Fakaj Aplikoj de Esperanto

en Ĉeĥio 

ĉefpaĝo
PROPONO DE MAMUL-NOMENKLATURO EN ESPERANTO

A n t a ŭ p a r o l o

Estas ĝenerale konate, ke Esperanto, kiu havas multajn avantaĝojn kompare kun naciaj lingvoj, havas tiurilate unu grandan malavantaĝon: manko de fakaj terminaroj. Nur por malmultaj fakoj estas en Esperanto sufiĉe da fakterminoj. Por iuj fakoj estas malmulte da fakterminaroj, por iuj fakoj ili eĉ preskaŭ tute mankas. Inter ekzistantaj fakterminaroj estas iuj malperfektaj : aŭ tro koncizaj, aŭ erarriĉaj.

Eble la plej ampleksa faka terminaro estas biologia nomenklaturo. Kaj ĝuste ĝi estas en Esperanto kolose malkompleta. Ekzistas ja kelkaj komunlingvaj nomaroj de iuj grupoj de organismoj, tamen por multaj organismoj mankas nomoj en Esperanto. Krom tio iuj nomaroj estas por interesatoj malfacile haveblaj. Ofte la interesatoj eĉ ne havas informojn pri ekzisto de la nomaroj. Sed komunlingva nomaro fakte ne estas fakterminaro. Biologiajn fakterminojn enhavas precipe scienca taksonomia nomenklaturo. Koncerne sciencajn nomojn de organismoj regas en Esperanto senlima povreco.

“Asocio por la Enkonduko de Nova Biologia Nomenklaturo”, kies sidejo estas en Belgio, klopodas krei tute novan nomenklaturon, kiu estas pli bona kaj pli simpla ol la nuntempa, fondita de Linné. Ĉi tiun novan nomenklaturon oni kreas baze de Esperanto. Sed krei milionojn da novaj nomoj estas laboro, kies fino estas en senmezura foreco. Ĉu ni atendu tiel longe? Mi pensas, ke nepre ne. Eble ni eĉ povus atendi vane kaj ĝisatendi neniam.

Tial mi verkis proponon de mamul-nomenklaturo en Esperanto. Eble aliaj fakuloj povus verki similajn proponojn por aliaj partoj de animalaro aŭ vegetalaro. Mi scias, ke mia propono estas treege malperfekta, tamen mi pensas, ke oni devas fari unuan paŝon. Multaj certe sedos, ke mi atencis kaj la nomenklaturon, kaj Esperanton. Mi konfesas sen torturo, ke mi konscias tion. Sed laŭ mia opinio estas pli bona provo de atenco, ol senfare toleri neekziston de bezonataj terminoj.

Kiom mi scias, ne ekzistas eĉ iaj reguloj por scienca nomenklaturo en Esperanto. Sed mi konsentas kun profesoro Carl Støp-Bowitz, ke la plej taŭgaj estas reguloj, laŭ kiuj estas kreata la nuntempa nomenklaturo, kvankam ĝi estis fondita jam antaŭ 250 jaroj. Dum ĉi tiu longa tempo en ĝi ja amasiĝis multegaj malbonaĵoj, sed forigi ilin, tio estas tasko de Nova Biologia Nomenklaturo.

En mia propono mi strebis maksimume eluzi jam ekzistantajn nomojn, ĝis kiom mi scias ilin. Taksonomia sistemo en la propono estas konforma al por mi haveblaj fontoj. Ne estas mia tasko prijuĝi ĝian ĝustecon. Cetere ĝi senĉese evoluiĝas kaj ŝanĝiĝas. La propono estas nekompleta, ĉar estas nekompletaj miaj fontoj. Mi esperas, ke aperos bravuloj, kiuj kuraĝos mian fuŝaĵon pliperfektigi.

Lubomír Středa

K l a r i g o j

Substrekitaj majusklaj nomoj estas troveblaj aŭ en PIV, aŭ en Granda Vortaro Esperanta-ĉeha (verkita de fratoj Filip), aŭ en ambaŭ

elmortinta taksono

(†) taksono ekstermita far homoj

S I S T E M L I S T O D E M A M U L O J

Propono de taksonomia nomenklaturo de mamuloj en Esperanto

Klaso : MAMULOJ - Mammalia - savci

(MAMBESTOJ, SUĈBESTOJ)

subklaso : † ALITERIOJ - Nontheria (Allotheria)

ordo : † dokodonoj - Docodonta

familio : † morganukodonedoj - Morganucodontidae

genro : † morganukodono - Morganucodon

familio : † dokodonedoj - Docodontidae

genro : † dokodono - Docodon

genro : † perajocinodono - Peraiocynodon

ordo : † SIMETRIDENTULOJ - Symmetrodonta

familio : † spalakoteriedoj - Spalacotheriidae

genro : † spalakoterio - Spalacotherium

genro : † peralesto - Peralestes

genro : † tinodono - Tinodon

familio : † amfidonedoj - Amphidontidae

genro : † amfidono - Amphidon

genro : † manĉurodono - Manchurodon

ordo : † trikonodonoj - Triconodonta

familio : † trikonodonedoj - Triconodontidae

genro : † amfilesto - Amphilestes

genro : † faskoloterio - Phascolotherium

genro : † trikonodono - Triconodon

genro : † priakodono - Priacodon

ordo : † MULTOTUBERULOJ - Multituberculata - drsnozubci

familio : † plagiaŭlakedoj - Plagiaulacidae

genro : † ktenakodono - Ctenacodon

genro : † loksaŭlako - Loxaulax

genro : † plagiaŭlako - Plagiaulax

genro : † bolodono - Bolodon

familio : † ptilodonedoj - Ptilodontidae

genro : † cimolomiso - Cimolomys

genro : † mesodmo - Mesodma

genro : † kimbetobio - Kimbetobia

genro : † ptilodo - Ptilodus

genro : † mimetodono - Mimetodon

genro : † ektipodo - Ectypodus

genro : † djadohtaterio - Djadochtatherium

familio : † eŭkosmodonedoj - Eucosmodontidae

genro : † eŭkosmodono - Eucosmodon

familio : † teniolabedoj - Taeniolabidae

genro : † teniolabo - Taeniolabis

genro : † katopsalo - Catopsalis

genro : † prioneso - Prionessus

necerta enlistigo :

genro : † paŭlhofatio - Paulchoffatia

subklaso : OVONASKULOJ - Prototheria - vejcorodí (OVULOJ, PRATERIOJ)

ordo : KLOAKULOJ - Monotremata - ptakoĝitní (MONOTREMOJ)

familio : ehidnedoj - Tachyglossidae - ježurovití (5 specioj)

genro : EhIDNO - Tachyglossus - ježura (EKIDNO)

specio : ehidno ordinara - Tachyglossus aculeatus - ježura australská

subspecio : ehidno ordinara novgvinea -- Tachyglossus aculeatus lawesi - ježura

papuánská

subspecio : ehidno ordinara sudokcident-aŭstralia - Tachyglossus aculeatus ineptus

subspecio : ehidno ordinara sud-aŭstralia - Tachyglossus aculeatus multiaculeatus

subspecio : ehidno ordinara sudorient-aŭstralia - Tachyglossus aculeatus aculeatus

subspecio : ehidno ordinara nordorient-aŭstralia - Tachyglossus aculeatus acanthion

specio : ehidno tasmania - Tachyglossus setosus - ježura tasmanská

genro : pseŭdehidno - Zaglossus - paježura

specio : pseŭdehidno nigrohara - Zaglossus bartoni - paježura Bartonova

subspecio : pseŭdehidno nigrohara nordokcident-novgvinea - Zaglossus bartoni

clunius

subspecio : pseŭdehidno nigrohara sudorient-novgvinea - Zaglossus bartoni bartoni

specio : pseŭdehidno brunhara - Zaglossus bruijni - paježura Bruijnova

subspecio : pseŭdehidno brunhara nordokcident-novgvinea - Zaglossus bruijni

bruijni

subspecio : pseŭdehidno brunhara okcident-novgvinea - Zaglossus bruijni good-

fellowi

subspecio : pseŭdehidno brunhara sudokcident-novgvinea - Zaglossus bruijni

nigroaculeatus - paježura černoostná

subspecio : pseŭdehidno brunhara sud-novgvinea - Zaglossus bruijni gularis

subspecio : pseŭdehidno brunhara nord-novgvinea - Zaglossus bruijni villosissimus

