Esperantaj publikaĵoj en la jaroj 1890-1917

(ĉeĥaj kaj slovakaj aŭtoroj)

@ = enkomputiligita

1917. ŠUPICHOVÁ, Julie: Pomocný jazyk mezinárodní esperanto. Malá mluvnice a cvičebnice. Napsala. . . Praha-Karlín, Emil Šolc 1917. [2], 103, [1] p. 12,5 x 8,5. = Drobné knížky. Č. 5.

1914. Vortoj de Zamenhof. Praha, Ed. Kühnl 1914. [3], 75 p. 18 x 12,5. Bibloteko de Čas. čes. Esp-istů". N-o 7. - Presejo Grafia”, Praha II. - [Du diversaj paperspecoj.] - [Enhavo:] La Espero. Letero pri la deveno de Esp. Paroladoj en la I. - VIII. internaciaj kongresoj. Parolado en la londona Guildhall. Cirkulera letero al ĉiuj Esp-istoj. Deklaracio pri Esp-ismo.

1914. STEIER, Karl: Das goldene Buch des Esperanto. Ein Handbüchlein für den Schul- und Selbstunterricht der Esperantosprache. Von..., geprüftem Lehrer des Esperanto. 1. Aufl. Leipzig. verl. b. Esperanto-Propaganda-Inst,. 1914. 15, [1], 104, 221, [3] p. 12,2 x 8,3. - Buchdruckerei Gutenberg Albert Paul, Leipzig. - [Sur la kovrilo:] Das goldene Buch des Esperanto von Karlo Steier.

1914. KÜHNL, E[duard] - PROCHÁZKA, K[arel]: Slovnik česko-esperantský. [25.000 slov.] Praha, Ed. Kühnl 1914. 284 p. 17 x 12. Biblioteko de Časopis Českých Esperantistů”. 1914. Č. 6. - [Standarda eld. 3,60 K, kun enmetitaj senpresaj folioj 4,60, kun marĝena alfabeta indekso 4,60, kun ambaŭ specialaĵoj 5,60.]

1914. KIíč pomocného jazyka mezinárodniho Esperanto. [3. vyd.] Praha Časopis českých Esperantistů s. j. [1914]. [2], 24, [2] .p. 17 x x 7,4. Inf.: Čas. čes. Esp-istů, 8, 1914, n-o 3, p. 46; n-o 4, p 55.

1914. Gvidfolio tra Ia reĝa urbo Klatovy. Klatovy, Sekcio de Klubo de Bohemaj Turistoj 1914. 4 p. 15,5 x 11,5. Fot., 2 mapoj. = Aldono al n-ro 171. de Esperanto" Genéve.. Presejo de Grafia, Praha.

@ 1914. Esperantista movado en Moravio. [Kompilis] Jaroslav Mastný. Olomouc, Moraviaj Esperanto-Pioniroj 1914-03. [2], 48, [2] p. 16 x 11. - Presis Grafia” Praha. Rec.: Čas. čes. Esp-istů, 8, 1914, n-o 5, p. 75.

1913?. STIPRIAAN LUĎSCIUS, J. M,. van: Karaktero. 2-a plivastigita kaj plibonigita eld. trad. laŭ la 6-a eld. de la nederlanda originalo kaj kontrolita de la Esp. Liter. Asocio. Trad J. L. Bruijn. Haag, Espero” s. j. [1913?]. 29 p. 19 x 13. Rec.: Čas. čes. Esp-istů, 7, 1,913, n-o 5, p. 78.

1913?. CHEZ, A. [GHEZZO, Arturo]: Festparolado de 1a 3-o Tutaŭstria Kongreso de Esperanto en Graz. Haida, Marto" [1913?]. = Esperanto-Biblioteko de Marto. N-ro 2.

1913?. 15 (dek kvin lingvoj per esperanto. [Prostějov, Esp-ista Klubo] [1913?], [388] p. 10,9 x 7,4. Inf.: 190. - [14 numeritaj Ĉefeĉ-ŝlosiloj kunbinditaj: angla, ĉeĥa, dana/norvega, franca, germana, hispana, hungara, itala, kataluna, kimra, pola, portugala, rusa, sveda.]

1913.(Gvidfolio tra 1a urbo Kladno.] Kladno, I. Esp. Klubo Dr. Zamenhof" [1913]. 4 p. Inf.: Čas. čes. Esp-istů, 7, 1913, n-o 7, p. 111.

1913. ROKSANO [pseŭd. de FLOURENS, Jeanne]: Geedzigopeto. Triakta komedio. Originale verkita de... Vic-Ĉef-Vagabondino, membro de E. L. A., Béziers, Francujo. Haida, Tutaŭstra Esp.-Eldonejo 1913. [4], 77, [3] p. 16,4 x 11,4. [= Esperanto-Biblioteko de Marto. 1.] - Esp.-Presejo Paul Göring, Magdeburg-N.

1913. Na obranu Esperanta. Výtah z Kotzinovy knihy Historio kaj teorio de Ido”. [Esperanto kripligita]. Přel. K. Procházka, Ed. Kühnl 1913 [4], 32, [4] p. 20,3 x 12,6. = Čas. čes. Esp-istů, 7, 1913, n-o 9/10. - [Krome aperis aparta represaĵo, 36 p. 20 x 12.] Inf.: Čas. čes. Esp-istů, 8, 1914, n-o 1, p. 9; n-o 4, kovrilp. 5; Esp-ista, 2, 1947, n-o 7, p. 86.

@ 1913. MACHAR, J[osef] S[vatopluk]: Benedek. Historia portreto el milito 1866. Tradukis Rudolf Fridrich. En Prostějov, F. Karásek 1913. . 24 p. 21 x 15. = Esperanta biblioteko. 1. Orig.: Benedek. Rec.: Čas. čes. Esp-istů, 7, 1913, n-o 5, p. 77-78.

1913. Gvidlibro tra Olomouc. [De] Jaroslav Mastný. Olomouc, Esperantista Klubo 1913. [2], 18, [10] p. 14 x 9. - Presejo B. Knechtl & Komp. en Olomouc.

1913. Co jest esperanto? (Z Ottova Slovníku obchodního”.) 12. vyd. Praha, nakl. Ústř. Svazu Bohema Unio Esperantista 1913. 15, [1] p. 11,6x 8,5. - Tiskem Unie” v Praze, Kp.: Esp. Zprav., 2, 1922--02, n-o 2, p. 13, 15.

1913. BĚLOHLAV, Jos[ef]: Pompei. Praha-Vinohrady, propra eld. 1913. [1] [39), [1] p. 22 x 13,7. [45] fot. = Tra la mondo. Geografiaj monografioj. Vol. 1. - Presis Karlo E. Wimmer en presejo J. Skalák & komp. en Praha.

