenz. Rec.: Esp-ista, 4,1949-09, n-o 7, p. 55.

1942. Bhagavad-Gîtâ, tio estas, Sublima Kanto pri la Senmorteco. El la sankskrita originalo verse tradukis Francisco Valdomiro Lorenz. Rio de Janeiro, Livraria da Federaçao E. Brasileira 1942. 95, [1] p. 18 x 13,5.

1941. LORENZ, Francisco Valdomiro: Diverskolora bukedeto. Poemoj kaj poemetoj tradukitaj el 40 lingvoj. Rio de Janeiro, Livraria editora da Federaçao E[sp]. Brasileira 1941. 159 p. 18 x 13. - [Kun antaŭparoIo pri la aŭtoro.]

1940. BERKA, Aleš: Konversacia lernolibreto. [Vsetín], s. e. 1940. 36 p. 22 x 15. - Stencilita.

1939?. Všem přátelům myšlenky pomocného mezinárodního jazyka. Inf.: Šupichová 1939, p. 50.

1939?. Styky s celým světem. Inf.: Šupichová 1939, p. 50.

1939?. Rozšíření esperanta. Inf.: Šupichová 1939, p. 50.

1939?. RIEDL, L[adislavJ: Malfermitaj horizontoj. Inf.: Šupichová 1939, p. 49.

1939?. RIEDL, L[adislav]: Tridek kaj unu noktoj. Inf.: Ŝupichová 1939, p. 48.

1939?. RIEDL, L[adislav]: Ne estas eble. Inf.: Šupichová 1939, p. 48.

1939?. RIEDL, L[adislav]: Modesta diademo. Inf.: Ŝupichová 1939, p. 49

1939?. RIEDL, L[adislav]: Manoj de amatino. Inf.: Šupichová 1939, p. 48

1939?. RIEDL, L[adislav]: Larmantaj horoj. Inf.: Šupichová 1939, p. 49.

1939?. RIEDL, L[adislav]: La vojo. Inf.: Šupichová 1939, p. 49.

1939?. RIEDL, L[adislav]: La morto venis. Inf.: Šupichová 1939, p. 49.

1939?. RIEDL, L[adislav]: Kantoj, kiuj ne sonas. Inf.: Šupichová 1939, p. 49.

1939?. Rádce samouků. Inf.: Šupichová 1939, p. 50.

1939. Ve věci ida. Inf.: Šupichová 1939, p. 50: Kp.: Esp. Zprav., 2, 1922-03, n-o 3, p. 23.

1939. ŠUPICHOVÁ, Julie: Zajimáte se o esperanto? 150 otázek a odpovědí o esperantu a jeho hnuti. Napsala. . . Potštejn, BES 1939. [2], 96, [2] p. 14,5 x 10,8. - Tiskem Ant. Pražáka v Jablonném n. Orl.

1939. NEUŽIL, Albín: Z prednášek prof. Andrea Ĉe z Bukurešti, Inf.: Šupichová 1935, p. 27; 1939, p. 49.

1939. NEUŽIL, Albín: El mia lernejo. Inf.: Šupichová 1939, p. 49.

1939. Mezinárodní jazyk a jeho význam pro dělnictvo. Inf.: Šupichová 1939, p. 50.

1939. MAREŠ, J.: Luhačovice. Inf.: Šupichová 1939, p. 49.

1939. Jeden jazyk pro všechny. Inf.: Šupichová 1939, p.50.

1939. Internacia federacio de la liberu penso. Inf.: Šupichová 1939, p. 50.

1939. Esperanto ve službách filatelie. [Flugf.] Inf.: Šupichová 1939, p. 50.

1939. Esperanto a skauting. [Teksto slovaka.] Inf.: Šupichová 1939, p. 50.

1939. DURENKAMP, J.: Sankta Katarino. Biografio de fama sanktulino. Brno, E. M. L. 1939. 110 p. 18 x 12. - Presis A. Pražák, Jablonné n. Orl. [Komplete konfiskita en la presejo fare de Gestapo 1939--03.]

1939. Dělníci esperantisté! [Flugf.] lnf.: Šupichová 1939, p. 50.

1939. Ĉefaj katolikaj preĝoj. Inf.: Šupichová 1939, p. 50.

1939. BES-a adresaro de esperantistoj e1 ĉiuj landoj. 14-a eld. 1939/40. Potštejn, BES (1939). 12, 56. [10] p. 15 x 11,6. - Presis Ant. Pražák, Jablon[n]é n.0rl.

1938?. Studujici mládeži! Inf.: Šupichová 1938, p. 50.

1938. VALAŠ AN DOLINSKÝ, Ján: Mluvnica a slovnik slovensko-esperantský. Gramatiko kaj Vortaro Slovaka-Esperanta. Trenčianské Teplice Domov Speváckeho sboru slov. učitelov 1938. 164 p. - Tlačila/Presis Mor. Unie, Brno.

1938. VAHEN-SVETINOV, Damjan: Miaj vojoj. Poemoj. 3. Brno, E. M. L., Eldonejo de Malkaraj Libroj 1938. 51, [2] p. 17 x 13. - Presis A. Pražák, Jablonné n. 0., Ĉeĥoslovakujo.

1938. ŠILHART, Jos[ef]: Esperanto. Učte se cizím jazykům. Lernu fremdajn lingvojn. Upravil/Aranĝis... Nymburk, s. e. [propra eld.] 1938. 47, [1] p. 16,4 x 10,5. - Tiskl Stanislav Strachota, knihtiskárna, Nymburk.

1938. ŠAMLA, Jiří Vítězslav: Slovník k moderní učebnici mezinárodniho jazyka. [Brno, Moravské nakl. 1938]. 36 p. - [Sur la kovrilo:] Šamlův lidový slovník esperantsko-český a česko-esperantský.

1938. ŠAMLA, Jiří V.: Lidová učebnice esperanta. Brno, Nový lid [1938]. 32 p. 20 x 14,5.

1938. SEPPIK, Henrik - MALMGREN, Ernfrid: Systematický kurs mezinárodniho jazyka esperanto. - Sistema kurso de Esperanto. Pro češtinu upravil prof. Ing. Ladisiav Krajc, Praha, Svaz esperantistů Čs. republiky 1938. [1], 101, [3] p. 17,5 x 12. - Presis Jar. Strojil, Přerov.

1938. Plze . ČSR. [Plze ] s. e. 1938-06. 20 p. fald. 21 x 10. Fot., 1 mapo, 1 urboplano. = E. p. - VI. 1938 - 10.000.

1938. l0a Sokola kongreso. La ĉefa kultura okazaĵo de Eŭropo 1938. Praha, Ĉeĥoslovakio, junio-julio 1938. [Praha], s. e. [Ministerio de Komerco] 1938. 12 p. 19 x 21. Il. = Es. - Presita en Ĉeĥoslovakio. - Melantrich Praha. Rec.: Ligilo, 9, 1938-06, n-o 6, p. 50.

1938. KRYSTA, Ludw[ig]: Kantareto. S. 1., s, e., s. j. [1938). 12 p. 34 x 21. Stencilita. Rec.: Ligilo, 9, 1938, n-o 8/10, p. 73. - [29 kantoj kun muziknotoj, trad. el 6 lingvaj, k originalaj. Prezo 6,50 Kč.]

1938. KRYSTA, Lud[wig]: Mezinárodni jazyk Esperanto na jednom listě. Mluvnice, slovníček, výslovnost a tvoření slov. - Sestavil Lud. Krysta, česky upravil Ad. Sta ura. Český Těšín, L. Krysta [1938]. [4] p. 37,3 x 31,6. - Tisk V. Nitkievič, Č. Těšín.

1938. Katalogo de Čeĥoslovaka Esperanto-Librejo Praha II. Truhlářská 16. [Praha, Esperanto-Asocio en Čeĥoslovaka Respubliko] 1938. 32 p. 21 x 14,9. - Presejo Jaroslav Oma, Hradec Králové.

1938. ERBEN, Karel Jaromír: Bukedo e1 ĉeĥaj naciaj mitoj. El ĉeha lingvo tradukis Dro Tomáš Pumpr. Ilustris Riko Mikeska. Praha, Esperanto-Asocio en , Čeĥoslovaka Respubliko 1938. 93, [1] p. 20,4 x x 14,8. II. Orig.: Kytice z pověstí národních (1853J. - Presis Jaroslav Strojil, Přerov. - [Du diversaj paper-kvalitoj.]

1938. EML Kalendaro 1938. Brno, Eldonejo de Malkaraj Libroj A. Berka 1938. 15 x 10. II.

@ 1938. ČAPEK, Karel: La blanka malsano. Triakta dramo en 14 bildoj. El la ĉeĥa tradukis Th. Kilian. Olomouc, Moraviaj Esperanto Pioniroj 1938. 100 p. 20,5 x 15. - Presis Jaroslav Strojil, Přerov. Orig.: Bílá nemoc [1937].

@ 1938. BASS, Eduard: Forlasita. Streĉa unuakta historieto. [Laŭ la franca sceno de Max Maurey.) Tradukis Jiří V. Ŝamla. Brno, Pokorný 1938. 19 p. 20,5 x 14,3. = Esperanta Teatro-biblioteko. N-ro 2.

@ 1938. AVERČENKO, Arkadij T.: Forta karaktero. Dialoga komedio unuakta. Silentema najbaro. Tradukis Jiří V. Šamla. Brno, Pokorný 1938. 19 p. 20,5 x 14,3. = Esperanta Teatro-biblioteko. N-ro l.

1938. Alvoko a1 1a tutmondo. Potštejn, BES 1938. 4 p. 23,7 x 15,5. = Ĉeĥoslovaka Informanto. N-ro 1-a. Novembro 1938. - Presis A. Pražák, Jablonné n. Orl.

1937.Vizitu Ĉeĥoslovakion! Ĉeĥoslovaka esperantistaro vin atendas. [Praha, Esperanto-Asocio en Ĉeĥoslovaka respubliko] s., j. [1937]. [12] p. 19 x 21.

1937. ZAMENHOF, L. L.: Malgranda legolibro. D-ro... Brno, Eldonejo de Malkaraj Libroj, Aleš Berka, nákl. vl. 1937. 71, [1] p. 15 x 12. 1 fot. - Presis Ant. Pražák, Jablonné n. Orl.