subspecio : pseŭdehidno brunhara centro-novgvinea - Zaglossus bruijni pallidus

specio : pseŭdehidno mallonghara - Zaglossus bubuensis

familio : ornitorinkedoj - Ornithothynchidae - ptakopyskovití (1 specio)

genro : ORNITORINKO - Ornithorhynchus - ptakopysk

specio : ornitorinko anasbeka - Ornithothynchus anatinus - ptakopysk (podivnŭ)

subspecio : ornitorinko anasbeka orient-aŭstralia- Ornithorhynchus anatinus phoxinus

subspecio : otnitorinko anasbeka tasmania - Ornithorhynchus anatinus crispus

subspecio : ornitorinko anasbeka sud-aŭstralia - Ornithorhynchus anatinus anatinus

subspecio : ornitorinko anasbeka okcident-aŭstralia - Ornithorhynchus anatinus tritin

subklaso : † pantoterioj - Pantotheria

ordo : † eŭpantoterioj - Eupantotheria

familio : † amfiteriedoj - Amphitheriidae

genro : † amfiterio - Amphitherium

familio : † paŭrodonedoj - Paurodontidae

genro : † paŭrodono - Paurodon

genro : † peramo - Peramus

genro : † areodono - Araeodon

familio : † driolestedoj - Dryolestidae

genro : † ambloterio - Amblotherium

genro : † driolesto - Dryolestes

genro : † krusafontio - Crusafontia

genro : † melanodono - Melanodon

genro : † pelikopso - Pelicopsis

subklaso : VIVONASKULOJ - Theria - živorodí (TERIOJ)

superordo : SENPLACENTULOJ - Metatheria (Aplacentalia) - vačnatci

ordo : didelfuloj - Didelphimorphia - vačice

familio : DIDELFEDOJ - Didelphidae - vačicovití (76 specioj)

subfamilio : didelfenoj - Didelphinae

genro : † peraterio - Peratherium

genro : † eodelfo - Eodelphis

genro : † pediomiso - Pediomys

genro : † peradekto - Peradectes

genro : MARMOZO - Marmosa

specio : marmozo perua - Marmosa andersoni

specio : marmozo griza - Marmosa canescens

specio : marmozo venezuela - Marmosa cracens

specio : marmozo malhela - Marmosa fuscata

specio : marmozo kolombia - Marmosa handleyi

specio : marmozo pala - Marmosa impavida

specio : marmozo grizeta - Marmosa incana

specio : marmozo nekonkerebla - Marmosa invicta

specio : marmozo bolivia - Marmosa janetta

specio : marmozo nordperua - Marmosa leucastra

specio : marmozo meksikia - Marmosa mexicana

specio : marmozo nana - Marmosa murina - vačice trpasličí

specio : marmozo nokta - Marmosa noctivaga

specio : marmozo okuleta - Marmosa ocellata

specio : marmozo etdenta - Marmosa parvidens

specio : marmozo orientperua - Marmosa quichua

specio : marmozo pacema - Marmosa robinsoni

specio : marmozo ruĝa - Marmosa rubra

specio : marmozo skapola - Marmosa scapulata

specio : marmozo tilera - Marmosa tyleriana

specio : marmozo kserofila - Marmosa xerophila

specio : marmozo ekvadora - Marmosa yungasensis

genro : mikureo - Micoureus

specio : mikureo norda - Micoureus alstoni

specio : mikureo griza - Micoureus cinerea

specio : mikureo argentina - Micoureus constantiae

specio : mikureo amazonia - Micoureus domina

specio : mikureo germana - Micoureus germana

specio : mikureo mapira - Micoureus mapirensis

specio : mikureo okcidenta - Micoureus phaea

specio : mikureo reĝkordilera - Micoureus rapposa

specio : mikureo reĝina - Micoureus regina

genro : tilamo - Thylamys

specio : tilamo bela - Thylamys elegans

specio : tilamo griza - Thylamys grisea

specio : tilamo centrobrazila - Thylamys karimii

specio : tilamo ĉarma - Thylamys lepida

specio : tilamo eta - Thylamys pusilla

specio : tilamo perua - Thylamys tatei

specio : tilamo kampa - Thylamys velutina

genro : gracilnano - Gracilinanus

specio : gracilnano bolivia - Gracilinanus aceramarcae

specio : gracilnano vigla - Gracilinanus agilis

specio : gracilnano driada - Gracilinanus dryas

specio : gracilnano orienta - Gracilinanus emiliae

specio : gracilnano norda - Gracilinanus marica

specio : gracilnano suda - Gracilinanus microtarsus

genro : MONODELFO - Monodelphis

specio : monodelfo norda - Monodelphis adusta

specio : monodelfo tristria - Monodelphis americana

specio : monodelfo kurtvosta - Monodelphis brevicaudata

specio : monodelfo duona - Monodelphis dimidiata

specio : monodelfo doma - Monodelphis domestica - vačice krysí

specio : monodelfo amazona - Monodelphis emiliae

specio : monodelfo hensela - Monodelphis henseli

specio : monodelfo iheringa - Monodelphis iheringi

specio : monodelfo kunsa - Monodelphis kunsi

specio : monodelfo amazondelta - Monodelphis maraxina

specio : monodelfo orinoka - Monodelphis orinoci

specio : monodelfo osgoda - Monodelphis osgoodi

specio : monodelfo ruĝkapa - Monodelphis scalops

specio : monodelfo sorika - Monodelphis sorex

specio : monodelfo orienta - Monodelphis theresa

specio : monodelfo ombrostria - Monodelphis umbristriata

specio : monodelfo unustria - Monodelphis unistriata

genro : lestodelfo - Lestodelphys

specio : lestodelfo patagonia - Lestodelphys halli

genro : metahiro - Metachirus

specio : metahiro nudvosta - Metachirus nudicaudatus

genro : DIDELFO - Didelphis (OPOSUMO)

specio : didelfo rata - Didelphis dorsigera - vačice potkanová

specio : didelfo KARAGO - Didelphis albiventris - vačice kasaku (4 subspecioj)

specio : didelfo mukuruo - Didelphis marsupialis - vačice mukuru

specio : didelfo virginia - Didelphis virginiana - vačice opossum (7 subspecioj)

genro : filandero - Philander

specio : filandero perua - Philander mcilhennyi

specio : filandero oposuma - Philander opossum - vačice čtyĝoká

genro : lutreolumo - Lutreolina

specio : lutreolumo dikvosta - Lutreolina crassicaudata - vačice tlustoocasá

genro : hIRONEKTO - Chironectes - vydrovec (KIRONEKTO)

specio : hironekto lutra - Chironectes minimus - vydrovec krysí (japok)

subfamilio : kaluromenoj - Caluromyinae

genro : kaluromo - Caluromys

specio : kuluromo norda - Calutomys derbianus

specio : kaluromo ruĝa - Caluromys lanatus - vačice rudovlnná

specio : kaluromo kraba - Caluromys philander - vačice vlnatá

genro : kaluromisiopo - Caluromysiops

specio : kaluromisiopo nigroŝultra - Caluromysiops irrupta

genro : glironio - Glironia

specio : glironio tufvosta - Glironia venusta - vačice štětkoocasá

ordo : kolokoluloj - Microbiotheria - kolokolové

familio : kolokoledoj - Microbiotheriidae - kolokolovití (1 specio)

genro : kolokolo - Dromiciops - kolokolo

specio : kolokolo glireska - Dromiciops gliroides - kolokolo plchovitŭ

ordo : malmultetuberuloj - Paucituberculata - hrotozubci

familio : lestoredoj - Caenolestidae - vačíkovití (7 specioj)

genro : † paleoteto - Palaeothetes

genro : † abderito - Abderites

genro : lestoro - Caenolestes (Lestoros)

specio : lestoro grizventra - Caenolestes caniventer

specio : lestoro norda - Caenolestes convelatus

specio : lestoro sorikeska - Caenolestes fuliginosus - vačík rejsčí

specio : lestoro gracila - Caenolestes gracilis

specio : lestoro inka - Caenolestes inca

genro : rinholesto - Rhyncholestes

specio : rinholesto kontinenta - Rhyncholestes continentalis

specio : rinholesto dikvosta - Rhyncholestes raphanurus - vačík tlustoocasŭ

familio : † polidolopedoj - Polydolopidae

genro : † polidolopo - Polydolops

ordo : dasiuruloj - Dasyuromorphia - kunovci

familio : † borhienedoj - Borhyaenidae

genro : † borhieno - Borhyaena

specio : † borhieno fosilia - Borhyaena excavata

genro : † tilakosmilo - Thylacosmilus

specio : † tilakosmilo atrokso - Thylacosmilus atrox

genro : † protilacino - Prothylacinus

genro : † kladosikto - Cladosictis

familio : dasiuredoj - Dasyuridae - kunovcovití (61 specioj)