1913. (Gvidfolio tra 1a urbo Jindřichův Hradec.] Jindřichův Hradec, ĉe Fr. Kolman, bindisto, Palackého ul. 111, [1913]. 2. p. Inf.: Čas. čes. Esp-istů, 7, 1913, n-o 7, p. 111,

1912?. Kanto de l' ekzilo. Poezio de C. Dias. trad. Fr. V. Lorenz; muziko de Q. de Oliviera. S. 1., Brazila Ligo Esp. [1912?]: Inf.: Čas. čes. Esp-istů, 6,1912,11/12, n-o 9/10, p. 156.

1912. Zkušební řád. Nové vyd. doplněné. Praha, B. U. E. 1912. Inf.: Čas. čes. Esp-istů, 6, 1912-10, n-o 8, p. 123,

1912. ZAMENHOF, L. L.: Al la fratoj. Vortoj de Dr. ... muziko de St. Suda. Prezo 60 hel. Plze , Esperantista Klubo. Inf.: Čas. čes. Esp-istů, 6, 1912-11/12, n-o 9/10, p. 156, 4, 1910-05, n-o 5, p, 72.

1912. Stanouy Ústředniho Svazu Bohema Unio Esperantista. Praha, B. U. E. 1912. 4 p. Inf.: Čas. čes, Esp-istů, 6, 1912-10, n-o 8, p. 123.

1912. SCHULHOF, Stanislav: Aŭtunaj floroj. Dek originalaj poemoj de Dro. . . en Pardubice [ Bohemujo]. Genéve, Univ. Esperantia Librejo 1912. 29, [3] p. 15 x 11. - Presejo J. Scholle en Chrudim [Bohemujo].

1912. KÜHNL, Ed[uard]: Methoda Kühnlova. ÚpIná metodická učebnice Esperanta pro školy a samouky, zpracovaná na základě Zamenhofova Fundamento de Esperanto” a schválená zkušební komisí Ústředního svazu Bohema Unio Esperantista". 3. vyd. dopln. a rozš. Praha, Ed. Kühnl 1912. [3], 142, [2], [3) p. 20,5 x 13. = Biblioteko de Časopis Českých Esperantistů. 1912. N-o 5. - Národní tiskárna a nakladatelství, spol. s r. o. v Praze.

1912. Gvidfolio tra Praha. Praha, B. U. E. 1912. 4 p. 16,5 x 11,5. Inf.: Čas. čes. Esp-istů, 6, 1912-02, n-o 2, p. 26; n-o 3, p. 45.

1912. Esperanto. Pomocný jazyk mezinárodní. 11. vyd. Praha, Bohema propaganda societo esperantista [B. U E.) a Časopis českých esperantistů 1912. 8 p. 23, 8 x 14: Kp.: Čas. čes. Esp-istů, 6, 1912--10, n-o 8, p. 123. .

1912. Esperanto. Lernofolio 1 - 15. [Robert Šáda?] Praha, Laborista Asocio Esperantista [1912], - Litografie multobligita manskribaĵo.

1912. (Sokol-informilo pri Ia celoj de Sokol.] Teksto de [F.] Vaníček. Praha, B. U. E. 1912. = Almetota al Esperanto [UEA]” 1912-04--20. Inf.: Čas. čes. Esp-istů, 6, 1912-02, n-o 2, p. 28, n-o 3, p. 44-45. - [Okaze de la 6-a Sokola kongreso.]

1912. (Propagační list.) Praha, B. U. E. 1912. Inf.: Čas. čes. Esp-istů, 6, 1912-10, n-o 8, p. 123.

1912. (Gvidfolio tra 1a urbo České Budějovice.) Inf.: Čas. čes. Esp-istů, 6, 1912-04/05, n-o 4/5, p. 77.

1911?. STEIER Karlo: Unuagrada legolibreto. Kun praktika demandaro de. . . Friedrichswerth (ThBr.) Eld. Ella Rothermel s. j. [post 1911]. [2] 16 [2] p. 15,8 x 10,6. = 15-spesdeka Biblioteko Esperantista. N,-o 10-a. [poste Popola Biblioteko Esp.].

1911?. Stanovy Klubu Esperantistů. (Bohema Unio Esp.). [Praha, Klub esperantistů] s. j. 3 p. Inf.: Davidov 1911, p. 114.

1911. TŮMA, F., Praha 2, Bohemujo, [fabriko pri] skribmaŝinoj, kontrolkasoj, kancelaria meblo, patentfahrikaĵo Universal”: (Prospekto pri skribmaŝino ,Regina'.) 1 p. Inf.: Davidov 1911, p. 108.

1911. SCHULHOF, Stanislav: Per espero a1 despero. Dek poemoj de D-ro.,.. 1910 28!VIII. 12/XI. Pardubice, MUDro St. Schulhof 1911. 30, .[1] p. 15 x 11. - Presejo J. Scholle en Chrudim, Bohemujo. Rec.: Čas. čes. Esp-istů, 5, 1911-04, n-o 4, p. 62.

1911. SCHULHOF, Stanislav: Kion Ia vivo alportis. Dek originalaj poemoj de D-ro . . en Pardubice (Bohemujo). Kun antaŭparolo de Marie Hankel. Genéve, Universala Esperantia Librejo 1911. 30, [2] p. 15 x 11. - Presejo J. Scholle en Chrudim (Bohemujo).

1911. Knihovni řád Klubu Esperantistů v Praze”. Praha. Klub esperantistů s. j. 8 p. - Presejo de Emanuel Stivín en Praha. Inf.: Davidov 1911, p. 98.

1911. Klíč pomocného jazyka mezinárodniho Esperanto. [2. vyd.] Praha, Čas. čes. Esp-istů] 1911. Inf.: Čas. čes. Esp-istů, 5, 1911-11/12, n-o 9/10, p. 147.

1911. HANTICH, Jindřich: La popolsumigo en Aŭstrio en 1910. La traduko de l'artikolo en 1a franca gazeto Courrier Européen", n-o 11. de la j. 1911 [VIII). Praha, Bohema nacia konsilantaro [Národní rada česká) 1911. 8 p. 17 x 11,5 - Presejo de Emanuel Stivín en Praha.

1911. FRIDRICH, Rudolf: Esperantismus a jeho světová organisace Universala Esperanto Asocio. Napsal... Prostějov, Klub esperantistů [1911]. [1], 15 p. 16,2 x 12,3. - Tiskem Družstva knihtiskárny v Hranicfch. - Vydáno nákladem esperantistů z těchto míst: Bystřice p. Host., Hluk, Chvalkovice, Jevíčko, Luhačovice, Prostějov, Rožnov, Tábor, Telč, Víde , Vítkovice, Vsetín.

1911. Esperanto mezi Čechy. [Význam esperanta pro Čechy. - Organisace esperantismu u Čechů.) [Praha], Svaz Českých esperantistů s. j. [1911]. 4 p. [almet.] 2 p. 23,2 x 14,8. = Informační letáky o esperantu. Čís. 3. Inf.: Čes. Esp-ista 5, 1910-12, n-o 3, p. 44; 6, 1912, n-o 2, p. 28.

1911. Ekzamena Regularo de Centra Asocio de Bohemaj Esperantistoj. Praha, B. U. E. s. j. 4 p. Inf.: Davidov 1911, p. 112.