@ 1937. WERNER, Vilém: Homoj sur flosglacio. Komedio un tri aktoj. Olomouc, Moraviaj Esperanto Pioniroj 1937. 79, [1] p. 21 x 15. Orig.: Lidé na kře [1936], - [Aperis poparte en Ligilo, 8, 1937.]

@ 1937. WERNER, Vilém: Homoj sur flosglacio. Komedio en tri aktoj. Laŭ la 3-a eldono tradukis kaj eldonis Moraviaj Esperanto Pioniroj, Olomouc. Olomouc, Moraviaj Esperanto Pioniroj 1937. 109, [1] p. 21 x 15. Orig.: Lidé na kře [1936]. - [Alia kompostaĵo ol ĉe la samtitola libro aperanta poparte en Ligilo, 8, 1937.]

@ 1937. Verda stacio. Esperanta almanako de la Ĉeĥoslovaka radio. Redektis Dalibor Chalupa kaj Jiří V. Šamla. Brno, Ĉeĥoslovaka radio. Radiojournal [1937]. 78 [2] p. 20,5 x 15. - Kovrilo k. tipografia aranĝo de Richard Šembera. Presis Pokorný k. komp., Brno.

1937. ŠAVEL, V[áclav]: Ŝlosilo de l' internacia filatelista korespondado. Jablonné n. Orl.; Esp.-Presejo Ant. Pražák 1937. BS p. 17,5 x 11. Rec.: Ligilo, 9, 1938-03, n-o. 3, p. 26. - [77 frazoj en Esp., čeĥe, germ., france, angle;. Aŭtoro ne menciita en la recenzo.]

1937. OMELKA, F[rantišek]: Aventuroj de Antonio. Brno, Eldonejo de malkaraj libroj 1937. [1], 57, [2, 2] p. 16 x 12. 5 il. - Presis A. Pražák, Jablonné n. O.

1937. MACEK, Alojz M.: Malá učebnica esperanta (pre začiatočnikov]. Sostavil. . . V Trnave, Spolok sv. Vojtecha 1937. 76 p. 15,1 x 10,7. Knižnica Plamena”. Sv. č. 5. - Knihtlačiaren Spolku sv. Vojtecha v Trnave.

1937. KLIMSZA, Emil: Samouczek pomocniczego jazyka miedzynarodowego Esperanto. Dolna Sucha, propra eld. 1937. 162 p. 20,5 x 12,5. Rec.: Ligilo, 9, 1938-02, n-o 2, p. 18.

1937. KILIAN, Th[eodor]: Esperanto. Učebnice a čítanka. 3. vyd. [11.12. tisíc.) V Brně, Knihtiskárna a nakl. Pokorný a spol. 1937. 111 p. 19,5 x 12,5. - [ Sur la kovrilo: ] Esperanto. Snadná učebnice pro kursy a samouky a mezinárodní čítanka.

1937. JU-PIN, Paŭlo: La milito en Ekstrem-Oriento. Psika problemo internacia. Alvoko al sinceraj kaj bonvolemaj homoj. El franca lingvo trad. René de Lajarté. Brno, E. M. L. - Aleš Berka 1937. 32 p, , 15 x 10.

1937. HVĚZDENSKÝ, Vlada: Pro la ĉarma amo, pro la rava paradizo. Poezio de l' eterna amo. Vizovice, en propra kosto 1937. 19, [1] p. 17,5 x 11,3. 1 p. almetita. = Knižnice Maják Svobody Lidstva". Lumturo de la Libero de la Homaro". Volumeto 4.

1937. Grotoj de la Klubo de Čeĥoslovakaj Turistoj. Praha Klub čs. turistů [1937]. 7.6 p. fald. Inf.: Lfgilo, 8, 1937-02, n-o 2, p. 15.

1937. FILIP, Jan: Fino de Ia mondo. Simbola socia simfonio en tri aktoj. Dramo de. . . Muziko de D-ro Oldřich Svoboda. Brno, Eldonejo de Malkaraj Libroj - Aleš Berka 1937. 58, (1), [2] p. 17,5 x x 12,3. - Presis A. Pražák, Jablonné n. Orl.

1937. FILIP, Jan: Ĉeĥoslovakaj kristnaskaj kantoj. Tradukis ka j eldonis... Přibyslav, propra eld. 1937. 20 p. 15 x 11,5. [Muziknotoj.] Rec.: Ligilo, 9, 1938-02, n-o 2, p. 18. - [11 popolaj kantoj religiaj kaj 4 alitemaj, ankaŭ la ĉeĥoslovaka ŝtata himno).

1937. Esperanto-Schlüssel. Praha, 1937.

1937. BES-a Adresaro de esperantistoj e1 ĉiuj landoj.13-a eld. 1937/38. Potštejn, BES (Berger'a E-Servo) [1937]. [12],48,16, [2] p. 14,4 x 11.2.- Družstvo knihtiskárny v Hranicích.

1937. BATĚK, A. S.: Prvouka. 2. vyd. Neoglyfy mládeži. Praha-Liboc, s. e. 1937. 32 p. 18,5 x 13.

1937. 10. Soko1 olimpiado Praha 1938. Praha, Sletová kancelář ČOS s. j. [1937]. [8] p. 10,2 x 14,7 fald. - [Pres.] Grégr, Praha.

1936. ZELDENTHUIS, G. H, N.: Kongresa renkonto. Komedieto poŝforsnata. 2 scenoj. Brno, E. M. L. A. Berka 1936. 8 p. 15 x 10.

1936. WOLKER, Jiří: Balado pri okuloj de l'hejtisto. Tradukis Jiří Vítězslav Šamla. Ilustris František Bílkovský. Prostějov, Ligilo, esp. revuo 1936. [9 fol.] 21 x 15,5. - Presis Jar. Strojil, Přerov. Orig,.: Balada o očích topičovych [192?].

@ 1936. VRBA, Jan: Homo de Dio. Romaneto tradukita el la ĉeĥa de Jaroslav Hladký. Olomouc, Moraviaj Esperanto Pioniroj 1936. 112 p. 20,5 x 15. - Presejo Jar. Strojil, Přerov. Orig.: Člověk boží [1917].

1936. ŠAMLA, Jiří V.: Moderní učebnice mezinárodniho jazyka. Typo a kresby: O. Crhounek. Brno, Mor. nakl. B. Pištělák 1936. 79, [1] p. [+ p. 81 - 116] 20 x 14. - [Sur la kovrilo:] Esperanto. Moderní učebnice - [Enmetaĵo [p. 81 - 116]:] Slovník k moderní učebnici mezinárodního jazyka.

@ 1936. POLÁCH, Bohumír - ŽALMAN, Jiří - WEINBERGER, Jaromír [muziko]: Sur rozoj sternite. Opereto en 3 aktoj, Tradukis: Jiří V. Šamla. Ludita ĉeĥe kun granda sukceso sur ĉiuj ĉeĥoslovakaj scenejoj kaj esperante 2-an de januaro 1936 en la Verda stacio Radiojournal, Brno. Praha, Thalia 1935. 127 p. 15,5 x 11,7. = 251. Orig.: Na růžích ustláno [1935] .

1936. Klič jazyka esperanto. 5. vyd. Praha, Svaz esperantistů Čs. repnbliky 1936. [2], 32, [2] p. 11,5 x 7,4.

1936. BERKA, A[leš]: Slovník esperantsko-český. (10.000 slov). Sestavil... Brno, nákl. vl. 1936. 84 p. 15 x 10. = 2-a libro de E. M. L. Brno. - Tisk A. Pražák, Jablonné n. Orlicí.

1936. BERKA, A[leš]: Slovnik česko-esperantský a esperantsko-český. Sestavil..: Brno, nákl. vl. 1936. 184 p. 15 x 10. = 3-a libro de EML Brno. - Tisk A. Pražák, Jablonné n. Orlicí.

1936. BERKA, A[leš]: Slovník česko-esperantský (10.000 slov). Sestavil... Brno nákl vl. s. j. [1936]. 99 [1] p. 14 5 x 10. = 1-a libro de: Eldonejo de malkaraj libroj, Brno - V, Jirchářích 8. - Tiskem A. Pražáka, Jablonné n. O.

1935. Uherské Hradiště. Uherské Hradiště, Esp.-societo 1935. 12 p. 9 il. Rec.: Ligilo, 6, 1935-03, n-o 3, p. 31.

1935. ŠUPICHOVÁ, Julie: Samideana vortaro. Jablonné n. Orl., A. Pražák 1935. 20 p. 14 x 9,5.

1935. ŠUPICHOVÁ, Julie: Esperantský dopisovatel. (Esperanto-korespondanto) Návod, jak psáti esperantské dopisy soukromé a obchodní. Instrukcio, kiel skribi privatajn kaj komercajn leterojn en Esperanto. Praha-Pankrác, Jos. Svoboda 1935. 140, [4] p. 18,5 x 13,5.

1935. ŠUPICHOVÁ, Julie: Esperanto, jeho vývoj a význam pro národni školu. Praha, Čs. graf. unie 1935. 49, [1] p. 21 x 14,8.

1935. Kolín, Ĉeĥoslovaka respubliko. [Verkis] Josef Štolba. Tradukis Jan Janda. Kolín, Esperantista Klubo 1935. [2] 16, [4] p. 15 x 10,5. - Esperanto-presejo A. Pražák, Jablonné n. 0.

1935. KILIAN, Th[eodor]: Esperanto. Učebnice a čítanka. 2. vyd. 6.-10. tislc. V Brně, Knihtiskárna a nakl. Pokorný a spol. 1935. 109, [3] p. 19,5 x 12.4. - [Sur la kovrilo:] Esperanto. Snadná učebnice pro kursy a samouky a mezinárodní čítanka.

1935. KILIAN, Th[eodor]: Esperanto a jeho tvůrce. Třebíč. s. e. [1935]. 27. [1] p. 21 x 15. = Původně vytištěno ve vyroční zprávě Obchodní akademie Dra Albína Bráfa v Třebíči za školní rok 1934-1935.