genro : † glaŭkodono - Glaucodon

genro : mureksio - Murexia

specio : mureksio kurthara - Murexia longicaudata

specio : mureksio larĝstria - Murexia rothschildi

genro : novfaskogalo - Neophascogale

specio : novfaskogalo longkrifa - Neophascogele lorentzi

genro : faskolosoriko - Phascolosorex

specio : faskolosoriko ruĝventra - Phascolosorex doriae

specio : faskolosoriko mallarĝstria - Phascolosorex dorsalis

genro : mioikto - Myoictis

specio : mioikto tristria - Myoictis melas

genro : platkapulo - Planigale

specio : platkapulo malmultdenta - Planigale gilesi

specio : platkapulo longvosta - Planigale ingrami

specio : platkapulo makulita - Planigale maculata

specio : platkapulo papua - Planigale novaeguineae

specio : platkapulo mallarĝmuzela - Planigale tenuirostris

genro : poŝmuso - Antechinus - vakomyš

specio : poŝmuso helbruna - Antechinus bellus - vakomyš hnědá

specio : poŝmuso flavpieda - Antechinus flavipes - vakomyš žlutonohá

specio : poŝmuso godmana - Antechinus godmani

specio : poŝmuso cinamkolora - Antechinus leo

specio : poŝmuso nigrovosta - Antechinus melanurus

specio : poŝmuso marĉeja - Antechinus minimus

specio : poŝmuso longmuzela - Antechinus naso

specio : poŝmuso bruna - Antechinus stuartii

specio : poŝmuso malhela - Antechinus swainsonii

specio : poŝmuso negranda - Antechinus wilhelmina

genro : pseŭdopoŝmuso - Parantechinus (Pseudantechinus, Dasykaluta)

specio : pseŭdopoŝmuso punktita - Parantechinus apicalis

specio : pseŭdopoŝmuso grejsa - Parantechinus bilarni

specio : pseŭdopoŝmuso dikvosta - Parantechinus macdonnellensis

specio : pseŭdopoŝmuso nordokcidenta - Parantechinus ningbing

specio : pseŭdopoŝmuso ruĝa - Parantechinus rosamondae

specio : pseŭdopoŝmuso okcidenta - Parantechinus woolleyae

genro : faskogalo - Phascogale

specio : faskogalo ruĝvosta - Phascogale calura

specio : faskogalo tafo - Phascogale tapoatafa - vakorejsek chvostnatŭ

genro : dasicerko - Dasycercus

specio : dasicerko kvarfingra - Dasycercus (Dasyuroides) byrnei - vakorejsek čtyĝprstŭ

specio : dasicerko tufvosta - Dasycercus cristicauda - vakorejsek štětkatŭ

genro : dasiuro - Dasyurus - kunovec

specio : dasiuro blankpunkta - Dasyurus albopunctatus

specio : dasiuro nigrovosta - Dasyurus geoffroii

specio : dasiuro nana - Dasyurus hallucatus

specio : dasiuro makulita - Dasyurus maculatus - kunovec velikŭ

specio : dasiuro bronza - Dasyurus spartacus

specio : dasiuro punktita - Dasyurus viverrinus (quoll) - kunovec tečkovanŭ

genro : sarkofilo - Sarcophilus - ďábel

specio : sarkofilo diableca - Sarcophilus harrisii - ďábel medvědovitŭ

genro : ningaŭo - Ningaui

specio : ningaŭo okcidenta - Ningaui ridei

specio : ningaŭo norda - Ningaui timealeyi

specio : ningaŭo suda - Ningaui yvonneae

genro : poŝsoriko - Sminthopsis - vakorejsec

specio : poŝsoriko museska - Sminthopsis aitkeni

specio : poŝsoriko kaŝtanhara - Sminthopsis archeri

specio : poŝsoriko karpentaria - Sminthopsis butleri

specio : poŝsoriko dikvosta - Sminthopsis crassicaudata - vakorejsec tlustoocasŭ

specio : poŝsoriko malgranda - Sminthopsis dolichura

specio : poŝsoriko kvinslanda - Sminthopsis douglasi

specio : poŝsoriko malhela - Sminthopsis fuliginosus

specio : poŝsoriko gilberta - Sminthopsis gilberti

specio : poŝsoriko blankvosta - Sminthopsis granulipes

specio : poŝsoriko grizventra - Sminthopsis griseoventer

specio : poŝsoriko hirtkrura - Sminthopsis hirtipes

specio : poŝsoriko blankkrura - Sminthopsis leucopus

specio : poŝsoriko longvosta - Sminthopsis longicaudata

specio : poŝsoriko striovizaĝa - Sminthopsis macroura

specio : poŝsoriko ordinara - Sminthopsis murina

specio : poŝsoriko oldea - Sminthopsis ooldea

specio : poŝsoriko sabla - Sminthopsis psammophila

specio : poŝsoriko rufvanga - Sminthopsis virginiae (rufigenis)

specio : poŝsoriko negranda - Sminthopsis youngsoni

genro : poŝdipo - Antechinomys - vakotarbík

specio : poŝdipo stepa - Antechinomys laniger - vakotarbík Spencerův

familio : formikvoruledoj - Myrmecobiidae - maravencojedovití (1 specio)

genro : formikvorulo - Myrmecobius - mravencojed

specio : formikvorulo striomakula - Myrmecobius fasciatus - mravencojed žíhanŭ

familio : (†) poŝlupedoj - Thylacinidae - vakovlkovití (1 (†) specio)

genro : (†) poŝlupo - Thylacinus - vakovlk

specio : (†) poŝlupo hundkapa - Thylacinus cynocephalus - vakovlk psohlavŭ

ordo : poŝtalpuloj - Notoryctemorphia - vakokrti

familio : poŝtalpedoj - Notoryctidae - vakokrtovití (2 specioj)

genro : poŝtalpo - Notoryctes

specio : poŝtalpo granda - Notoryctes typhlops - vakokrt písečnŭ

specio : poŝtalpo malgranda - Notoryctes caurinus

ordo : poŝmeluloj - Peramelemorphia - bandikuti

familio : poŝmeledoj - Peramelidae - bandikutovití (18 specioj)

genro : perorikto - Peroryctes

specio : perorikto granda - Peroryctes broadbenti

specio : perorikto longvosta - Peroryctes longicauda

specio : perorikto papua - Peroryctes papuensis

specio : perorikto rafraja - Peroryctes raffrayana

genro : mikroperorikto - Microperoryctes

specio : mikroperorikto musa - Microperoryctes murina

genro : poŝmelo - Perameles

specio : poŝmelo striomakula - Perameles bougainville

specio : (†) poŝmelo dezerta - Perameles eremiana

specio : poŝmelo sudorienta - Perameles gunnii

specio : poŝmelo longnaza - Perameles nasuta - bandikut nosatŭ

genro : ehimipero - Echymipera

specio : ehimipero blanklipa - Echymipera clara

specio : ehimipero dorna - Echymipera kalubu

specio : ehimipero rufa - Echymipera rufescens

genro : rinhomelo - Rhynchomeles

specio : rinhomelo serama - Rhynchomeles prattorum

genro : izoodono - Isoodon

specio : izoodono norda - Isoodon arnhemensis

specio : izoodono ora - Isoodon auratus

specio : izoodono makulita - Isoodon macrourus

specio : izoodono kurtnaza - Isoodon obesulus - bandikut krátkonosŭ

genro : (†) heropo - Chaeropus

specio : (†) heropo senvosta - Chaeropus ecaudatus - bandikut dvouprstŭ

familio : grandoreluledoj - Thylacomyidae (2 specioj)

genro : grandorelulo - Macrotis (Thalacomys)

specio : grandorelulo granda - Macrotis lagotis - bandikut králíkovitŭ (6 subspecioj)

specio : (†) grandorelulo eta - Macrotis leucura - bandikut malŭ (2 subspecioj)