1911. Dělnictvo a světový jazyk mezinárodní. Praha, Dělnické sdružení esperantistů [1911]. 8 p. - Distribuas Rob. Šáda, Praha II, Lípová 8. Prezo 10 h. Rec.: Čes, Esp-ista, 6, 1912-O1, n-o 1, p. 14.

1911. BĚLOHLAV, Jos[efJ: Domažlice. Praha [propra eld.] 1911. [1], 19, [1] fol. 22,5 x 13.5. 1 mapo fot. = Instrua kolekto pri bohemaj landoj/ de sistemaj monografioj pri urboj, urbetoj kaj memorindaj lokoj en landoj de la bohema krono. Vol.16. Roč. 2. Sv. 6. - [Teksto ĉeĥa, sur kovrilo k ĉe il. ĉeĥa k Esp.]

1911. BĚLOHLAV, Jos[ef]: Železná Ruda. Praha, [propra eld.] 1911. [1], 19, [1] fol. 22,5 x 13,5. 1 mapo, fot. = Instrua kolekto pri bohemaj landoj de sistemaj monografioj pri urboj, urbetoj kaj memorindaj lokoj en landoj de la bohema krono. Vol. 1.9. Roč. 2. Sv. 9. - [Teksto ĉeĥa, sur kovrilo k ĉe il. ĉeĥa k Esp.]

1911. BĚLOHLAV, Jos[ef]: Velké Meziříčí. Praha, [propra eld.] 1911. [1], 19, [1] fol. 22,5 x 13,5.. 1 mapo, fot. = Instrua kolekto pri bohemaj landoj/ de sistemaj monografioj pri urboj, urbetoj kaj memorindaj lokoj en landoj de la bohema krono. Vol. [20]. Roč. 2. Sv. 10. - [Teksto ĉeĥa, sur kovrilo k ĉe il. ĉeĥa k. Esp.]

1911. BĚLOHLAV, Jos[ef]: Tábor. Praha, [propra eld.] 1911. 11], 19, [1] fol. 22,5 x 13,5. l. mapo, fot. = Instrua kolekto pri bohemaj landoj/ de sistemaj, monografioj pri urboj, urbetoj kaj memorindaj lokoj en landoj de la bohema krono. Vol. 15. roč. 2. Sv. 5. - [Teksto ĉeĥa, sur kovrilo k ĉe il. ĉeĥa k Esp.] - 2. vyd. 1911.

1911. BĚLOHLAV, Jos[ef]: Plze . Praha, [propa eld.] 1911. [l], 36, [1] fol. 22,5 x 13,5. 1 mapo fot. = Instrua kolekto pri bohemaj landoj/ de sistemaj monografioj pri urboj, urbetoj kaj memorindaj lokoj en landoj de la bohema krono. Vol. 17-18. Roč. 2. Sv. 7- 8. - [Teksto ĉeĥa, sur kovrilo k ĉe il. ĉeĥa k Esp.]

1911. BĚLOHLAV, Jos[ef]: Písek. Praha, [propra eld.] 1911. [1], 19, [1] fol. 22 5 x 13,5. 1 mapo, 16 fot. = Instrua ko!ekto pri bohemaj landoj/ de sistemaj monografioj, pri urboj, urbetoj kaj memorindaj lokoj en landoj de la bohema krono. Vol. 13. Roč. 2, Sv. 3. - [Teksto ĉeĥa, sur kovrilo k ĉe il. ĉeĥa k Esp.]

1911. BĚLOHLAV, Jos[ef]: Klatovy. Praha, [propra eld.] 1911. [1], 19, [1] fol. 22,5 x 13,5.1 mapo, fot. = Instrua kolekto pri bohemaj landoj/ de sistemaj monografioj pri urboj, urbetoj kaj memorindaj lokoj en landoj de la bohema krono. Vol. 14. Roč. 2. Sv. 4. - [Teksto ĉeĥa, sur kovrilo k ĉe il. ĉeĥa k Esp.]

1911. BĚLOHLAV Jos[ef]: Jílové. Praha, [propra eld.] 1911. [1], 19, [1] fol. 22 5 x 13,5. 1 mapo, 16 fot. = Instrua kolekto pri bohemaj landoj/ de sistemaj monografioj pri urboj, urbetoj kaj memorindaj lokoj en landoj de la bohema krono. Vol. 20. Roč. 2. Sv. 11. - [Teksto ĉeĥa, sur kovrilo k ĉe il. ĉeńa k Esp.) - Tiskem "Politiky" v Praze.

1911. BĚLOHLAV Jos[ef]: Bechyně. Praha, [propra eld.] 1911. [1], 19, [1] fol..22,5 x 13,5.1 mapo,16 il. = Instrua kolekto pri bohemaj landoj/ de sistemaj monografioj pri urboj, urbetoj kaj memorindaj lokoj en landoj de la bohema krono. Vol. 12. Roč. 2. Sv.2. - Teksto ĉeĥa, sur kovrilo k ĉe il. ĉeĥa k Esp. ] - Tiskem Politiky” v Praze.

1911. [Adresaro de bohemaj esperantistoj.] Praha, B. U. E. 1911. 427 adresoj. Inf.: Čas. čes. esp-istů, 5, 1911-08/10, n-o 7/8, p. 1243.

1910.. Officielni zpráva o 1. Kongresu českých esperantistů v Praze. Praha, B. U. E. [1910]. [= Aparta represaĵo el Čas. Čes: Esp-istů, 3, 1909,- n-o 7, p. 97 - 154]. Inf.: Čas. čes. Esp-istů, 4, 1910, enhavp.

1910. ŠTĚPÁNEK F.: Esperanta konversacio en 1000 frazoj. Aranĝis... Karlin M. Knapp 1910. [2] 119, [9], [2] p. 17,5 x 12. - [Kontraŭtitolo:] Esperantská konversace v 1000 větách. - [Sur la kovrilo:] Esperantská konversace v 1000 větách. Esperanta konversacio en 1000 frazoj. [Eldonjaro] 1911. - Presejo de M. Knapp, Praha-Karlín.

@ 1910. Sherlock Holmes en servo de la hispana trono. [Trad. Ed. Kühnl k K. Procházka.] Praha, Ed. Kühnl 1910. [2], 42, f4] p. 21 x 13.5. Biblioteko de Časopis Českých Esperantistů. No 5. - Presejo de Národní tiskárna a nakl. JUDr. Edvard Jan Baštýř a spol. Praha. Orig: VAVRIS, Hugo [pseŭd. de VAVREČKA, Hugo]: František Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa [1908].

1910. Literaturo de Esperanto. [Katalogo el jaro 1911]. Praha, Esperanta Librejo de F. Topič 1910, [2], 22, [4] p. 17,5 x 12. = Oznamovatel knihk. F. Topiče v Ppaze 1910. - Č. 11.

1910. Informační list. o významu a rozšíření esperanta. Cena 1 hal. Praha. Inf.: Čas. čes. Esp-istů, 4, 1910-05, n-o 5, p: 72.