1935. K úč jazyka esperanto. 2. vyd. [Praha, Sväz čs. esperantistov] 1935.

1935. Jeden jazyk pro celý svět. [O. Ginz.) Inf.: Šupichová 1935, p. 27; Šupichová 1939, p. 50.

1935. DEN, Petro: Kie1 fariĝi kreanto facile kaj rapide. Eseoj. Kun permeso de la aŭtoro trad. Moraviaj Esperanto Pioniroj. . . Olomouc, Moraviaj Esperanto Pioniroj 1935. 230, [2] p. 18,7 x 14. - Presis Hanácká knihtiskárna Olomouc. Orig.: Tvůrcem snadno a rychle (1933). - [Du specoj de bindajxo: 1. ruĝa, supre simbola libro, malsupre la titolo, 2. nigra, supre la titolo, malsupre la signo de MEP. ]

@ 1935. Ĉeĥoslovaka antologio. Redaktis O. Ginz kaj Stan. Kamarýt. Kunlaboris V. Čech, J. V. Dolinský, V. Echtner, J. Fousek, R. Fridrich, M. Ginzová, R. Hromada, J. Hladký, J. Ježek, V. Jukl, J. Kožený, M. Lukáš, V. Kowariková, Moraviaj Esperanto-Pioniroj, 0. Sklenčka, B. Sklenčková, T. Pumpr, J. Rosa, P. Rosa, Fr. Stanek, O. Štech, B. Vlčková, E. Wanitsek, A. Weiner. Budapest, Literatura Mondo 1935. 465, [3] p., 32 il.-p. 23,3 x 15. - Készitette a Pestvidéki Nyomda Vácon.

1935. BRADÁČ, Pravoslav: Sever nás láká. Reportáž z cest. Připojen slovníček česko-finsko-švédský. Mor. Ostrava, nakl. Slavard” 1935. 111, [7] p. 20 x 13,2. 1 fot. - Věnováno stoupencům zelené hvězdy. Al miaj verdstelaj amikoj el la tuta mondo!

1935. BES-a Adresaro de esperantistoj e1 ĉiuj landoj. 12.-a eldono por la jaro 1935-36. Potštejn. BES[1935]. [16], 64, 16, [2] p.14,5 x 11,1.

1935. Altaj Tatroj. 10-a eldono. Trad. Otto Ginz. [Prago], Ministerio de fervojoj [1935]. [1], 32,[1] p. 22,5 x 10,5. 2 mapoj 1.5,5 x 21. = Ĉeĥoslovakio. Propagandaj monografioj de Ĉeĥoslovakaj Ŝtataj Fervojoj. Redaktas. . . Jos. Bělohlav. 1. - Kp. 485.

1934. TAKACS, Jozefo - TARNOW, Paŭlo: Katalogo de la Esperanto-gazetaro. Kompilis kaj komentariis. . Reiviziis kaj kompletigis. . . Jablonné n. Orl., Ant. Pražák 1934. 168 p. 15,4 x 11,g.

1934. Jiří Mahen: Lunatika. Tr. Jiří V. Šamla, teksto por Verda Stacio, stencilita

1934. MILIČ, Bohumil - ŠAMLA, Jiří: Mezinárodní školni dopisování. Známkou a esperantem poznávej svět! Praha, Čs. grafická unie 1934. 5 fol., 10 p. [faldf.] Rec.: Ligilo, 5, 1934, n-o 4, p. 31..

1934. KAMARÝT, Stan[islav]: Filozofia vortaro. Kompilis Dr. ... Olomouc, Moraviaj Esperanto Pioniroj 1934. 170, [1] p. 17,5 x 12,5. - Presis Hanácká knihtiskárna, Olomouc.

1934. Internacia libertempejo en Lázně Bělohrad. Lázně Bělohrad, Esperantista klubo 1934. [8] p. 20,5 x 11,8. - Presns J. Vojtíšek, Lázně Bělohrad.

1934. HAŠEK, Jaroslavo: La travivaĵoj de la brava soldato Ŝvejk dum la mondmilito. La dek unuaj ĉapitroj de la granda verko tradukitaj en esperanton. La tradukon el la ĉeĥa lingvo prizorgis Jozefo Ŝtadler. Paris, Sennacieca Asocio Tutmonda kaj Asocio por disvastigo de Laborist-Tendenca Esperanto-Literaturo [1934]. 152 p. 18 5 x 13. Orig.: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války ( 1921-).

1934. ENTNER, Hanuš - BĚLOHLAV, Josef: Cizinec na ČSD. Seznam rečí: A) V hlavní části: 1. bulharsky, 2. německy, 3. anglicky, 4. španělsky, 5. esperantsky, 6. francouzsky, 7. holandsky, 8. italsky, 9. lotyšsky, 10. ma arsky, 11. polsky, 12. rusky, 13. rumunsky, 14. srbochorvatsky, 15. švédsky. B) V príloze: česky. [Praha, s. e.] 1934. [1], [40], [1] p. 21 x 10,3. 1 mapo.

1934. EISELT, Josef: Esperanto pro každého. Praha, Orbis 1934. 73, [2] p. = Knihovna domáciho učení. Sv. 14.

@ 1934. ČAPEK-CHOD, K[arel] .M[atěj]: Noveloj. Tradukis . . Moraviaj Esperanto Pioniroj. Olomouc, Moraviaj Esperanto Pioniroj 1934. 85, [1] p. 18 5 x 14. - Presis Hanácká knihtiskárna, Olomouc. Orig.: U rotačky. Otec. Chvojka.

1934. Ĉeĥoslovakio. Teksto: Ing. Jar. Brož. Traduko: Otto Ginz. Ilustraĵoj: Otakar Štafl. Projektita de PhDr Josef Bělohlav. [Praha], Ministerio de fervojoj 1934. 12 p. 22,5 x 10,5 fald. [2] mapoj, [8] kol. il.

1934. BES-a adresaro de esperantistoj e1 ĉiuj Iandoj. 11-a eld. Potštejn, BES 1934. [18], 72: 20, [2] p. 14;6 x 11,5. - [Sur la kovrilo:] 12-a eld.

1934. AISBERG, Eŭgeno: Mi komprenas fine 1a radion! Amuza kaj populara enkonduko en la radioteknikon. Originale en Esperanto verkis. . . Bildojn desegnis H. Guilhac. 245 bildoj kaj desegnoj. Budapest, Literatura Mondo 1934. 140, [1J p. 23,5 x 16. - Pestvidéki Nyomda Vácon. - Sur la kovrilo: Fine! Nun mi komprenas la radion!

1933.Unua slovaka kristana princo. Mil cent jaroj de kristaneco en ĉeĥoslovaka teritorio. Pro mil-cent-jara datreveno de konstruo de la unua kristana preĝejo en ĉs. teritorio laŭ verko de Dro J. Hodál kompilis kaj el la slovaka tradukis St. Kamarýt. Nitra, komitato de Pribina-festoj 1933. 14 p. Rec.: Ligilo, 4, 1933-10, n-o 8, p. 87.

@ 1933. VLADYKA, Ladislav: Mi en li. Romano. Tradukis. . . Moraviaj Esperanto Pioniroj. Olomouc, Moraviaj Esperanto Pioniroj 1933. 191, [1] p. 18,5 x 14. - Presis Hanácká knihtiskárna, Olomouc. Orig.: Já v něm [1927].

1933. ŠUPICHOVÁ, Julie: Esperanto. Mluvnice a cvičebnice pro samouky a kursy. Vyd. 4., přeprac. Praha, Šolc a Šimáček 1933. 128 p. 18,5 x 11,5.

1933. SOMMER BATĚK, Alexandr: Neoglifoj, la monda skribo. 1. lernoIibro. Praha-Liboc, [propra eld.] 1933. 16 p. 26,5 x 18.5.

1933. LANTI, E [ŭgeno]: Dělnický esperantismus. Přeloženo podle revidovaného vydáni. Praha, Svaz dělnických esperantistů v Č. S. R. 1933. 36 p. 17,5 x 13.

1933. KILIAN, Th[eodor]: Esperanto. Učebnice a čítanka. V Brně, Knihtiskárna a nakl. Pokorný a spol. 1933. 108, [3) p. 19.5 x 12,7. - [Sur la kovrilo:] Esperanto. Snadná učebnice pro kursy a samouky a mezinárodní čítanka.

1933. FILIP, Jan: Mezinárodní řeč a katolici. 2. vyd. Praha, vl. n. 1933. 3, [1] s. - Tisk Josef Bartl.

@ 1933. Du noveloj. Olomouc, Moraviaj Esperanto Pioniroj 1933. 81 p. 18,5 x 14. - Presis Hanácká tiskárna, Olomouc. - SUMÍN, Jiří [pseŭd. de VRBOVÁ, Amalie]: Genutrantoj. Trad. M. Jandlová, T. Mrázková k M. Zíková. Orig.: Živitelé. [El: Boj s andělem.] - SVOBODOVÁ, Růžena: Maryĉka danculino. Trad. Tonča Mrázková. Orig.: Maryčka tanečnice. [El: Černí myslivci.]

1933. BĚLOHLAV, Jos[ef]: Ilustrita gvidlibro tra linioj de ĉehoslovakaj ŝtataj fervojoj. Trad. Fr. Slavík. [Praha], Ministerio de fervojoj s. j. [1933?]. 10 prosp. 776 x 9,6 fald. 19,6x 96 [11] mapoj, [140] il.- [Pres.] V. Neubert a synové, Praha. Inf.: Progreso,15, 1933-05, n-o 1, p.10.

1932. Vysoké Tatry. [La tekston k mapojn verkis] Ph. Dr. Jos. Bělohlav. [Praha], Ministerio por fervojoj [de 1932]. [1], 24, [1] p. 22,5 x x 10,5 2 mapoj 15,5 x 21,2 kol. il. de Otakar Štáfl 13,2 x 17,5. = Ĉeĥoslovakio. Propagandaj monografioj de Ĉeĥoslovakaj Ŝtataj Fervojoj. 1.

1932. SOMMER-BATĚK, Alexandr: Neoglyfy, písmo světové. 1. učebnice. 2. opr. vyd. Praha, vl. n. 1932,. 594 p. - Litografie V. Jarkovský, Praha 2.

1932. Praha. Čefurbo de Ĉeĥoslovaka respubliko. 2-a eld. Redaktis H. K. Bouška. Praha, Ĉeĥoslovaka asocio esperantista 1932. 12 p. 25 x x 10,5 fald. - Presis Industria presejo en Praha.