ordo : malmultdentuloj - Diprotodontia - málozubí

familio : FALANGEREDOJ - Phalangeridae - kuskusovití (21 specioj)

genro : † tilakoleono - Thylacoleo - vakolev

genro : † diprotodono - Diprotodon

specio : † diprotodono suda - Diprotodon australis

genro : trihosuro - Trichosurus

specio : trihosuro norda - Trichosurus arnhemensis

specio : trihosuro montara - Trichosurus caninus

specio : trihosuro skvamvosta - Trichosurus squamicaudata - possum šupinoocasŭ

specio : trihosuro vulpeska - Trichosurus vulpecula - kusu liščí

subspecio (unu el 7 subspecioj) : trihosuro vulpeska tasmania - Trichosurus vulpe-

cula fuliginosus

genro : FALANGERO - Phalanger

specio : falangero montara - Phalanger carmelitae

specio : falangero arua - Phalanger gymnotis

specio : falangero steina - Phalanger interpositus

specio : falangero novgvinea - Phalanger leucippus

specio : falangero vodlarka - Phalanger lullulae

specio : falangero okcidenta - Phalanger matanim

specio : falangero griza - Phalanger orientalis

specio : falangero moluka - Phalanger ornatus

specio : falangero pelenga - Phalanger pelengensis

specio : falangero miksa - Phalanger permixtio

specio : falangero obia - Phalanger rothschildi

specio : falangero silka - Phalanger vestitus

genro : stigokuskuso - Stigocuscus

specio : stigokuskuso celeba - Stigocuscus celebensis

genro : spilokuskuso - Spilocuscus

specio : spilokuskuso makulita - Spilocuscus maculatus - kuskus skvrnitŭ

specio : spilokuskuso papua - Spilocuscus papuensis

specio : spilokuskuso nigromakulita - Spilocuscus rufoniger (atrimaculatus)

genro : ailuropo - Ailurops

specio : ailuropo ursa - Ailurops ursinus

familio : buramedoj - Burramyidae (7 specioj)

genro : cerkateto - Cercatetus

specio : cerkateto longvosta - Cercatetus caudatus

specio : cerkateto okcidenta - Cercatetus concinnus

specio : cerkateto bela - Cercatetus lepidus

specio : cerkateto nana - Cercatetus nanus - vakoplch drobnŭ

genro : poŝgliro - Distoechurus

specio : poŝgliro plumvosta - Distoechurus pennatus - vakoplch péroocasŭ

genro : akrobato - Acrobates

specio : akrobato nana - Acrobates pygmaeus - vakoplšík létavŭ (myšovec trpasličí)

genro : buramo - Burramys

specio : buramo montara - Burramys parvus

familio : sciureskuledoj - Petauridae (23 specioj)

genro : poŝosciuro - Gymnobelideus - vakoveverka

specio : poŝosciuro senmembrana - Gymnobelideus leadbeateri - vakoveverka

bezblaná

genro : sciureskulo - Petaurus - veverovec

specio : sciureskulo norda - Petaurus abidi

specio : sciureskulo flavventra - Petaurus australis - veverovec žlutobĝichŭ

specio : sciureskulo flugema - Petaurus breviceps - veverovec krátkohlavŭ

subspecio : sciureskulo flugema papua - Petaurus breviceps papuanus

specio : sciureskulo meza - Petaurus norfolcensis

genro : ringvostulo - Pseudocheirus

specio : ringvostulo albertisa - Pseudocheirus albertisi

specio : ringvostulo baslanda - Pseudocheirus canescens

specio : ringvostulo okcidenta - Pseudocheirus caroli

specio : ringvostulo orienta - Pseudocheirus carinnae

specio : ringvostulo kupra - Pseudocheirus cupreus

specio : ringvostulo marĉarbara - Pseudocheirus forbesi

specio : ringvostulo herbertrivera - Pseudocheirus herbertensis

specio : ringvostulo nana - Pseudocheirus mayeri

specio : ringvostulo ordinara - Pseudocheirus peregrinus - possum vŭchodní

subspecio : ringvostulo ordinara dominanta - Pseudocheirus peregrinus laniginosus -

- possum kroužkovanŭ

subspecio : ringvostulo ordinara tasmania - Pseudocheirus peregrinus convolutor -

- possum tasmanskŭ

subspecio : ringvostulo ordinara flindersinsulara - Pseudocheirus peregrinus flin-

dersinsulae (+ 6 pliaj subspecioj)

specio : ringvostulo arfaka - Pseudocheirus schlegeli

genro : hemibelideo - Hemibelideus

specio : hemibelideo lemureska - Hemibelideus lemuroides

genro : pseŭdopseŭdeo - Pseudopseudes

specio : pseŭdopseŭdeo roka - Pseudopseudes dahli

genro : pseŭdohiropo - Pseudochirops

specio : pseŭdohiropo verda - Pseudochirops archeri

genro : sciuroptereskulo - Petauroides - vakovec

specioj : sciuroptereskulo flugema - Petauroides volans - vakovec létavŭ

genro : striitulo - Dactylopsila

specio : striitulo grandvosta - Dactylopsila megalura

specio : striitulo longfingra - Dactylopsila palpator

specio : striitulo fergusoninsula - Dactylopsila tatei

specio : striitulo tristria - Dactylopsila trivirgata - possum páskovanŭ

familio : potoredoj - Potoroidae

genro : hipsiprimnodono - Hypsiprymnodon

specio : hipsiprimnodono moska - Hypsiprymnodon moschatus - klokánek pižmovŭ

genro : kangururato - Potorous

specio : kangururato loggamba - Potorous longipes

specio : (†) kangururato larĝvizaĝa - Potorous platyops

specio : kangururato longnaza - Potorous tridactylus - klokánek krysí (klokan potkanovitŭ)

genro : poŝkuniklo - Bettongia

specio : poŝkuniklo tasmania - Bettongia gaimardi

specio : poŝkuniklo terkava - Bettongia lesueur

specio : poŝkuniklo tufvosta - Bettongia penicillata - klokánek králíkovitŭ (klokan

syslovitŭ)

specio : poŝkuniklo norda - Bettongia tropica

genro : epiprimno - Aepyprymnus

specio : epiprimno rufa - Aepyprymnus rufescens - klokánek rudohnědŭ ( klokan

červenavŭ)

genro : (†) kaloprimno - Caloprymnus

specio : (†) kaloprimno dezerta - Caloprymnus campestris - klokánek pouštní (klokan

stepní)

familio : MAKROPEDOJ - Macropodidae (MAKROPODEDOJ, KANGURUOJ) (50 specioj)

genro : † perikoalo - Perikoala

genro : tilogalo - Thylogale

specio : tilogalo ruĝventra - Thylogale billardierii - klokan rudobĝichŭ

specio : tilogalo malhela - Thylogale brunii

specio : tilogalo ruĝgamba - Thylogale stigmatica

specio : tilogalo ruĝkola - Thylogale thetis - klokan pademelon

genro : petrogalo - Petrogale

specio : petrogalo roka - Petrogale assimilis

specio : petrogalo kurtorela - Petrogale brachyotis

specio : petrogalo varabio - Petrogale burbidgei

specio : petrogalo eta - Petrogale concinna

specio : petrogalo godmana - Petrogale godmani

specio : petrogalo neornama - Petrogale inornata

specio : petrogalo nigrokrura - Petrogale lateralis (purpureicollis)

specio : petrogalo tufvosta - Petrogale penicillata - klokan skalní (6 subspecioj)

specio : petrogalo tropika - Petrogale persephone

specio : petrogalo okcidenta - Petrogale rothschildi

specio : petrogalo flavkrura - Petrogale xanthopus - klokan žlutonohŭ (2 subspecioj)

genro : leporkanguruo - Lagorchestes

specio : leporkanguruo norda - Lagorchestes conspicillatus

specio : leporkanguruo okcidenta - Lagorchestes hirsutus

specio : (†) leporkanguruo orienta - Lagorchestes lepor(o)ides - klokan zaječí (zajícovitŭ)

genro : setoniko - Setonyx

specio : setoniko kurtvosta - Setonyx brachyurus - klokan quokka genro : lagostrofo - Lagostrophus

specio : lagostrofo striita - Lagostrophus fasciatus

genro : MAKROPO - Macropus (MAKROPODO)