1910. Gvidfolio tra Prostějov. Prostějov, Esp. klubo [1910]. 2 p. [16,5 x x 11,5]. Rec.: Čes. Esp-ista, 4, 1910-04/05, n-o 7/8, p. 143, 117; 5, 1910-10, n-o 1, p. 16.

1910. Gvidfolio pri la urbo Rožnov p. R. [Rožnov p. R., s. e.] 1910-06. Inf.: Davidov 1911, p. 103.

1910. Esperantské číslo [Jičín?] Knihtiskárna Karla Hylskyho v Jičíně 1910. 16 p. Prezo 30 h. Inf.: Davidov 1911, p. 25. Kp.: Takács 223.

1910. Esperanto snadno a důkladně za 20 hodin. Pro mládež a kursy. Příloha časopisu Zahrada domácí a školní". Řídí zkušební komise spolku: J. A. Komenský en Chrudim. 2. opr. vyd. Chrudim, nákl. Zahrady domácí a školní" 1910. [2), 99, [1], [2] p. 18,3 x 13,4. - Tiskem J. Schole v Chrudimi.

1910. Esperanto snadno a důkladné ve 20 hodinách pro mládež a kursy. Příloha časopisu Zahrada domácí a školní”. Řídí zkušební komise spolku: J. A. Komenský en Chrudim. Chrudim, nákl. Zahrady domácí a školní" 1910. [2], 99, [1), [2] p. 17,5 x 13. - Tiskem J. Schole v Chrudimi. Rec.: Čas. čes. Esp-istů, 5, 1911-04, n-o 4, p. 63.

1910. BĚLOHLAV. Jos[efJ: Hluboká. Praha, [propra eld.] 1910 [1), 21 fol.22 x 13,3.1 mapo, fot.-fol.6 - 21. = Instrua kolekto pri bohemaj landoj/ de sistemaj monografioj pri urboj, urbetoj kaj memorindaj lokoj en landoj de la bohema krono. Vol. 9. - [Teksto ĉeĥa k Esp.]

1910. BĚLOHLAV, Jos[ef]: Turnov. Praha, propra eld. 1910. [1], 20 fol. 22 x 13,3. 2 mapoj fot.-fol, 5 - 20. = Instrua kolekto pri bohemaj landoj. 1. volumo de sistemaj monografioj pri urboj, urbetoj kaj memorindaj lokoj en landoj de la bohema krono. - [Teksto Esp.] - 3. vyd. 1912.

1910. BĚLOHLAV, Jos[ef]: Třebo . Praha, [propra eld.] 1910. [1], 21 fol. 22 x 13.3. 1 mapo, fot.-fol. 6 - 21. = Instrua kolekto pri bohemaj landoj/ de sistemaj monografioj pri urboj, urbetoj kaj memorindaj lokoj en landoj de la bohema krono. Vol. 6. - [Teksto ĉeĥa k Esp.] - 3. vyd. s. j.

1910. BĚLOHLAV, Jos[ef]: Soběslav. Praha, [propra eld.] 1910. [1], 21 fol. 22 x 13,3. 1 mapo, fot.-fol. 6 - 21. = Instrua kolekto pri bohemaj landoj/ de sistemaj monografioj pri urboj, urbetoj kaj memorindaj lokoj en landoj de la bohema krono. Vol. 4. - [Teksto ĉeĥa k Esp.]

1910. BĚLOHLAV, Jos[ef]: Rovensko. Praha, [propra eld.] 1910, [1], 19 fol. 22 x 13,3. 1 mapo, fot.-fol. 4 - 19. = Instrua kolekto pri bohemaj landoj/ de sistemaj monografioj pri urboj, urbetoj kaj memorindaj lokoj en landoj de la bohema krono. Vol. 10. - [Tek sto ĉeĥa k Esp.]

1910. BĚLOHLAV, Jos[ef]: Náchod. Praha, [propra eld.] 1910. [1], 21 fol. 22 x 13,3. 1 mapo, fot.-fol. 6 - 21. = Instrua kolekto pri bohemaj landoj/ de sistemaj monografioj pri urboj, urbetoj kaj memorindaj lokoj en landoj de la bohema krono. VoI. 7. - [Teksto ĉeĥa k Esp.]

1910. BĚLOHLAV, Jos[ef]: Mnichovo Hradiště. Praha [propra eld.] 1910. [1], 21 .fol. 22 x 13,3. 1 mapo, 16 fot. = Instrua kolekto pri bohemaj landoj/ de sistemaj monografioj pri urboj, urbetoj kaj memorindaj lokoj en landoj de la bohema krono. Vol. 2. - [Teksto ĉeĥa k Esp.) - 2. vyd. 1911. 19 fol.

1910. BĚLOHLAV, Jos[ef]: Jičín. Praha, [propra eld.) 1910. [1], 21 fol. 22 x 13,3.1 mapo, fot.-fol.6 - 21. = Instrua kolekto pri bohemaj landoj/ de sistemaj monografioj pri urboj, urbetoj kaj memorindaj lokoj en landoj de la bohema krono. Vol. 5. - [Teksto ĉeĥa k Esp.]

1910. BĚLOHLAV, Jos[ef]: Baška. Praha [propra eld.] 1910. [1], 21 fol., 22 x 13,3.1 mapo, fot.-fol. 6 - 21: = Instrua kolekto pri bohemaj landoj/ de sistemaj monografioj pri urboj, urbetoj kaj memorindaj lokoj. Vol. 3. - Obrazy opatřil Emil Geistlich, řed. knihtiskárny Politiky” v Praze. [Teksto ĉeĥa k Esp.] - 2. vyd.1911.19 fol.

1910. BĚLOHLAV, Jos [ef ].: České Budějovice. Praha[ propra eld.) 1910. [1], 21 fol. 22 x 13.3.1 mapo, fot.-fol.6 - 21.= Instrua kolekto pri bohemaj landoj/ de sistemaj monografiojpri urboj, urbetoj kaj memorindaj lokoj en landoj de la bohema krono. Vol. 8, - [Teksto ĉeĥa k Esp.]

@ 1910. ARBES, J[akub]: Rakontoj. Tradukis Jos. Gr a. Chrudim, Eldonejo de Zahrada domácí a školní” 1910. [3,] 135, [2] p. 16,5 x 11. = Esperanta bilblioteko de la societo J. A. Komenský en Chrudim. Vol. 2. Orig.: Ze života Mozarfova. - Bílé svatební šaty. - První noc u mrtvoiy. - Moderní Magdalena.

191?. Franzensbad (Bohemujo). .... Trad. ... J. HechtI... Franzenbad, s. e., s. j. [191?]. [2], 8, [4 fot.], [3] p. 12,8 x 19,2. - [Pres.] J. Kobrtsch & Gschihay, Eger-Franzensbad.

@ 1909-1921. NĚMCOVÁ, Božena: Avineto. Trad. V1[adimír] Tobek, Fr. Procházka. Praha, Bohema Unio Esperantista 1909-1921. 227 p. = Legolibro de bohemaj esperantistoj. Literární příloha Časopisu Českých Esperantistů”, 3, 1909 - 8, 1914; p, 221-227 en; 1921.-[VI. Tobek trad. ĝis p. 150, Fr. Procházka p. 150 - 227.]