1932. HERRMANN, Ignát: Fokso-Nukso. Memorinda instrua kaj averta rakonto. Laŭ la tria eldono tradukis..... Moraviaj Esperanto Pioniroj. Olomouc, Moraviaj Esperanto Pioniroj 1932. 65, [2] p. 18,5 x x 14. - Orig.: Foxl Voríšek [1913).

1932. BES-a Adresaro de esperantistoj e1 ĉiuj landoj. 10-a eld. Potštejn, BES 1932. [18], 80, 20, [2] p. 14,7 x 11,3. - Tiskem Politiky” v Praze.

1932. 0lomouc. Ĉeĥoslovaka respubliko. Olomouc, s. e. 1932. 6 p. 21,2 x x l0,6 fald. Il.-- Hanácká knihtiskárna, Olomouc.

@ 1931. WELZL, Jan: Tridek jarojn en la ora nordo. Esperantigis Moraviaj Esperanto Pioniroj. En Olomouc, Moraviaj Esperanto Pioniroj 1931. 314, [1] p., 1 fot. 18 x 14, 1 mapo 18 x 25. - Presis Hanácká tiskárna, Olomouc. Orig.: Třicet let na zlatém severu [1930].

1931. Praha. Čefurbo de Ĉeĥoslovaka respubliko. Praha, Ĉeĥoslovaka asocio esperantista 1931. 12 p. 25 x 10,5 fald. [9] fot. - [Dorsa titolo:] Praha. Malnova centro de Eŭropo. - Presis Industria presejo en Praha.

1931. Ni servas. Hradec Králové, Universala Esperanto-Asocio, Teritoria Oficejo por Ĉeĥoslovakio, Novembro 1931. [1], 16, [1] p. 15,4 x 11,6. - Presis A. Pražák, Jablonné n. Orl.

1931. Lázně Bělohrad. Somera restado en Ĉeĥoslovaka respubliko. Lázně Bělohrad, Odbor Klubu Československých turistů 1931. [16] p.16,4 x 11,5. - Esperanto-Presejo A. Pražák, Jablon[n]é n. Orlicí.

1931. KROLMUS, Karel: Učebnice světové mezinárodní řrči Esperanto” upravená na podkladě české mluvnice. Napsal... V Kralupech n. Vlt., nákl. vl. 1931. [l], 8, 7, 7, 8, 8, 12, 10, 12, 12, 12, 15, 20, 14 p. 15 x 11. - [Sur la kovrilo:] Internacia mondlingvo Esperanto. Lernolibro konstruita sur la bazo de l'bohema gramatiko. Učehnice sestavená na podkladé české mluvnice. - Tiskem graf. záv. J. Bláhy v Kralupech n. Vlt.

1931. Hlasujte pro zavedeni jednotného mezinárodniho pomocného jazyka a sta te se jeho přáteli! Plze , I. esperantský klub Plze 1931. [2] p. 22,2 x 14,9. - [Flugfolio informanta pri 6 Esp.-societoj en Plze .]

1931. BES-a Adresaro de esperantistoj e1 ĉiuj Iandoj. 9-a eld. Potštejn, , BES 1931. [2, 16], 89, 20, [2] p. 14,7 x 11,2.

1931. 9. slet všesokolský. La 9a tutsokola kongreso. Praha 1932. Praha kancelář IX. sletu všesokolského s. j. [1931]. [12] p. 20,8 x 9,6 fald. - [Pres.] V. Neubert, Praha.

1930. Praktická učebnice esperanta pro kursy začátečnické se slovničkem esperantsko-českým a česko-esperantským. V Brně, Nový lid 1930. [2], 32, [1] p. 23 x 15,2. - Tiskl Pokorný a spol. v Brně.

1930. PEKÁREK, Jan: La ekonomia kooperativo de ŝtatoj de la Malgranda Entento. S. 1. [Prago], s. e. [1930]. [12] p. 23,2 x 15,5 -- [Propono prezentita dum konferenco de Malgranda Entento en Štrbské Pleso 15.-28. jun. 1930.]

1930. Mondfama kuracbanloko Karlsbad, Ĉeĥoslovakujo. [Preparis] Dr. G. S. l., s. e. [pres.] M. Schulz, s. a., Prague, s. j. [proks.. 1930], [9] p. fald. 22,5 x 10.

1930. Internaciaj konvencioj pri fervojaj person-, pakaĵ- kaj fretaĵ-trafikoj. Tradukis J. Řebíček. Olomouc, Moraviaj Esperanto pioniroj 1930. 251,, [2] p. 17 x 20,5. Almet.

1930. HROMADA, Rudolf - PETR, 0[tto]: Slovník esperantsko-český. Sestavili. . . V Brně, Nový lid 1930. 107 p. 14,5 x 9,5.

@ 1930. HERBEN, Jan: Malriĉa knabo, kiu gloriĝis. Tradukis T. Mrázkova kaj B. Pittner. [Olomouc], Moraviaj Esperanto Pioniroj 1930. 136 p. 19 x 14. 1 il. - Presis Hanácká knihtiskárna, Olomouc. Orig.: Chudý chlapec, který se proslavil [1928].

1930. FILIP, Jan: Velký slovnik esperantsko-český. Sestavil. . . V Přerově, Nový národ" 1930. 410, [4] p. 17 x 11. - [Sur la kovrilo:] Velký esperantsko-český slovník. Granda vortaro esperanta-ĉeĥa. - Vytiskla Společenská knihtiskárna v Přerově. Rec.: Esp-ista, 6, 1951, 1951-O1, n-o 1, p. 5.

1930. ČAPEK, Karel: Ŝtelita kakto. Tradukis el la ĉeĥa: Rud. Hromada, Praha, La Progreso [1930]. 14 p. 16,4 x 10,3. = Speciala represo el La Progreso [12, 1930-01, n-o 1, p. 2 - 6]. Orig.: Ukradený kaktus [1929).

1929. ZEMEK, Oldřich: Světovým požárem. Paměti. Praha, Ústřední logionakladatelství 1929. 497 p. 17,5 x 12. [46] fot. = Spisy Oldřicha Zemka. 1. - [Pri Esp. p. 300, 306-307, 442].

1929. Vizitu Ĉeĥoslovakan respublikon. Praha. Čedok k. a. [1929]. [10]. p. fald. 19,6 x 11,9. Kol. il. de Feikl jun., mapo k skemo de Jos. Bělohlav, fot. - [Pres.] A. Haase, Praha. - [Frunta kaj dorsa titoloj gluitaj sur presita angla teksto.]

@ 1929. ŠUPICHOVÁ, Julie: Rádce českého esperantisty. Informace o esperantu a jeho praktickém upotřebení. Sestavila. . . Praha... Sdružení přátel esperanta” 1929. 37 p. 16 x 10. - Tiskem Ant. Pražáka, Jablonné n. Orl.

1929. ŠATURA, František - ROSA, Pavel: Učebnica esperanta pre kurzy a samoukov. 2. vyd. II. Lubomír Kellenberger. Bratislava, Slov. ped. nakl. 1969. 212, [3] p., almet. 23 p. 20,5 x 15.

@ 1929. Sankta Venceslao, patrono de ĉeha nacio. Lia vivo, martira morto kaj gloro. 2-a eld. Laŭ propono de + Mrgro Dro Hanuš verkis en Esperanto Bořivoj Benetka. Bildeton desegnis Břetislav Štorm. Praha, Komitato por festoj de miljara jubileo de Sta Venceslao 1929. 28, [4] p,. 19,5 x 12.7. - [1] il. - Presis A. Pražák en Jablonné n. Orlicí.

1929. Praktická učebnice esperanta pro kursy začátečnické se slovničkem esperantsko-českým a česko-esperantským. V Brně, Nový lid 1929. [2], 32, [1] p. 23,3 x 15,3: - Tiskl Pokorný. a spol. v Brně.

1929. Piešt'any. Bad Pistyan. Pöstyen Fürdo, Piešt'any-les-Bains. Pieš any Spy.Reŭmatisma Banloko Tutmonda. Prilaboris G. Agricola. Pieš any, Riaditelstvo Kupelov 1929. [4] p. 16 x 11,5. = Turisma Servo de UEA. Aldono al Esperanto” Julio 1929. Eldono en Esperanto (l0.000 ekz.) - N-ro 23. - Presis: A. Granchamp, Annemasse [Haute-Savoie].

1929. Nia dekkvara” kongreso de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista. Kongreslibro. 11. - 15. aŭgusto 1929 en Praha, Čeĥoslovakujo. Praha, Loka Organiza Komitato 1929. [3], 68, [3] p. 19,5 x 12,5. - Esperanto-presejo A. Pražák, Jablon[n)é n. Orl.

1929. K úč jazyka esperanto. Praha, Sväz čs. esperantistov 1929. [2], 32, [2] P

1929. FILIP, Jan: Kantareto. Aranĝis . . Praha, František Buhr 1929. 57, [5] p. 17 x 10. - Presis Kompania Presejo" en Přerov. - Al nia dekkvara internacia katolika Esperanto-kongreso en Praha 1929 dediĉita. - [Sen muziknotoj.)

1929. Esperanto jest světovou pomocnou řečí. Plze , Esperantský klub Plze I 1929. [2] p. 22,3 x 14,5. - [Dorsa titolo:] Hravě a zdarma naučíte se světové mezinárodní pomocné řeči esperantu.

1929. BES Adresaro de esperantistoj e1 ĉiuj landoj. 1929/30. 8-a eld. Potštejn, RES, Bohema Esperanto-Servo [1929], [18], 84, [1O] p. 15 x 11,5 - Esperanto-presejo A. Pražák, Jablon[n]é n. O.

1929. BERGER. L[eopold]: Česko-esperantský slovníček. Sestavil Ing.... Moravany v Č., BES 1929. 96 p. 17 x 10,5. [Sur la kovrilo:] Bergrův česko-esperantský slovníček, BES, Potštejn 1930.

1929. ARNESEN, Odd: Vzducholodí k severni točně. Tragedie vzducholodi Italia”. Přeložil O. Ginz. V Praze, 1929. = V Evropě. l.