specio : makropo vigla - Macropus agilis - klokan hbitŭ

specio : makropo antilopeska - Macropus antilopinus - klokan antilopí

specio : makropo nigra - Macropus bernardus

specio : makropo nigrostria - Macropus dorsalis

specio : makropo eŭgeninsula - Macropus eugenii - klokan dama

specio : makropo griza - Macropus fuliginosus

specio : makropo giganta - Macropus giganteus - klokan obrovskŭ

subspecio : makropo giganta nordorienta - Macropus giganteus giganteus

subspecio : makropo giganta suda - Macropus giganteus major

subspecio : makropo giganta stepa - Macropus giganteus ocydromus

subspecio : makropo giganta tasmania - Macropus giganteus tasmaniensis

specio : (†) makropo greja - Macropus greyi

specio : makropo okcidenta - Macropus irma

specio : makropo parma - Macropus parma

specio : makropo vipvosta - Macropus parryi (Wallabia canguru) (2 subspecioj) specio : makropo roka - Macropus robustus - klokan horskŭ

subspecio : makropo roka okcidenta - Macropus robustus cervinus

+ 5 pliaj subspecioj

specio : makropo ruĝkola - Macropus rufogriseus - klokan rudokrkŭ

subspecio : makropo ruĝkola dominanta - Macropus rufogriseus rufogriseus - klo- kan ostrovní

subspecio : makropo ruĝkola tasmania - Macropus rufogriseus fruticus - klokan Bennettův

subspecio : makropo ruĝkola sudorienta - Macropus rufogriseus banksianus

specio : makropo ruĝa - Macropus rufus - klokan rudŭ

subspecio : makropo ruĝa dominanta - Macropus rufus rufus

subspecio : makropo ruĝa okcidenta - Macropus rufus dissimilatus

subspecio : makropo ruĝa norda - Macropus rufus pallidus

genro : VALABIO - Wallabia

specio : valabio marĉeja - Wallabia bicolor - klokan bažinnŭ

genro : ungvostkanguruo - Onychogalea

specio : ungvostkanguruo brida - Onychogalea frenata - klokan uzdičkovŭ

specio : (†) ungvostkanguruo krescenta - Onychogalea lunata

specio : ungvostkanguruo kotona - Onychogalea unguifera

genro : DENDROLAGO - Dendrolagus

specio : dendrolago beneta - Dendrolagus bennettianus

specio : dendrolago unukolora - Dendrolagus dorianus

specio : dendrolago griza - Dendrolagus inustus

specio : dendrolago lumholtza - Dendrolagus lumholtzi - klokan stromovŭ

specio : dendrolago ruĝa - Dendrolagus matschiei

specio : dendrolago nigra - Dendrolagus ursinus

genro : dorkopso - Dorcopsis

specio : dorkopso nigra - Dorcopsis atrata

specio : dorkopso granda - Dorcopsis hageni

specio : dorkopso papua - Dorcopsis macleayi

specio : dorkopso lerta - Dorcopsis muelleri (veterum) - klokan novoguinejskŭ

specio : dorkopso negranda - Dorcopsis vanheurni

specio : dorkopso trista - Dorcopsis luctuosa

familio : koaledoj - Phascolarctidae - koalovití (1 specio)

genro : KOALO - Phascolarctos - koala

specio : koalo cindrokolora - Phascolarctos cinereus - koala medvídkovitá

subspecio : koalo cindrokolora venka - Phascolarctos cinereus victor

subspecio : koalo cindrokolora dominanta - Phascolarctos cinereus cinereus

subspecio : koalo cindrokolora malhela - Phascolarctos cinereus adustus

subspecio : koalo cindrokolora granda - Phascolarctos cinereus ingens

familio : vombatedoj - Vombatidae - vombatovití (2 specioj)

genro : VOMBATO - Vombatus (Phascolomys)

specio : vombato ursokapa - Vombatus ursinus - vombat medvědovitŭ

subspecio : vombato ursokapa aŭstralia - Vombatus ursinus platyrrhinus - vombat

obecnŭ

subspecio : vombato ursokapa basmarkolinsula - Vombatus ursinus ursinus - vom-

bat ostrovní

subspecio : vombato ursokapa tasmania - Vombatus ursinus tasmaniensis - vombat

tasmanskŭ

genro : vombatulo - Lasiorhinus

specio : vombatulo larĝkapa - Lasiorhinus latifrons - vombat chluponosŭ

subspecio : vombatulo larĝkapa suda - Lasiorhinus latifrons latifrons - vombat

širokočelŭ

subspecio : vombatulo larĝkapa norda - Lasiorhinus latifrons krefftii (barnardi,

gillespiei) - vombat severní

familio : mielsuĉuledoj - Tarsipedidae - medosavcovití (1 specio)

genro : mielsuĉulo - Tarsipes - medosavec

specio : mielsuĉulo striita - Tarsipes rostratus - medosavec pruhovanŭ

superordo : PLACENTULOJ - Placentalia (Eutheria) - placentálové

ordo : INSEKTOVORULOJ - Insectivora - hmyzožravci (INSEKTOMANĜULOJ)

superfamilio : tenrekoidoj - Tenrecoidea

familio : solenodonedoj - Solenodontidae - štětinatcovití (2 specioj)

genro : solenodono - Solenodon - štětinatec

specio : solenodono paradoksa - Solenodon paradoxus - štětinatec haitskŭ

genro : atopogalo - Atopogale - štětinatec

specio : atopogalo longhara - Atopogale cubana - štětinatec kubánskŭ

familio : tenrekedoj - Tenrecidae - bodlínovití (30 specioj)

subfamilio : tenrekenoj - Tenrecinae - bodlíni

genro : tenreko - Tenrec - bodlín

specio : tenreko senvosta - Tenrec ecaudatus - bodlín bezocasŭ (tanrek)

genro : setifero - Setifer - bodlín

specio : setifero erinaceska - Setifer setosus - bodlín ježkovitŭ (soras)

genro : hemicenteto - Hemicentetes - bodlín

specio : hemicenteto strietita - Hemicentetes semispinosus - bodlín páskovanŭ

subfamilio : orizoriktenoj - Oryzorictinae - krtobodlíni

genro : orizorikto - Oryzorictes - krtobodlín

specio : orizorikto kvarfingra - Oryzorictes tetradactylus - krtobodlín rŭžovŭ

specio : orizorikto talpeska - Oryzorictes talpoides - krtobodlín podzemní

genro : limnogalo - Limnogale - bodlín

specio : limnogalo mergiĝa - Limnogale mergulus - bodlín vodní

familio : potamogaledoj - Potamogalidae - vydĝíkovití (3 specioj)

genro : potamogalo - Potamogale - vydĝík

specio : potamogalo vigla - Potamogale velox - vydĝík hbitŭ

genro : mikropotamogalo - Micropotamogale - vydĝíček

specio : mikropotamogalo eta - Micropotamogale lamottei - vydĝíček malŭ

superfamilio : hrisohloroidoj - Chrysochloroidea

familio : hrisohloredoj - Chrysochloridae - zlatokrtovití (15 specioj)

genro : hrisohloro - Chrysochloris - zlatokrt

specio : hrisohloro ora - Chrysochloris aureus - zlatokrt kapskŭ

specio : hrisohloro flavovanga - Chrysochloris stuhlmanni - zlatokrt Stuhlmannův

genro : hrisospalako - Chrysospalax - zlatokrt

specio : hrisospalako granda - Chrysospalax trevelyani - zlatokrt velkŭ

superfamilio : erinacoidoj - Erinacoidea

familio : † zalambdalestedoj - Zalambdalestidae

genro : † zalambdalesto - Zalambdalestes

familio : erinacedoj - Erinaceidae - ježkovití (19 specioj)

subfamilio : ehinosorikenoj - Echinosoricinae - srstíni

genro : ehinosoriko - Echinosorex - srstín

specio : ehinosoriko rateska - Echinosorex gymnurus - srstín krysí (gymnura)

genro : hilomiso - Hylomys - srstín

specio : hilomiso eta - Hylomys suillus - srstín malŭ

subfamilio : erinacenoj - Erinaceinae - ježci

genro : † paleoerinaco - Palaeoerinaceus

genro : ateleriko - Atelerix - ježek

specio : ateleriko blankventra - Atelerix albiventris - ježek bělobĝichŭ

genro : etehino - Aethechinus - ježek

specio : etehino alĝeria - Aethechinus algirus - ježek alžírskŭ

genro : hemiehino - Hemiechinus - ježek

specio : hemiehino grandorela - Hemiechinus auritus - ježek ušatŭ

genro : paraehino - Paraechinus - ježek

specio : paraehino dezerta - Paraechinus aethiopicus - ježek pustinnŭ

genro : ERINACO - Erinaceus - ježek

specio : erinaco okcidenta - Erinaceus europaeus - ježek západní (obecnŭ, evropskŭ)