1909. ZAMENHOF, L. L.: Fundamento de Esperanto. Tradukita laŭ la permeso de la aŭtoro de Eduard Kühnl, Redaktoro de Časopis Českých Esperantistů”. Praha, Librairie F. Topič; Paris, Libraire Hachette et Cie 1909.11, 91, [1, 8] p. 16,8 x 11. - Coulommiers, Imp. Paul Brodard.

1909. Úvahy o jazyce mezinárodnim. V Praze, nákl. Svazu českých esperantistů” 1909. 40 p. 22,9 x 15. = Knihovna českých esperantistů. 1.

1909. Slavnostní večer na počest účastníků 1. kongresu českých esperantistů v Praze. 26. září 1909, 8 hod. večer. Plodinová bursa. Za laskavého spoluúčinkování:... [Praha], s. e. (Bohema Unio Esperantista] 1909. [1], 15, [1] p. 20 x 11.5. - (Sur la kovrilo:) 1. kongres českých esperantistů. Slavnostní večer 26. září 1909 Plodinová bursa. - Knihtiskárna Dyk a Ryba, Praha-Vršovice. - [Tekstoj de la prezentitaj programeroj.]

1909. ROKSANO [pseŭd. de FLOURENS, Jeanne]: La fianĉiniĝo de Sovaĝulineto. Triakta komedieto oririnale verkita de. .. [Béziers, s. e. 1909.] Rec.: Čes. Esp-ista, 4, 1910-02, n-o 5, p. 78. [2-a eld- aperis en Haida, Marto”, = Esp.-Bibl. de Marto, n-o 4?].

1909. Oficiala jarlibro de centra asocio Bohema Unio Esperantista kun adresaro de bohemaj kaj fremdaj korespondantoj. [Pli frue Faukner-Adresaro”]. Praha, Časopis Českých esperantistů 1909. [2], 20, [2] p. 21,4 x 13.7. = Biblioteko de Čas. čes. Esp-istů. No. 4.

1909. Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. Úplná mluvnice a slovník na jednom listě. [2. vyd.] Bystřice-Hostýn, Th. Čejka 1909. [2] p. 45 x 26,4. Rec.: Čes. Esp-ista, 3, 1909=05, n-o 8, p. 131.

@ 1909. KRUMPHOLC, Josef: Jazyk všeslovanský a esperanto. V Praze, nákl. Svazu českých esperantistů" 1909. [2], 12, [2) p. 22,9 x 15. Knihovna českých esperantistů. 2. - Tiskem Politiky” v Praze.

1909. Intimní divadlo nu Smíchově. V pondělí 27. září 1909. (Praha, s. e.) 1909. 4 p. Inf.: Davidov 1911, p. 117.

1909. Germana pugno. El Národní listy" [1909-10-O1]. Trad. K. Procházka. Praha, Čas. čes. Esp-istů 1910. 4 p. = Aparta represo el Čas. čes, Esp-istů, 4, 1910-06, n-o 6, p. 87-91. Kp.: Čas. čes. Esp-istů, 4, 1910-07/10, n-o 7/8, p. 120.

1909. Esperanto. Pomocný jazyk mezinárodni. Vyd. 5. Praha, Centra asocio de Boh. Esp-istoj 1909. 16 p. - Vyd. 6. 1910. Vyd. 7. 1910. Inf.: Davidov 1911, p. 54.

1909. ČEJKA, Theodor: Slovníček česko-esperantský. Sestavil. . . 2. vyd. Bystřice-Hostýn, Theodor Čejka 1909. [1], 52, [1] p. I6,5 x 10,2. Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. Učebné pomůcky pro samouky i kursy. Malého vyd. sv. 3. - Tiskem Družst. knihtiskárny v Hranicích.

1909. Co je esperanto? Praha, Svaz českých esperantistů [1909]. [4] p. 23 x 15 p. = Informační letáky o esperantu. Č. 1. . - Politika” závod tiskařský a vydavatelský v Praze. - Nákl. vl.

1909. Bohema gimnastika societo Sokol”. Redaktis centra asocio Bohema Unio Esperantista” en Praha. En Praha, Česká Obec Sokolská” (Bohema Unio Sokola) 1909. [4] p. 23,3 15, [4] il. - Presejo de K. Pitter, Praha.

1909. [KÜHNL, Eduard]: Methoda Kühnlova. Úplná methodická učebnice esperanta pro školy a samouky. Zpracovaná na základě Zamenhofova Fundamento de Esperanto”. 2. vyd. doplněné. Praha, Ed. Kühnl 1909. [3], 96, 48, [3] p. 20 x 12,2. = Biblioteko de Čas. čes. Esp-istů. No. 3. - Presejo de K. Pitter en Praha. - [Enestas i, a. Deveno kaj historio de Esperanto” [=Biblioteko de ČSE, No. 2).]

1908?. VYMAZAL, František: Mezinarodni řeč Esperanto pro samouky. 3. vyd. Praha-Karlín, Emil Šolc, s. j. 38 p. 19 x 13,5. = Malá knihovna spisů poučných, 77./82. - [Enestas:] ČEJKA, Theodor: Slovníčky esperantsko-český a česko-esperantský. Praha-Karlín, Emil Šolc s. j. [1908?]. 99, 5 p.

1908?. ČEJKA, Theodor: Slovníčky esperantsko-český a česko-esperantský. 99 p. [Aldone al:] VYMAZAL, Fr.: Mezinárodni řeč esperanto pro samouky. 3. vyd. Praha-Karlín, Emil Šolc s. j. [1908?]. 38, 99, [5] p. = Malá knihovna spisů poučných. 77-82.

1908. Praha. Jubilea Ekspozicio de distrikto de Komerca kaj industria ĉambro en Praha. Majo - Oktobro 1908. [Praha, s. e.] 1908. 2 p. Inf.: Davidov 1911. p. 104.

1908. Praha. Ilustrita gvidlibro por turistoj de Bohema Unio Esperantista kaj Esperantista Klubo en Praha. Laŭ verko de Český zemský svaz ku povznešení návštěvy cizinců v království Českém v Praze”. [Bohema landa ligo por akceli fremdulan movadon turisman en Praha.) Praha, Čas. čes. Esp-istů” 1908. 63, [5] p. 20 x 11. Fot. = Biblioteko de Čas. čes. Esp-istů. N-o 1. - Presejo de K. Pitter, Praha.

1908. Otázka jazyka mezinárodniho a Esperanto. Brno nákl. Klubu Českých esperantistů, s. j. [antaŭ 1908]. 14, [2] p. 17 x 10,5 = Otisk z čas. Moravský kraj”. - Tiskem Eduarda Kalousa v Brně.

1908. Neutrálni jazyk mezinárodní esperanto. Úplná mluvnice a slovník na jednom listě. Bystřice-Hostýn, Th. Čejka [1908.,] 2 p. 45 x x 26,4. Inf.: Davidov 1911, p. 54. Rec.: Čes. Esp-ista, 3, 1908-10, n-o 1, p. 18. = Příl. 1. č. 2. roč. Z.ájmů všelidských” [1909].