1928. MODENOV, N.: Granda en malgranda. [Esperanto kaj P. T. T. R.]

Esperanto estas socia bezono de l' nuntempo”. V. Kerĵencev. Proletarioj de ĉiuj landoj, unuiĝu! Parizo/Moskvo, Eldono de Centra Oficejo de Esperantistoj de Ligilo U. S. S. R. 1928. 78, [1] p. 18,5 x 13,5. = Biblioteko de Ligilisto. - Presis Ant. Pražák, Jablon[n]é n. Orl. Ĉeĥoslovakio.

1928. KLÁTIL, Vojtěch: Esperanto. Prakticky návod k rychlému naučení světové řeči. Ve Vídni Lidová knihovna víde ská 1928. 78, [1] p. = Lidová knihovna víde ská. Sv. 17.

1928. Brno. Ekspozicio de l' samtempa kulturo en Ĉeĥoslovakio. 1928 26. V. - 30. IX. [Brnoj], s. e. [1928]. [8] p. 24 x 10. - Kramerius, Brno - Typo Rossmann.

1928. BES-a Adresdro de esperantistoj e1 ĉiuj landoj. Rilate [al] nacieco, politiko kaj religio plene neŭtrala. 7-a eld. Moravany v S., Bohema Esperanto-Servo 1928. [20]. 70, [20] p. 13,9 x 11,3. - Esp. Presejo A. Pražák, Jablon[n]é n. Orl.

1927. ZAMENHOF, L. L. - MÉNIL, F. de: La espero. Esperantista himno. Al Internacia Konferenco Paco per Lernejo” /K zahájení Mezinárodní konference Školou k míru”/ 16.-20. Aprilo 1927 en Praha. Por infanĥoro de Bakule/Pro sbor Bakulových zpěváčků/ aranĝis/harmornisoval Jaroslav Křička. Praha, Esperanto-Grupoj de Praha (Klubo, Rondeto, Verda Stelo) [1927]. 3 p. 27x 17,3. -Lit. Em. Starý, Praha-XVI. 884.

1927. ŠILHA, Antonín: Krátká učebnice esperanta pro samouky, učitele kursů a jejich žáky. V 25 lekcích, obsahujících 700 praktických vět se stručnou mluvnicí podává dokonalou znalost mezinárodní reči. Napsal Dr. . . Praha I, fil. Kr. Vinohrady, České Lidové knihkupectví a antikvariát [J. Springer] 1927. 39 p. 16 x 10.

1927. Stanovy Svazu československých esperantistů. Statuto de Čeĥoslovaka Asocio Esperantista. [Praha], propra eld. s. j. [1927]. 12 p. 23 x 15,5 - Tiskem Politiky” v Praze.

1927. OGOUN, Josef: Zpráva o mezinárodní konferenci školou k míru, pořádané v Praze ve dnech 16. - 20. dubnu 1927 Mezinárodnim úřadem pedagogickým v Ženevě. Podává prof. Dr. . , sekretář konference. Praha, nákl. přípravného výboru konference 1927. 38, [2] p. 22 x 14.5. - Tiskem knihtiskárny Emanuel Stivín a synové v Praze...

1927. KAŠPAR. K. Sl.: Vizitu Hradec Králové. Verkis. . . Tradukis: O. Sklenčka. Hradec Králové, Klub československých turistů, grupo en Hradec Králové 1927. 11, [1] p. 15,2 x 11,5. - Presejo Fr. Nemeškal, Hradec Králové II.

1927. Internacia Konferenco Paco per Lernejo” Praha, 16 - 20 Aprilo 1927 sub la protekto de l'Prezidanto de la Ĉeĥoslovaka Respubliko T. G. Masaryk kaj la honora prezido de D-ro Ed. Beneš Ministro de l'Ekstero kaj D-ro M. Hodza, Ministro de l'Publika Instruado. Genéve, Bureau International d'Éducation [Internacia Oficejo de edukado] 1927. 32 p. 24,2 x 16,8. - Esperanto-Presejo Paul Güring, Magdeburg-N.

1927. Gvidfolio tra la urbo Brno. Brno, Zemský cizinecký svaz s. j. [1927]. [4] p. 16,5 x 11,5. - Knihtiskárna Typia Brno, Cejl 21. 1355-27.

1927. GINZ, Otto: Radioamatérský slovník pětijazyčný. Český - esperantský - německý - francouzský - anglický. . . Sestavil - kompilis - . Praha, Radiokonstrukce" 1927. 217 p. 15 x 11,5. - [Apudaj titolo]: Radio-amatora vortaro kvinlingva. - Fünfsprachiges Wörterbuch für Radioamateure. - Vocabulaire pour radio-amateurs en 5 langues. - Amateur radio vocabulary in 5 languages. - [Kovrila titolo:] Pětijazyčný radioamatérský slovník....

@ 1927. COLLINSON, W[illiam] E[dward]: Esperanto a jeho kritikové. Zčeštil A. Paukert. Praha, nákl. Českého lidového knihkupectví J. Springera 1927. 24 p. 22,8 x 15,2. - Knihtiskárna-litografie Jan Minár v Nymburce.

1927. BOVET, Pierre: La paix par l'ecole. Travaŭ de la conference internationale tenue ŕ Prague du 16 au 20 avril 1927 publiés avec l'appui du Ministére tchécoslovaque de l'Instruction publique. Ut per juvenes ascendat mundus. Genčve, Bureau International d'Education; Prague, Societe Pedagogique Comenius s. j. [1927]. 150, 32, [1] p. 24 x 16. 1 fot. - Imprimerie Emanuel Stivín & Fils, Prague.

1927. BOUŠKA, Hynek Karel: Esperanto - mezinárodní pojítko národů. Praha, Ĉeĥoslovaka Asocio Esperantista 1926. Inf.: Progreso, 10. 1927-03, n-o 3, p. 24.

1927. BOUŠKA, H[ynek] K[arel]: Jazykové výklady k mluvnici, dle Lingvaj respondoj. Praha, Ĉeĥoslovaka Asocio Esperantista 1927 - 1930, 76 p. 19 x 13. = Příl. Čas. Progreso”, 10, 1927 - 12, 1930. Kp.: Progreso, 11, 1928-0l, n-o 1, p.10: Jazykové výklady k mluvnici esperanta”.

1927. BOUŠKA, H[ynek] K[arel]: Esperanto - mezinárodní pojítko národů. 5. vyd. Praha, Ĉeĥoslovaka Asocio Esperantista 1927. Inf.: Progreso, 11, 1928-04, n-o 4, p. 44.

1927. BEZRUČ, Petr: Sileziaj poemoj. Kun permeso de aŭtoro tradukis Vladimír Adamík. Michálkovice, Vlad. Adamík 1927. 23, [1] p. 23 x 15,5. - Presis Moravsko-slezská knihtiskárna [Luanto J. Hrachovina) Mor. Ostrava. - Orig.: Slezské písně (1909). - [12 poemoj.]

1927. BES-a Adresaro de esperantistoj e1 ĉiuj landoj rilate [al] nacieco, politiko kaj religio plene neŭtrala. 6-a eld. Moravany, Bohema Esperanto-Servo 1927. [6], 46, [24] p. 15 x 11,4.

1927. AISBERG, E[ugčne]: Rozmluvy o radiu. Populární vysvětlení základů radiofonie. Esperantsky napsal.. , Paříž.. Přeložil Otto Ginz. Praha, Orbis 1927. 105, [1, 4] p. = Radioamatérská knihovna. Sv. 15

1926. TAŬBMANN, [Josef]: Esperanto-Krestomatio. Tre bone uzebla por kursoj laŭ natura porola [!] metodo. Unua legolibro. Rekomendita de la Esperantista Literatura Asocio. 2-a eld. Haida, MARTO”, Esp.-Verl. 1926. [2], 80, [2] p. 15 x 11,5. = Esperanta-Biblioteko de MARTO”. Nr. 3.

1926. ŠTĚPÁNEK, F.: Esperanta konversacio en 1000 frazoj. 2. eld. 1926.

1926. ŠILHA, Antonín: Učebnice pomocné mezinárodni řeči esperanto pro školy i soukromé studium. Praha, La Progreso” 1926. 94, [2] p. 20,5 x 13.

1926. NEUŽIL, Albín: Metodo de manpresitaj ornamaĵoj. 1-a parto. Olomouc-Neředín, s. e. [propra eld.] 1926. [1], [4] p. 25 x 21,3. 8 kol. tab.

1926. Klíč pomocného jazyka mezinárodního esperanto. 4. vyd. Praha, Čs. esperantský ústav 1926. [2], 24, [2] p. 11,5 x 7,4.

1926. HROMADA, Rudolf - PETR, O[tto]: Slovnik esperantsko-český. Sestavili... V Brné, nákl. Nového lidu 1926. 107, [5] p. 13,8 x 9,8. - Tiskl Pokorný a spol. v Brně.

1926. Gvidlibreto tra la distrikto Schönhengst, la plej granda germana lingva insulo en Čeĥoslovakio. Eldonita sub aŭspicioj de la Germ. Regiona Popolkleriga Asocio. Kun helpo de Dro Alfred Grimm kunmetita kaj esperantigita de Erich Koblischke, instruisto, Landskron. Landskron, Germ. Regiona Popolkleriga Asocio 1926. {2], 16, [1] p. 12,5 x 20,5. I1. - Presejo: J. Czerny, Landskron.

1926. Gvidfolio tra la urbo Jaroměř kaj ĉirkaŭaĵo. Jaroměř, Esperantista Kluba s. j. [1926]. 5, [3] p. 15,8 x 11 fald. 1 mapo, il. - Presejo Ant. Pražák, Jablonné n. Orl.

1926. Gvidfolio tra la glacia groto Dobšina: Dobšina, Odbor Klubu československých turistov 1926. [4J p. 16 x 11,5. = Dua Serio: N-ro 3 [3.000]. - Presis Ant. Pražák, Jablonné nad Orlicí.

1926. Gvidfolio tra 1a urbo Hořice v Podkrkonoší kaj tra ĝia ĉirkaŭajo. Hořice, loka grupo de la Klubo de ĉeĥoslovakaj turistoj 1926. [4] p. 16,5 x 11,5. 3 il. = 2-a Serio: N-ro 7 (2.500). - Esperanto-presejo A. Pražák, Jablonné n: O. Rec.: Progreso, 10, 1927, p. 72.