specio : erinaco orienta - Erinaceus concolor - ježek vŭchodní (karpatskŭ)

familio : † dimiledoj - Dimylidae

genro : † plesiodimilo - Plesiodimylus

specio : † plesiodimilo hantera - Plesiodimylus chanteri

genro : † dimilo - Dimylus

specio : † dimilo paradoksa - Dimylus paradoxus

superfamilio : sorikoidoj - Soricoidea

familio : SORIKEDOJ - Soricidae - rejskovití (265 specioj)

subfamilio : sorikenoj - Soricinae - rejsci

genro: † miosoriko - Miosorex

genro : † drepanosoriko - Drepanosorex

genro : † makroneomiso - Macroneomys

genro : SORIKO - Sorex - rejsek

specio : † soriko plimalgranda - Sorex subminutus

specio : † soriko araknojda - Sorex araneoides

specio : soriko arbara - Sorex araneus - rejsek obecnŭ

specio : soriko malgranda - Sorex minutus - rejsek malŭ

specio : soriko maska - Sorex caecutiens - rejsek prostĝední

specio : soriko montara - Sorex alpinus - rejsek horskŭ

specio : soriko griza - Sorex cinereus - rejsek šedŭ

specio : soriko marĉa - Sorex palustris - rejsek bažinnŭ

specio : soriko plejmalgranda - Sorex minutissimus - rejsek nejmenší

specio : soriko arkta - Sorex arcticus - rejsek severní

genro : mikrosoriko - Microsorex - rejsek

specio : mikrosoriko nana - Microsorex hoyi - rejsek zakrslŭ

genro : sorikulo - Soriculus - rejsek

specio : sorikulo nigreta - Soriculus nigrescens - rejsek sikkimskŭ

genro : neomiso - Neomys - rejsec

specio : † neomiso neatendita - Neomys inexpectatus

specio : † neomiso neŭtona - Neomys newtoni

specio : neomiso akva - Neomys fodiens - rejsec vodní

specio : neomiso nigra - Neomys anomalus - rejsec černŭ

genro : blarino - Blarina - rejsek

specio : blarino kurtvosta - Blarina brevicauda - rejsek krátkoocasŭ

genro : kriptoto - Cryptotis - rejsek

specio : kriptoto kurtorela - Cryptotis parva - rejsek krátkouchŭ

genro : notiosoriko - Notiosorex - rejsek

specio : notiosoriko stepa - Notiosorex crawfordi - rejsek stepní

subfamilio : krocidurenoj - Crocidurinae - bělozubky

genro : krociduro - Crocidura - bělozubka

specio : † krociduro kornfelda - Crocidura kornfeldi

specio : † krociduro vonga - Crocidura wongi

specio : krociduro kampa - Crocidura leucodon - bělozubka bělobĝichá

specio : krociduro doma - Crocidura russula - bělozubka tmavá

specio : krociduro ĝardena - Crocidura suaveolens - bělozubka šedá

specio : krociduro longvosta - Crocidura caudata - bělozubka dlouhoocasá

specio : krociduro granda - Crocidura lasiura - bělozubka velká

genro : sunko - Suncus - bělozubka

specio : sunko plejeta - Suncus etruscus - bělozubka nejmenší

specio : sunko bruna - Suncus murinus - bělozubka hnědá

genro : presoriko - Praesorex - bělozubka

specio : presoriko giganta - Praesorex goliath - bělozubka obrovská

genro : diplomesodono - Diplomesodon - bělozubka

specio : diplomesodono dezerta - Diplomesodon pulchellum - bělozubka pouštní

genro : anurosoriko - Anourosorex - bělozubka

specio : anurosoriko akva - Anourosorex squamipes - bělozubka vod

genro : himarogalo - Chimarrogale - bělozubka

specio : himarogalo montara - Chimarrogale platycephala - bělozubka horská

subfamilio : skutisorikenoj - Scutisoricinae - rejskovci

genro : skutisoriko - Scutisorex - rejskovec

specio : skutisoriko kurtvosta - Scutisorex congicus - rejskovec krátkoocasŭ

subfamilio : † alosorikenoj - Allosoricinae

genro : † alosoriko - Allosorex

specio : † alosoriko stenodo - Allosorex stenodus

subfamilio : † heterosorikenoj - Heterosoricinae

genro : † trimilo - Trimylus

genro : † dinosoriko - Dinosorex

familio : TALPEDOJ - Talpidae - krtkovití (19 specioj)

subfamilio : uropsilenoj - Uropsilinae - krtčíci

genro : uropsilo - Uropsilus - krtčík

specio : uropsilo sorikeska - Uropsilus soricipes - krtčík rejskovitŭ

subfamilio : miogalenoj - Desmaninae - vychucholové

genro : † desmanelo - Desmanella

genro : MIOGALO - Desmana - vychuchol

specio : † miogalo nehringa - Desmana nehringi

specio : miogalo moska - Desmana moschata - vychuchol povolžskŭ

genro : galemiso - Galemys - vychuchol

specio : galemiso pirenea - Galemys pyrenaicus - vychuchol pyrenejskŭ

subfamilio : talpenoj - Talpinae - praví krtci

genro : TALPO - Talpa - krtek

specio : † talpo eta - Talpa minuta

specio : talpo ordinara - Talpa europaea - krtek obecnŭ

specio : talpo blinda - Talpa caeca - krtek slepŭ

specio : talpo orienta - Talpa micrura - krtek vŭchodní

genro : mogero - Mogera - mogera

specio : mogero granda - Mogera robusta - mogera velká

subfamilio : skalopenoj - Scalopinae - štětinatí krtci

genro : † proskapano - Proscapanus

genro : skalopo - Scalopus - krtek

specio : skalopo orientamerika - Scalopus aquaticus - krtek vŭchodoamerickŭ

genro : skapano - Scapanus - krtek

specio : skapano okcidentamerika - Scapanus townsendi - krtek západoamerickŭ

genro : neŭrotriho - Neurotrichus - krtek

specio : neŭrotriho sorikeska - Neurotrichus gibbsi - krtek rejskovitŭ

genro : urotriho - Urotrichus - krtek

specio : urotriho talpeska - Urotrichus talpoides - krtek japonskŭ

subfamilio : kondilurenoj - Condylurinae - hvězdonosí krtci

genro : † skaponiko - Scaponyx

genro : kondiluro - Condylura - krtek

specio : kondiluro stelnaza - Condylura cristata - krtek hvězdonosŭ

ordo : klasneŭsoj - Macroscelidea - bércouni

familio : makroscelidedoj - Macroscelididae - bércounovití (21 specioj)

genro : makroscelido - Macroscelides - bércoun

specio : makroscelido longrostra - Macroscelides proboscideus - bércoun africkŭ

genro : elefantulo - Elephantulus - bércoun

specio : elefantulo granda - Elephantulus roseti - bércoun velkŭ

genro : rinhociono - Rhynchocyon - bércoun

specio : rinhociono makulita - Rhynchocyon cirnei - bércoun skvrnitŭ

genro : petrodromo - Petrodromus - bércoun

specio : petrodromo kvarfingra - Petrodromus tetradactylus - bércoun čtyĝprstŭ

ordo : DERMOPTEROJ - Dermoptera - letuchy

familio : † plagiomenedoj - Plagiomenidae

genro : † planeteterio - Planetetherium

genro : † plagiomeno - Plagiomene

specio : † plagiomeno multpinta - Plagiomene multicuspis

familio : galeopitekedoj - Cynocephalidae - letuchovití (2 specioj)

genro : GALEOPITEKO - Cynocephalus - letucha (KAGUANGO)

specio : galeopiteko malaja - Cynocephalus temmincki - letucha malajská

specio : galeopiteko filipinia - Cynocephalus volans - letucha filipínská

ordo : hIROPTEROJ - Chiroptera - letouni (KIROPTEROJ, VESPERTOJ)

necerta enlistigo : † pravespertedoj - Icaronycteridae - pranetopŭrovití

genro : † pravesperto - Icaronycteris - pranetopŭr

specio : † pravesperto indika - Icaronycteris index

subordo : grandhiropteroj - Megachiroptera - kaloni

familio : pteropedoj - Pteropidae - kaloňovití (146 specioj)

genro : cinoptero - Cynopterus - kaloň

specio : cinoptero kurtnaza - Cynopterus sphinx - kaloň krátkonosŭ

genro : ruseto - Rousettus - kaloň

specio : ruseto egiptia - Rousettus aegyptiacus - kaloň egyptskŭ

genro : PTEROPO - Pteropus - kaloň (PTEROPODO)

specio : pteropo FLUGHUNDO - Pteropus vampyrus - kaloň malajskŭ (kaloň jedlŭ)

specio : pteropo malhela - Pteropus hypomelanus - kaloň indočínskŭ

specio : pteropo giganta - Pteropus giganteus - kaloň indickŭ

genro : epomoforo - Epomophorus - kaloň

specio : epomoforo epoleta - Epomophorus gambianus - kaloň vŭložkovŭ

genro : hipsignato - Hypsignathus - kaloň

specio : hipsignato monstra - Hypsignathus monstrosus - kaloň kladivohlavŭ (kaloň