1908. Faukner-Adresaro. Nr. 1, Sept. 1908. Hostačov (Bohemujo), s. e. 1908. 15 p. Inf.: Davidov 1911, p. 109. Kp.: Čas. čes. Esp-istů, 2, 1908-04, n-o 4, p. 60; n-a 5, p. 78.

1908. Esperanto. Pomocný jazyk mezinárodni. 4. vyd. Praha, Ústřední svaz Bohema Unio Esperantista 1908. 4 p. 23,5 x 15. - Tiskem K. Pittra v Praze.

1908. Deveno kaj historio de Esperanto. Letero pri la deveno de Esperanto. Paroloj de Dr. L. L. Zamenhof en malfermaj kunsidoj de unua, dua, tria kaj kvara kongresoj. Deklaracio pri esperantisnio. Pri evolucio de Esperanto. Himno esperantista. Praha, Čas. čes. Esp-istů 1908. 32, [4] p. 20,5 x 13,2. = Biblioteko de Čas. čes. Esp-istů. No 2.

1908. ČEJKA, Theodor: Slovník esperantsko-český. Sestavil... Bystřice-Hostýn, Theodor Čejka 1908. [3]; 24, 169, [4] p. 17,5 x 11,5. Almet. [2) p. [aldono k. korekto]. = Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. Učebné pomůcky pro samouky i kursy. Velkého vyd. sv. 2. - Tiskem Družstva knihtiskárny v Hranicích.

1908. ČEJKA, Theodor: Slovníček esperantsko-český. Sestavil... 2. vyd. Bystřice-Hostýn, Theodor Čejka 1908. 31, [1] p. 16 x 10,5. = Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. Učebné pomůcky pro samouky i kursy. Malého vyd. sv. 2. - Tiskem Družstva knihtiskárny v Hranicích.

1908. ČEJKA, Theodor: Slovníček česko-esperantský. Sestavil... Bystřice-Hostýn, Th. Čejka 1908. [2], 52, 2 p. 16 x 7.0,5. = Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. Učební pomůcky pro samouky i kursy. Malého vydání sv. 3.

1908. ČEJKA, Th[eodor] - KRUMPHOLC, Jos[ef]: Úplná učebnice esperanta. Napsali. . . 4. vyd. dopln. Bystřice-Hostýn, Theodor Čejka 1908. [Sur la kovrilo:] 1909. [2], 160, [2] p. 17,3 x 11,3.Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. Učebné pomůcky pro samouky i kursy. Velkého vydání sv. 1. Rec.: Čes. Espista, 3, 1908-01, p. 20. ,

1908. ČEJKA, Th[eodor] - KRUMPHOLC, Jos[ef]: Esperanto. Malá učebnice. Upravili. . . 6. vyd. zcela přeprac. Bystřice-Hostýn, Theodor Čejka s. j. [1908]. [3], 32, 52, 31; [1], [3] p. 16 x 10,2 = Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. Učebné pomůcky pro samouky i kursy. Malého vyd. [sv.] č. 4, - [Sur la kovrilo de bind. eld.:] Esperanto. Methodická, učebnice se slovníky. - [Sur la kovrilo de kajer. eld.:) Úplná methodická učebnice esperanta s oběma slovníky. - Tiskem Družstva knihtiskárny v Hranicích.

@ 1908. BOUŠKA, Hynek: Slovakoj kaj Magiaroj. Kelkaj vortoj pri slovaka suferado en Hungario. De ... Praha, Václav Riegel 1908-05. [2], 26, [8] p. 22,7 x 15,3. = Informaj broŝuroj de Esperantista Konsulejo en Praha. Nro l. - Presis Politika . . v Praze.

@ 1908. ARBES, J[akub]: Rakontoj. Kun la permeso de 1'aŭtoro tradukis el ĉeĥa lingvo Jos. Gr a. Jevíĉko, Ferd. Boháĉek 1908. [2, 5,] 135, [2, 2] p. 17 x 11. = Esperanta biblioteko de ĉeĥaj aŭtoroj. Vol. 1. - Presejo Družstvo knihtiskárny, Hranice. Orig.: Ze života Mozartova. - Bílé svatební šaty. - První noc u mrtvoly. - Moderní Magdalena.

1907?. The Whole of Esperanto, and the means of learning it without lessons by reading a little story. London, Internacia Propagandejo Esperantista [post 1907]. - [Krom la angla Tuto” aperis franca, germana, hispana, itala, sveda kaj ĉeĥa.] Kp. 331.

1907. STEIER, Karlo: Konversacia Kalendaro por superjaro 1908. Verkita de. . , Berlin. Dediĉita al la Kongreso de Esperanto en Dresden [Aŭgusto 1908]. Berlin, Esperanta Eldonejo. Hans Th. Hoffmann 1907. 115 p. 19 x 12. - Druck von Max Thiede, Bernau-Berlin.

1907. Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto a způsob naučiti se mu bez učitele čtením krátké povídky. Cena deset hal. London, Internacia Propagandejo Esperantista; Praha, Časopis Českých Esperantistů s. j. [1907]. [2], 24, [2] p, 12 x 7,5. - [T. n. Ĉefeĉ-Tuto”.] - Kp. 545.

1907. Literaturo de Esperanto. [Katalogo el jaro 1907.] Praha, Esperanta Librejo de F. Topid 1907. 14, [2] p. 17,5 x 11,7. = Oznamovatel knihk. F. Topiče v Praze 1907. - č. 4. - Tiskem Unie” v Praze.

1907. Klič pomocného jazyka mezinárodního Esperanto. London, Internacia Propagandejo Esperantista; Praha, Časopis českých Esperantistů [1907 - 1908]. [2], 24, [2] p. 10,7 x 7,1. Inf.: Čas. čes. Esp-istů, 2, 1908, n-o 8/9, p. 42.

1907. Fundamento de Esperanto. Slovaka Eldono. Základy medzinárodnej reči Esperanto od Dr. Zamenhofa. ÚpIný slovenský preklad. Vyhotovený a vydaný N. P. Evstifejevým a A. Škarvanom. Turčiansky Sv. Martin, v komisii u Kníhtlačiarskeho účast. spolku v Turčianskom Sv. Martine 1907. [2], l0, 110, [1], 16 p. 19 x 12. - Tlačou Knlhtlačiarskeho účast. spolku v Turčianskom Sv. Martine.

1907. BOUŠKA, H[ynek] K[arel]: Delegace pro zavedení pomocného jazyka mezinárodniho. V Praze, s. e. 1907. 15 p. = Otisk z čas. Den” [Nová politika], roč. 2. Rec.: Čas, čes. Esp-istů, 1, 1907. n-o 3, p. 48.

1907. ALFERI. Heřman: Mezinárodni výchova a vyučováni. Praha, Zemský ústř. spolek jednot učitelských v král. Českém [v komisi knihkup. Jos. Rašína) [1906]. Rec.: Čas. čes. Esp-istů, 1, 1907, n-o 2, p. 28.