@ 1926. ČAPEK, Karel: R. U. R. Rossumaj Universal Robotoj. Kolektiva dramo je enkonduka komedio kaj 3 aktoj. Laŭ la 3-a ĉeĥa eldono esperantigis ... Moraviaj Esperanto Pioniroj. Olomouc, Moraviaj Esperanto Pioniroj 1926. 108, [2] p. 20,5 x 14,5. - Dediĉita al UEA. - Presis B. Knechtl, Olomouc. Orig.: R. U. R. Rossum's Universal Robots (1920).

@ 1926. BEDNÁŘ, Josef: Barono Mensogbabilulo kaj liaj plej bonaj aventuroj. Libere aranĝis [k. il.] ... Brno, Josef Bednář s. j. [1926]. 48 p. 19 x 12. - [Almetita:] Slovníček esperantsko-český. Příloha pro začátečníky.12 p.. - Presis Družstvo knihtiskárny” en Hranice. Rec.: Progreso, 9, 1926-10, n-ro 8, p. [86] `

1925. ŠUPICHOVÁ, Julie: Legu kaj parolu! Esperanta legolibro. Praha, Šolc a Šimáček 1925. 207, [5] p.18 x 12.

1925. ŠUPICHOVÁ, Julie: Kniha česko-esperantské konversace. Libro de ĉeĥo-esperanta konversacio. V Praze, Šolc a Šimáček 1925. 117, [6] p 18,5 x 12.

1925. RIEDL, L[adislav]: Du melodioj. Nová Paka, L. Riedl 1925. 8 p. 23,5 x 16. - Somera melodio. Aŭtuna melodio.

1925. RIEDL, L[adislav] - ČÁNSKÝ, V[ác:av]: Frazeologický slovník česko-esperantský. Haida, Marto” 1925. 41, [3] p. 15 x 11. = Esperanto-Biblioteko de Marto. N-ro 8.

1925. BEDNÁŘ, Josef: Esperanto v 10 hodinách a 500 slovech. Úplná učebnice pro samouky a kursy. Brno, Jos. Bednář 1925. 116,[2] p. 19,5 x 12.- Il.

1924. Život a práce Antonie Janalikové. Brno, nákl. Jednoty učitelek moravských 1924. 54, [2] p., 1 il. 20 x 14. - Tiskem Rolnické tiskárny v Brně. - [Enhavo:] Ant. Gebauerová: Za Antonií Janalíkovou. - Abstinentní hnutí. - O významu mezinárodního jazyka. - Ant. Bystřická: Ze zajetí. - Vzpomínky z rakouského kriminálu. - Dojmy z Dánska.

1924. ŠUPICHOVÁ, Julie: Malá učebnice esperanta. Napsala ... V Nymburce, Svatopluk Hrnčíř 1924. 71, [1] p. 14,7 x 11. = Hrnčířovy příručky. Č. 17. - Grafické závody V. & A. Janata v Novém Bydžově.

1924. RIEDL, [Ladislav]: Flora galerio. S. 1., s. e. [propra eld.?], 1924. 17 p. 20,2 x 16. - Flora galerio. Papaveto. Violo. Lilieto. Lekanto. Krizantemo. Kolĉiko. Kampanulo. Primolo. Dianto. La rozo. Dediĉita al modesta fratino de mia animo”, R. K., 1924 aŭtune.

1924. Ligo-Kantaro kun diversaj popolkantoj. Haida, Marto” [1924]. = Esperanto-Biblioteko de Marto. N-ro 7.

@ 1924. Jak by1 rozluštěn problém mezinárodniho jazyka pro obchod a styk s cizinou. [Úřední zápis Mezinárodní konference pro společný pomocný jazyk obchodní a dorozumívací, konané 2. - 4. dubna 1923 v Benátkách pod protektorátem Jeho Excelence ministra průmyslu a obchodu v Italii a Obchodní komory v Benátkách.] Ústí n. Orl., Klub Esperantistů 1924. 42, [2, 4] p. 22,5; x 15.Kuihtiskárna Ferd. Řezníčka v Ústí n. Orl.

1924. ČÁNSKÝ, V[áclav] - RIEDL, L[adislav]: Slovnik esperantsko-český. Vortaro esperanta-ĉeĥa. Sestavili. . . V Praze, Jindř. Bačkovský 1924. 308, [4] p. 15,5 x 11.

1924. BOUŠKA, H[ynek] K[arel]: Krátký kurs esperanta na jednom listě. Praha, adm. čas. La Progreso” 1924-05. [4] p. 23,8 x 15,2. - Tiskl J. Minár a spol. v Nymburce.

1924. BOUŠKA, H[ynek] K[arel]: Esperanto - jednotné jazykové pojítko národů. [2. vyd.] Praha, Klub esperantistů” [kav. Edisonl 1924. [2] p. 23,8 x 15,3. - Tiskl Josef Loh v Praze. Cena 20 hal. Inf.: Progreso, 7,1924-04, n-o 6, p. 74.

1924. BES-a Adresaro de esperantistoj el ĉiuj landoj. 5-a eld. Praha, Bohema Esperanto-Servo 1924.. [8]. 28. [2[ p. 14,8 x 11,4. - Presis Družstvo knihtiskárny”, Hranice, Moravio.

1924. [RIEDL, Ladislav]: Antikva melodio. Praha, propra eld. 1924. 36 p. 18,5 x 13,3 - Dediĉita al Miloš Lukáš. Rec.: Progreso, 7, 1924-10, n-o 10; p. 116.

1923?. TAUBMANN, Josef: Zamenhofs Tabelle der Formwörter. Inf.: Marto, 1923-0l-20,. 4-a kovrilp.

1923?. STEIER. Karl: Das goldene Buch des Esperanto. 16. Aufl. [Leipzig?]. 32, 326 p. Inf.: Steier 1923.

1923?. STEIER, Karl: Dr. Uhlmanns Volkslehrbuch mit Schlüssel, sowie einem abgestuften Übungsteil von... [antaŭ 1923]. Inf.: Steier 1923.

1923?. STEIER, Karl: Dr. L. Zamenhofs Sprach- und Übungsbuch der Weltverkehrssprache Esperanto. (antaŭ 1923]. Inf.: Steier 1923.

1923?. STEIER, Karl: (Verzeichnis amtlicher Esperanto-Wortstümme. Nach den neuesten Beschlüssen der Esp. - Akademie bearbeitet von...] [antaŭ 1923]. Inf.: Steier 1923.

1923?. STEIER Karl: Wörterbuch Deutsch-Esperanto. Miniatur-Bibliothek. 222 p,. [antaŭ 1923]. Inf.: Steier 1923. .

1923. Ž ÁRSKÝ, Gustav - PROCHÁZKA, Karel: Učebnice esperanta. Mluvnice, vzorná cvičebnice a čítanka se slovníčkem. Rozmluvy a korespondence. Praha, Bačkovský 1923. 352 p. 18,5 x 11.

1923. TAUBMANN, Josef: Wortbildungssilben des Esperanto. Inf.: Marto, 1923-0l-20, 4-a kovrilp.

1923. ŠILHART, Josef: 3300 česko-esperantských odborných vět pro železniční zaměstnance i cestující. 3300 bohem-esperantaj fakaj frazoj por fervojistoj eĉ vojaĝantoj. Nymburk, propra eld. 1923. 224 p. 18,5 x 14,5.

@ 1923. Svaz národů o esperantu. Zpráva o esperantu, již vypracoval pro třetí valnou schůzi Svazu národů jeho generální sekretariát v úpravě, jak byla přijata jeho pátou komisí 14. září 1922. Z franštiny přeložli Rudolf a Hana Fridrichovi. Praha, Svaz československých esperantistů 1923. 47, [1] p. 17,5 x 12. - Tiskem Politiky”.

1923. STIPRIAAN LUĎSCIUS, J. M. van: Charakter. Z esperanta se svolením autorovým preložil F. Šilha. 2. vyd., zlevněné. Brno, Nový lid 1923. 30 [2] s. 20 x 13. = Knižnice Nového lidu. Sv. 14. - Tiskem Pokorného a spol. - [En la presita dediĉo:] F. Hrubý-Šilha.

1923. STEIER, Karl: Esperanto-Gespräche über Alltägliches [antaŭ 1923]. Inf.: Steier 1923.

1923. STEIER, Karl: Ču vi parolas Esperante? Praktische Anleitung zur Konversation in der Esperanto-Sprache. Leipzig, = Miniatur-Bibliothek. Inf.: Marto. 1923-0l-20, 4-a kovrilp.

1923. STEIER, Karl: Ausführliches Esperanto-deutsches Wörterbuch. Nach dem neuesten Stand der sprachlichen Entwicklung unter Mitarbeit von Prof. P. Christaller von... Tabarz (Thdr.), Esperanta Komerca Servo Steier 1923. 8 394. [2] p. 15.7 x 11,5. - Satz und Druck: Esperanta Komerca servo, Gr.-Tabarz. - [Listo de aliaj 9 verkoj de la aŭtoro.]

1923. RIEGER, J[osef]: Logaritma kalkulilo por ferobetonaj konstruoj sistemo Rieger... Brno, [propra eld.] s. j. [1923]. [2] p. 26,5 x x 21,6. - Polygrafia Brno.

1923. Prostějov 1923. Průvodce městem a okolím. Šestnáct vyobrazení. V Prostějově, vyd. péčí a nákl. Cizineckého odboru obce Prostějova 1923. 144 p. 21,5 x 12,7, 1 mapo 33 x 40. - Tiskem Václava Horáka. - [Teksto ĉeĥa. Sur p. 6 - 7 resumoj ĉeĥa, franca, germana, serbokroata, pola, Esp. k angla.] Rec.: Esp. Zprav., 3, 1923--04, n-o 4, p. 37.

1923. LIEBUS, Ad.: Sorto de la homaro. Tri noveloj laŭ la trovaĵoj el la pratempo. Originale verkita de. . Haida, Marto” [1923]. = Esperanto-Biblioteko de Marto. N-ro 6.