štítohlavŭ)

genro : ejdolo - Eidolon - kaloň

specio : ejdolo falva - Eidolon helvum - kaloň plavŭ

genro : makrogloso - Macroglossus - kaloň

specio : makrogloso malgranda - Macroglossus minimus - kaloň malŭ

subordo : malgrandhiropteroj - Microchiroptera - netopŭĝi

superfamilio : embalonurojdoj - Emballonuroidea

familio : klapnazuledoj - Rhinopomatidae - víkonosovití (3 specioj)

genro : klapnazulo - Rhinopoma - víkonos

specio : klapnazulo azia - Rhinopoma microphyllum - víkonos asijskŭ

specio : klapnazulo egiptia - Rhinopoma hardwickei - víkonos egyptskŭ

familio : embalonuredoj - Emballonuridae - embalonurovití (48 specioj)

genro : embalonuro - Emballonura

specio : embalonuro montara - Eballonura monticola - netopŭr pochvoocasŭ

genro : koleŭro - Coleura

specio : koleŭro hunda - Coleura afra - netopŭr buldočí

genro : tafozo - Taphozous

specio : tafozo kalvoventra - Taphozous nudiventris - netopŭr lysobĝichŭ

familio : noktiliedoj - Noctilionidae - noktilionovití (2 specioj)

genro : noktilio - Noctilio

specio : noktilio fiŝkapta - Noctilio leporinus - netopŭr rybožavŭ

superfamilio : megadermojdoj - Megadermatoidea

familio : nikteredoj - Nycteridae - nykteridovití (21 specioj)

genro : niktero - Nycteris - nykteris

specio : niktero fendonaza - Nycteris thebaica - nykteris egyptská

familio : gigantoreluledoj - Megadermatidae - megadermovití (5 specioj)

genro : gigantorelulo - Megaderma - megaderma

specio : gigantorelulo lironaza - Megaderma lyra - megaderma indická

superfamilio : rinolofojdoj - Rhinolophoidea

familio : rinolofedoj - Rhinolophidae - vrápencovití (70 specioj)

genro : rinolofo - Rhinolophus - vrápenec

specio : rinolofo granda - Rhinolophus ferrumequinum - vrápenec velkŭ

specio : rinolofo dezerta - Rhinolophus clivosus - vrápenec pouštní

specio : rinolofo malgranda - Rhinolophus hipposideros - vrápenec malŭ

specio : rinolofo suda - Rhinolophus euryale - vrápenec jižní

specio : rinolofo mehela - Rhinolophus mehelyi - vrápenec Mehelyův

specio : rinolofo blasia - Rhinolophus blasii - vrápenec Blasiův

familio : kombilnazuledoj - Hipposideridae - listonosovití

genro : kombilnazulo - Hipposideros

specio : kombilnazulo afrika - Hipposideros caffer - listonos africkŭ

genro : aselio - Asellia

specio : aselio tridenta - Asellia tridens - listonos trojzubcovŭ

superfamilio : filostomojdoj - Phyllostomatoidea

familio : FILOSTOMEDOJ - Phyllostomatidae - vampŭrovití (126 specioj)

genro : hiloniktero - Chilonicteris

specio : hiloniktero grandlipa - Chilonicteris fuliginosa - vampŭr pyskatŭ

genro : pteronoto - Pteronotus

specio : pteronoto kalva - Pteronotus davyi - vampŭr lysŭ

genro : mormopso - Mormoops

specio : mormopso folionaza - Mormoops megalophyla - vampŭr listonosŭ

genro : makroto - Macrotus

specio : makroto grandorela - Macrotus waterhousii - vampŭr ušatŭ

genro : lonhorino - Lonchorhina

specio : lonhorino malgranda - Lonchorhina aurita - vampŭr malŭ

genro : FILOSTOMO - Phyllostomus

specio : filostomo suĉa - Phyllostomus hastatus - vampŭr velkŭ (upír savŭ)

genro : VAMPIRO - Vampyrum

specio : vampiro grandnaza - Vampyrum spectrum - vampŭr nosatŭ (vrápenec upír)

genro : glosofago - Glossophaga

specio : glosofago longlanga - Glossophaga soricina - vampŭr dlouhojazyčnŭ

genro : monofilo - Monophyllus

specio : monofilo kuba - Monophyllus cubanus - vampŭr kubánskŭ

genro : karolio - Carollia

specio : karolio kurtvosta - Carollia perspicillata - vampŭr krátkoocasŭ

genro : ektofilo - Ectophylla

specio : ektofilo blanka - Ectophylla alba - vampŭr bílŭ

genro : artibeo - Artibeus

specio : artibeo fruktovora - Artibeus jamaicensis - vampŭr plodožravŭ

genro : centurio - Centurio

specio : centurio sulkita - Centurio senex - vampŭr vrásčitŭ

familio : desmodedoj - Desmodontidae - upírovití (3 specioj)

genro : DESMODO - Desmodus

specio : desmodo ruĝa - Desmodus rotundus - upír obecnŭ (rudŭ)

genro : difilo - Diphylla

specio : difilo birda - Diphylla ecaudata - upír ptačí

superfamilio : vespertojdoj - Vespertilionoidea

familio : nataledoj - Natalidae - natalovití (11 specioj)

genro : natalo - Natalus

specio : natalo svelta - Natalus stramineus - netopŭrek štíhlŭ

familio : furipteredoj - Furipteridae - furipterovití (2 specioj)

genro : furiptero - Furipterus

specio : furiptero fuma - Furipterus horreus - netopŭrek kouĝovŭ

familio : tiropteredoj - Thyropteridae - tyropterovití (2 specioj)

genro : tiroptero - Thyroptera

specio : tiroptero trikolora - Thyroptera tricolor - netopŭrek pĝísavkovŭ

familio : mizopodedoj - Myzopodidae - myzopodovití (1 specio)

genro : mizopodo - Myzopoda

specio : mizopodo grandorela - Myzopoda aurita - netopŭrek ušatŭ

familio : vespertedoj - Vespertilionidae - netopŭrovití (VESPERTILIONEDOJ) (pli ol 300 specioj)

subfamilio : vespertenoj - Vespertilioninae - praví netopŭĝi

genro : mioto - Myotis

specio : mioto barba - Myotis mystacinus - netopŭr vousatŭ

specio : mioto malgranda - Myotis brandti - netopŭr Brandtův (n. malŭ)

specio : mioto bruneta - Myotis lucifugus - netopŭr hnědavŭ

specio : mioto brovoza - Myotis emarginatus - netopŭr brvitŭ

specio : mioto krispa - Myotis nettereri - netopŭr ĝasnatŭ

specio : mioto grandorela - Myotis bechsteini - netopŭr velkouchŭ

specio : mioto granda - Myotis myotis - netopŭr velkŭ

specio : mioto orienta - Myotis blythi - netopŭr vŭchodní

subspecio : mioto orienta kaŝmira - Myotis blythi blythi - netopŭr kašmírskŭ

subspecio : mioto orienta akrorela - Myotis blythi oxygnathus - netopŭr ostrouchŭ