1906?. VYMAZAL, Fr[antišek]: Mezinárodní řeč esperanto pro samouky. 2. vyd. V Telči, Emil Šolc s. j. [1906?]. 59, 149, [6] p. 11,5 x 8,5. = Malá knihovna spisů poučných. 77-82. - [Enestas: ] ČEJKA, Theodor: Slovníčky esperantsko-český a česko-esperantský. 149 p. - Tiskem K. Šolce v Kutné Hoře.

1906?. ČEJKA, Theodor: Slovníček esperantsko-český a česko-esperantský. 149 p. [Aldone al: ] VYMAZAL, Fr.: Mezinárodní řeč esperanto pro samouky. 2. vyd. V Telči, Emil Šolc s. j. [1906?]. 59, 149, [6] p. = Malá knihovna spisů poučných. 77-82.

1906. PILNÝ, Lud.: Rozmluvy esperantsko-české s úvodem a mluvnicí. Karlín, M. Knapp. [1906]. 48 p, 14 x 9,5. = Pokladnice praktických vědomostí pro život. Sv. 25.

1906. Literaturo de Esperanto. [Katalogo el jaro 1906.] Praha; Librejo F. Topič [1906]. 2 p. 24,8 x 18. - Tiskem Unie v Praze.

1906. El la historio de Esperanto. Enhavo: Letero pri la deveno de Esperanto. - Paroladoj de Dro L. Zamenhof kaj Dro Kazimierz Bein [ Kabe ] en la 1-a kongreso de esperantistoj en Boulogne-sur-Mer, 1905. Bystřice-Hostýn, Th: Čejka 1906. [1], 32, [1] p. 17,3 x 11. Biblioteko Neŭtrala lingvo internacia Esperanto. No 4a.

1906. ČEJKA, Theodor: Slovník česko-esperantský. Sestavil... Bystřice-Hostýn, Th. Čejka 1906. [2], 123, [3), [2] p. 15,8 x 10,2. [Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. Učební pomůcky pro samouky i kursy. Velkého vydání sv.] Č. 3. [Prezo] 90 h. - [Sur la kovrilo de broŝ. eld.: ] Esperanto. Slovník česko-esperantský. Sestavil a vydal Theodor Čejka, Bystřice-Hostýn, Morava. 90 h. Č. 3. - [Fine de la teksto, p. 123:] 20. VI. 1906.

1906. ČEJKA, Theodor - KRUMPHOLC, Josef: Neutrální jazyk mezinárodní esperanto. Úplná mluvnice a cvičebnice. 3. vyd. Bystřice-Hostýn, Th. Čejka 1906. 128 p. 17 x 11. [Prezo] K 1,10.

1906. ČEJKA, Th[eodor] - KRUMPHOLC, Jos[ef]; Neutrálni jazyk mezinárodní Esperanto. Úplná mluvnice a cvičebnice. Napsali...Vyd 2. Bystřice-Hostýn, Th. Čejka 1906. [2], 128, [2] p. 16,6 x 11. = Č. 1. - Tiskem Družstva knihtiskárny, Hranice, Morava.[Sur la kovrilo:] 2. vyd. (zcela přeprac.).

1906. ĈEJKA, Th[eodor] - KRUMPHOLC, Jos[ef]: Esperanto. Neutrálni jazyk mezinárodní. Učebnice se slovničkem. 5. vyd. Upravili . . Bystřice-Hostýn. Th. Čejka s. j. [1906]. [2], 32, [2] p. 15,7 R x 10,2. = Č. 1. - Tiskem Družstva knihtiskárny v Hranicích.

1906. COUTURAT, L[ouis]: O jazyce mezinárodnim. Se svolením spisovatelovým z francouzštiny přeložil J. F. Khun. 2. vyd. Praha, Edv. Leschinger 1906. 36 [?] p: Rec.: Čes. Esp-ista, 3, 1908-12, n-o 3, p. 52.

1906 ČEJKA, Theodor: Esperanto. Slovnik esperantsko-český. Sestavil... Bystřrice-Hostýn, Theodor Čejka 1906. [2], 31, [3] p. 16 x 10.2 [Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. Učebné pomůcky pro samouky i kursy. Malého vyd. sv. 2]. - Tiskem Družstva knihtiskárny v Hranicích.

1905. Nik Nek kaj Kat Jen. Malgranda romano. Ĉe-met. kursoj. S. 1. [Hradec Králové], s. e. [F. Pytloun], s. j. [č. 1950]. 14 p. 29 x x 20,3. Stencilita.

1905. KHUN, J. F.: Majstro Jan Hus. La vivo, agado, kondamno kaj morto de l'glorinda martiro. Esperantigis ... Vrsce-Kopidlno, J, F. Khun 1905. 40 p. 1 il. Rec.: Čes. Esp-ista, 3, 1908-1909, n-o 1, p. 19.

1905. ČEJKA, Theodor - KRUMPHOLC, Josef: Esperanto. Neutrální jazyk mezinárodní. Učebnice se slovničkem. Upravili . . Bystřice-Hostýn, Th. Čejka s. j. [post 1905]. [2], 32, [2] p. 15 x 10. = Číslo 3.

1905. ČEJKA, Th[eodor] - KRUMPHOLC, Jos[ef]: Esperanto. Neutrálni jazyk mezinárodni. Učebnice se slovníčkem. Upravili . Bystřice-Hostýn, Th. Čejka 1905. [2], 32, [2] p. 16 x 10,2. = Č. 1. - Tiskem Družstva knihtiskárny v Hranicích.

1904. VYMAZAL, Fr[antišek]: Mezinárodni řeč Esperanto pro samouky. Sepsal. . . V Telči nákl. Českého knihkupectví Emila Šolce s. j. [1904]. [1] 41, [5] p. 18 x 13. - Tiskem Karla Šolce v Kutné Hoře [ č. ] 1924.

1904. Stanovy Klubu Esperantistů v Praze. [Praha, Klub esperantistů] 1904. 8 p. Inf.: Davidov 1911, p. 114.

1903. ZAMENHOF, L. L.: Letero pri la deveno de Esperanto. Eltiro el privata letero de D-ro Zamenhof al N. Borovko, el rusa lingvo tradukis V. G. Bystřice-Hostýn, adm. de Český Esp-ista” [1903]. 8 p. [granda formato]. 10 h. --- Esper. presejo Družstvo knihtikárny” Hranice [Mähr. Weisskirchen) Moravio. 8 p. Prezo 10 h. Inf.: Davidov 1911, p. 93; Čes. Esp-ista, 1903-12, n-o 12, (6), p. 148.

@ 1903. Stanovy Rakouského spolku esperantistů. Brno. nákl. spolku 1903. 7 p. 15,2 x 10,3. - Tiskem K. Habichta v Brně. .

1903. Satzungen des Vereines zur Verbreitung der internationalen Hilfssprache Esperanto” in Brünn. Aŭstrio. [Brilnn, Verein zur Verbreitung der internationalen Hilfssprache "Esperanto"] 1903. 4 p. Inf.: Davidov 1911, p. 112.