1923. Jídelní [!] lístek. Speisekarte. Manĝokarto. Étlap. La carte. Zašle Rudolf Fridrich, prof. gymnasia, Brno-Královo Pole. Brno, s. e., s. j. [4] p. 15.8 x 11,5. - Tisk Ant. Okáč, Brno-Královo Pole. Kp.: Jídelní listek [Manĝokarto) v esperantu. Praha, adm. čas. Hotelier. Inf.: Esp. Zprav., 3, 1923-05, n-o 5, p. 45. Kp.: Progreso, 9, 1926-03, n-o 3, p.37.

1923. JANEČKA, Arno - BABINEC, Jan: Esperanto. Klíč a slovnik. Mor. Ostrava, A. Perout s. j. [1923].91,[2) p. 17 x 11. Rec.: Progreso,11,1928-09/10, n-o 7/8, p: 73.

1923. HEBBEL, Friedrich: Maria Magdalena. Kvinakta burĝa tragedio de ... Trad. D-ro Bischitzky. Haida, Marto" 1923. 80 p. = Esperanto-Biblioteko de Marto. N-ro 5.

1923. BREJNÍK, Vladimír: Tri rakontetoj. Unua neĝo. Joĉjo. Hieraŭ kaj hodiaŭ.. Libochovice, propra eld. 1923. 38, [2] p. 13,7 x 10,7. Presis: Tiskárna Dělnického družstva, Plze .

1923. BOUŠKA, H[ynek], K[arel]: Ŝkola esperanta. Učebnice. Rozmluvy. Čítanka. Pro začátečníky i pokročilé sestavil a vydal. . Kurs 1. [10 sešitů.] V Praze, nákl. Jos. Springera 1923. [160] p. 22 x 15. - Rec.: Progreso, 7, 1924-05, n-o 7, p. 83. Kp.: Progreso, 11, 1928- -01, n-o 1, p. 10: Zamenhofův komentář k mluvnici esperanta”.

1922. Učitelstvu celého světa! Praha, Svaz čs. esperantistů 1922. = Zvl. ot. z čas. Esp. Zprav., 2, 1922-06, n-o 6, p. 41-42. Inf.: Esp. Zprav., 2, 1922-09, n-o 7, p. 52.

1922. ŠUPICHOVÁ, Julie: Pomocný jazyk mezinárodní esperanto. Mluvnice, výbor článků a slovnik esperantsko-český. Pro samouky a kursy napsala. . . 3. vyd. opr. a přeprac. V Praze, Šolc a Šimáček 1922. 120 p. 18 x 11. - Tiskem Karla Šolce v Hoře Kutné.

1922. ŠUPICHOVÁ, Julie: Pomocný jazyk mezinárodní Esperanto. Mluvnice, vybor článků a slovník esperantsko-český. Pro samouky a kursy napsala... 3. vyd. opr. a přeprac. V Praze nákl. Oldřicha Adámka, vydavatele esp. čas. Nova Eŭropo” 1922. 120 p. 16,8 x x 11. - Tiskem Karla Šolce v Hoře Kutné.

1922. SCHULHOF, Stanislav: Bohemaj grenatoj. Poemaro de D-ro ... V Praze, České lidové knihkupectví a antikvariát (Josef Springer) s. j. [1922]. 32 p. 17 x 12 5. - [Tradukitaj poemoj de J. Vrchlický, Ant. Klášterský, P. Bezruč, Jan Neruda, Ot. Březina, K. Havlíček Borovský, St. K. Neumann, Sv. Čech, Jan Rokyta, K. Červinka, Ant. Sova, Jar. Kvapil, Ot. Fischer kaj J. S. Machar.]

1922. RIEDL, L[adislav]: Nám. Věnováno českoslov. esperantistům. Praha, s. e1. [propra eld.?] 1922. [2], [6] p. 19 x 17. - [Sur p. ' [6]:) L. Riedl, del. de U. E. A., N. Paka.

1922. RIEDL, L[adislav]: Lulkanto. Eldono dua. Praha, s. e. [propra eld.?] 1922. [2], [4] p. 19 x 17. - [Sola poemo, dediĉita al f-ino Ada Freundlichówna.] [Sur p. [4]:] L. Riedl, del. de U. E. A.,. N. Paka, Bohemujo.

1922. RIEDL, L[adislav]: Dum tagoj kaj dum noktoj. (Poemoj.) Praha, s. e. [ propra eld. ] 1922. 22 p. 14 x 11,4.

1922. O zkouškách z esperanta. Praha, Svaz. čs. e.sperantistů 1922. = Informační letáky o esperantu. Č. 6. Rec.: Esp. Zprav., 2, 1922-05, n-o 5, p. 39.

1922. Mezinárodní jazyk a autority. Praha, Svaz československých esperantistů [1922]. 6, [2] p. 23,3 x 15. = Informační letáky o esperantu. Č. 7. - Tiskem Politiky” v Praze.

1922. Lumo sur la Vojon kaj Karmo. Transdonis Mabel Collins. Tradukis O. Collyn. Praha, Espero Teozofia, organo de Teozofia Esperanta Ligo 1922. [l], 31, [l] p. 15,2 x 11,7. - Presejo, Politika”, Praha.

@ 1922. KAMARÝT, Stan[islav]: Mezinárodni jazyk. Napsal Dr. ... V Praze, Jos. R. Vilímek s. j. [1922]. 74, [1] p. 18,5 x 13. = Za vzděláním. Knížky pro každého. Sv. 124. - Tiskem Jos. R. Vilímka v Praze.

1922. Je ido lepší a jednodušší než esperanto? Inf.: Šupichová 1939, p. 50. Kp.: Esp. Zprav., 2, 1922-03, n-o 3, p. 23.

@ 1922. Gvidlibro tra Brno. Ĉefurbo de Moravio, Ĉeĥoslovakio. 222.000 da [!] loĝantoj. Brno, Esperantista klubo 1922. 16 p. 19 x 12.Tiun ĉi libreton preparis kaj dediĉis al kongresanoj 1922 samideanoj Šembera, Fridrich ka] Jeřábek. Presis Polygrafie, Brno.

1922. BISCHITZKY, Adolf: Esperanto-Übungsbuch mit Wörterverzeichnis und grammatikalischem Anhang zusammengestellt von Dr. . . Esperanta ekzercaro kun vortaro kaj gramatika aldono verkita de Dro.... Prag-Wien-Leipzig, Verl. v. A. Haase 1922. 109, [3] p. 22,5 x 15. - Druck von A. Haase, Prag.

1922. BES-a adresaro de esperantistoj e1 ĉiuj landoj: 4.-a eld. Jaro 1922/ /23. Moravany, Bohema Esperanto-Servo 1922. 68, 6, 8, 4 p. 14,5 x x 11.5.

1922. (Informační leták o idu.] Praha, Svaz čs. esperantistů [1922]. Inf.: Esp. Zprav., 2, 1922-03, n-o 3, p. 23. Kp.: Šupichová 1939, p. 50.

1921. ŽELEZNÝ, J[aroslav] - JELÍNEK, F.: Mezinárodní řeč esperantidská. Úplná cvičebnice pro školu i samouky - se slovníky. 2. vyd. Schválené Jazykovým výborem Esperantidské Akademie. S. I., propra eld. 1921. 56 p. 15,2 x 11,5. - Tiskem Československé akc. tiskárny v Praze II., Spálená 15.

1921. Železniční rozmluuy. Fervojaj dialogoj. [Preparis Josef Řebíček.] Olomouc, Ředitelství č. sl. stát. drah s. j. [1921]. 23 p. 16 x 10. - Litogr. - Kp.: Šupichová 1939 [kunaŭtoro A. Kudela].

1921. Zamenhofa kurso de Esperanto por ĉeĥoj. Red. Hugo Jokl. Vieno: Kooperativa Eldono de Esperanta Universitato Popola [1921]. 32 p. 29 x 20. = Kolekto de la Esperantisto. No 1. - Zamenhofův základní kurs Esperanta. [Enhavo:] Předmluva. Základy jazyka Esperanto. Cvičebnice [Fundamenta ekzercaro de D-ro Zamenhof]. Překlad cvičení,. Slovníček [2000 slov) esp.-český. La Espero. La interna ideo. Benata estu. Preĝo sub la verda standardo. Forte ni staru, fratoj amataj!

@ 1921. VRCHLICKÝ, Jaroslav: Nokto en Karlův Týn. Triakta komedio de. . . tradukita de Miloš Lukáš. [Praha], Loka Kongresa Komitato de la 13-a [Universala kongreso de Esperanto] 1921. 72 p. 20,5 x 13,5. - Redaktis: A. Pitlík k. J. Šupichová. - [Ludita okaze de la 13-a Universala Kongreso de Esperanto en Praha.] Orig.: Noc na Karlštejně (1885).

1921. Transmara reveno de ĉeĥoslovakaj legioj e1 Siberio Ĉeĥoslouakujon. [Teksto de] F. Steidler. [Esp-igis inĝ. L. Berger.] Praha, Památník odboje" 1921. [6], 61 p. 24,5 x 34,5. Fot. Rec.: Progreso, 4, 1921-03, n-o 3, p. 27, 5, 1922-01, n-o 1, p.11.

1921. TAŬBMANN, [Josef]: Esperanto-Krestomatio. Tre bone uzebla por kursoj laŭ natura parola metodo. Unua parto. Rekomendita de la Esperantista Literatura Asocio. Instruisto.., redaktoro de La Marto”. Haida, La Marto” 1921. 1-a eld. 2 miloj. 79, [ 1 ] p. 15,5 x 11,5. (= Esperanto-Biblioteko de Marto. N-ro 3.) Rec.: Germ. Esp-isto, 19, 1922, n-o 8/9, p. 180.

1921. ŠUPICHOVÁ, Julie: Pomocný jazyk mezinárodni esperanto. Mluvnice, výbor článků a slovnik esperantsko-český. Pro samouky a kursy napsala. . . Vyd. 2., přeprac. V Praze, Šolc a Šimáček 1921. 116 p. 16 x 10. - Tiskem K. Šolce v Hoře Kutné.

1921. SÜSSER, Josef: Die Völkersprache Esperanto. Zum Gebrauche für den Kurs- und Selbstunterricht verfasst und anlässlich des XIII. Esperanto-Weltkongresses in Prag herausgegeben von Profesor. . . Saaz, Verl. K: E. Stupka; Kommissions-Verl. J. Kern 1921. [2], 78, [2] p. 20,5 x 13,5. = Kolekto de la Saazaj Esperantistoj. No. 1.