1902. Potřeba-li jazyka mezinárodního? Výňatek z řeči L. de Beaufronta na kongresu spolku Association Française pour l'Avancement des Sciences” v Paříži 1900. [Praha], nákl. čas. Český Esperantista, Spolku pro šíření Esperanta [Brno...] a Klubu Esperantistů v Praze [Lazarská ul.] s. j. [1902-1903]. 10, [2] p. 15 x 9,2. - Tiskem Družstva knihtiskárny v Hranicích.

1902. PECHATÝ, V.: Esperanto.” Eltiraĵo el Národní listy”. Praha, 1902. Inf.: Davidov 1908, p. 6,

@ 1901?. PELANT, Karel: Idea mezinárodní řeči. Napsal... Brno, propra eld. s. j. [1901?]. [2], 15 [3] p. 22 x 15. = Zvl. ot. z ,Akademie". [Pres.] Dělnická knihtiskárna v Praze. [Kovrila titolo:] Idea řeči mezinárodní [Eldoninto sur p. 16:] Nákl. 1. klubu esperantistů rakouských v Brně.

@ 1901 Stanovy Prvního spolku eperantistů rakouských v Brně.- Auszug aus den Statuten des Ersten österreichischen Esperantisten-Vereines in Brünn. - Escepto e1 regularo de l' Unua societo de aŭstraj esperantistoj en Brno”. Brünn. Verl. d. Vereines 1901. [4] p. 27,8 x 22 5. - Druck von Carl Habicht, Brünn.

1900 Světová řeč Esperanto”. Cena 6 h. [Verkis] Mat. Daníček, Th. Čejka. Val. Meziříčí, nákl. Th. Čejky v Bystřici p. H. 1900. [1], 27, [1] p. 13,6 x 10. - Tiskem Bratří Chrastinů ve Valašském Meziříčí.

1900 Rožnov pod Radhoštěm. Rožnov p. R., Osvald Kotouček s. j. [ĉ. 1900]. 40 f., 8 p. 13,5 x 18.3. Fot. - Knihařství Družstvo knihtiskárny v-Hranicích. - [Teksto (f. 2 - 3) ĉeĥa, germana, Esperanta, franca, pola, hungara.] Kp.: Čas. Čes. Esp-istů, 6, 1912-04/05, n-o 4/5, p. 77.

1900 ČEJKA, Th[eodor], - BÍLIK, V[alentin] - HOLUB, J[an]: Mezinárodní řeč Esperanto. Úplná mluvnice a cvičebnice se slovníkem esperantsko-českým a česko-esperantským. Dle autora Dra. L. Zamenhofa ve Varšavě sestavili. . . Bystřice p. H., Th. Čejka 1900. 188 p. 19 x 12. - Sur la kovrilo: Esperanto. Mezinárodní řeč. 1901. Cena 2 K. - Družstvo knihtiskárny Prokopa Zapletala v Hranicích.

190?. ČEJKA, Theodor - KRUMPHOLC, Josef: Esperanto. Neutrální jazyk mezinárodni. Učebnice se slovníčkem. 4. vyd. Bystřice-Hostýn, Th. Čejka s. j. 32 p. 16 x10. - Tiskem Družstva knihtiskárny v Hranicích.

190?. ČEJKA, Th[eodor] - KRUMPHOLC, Jos[ef]: Esperanto. Neutrální jazyk mezinárodní. Učebnice se slovníčkem. Upravili. . . 2. vyd. Bystřice-Hostýn. Th. Čejka s. j. [190?). [2], 32, [2] p. 16 x 10,2. = Č. 2 - Tiskem Družstva knihtiskárny v Hranicích.

19??.V[OSÁHLO], Ad[olf] - L[UDVÍK), K. F.: Česko-esperantské rozmluvy. Bohema-Esperanta konversacio. Aranĝis Ad. V. kaj K. F. L. Přelouč, propra eld- s. j. 47 p. 18,5 x 12,5 = Esperantista biblioteko. - Esperanta libropresejo de Otakar Ludvík en Přelouč.

19??. TITTL, B[edřich]: Slovník esperantsko-český. Vortaro Esperanto-bohema. Plze , časopis La Progreso” s, j. 10, 67 p. 16,5 x 10,5. = Kolekto de La Progreso. - Tiskla tiskárna Dělnického družstva v Plzni.

19??. Subkarpata Rusio. [Praha], Ĉeĥoslovakaj Ŝtataj Fervojoj s. j. [19??]. Kp.: 324.

19??. STEIER, Karlo: Wörterbuch Esperanto-Deutsch. Von. . . Leiter des Esperanto-Propaganda-Instituts zu Leipzig. Leipzig, Verl. f. Kunst u. Wissenschaft Albert Otto Paul s. j, [19??]. 16, 15, 104 p. 12 x x 8. = Miniatur-Bihliothek. 1044-1046.

19??. RIEDL, [Ladislav]: Printempa melodio. Eldono unua. N[ová] Paka, Riedl s. j. [2], [8], [2] p. 19,9 x 12,1. - (Sur p. [8]:) Riedl, Membro de Ĉ. E. I., N. Paka 591. - [Poemo dediĉita al f-ino Fr. Šecová. ]

19??. Norda Slovakio. [Praha], Ĉeĥoslovakaj Ŝtataj Fervojoj, s. j. Inf.: 324

19??. Morav-sileziaj Bezkidoj. [Praha], Ĉeĥoslovakaj Ŝtataj Fervojoj s. j. Inf.: 324.

19??. Má Esperanto význam pro dělnictvo? Informojn respondos Josef Pech, Plze . Plze , Dělnické sdružení Esperantistů s, ]. [19??]. [2] p. 27,5 x 19. - Tiskem Děl, družstva v Plzni. - Nákl. vl.

19??. La montaro Krkonoše (Riesengebirge).1-a eld. [Teksto] Jiří Král. Trad. Otto Ginz. [Praha], Ĉeĥoslovakaj Ŝtataj Fervojoj s. j. [19??]. 31, [1] p. 22 x 10,5. [Informo titolpaĝe:] Ĝis nun aperis jenaj monografioj: Altaj Tatroj, Norda Slovakio kaj Subkarpata Rusio, Morav-sileziaj Bezkidoj. Vizitu la banlokojn de ĈSR!

19??. [PYTLOUN, František - PYTLOUN, Vojslav]: Daŭriga kurso de Esperanto en 10 lecionoj. [Poděbrady], s. e., s. j. [33] p. 29,7 x x 21. Stencilita.

19?? 0rganizace zahraniční informace a propagandy, Inf.: Šupichová

@ 1890 L[ORENC], Fr[antišek] Vl[adimír]: Úplná učebnice mezinárodní řeči dra. Esperanta. Napsal ... Plena lernolibro de la lingvo internacia de dro. Esperanto. Por Bohemoj skribis. .. V Pardubicích, nákl. vl. 1890. 27 p. 19 x 12. - Tiskem firmy F. Hoblík.