1921 Puella Classica (Jozefína Marečková): Fabellibro, esperantigis Rudolf Rajči

1921. SÜSSER, Josef: Anekdotaro. Tradukaĵoj el la ĝermana kaj ĉeĥa lingvoj. Banega legaĵo por komencantoj kaj progresintoj. P-ro. . . direktoro de Ia urba esp.-lernejo Saaz. Saaz, memeldonejo, komisia eldonejo: J. Kern, librovendejo 1921, [1], 62 [2] p. 11 x 13. = Kolekto de la Saazaj Esperantistoj. No. 2. - Preso ĉe Bugra”, Saaz, Bohemio.

1921. STIPRIAAN LUĎSCIUS, J. M. van: Charakter. (Přel. F. Šilha.] Brno Nový lid 1921. = Kniznice Nového lidu. Sv. 14. Rec.:. Esp. Zprav., 1, 1921-07, n-o 9, p. 75.

1921. Rodlvojo sur Jeŝken. (Gvidlibro). Inf.: Marto, 5, 1921, lasta kovrilp. Prezo 0,15 KČ.

1921. PUELLA CLASSICA: Fabellibro. Skribis. . . verkistino slovaka, esperantigis Rudolf Rajči. Bratislava, Slovakia” Volksbücherverl. 1921. [2], 16, [2] p. 19 x 12. Orig.: Kniha rozprávok.

1921. Praha. La urbo de la 13-a Universala Kongreso de Esperanto. Verkis: Aug[ustin] Pitlík. Praha, Loka Kongresa Komitato de la 13-a Universala Kongreso de Esperanto [1921]. 12 p. 21,5 x 10,5 fald. [14] fot., [1] mapo. - Presis: Presejo A. Reis.

1921. NOVÁK, Jan: Jan Amos Komenský (Johano Amos Comenius.) Boheme verkis prof. Dro. . . Tradukis Rondeto de esperantistinoj” en Praha. En Praha, Rondeto de esperantistinoj” 1921, [2], 27 p. 16 x x 10. - 1 portreto. - Presejo de Josef. Doležal en Červený Kostelec. Orig.:?

@ 1921. NOVÁK, Arne: Ĉeĥa literuturo laů la birdperspektiuo. Tradukis Vinc. Kroužil. Brno, Barvič a Novotný 1921. 58 p. 21,5 x 15. - Presis Polygrafie, Brno. Orig.: Česká literatura s ptaĉí psrspektivy.

@ 1921. MAHEN, Jiří: La koboldo Ondra. Tradukis Esperantista Rondeto [Rudolf Fridrich]. Olomouc, Moraviaj Esperanto-Pioniroj 1921. 40 p. 14 x 10. - Presita ĉe Bohumír Knechtl, Olomouc. Orig.: Skřítek Ondra [19..].

1921. DEJMEK, F.: [Náčrtek česko-esperantské mapy Československé republiky s různými statistikami.] Praha, O. Adámek 1921. Rec.: Esp. Zprav., 1, 1921, n-o 10, p. [84]; 2, 1922, n-o 3, p. 23.

1921. Členové francouzské Akademie věd doporučují esperanto. Brno, Esperantista Klubo [1921-1922]. [1] p. 31 x 23,5 - Akciová moravská knihtiskárna Brno. Inf.: Esp. Zprav., 2, 1922-09, n-o 7, p. 52.

1921. BES-a Adresaro de esperantistoj e1 ĉiuj landoj. 3-a eld. Somero 1921. Moravany. Bohema Esperanto-Servo 1921. [2], 8, [4), 68. [12] p. 14,5 x 11,3. - [Pres.] Grafia, Praha.

1921. BATĚK, Aleksandro [v. a. SOMMER BATĚK, A.]: Instruo por gejunuloj pri la seksvivo. Laŭ Dro..., moderna apostolo de ĉasta vivo kaj fondinto de reeduka movado tradukis Zdena Kubíková. Praha, s. e.1921. [2],16, [2] p.15,7 x 11,5.-[Pres.] Esperantista libropresejo Otakar Ludvík en Přelouč.

@ 1921. ABSOLON K[arel]: Moravia karsto. Abismo Macoĥa kaj grotoj. Laŭ prof. D-ro... tradukis J. Blahoslav. Brno, Esperantista klubo s. j. [1921?]. 42, [2] p. 17,5 x 13. 1 il. 17,5 x 39.

1920?. TAUBMANN, Josef: Úbungsbuch zum Esperanto-Leitfaden. Haida, La Marto” [1920?].

@ 1920., GUÉRITTE, T[ony] J[ules]: Esperanto: mezinárodní jazyk inženýrů. Přeloženo z angličtiny s laskavým svolenim spolku inzenýrů, [Velká Británie] v Londýně, kde konal tuto přednášku 2. března 1914 pan... S předmluvou autorovou k českému čtenářstvu. Přel: . Vinc. Kroužil. Laskavě prohlédli:. . . Fr. Schneider a. . . Jan Coufal. Brno, Barvič a Novotný 1920. 30 p. 21 x 14.

1920. TAUBMANN, [Josef]: Esperanto-Leitfaden mit Sprechübungen. l. Aufl. Haida, Verl. La Marto” 1920. [2], 120, [2] p. 20 x 12,5. - Druek: Albert & Hanselik, Haida. - Vortaro Esp.-germ. p. 73 - 118.

1920. KHUN, J[osef] F.: Magistro Jan Hus. La vivo, agado, kondamno e morto dil glorioza martiro. Da. . Jičín [propra eld.] 1920. 38 p. 20,5 x 14. - Imprimerio Tiskařské družstvo, Jičín, Chekoslovakia.

@ 1920. CÍSAŘ, Jaroslav: La unua prezidanto de 1a Ĉeĥoslovaka Respubliko. Al la 70a datreveno de naskiĝo de T. G. Masaryk. Tradukis Rud. Hromada. Praha, Ĉeĥoslovaka esperantista informejo 1920-02. 10 p. 16,7 x 10,8. Presis Politika” en Praha.

1920. BES-a Adresaro de l' esperantistoj e1 ĉiuj landoj. 2-a eld. Moravany, Bohema Esperanto-Servo 1920. [2], 8, 64, [6] p. 15 x 11,6. - [Pres.) Grafia, Praha.

192?. Stručná mluvnice Esperanta. Plze , Časopis La Progreso” s. j [192?]. 7 p: 16,8 x 10,5. - Tiskárna Dělnick. družstva v Plzni.

192?. SCHIFFNER, Ambros: Ĉeĥoslovakio. La bohemaj mondbanlokoj kaj iliaj ekskursteritorioj. Kunmetita de ... Esperantigita de Josef Wünsch kaj Bruno Zeiner. Karlsbad, Landligo por interkomuniko de fremduloj s. j. [192?]. 43, 8 p. 16 x 11,5. Fot.

192?. Krkonoše. Text: j. Kamenicky. Železniĉní mapa a mapa Krkonoš: Jose.f Bělohlav. Barevné reprodukce podle originálů malířů: Cíny Jelínka, Karla Hrona, Karla Schadta. [Praha], ministerstvo železnic Republiky Československé s. j. [.192?]. [8] p., 24 fol.15 x 23.- [Teksto Esp. k ĉeĥa.]

192?. Informace ciziny esperantem. Plze [Progreso] [192?]. 4 p. 28,3 x x 16. = Informační letáky o esperantu. Č. 4. - Tiskárna Děln. družstva v Plzni. Nákl. vl.

192?. Gvidfolio tra Ia urbo Bratislava, (Pressburg, Pozsony). Bratislava, Slovenský cudzinecký sväz s. j. [192?J. 4 p. 15 x 10,5. - Presis Laborista presejo, Plze . - 2999.

192?. En la banloko Poděbrady. Praha, propra eld. s. j. [192?]. [4] p. 31,5 x 23,8. 3 fot. = Internaciaj informoj. Esperanta kolekto da informaj flugfolioj de H. K.. Bouška pri Ĉeĥoslovakio. N-ro 1-a (ilustrita). - Presis Jan Minár a spol. Nymburk. - [Enhavo:] E. N. Ĉirikov, Mirakla akvo. H. B. Květo , Saniga trankvilejo en la centro de Eŭropo. K. Nováček, La urbo Poděbrady. K. Nováček, Banejoj en Poděbrady. La restado en Poděbrady. Dr. Rožánek, Poděbradka.

1919. ŠUPICHOVÁ, Julie: Učte se esperantu! V Praze, Kroužek esperantistek" 1919. 12 p. 16,4 x 10. - Tiskem Politiky” v Praze.

1919. Ĉeĥa Akademio de Sciencoj kaj Artoj al ĉiuj akademioj de la civilizita mondo. Respondo je 1a memorskribo de la Magiara akademio. [Subskribita de] Karel Vrba, Rudolf Dvořák, Josef Pekař. Praha, ,Ĉeĥa Akademio de Sciencoj kaj Artoj 1919-02. [4) p. 27,5 x x 19. - [Pres.] Politika”, Praha.

1919. BES-a adresaro de l' esperantistoj. 1-a eld. Aŭtuno 1919. Moravany, Bohema Esperanto-Servo (BES) 1919. 37, 3, p. 14,5 x 11. - [Pres.] Grafia, Praha.

1919. (Gvidlibreto de mineja urbo Kladno.] Kladno, [Esperantista klubo Dr. Zamenhof"] 1919, Inf.: Progreso, 2, 1919-05/06, nr-o 5/6, p. 50.

1918. Praha. Kun permeso de aŭtoro J. Emler, i. r. universitata bibliotekisto kaj de la Bohema Iniciativa sindikato en Praha trad. M. Schmidt. [Praha]. Bohema Societo Esperantista, loka grupo de Bohema Asocio Esperantista, s. j. [ĝis 1918]. 20 p. 16,8 x 11,5. - Pražská akciová tiskárna.

1918. (Základy medzinárodnej reči Esperanto od dra Zamenhofa.] Spracovali: N. P. Evstifejev a A. Škarvan.] Chicago, nákladom Slovenskej pokrokovej knižnice 1918. 116, 1 p. - Tlač Rovnos udu, 1510 W. l8th St., Chicago, III. 361.