specio : mioto akva - Myotis daubentonii - netopŭr vodní

specio : mioto longkrura - Myotis capaccinii - netopŭr dlouhonohŭ

specio : mioto borda - Myotis dasycneme - netopŭr pobĝežní

genro : pizonigo - Pizonyx

specio : pizonigo fiŝkapta - Pizonyx vivesi - netopŭr rybaĝící

genro : lasioniktero - Lasionycteris

specio : lasioniktero arĝenteta - Lasionycteris noctivagans - netopŭr stĝíbĝitŭ

genro : PIPISTRELO - Pipistrellus

specio : pipistrelo fajfa - Pipistrellus pipistrellus - netopŭr hvízdavŭ

specio : pipistrelo parka - Pipistrellus nathusii - netopŭr parkovŭ

specio : pipistrelo suda - Pipistrellus kuhli - netopŭr jižní

specio : pipistrelo savia - Pipistrellus savii - netopŭr Saviův

specio : pipistrelo flaveta - Pipistrellus subflavus - netopŭr žlutavŭ

genro : io - Ia

specio : io ia - Ia io - netopŭr ia

genro : niktalo - Nyctalus

specio : niktalo arba - Nyctalus leisleri - netopŭr stromovŭ

specio : niktalo NOKTOLO - Nyctalus noctula - netopŭr rezavŭ (netopŭr lesní)

specio : niktalo giganta - Nyctalus lasiopterus - netopŭr obrovskŭ

genro : eptesiko - Eptesicus

specio : eptesiko norda - Eptesicus nilssoni - netopŭr severní

specio : eptesiko vespera - Eptesicus serotinus - netopŭr večerní (netopŭr pozdní)

specio : eptesiko bruna - Eptesicus fuscus - netopŭr hnědŭ

genro : VESPERTO - Vespertilio (VESPERTILIONO)

specio : vesperto dukolora - Vespertilio murinus - netopŭr pestrŭ (peĝestŭ, tmavŭ)

genro : nikticejo - Nycticeius

specio : nikticejo kurtorela - Nycticeius humeralis - netopŭr krátkouchŭ

genro : lasiuro - Lasiurus

specio : lasiuro ruĝbruna - Lasiurus borealis - netopŭr rudohnědŭ

specio : lasiuro griza - Lasiurus cinereus - netopŭr šedŭ

genro : BARBASTELO - Barbastella

specio : barbastelo nigra - Barbastella barbastellus - netopŭr černŭ (tuponosŭ)

genro : PLEKOTO - Plecotus

specio : plekoto grandorela - Plecotus auritus - netopŭr ušatŭ

specio : plekoto longorela - Plecotus austriacus - netopŭr dlouhouchŭ

subfamilio : miniopterenoj - Miniopterinae - létavci

genro : minioptero - Miniopterus

specio : minioptero migra - Miniopterus schreibersi - létavec stěhovavŭ

subfamilio : murinenoj - Murininae - muriny

genro : murino - Murina

specio : murino malgranda - Murina aurata - murina malá

specio : murino helventra - Murina leucogaster - murina větší

subfamilio : kerivulenoj - Kerivoulinae - kerivuly

genro : kerivulo - Kerivoula

specio : kerivulo kolora - Kerivoula picta - netopŭr barevnŭ

familio : mistacinedoj - Mystacinidae - mystacinovití (1 specio)

genro : mistacino - Mystacina

specio : mistacino tuberoza - Mystacina tuberculata - netopŭr novozélandskŭ

superfamilio : molosojdoj - Molossoidea

familio : molosedoj - Molossidae - tadaridovití (netopŭĝi buldočí) (120 specioj)

genro : heiromelo - Cheiromeles

specio : heiromelo kalva - Cheiromeles torquatus - tadarida lysá

genro : tadarido - Tadarida

specio : tadarido eŭropa - Tadarida teniotis - tadarida evropská

specio : tadarido suda - Tadarida aegyptiaca - tadarida jižní

specio : tadarido guana - Tadarida brasiliensis - tadarida guánová

genro : moloso - Molossus

specio : moloso rufa - Molossus rufus - tadarida rezavá

ordo : tupajuloj - Scandentia - tany

familio : † anagaledoj - Anagalidae

familio : tupajedoj - Tupaiidae - tanovití (15 specioj)

subfamilio : tupajenoj - Tupaiinae - tany pravé

genro : tupajo - Tupaia

specio : tupajo ordinara - Tupaia glis - tana obecná (indická)

specio : tupajo montara - Tupaia montana

specio : tupajo mlgranda - Tupaia minor - tana malá

specio : tupajo svelta - Tupaia gracilis

specio : tupajo longvosta - Tupaia javanica

specio : tupajo nikobara - Tupaia nicobarica

genro : lionogaleo - Lionogale

specio : lionogaleo granda - Lionogale tana - tana velká

specio : lionogaleo nigrodorsa - Lionogale dorsalis

genro : anatano - Anathana

specio : anatano grandorela - Anathana ellioti - tana indická

genro : dendrogaleo - Dendrogale

specio : dendrogaleo maldikvosta - Dendrogale murina - tana tenkoocasá

specio : dendrogaleo nigrovosta - Dendrogale melanura

genro : urogaleo - Urogale

specio : urogaleo plejgranda - Urogale everetti - tana filipínská

subfamilio : ptilocerkenoj - Ptilocercinae - tany péroocasé

genro : ptilocerko - Ptilocercus

specio : ptilocerko plumvosta - Ptilocercus lowi - tana péroocasá

familio : † apatemiedoj - Apatemyidae

ordo : PRIMATOJ - Primates - primáti (nehetnatci)

subordo : DUONSIMIOJ - Prosimiae - poloopice (PRASIMIOJ)

superfamilio : † plesiadapojdoj - Plesiadapoidea

familio : † plesiadapedoj - Plesiadapidae

familio : † karpolestedoj - Carpolestidae

familio : † paromomiedoj - Paromomyidae

superfamilio : lemurojdoj - Lemuroidea

familio : † adapedoj - Adapidae

genro : † adapo - Adapis

specio : † adapo pariza - Adapis parisiensis

familio : lemuredoj - Lemuridae - lemurovití (16 specioj)

subfamilio : lemurenoj - Lemurinae - lemurové

genro : hapalemuro - Hapalemur

specio : hapalemuro griza - Hapalemur griseus - lemur šedŭ

specio : hapalemuro larĝnaza - Hapalemur simus - lemur širokonosŭ

genro : LEMURO - Lemur

specio : lemuro ringvosta - Lemur catta - lemur kata

specio : lemuro malhela - Lemur macaco - lemur tmavŭ (l. černošskŭ)

specio : lemuro helvanga - Lemur mongoz - lemur mongoz

specio : lemuro ruĝventra - Lemur rubiventer - lemur červenobĝichŭ

genro : varecio - Varecia

specio : varecio bunta - Varecia variegata - lemur vari (l. černobílŭ)

genro : lepilemuro - Lepilemur

specio : lepilemuro vigla - Lepilemur mustelinus - lemur čilŭ (fitiliki)

specio : lepilemuro eta - Lepolemur ruficaudatus - lemur drobnŭ (bohengé)

subfamilio : makienoj - Cheirogaleinae - makiové

genro : makio - Cheirogaleus

specio : makio kvastorela - Cheirogaleus trichotis - maki chvostouchŭ

specio : makio granda - Cheirogaleus major - maki velkŭ

specio : makio dikvosta - Cheirogeleus medius - maki tlustoocasŭ

genro : mikrocebo - Microcebus

specio : mikrocebo nana - Microcebus murinus - maki trpasličí

specio : mikrocebo rufa - Microcebus rufus - maki červenŭ

specio : mikrocebo flavbruna - Microcebus coquereli - maki žlutohnědŭ

genro : fanero - Phaner

specio : fanero kata - Phaner furcifer - maki kočičí

familio : indriedoj - Indriidae - indriovití (4 specioj)

genro : avaho - Avahi

specio : avaho lanhara - Avahi laniger - avahi vlnatŭ

genro : sifako - Propithecus

specio : sifako diadema - Propithecus diadema - sifaka velkŭ (požast závojovŭ, muna

věncová)

specio : sifako flavokula - Propithecus verreauxi - sifaka malŭ (požast žlutookŭ)

genro : INDRIO - Indri

specio : indrio babakoto - Indri indri - indri (babakoto)

familio : daŭbentoniedoj - Daubentoniidae - ksukolovití (1 specio)

genro : daŭbentonio - Daubentonia

specio : daŭbentonio KEIROMO - Daubentonia madagascarensis - ksukol (ocasatŭ) (aje-aje)

familio : † arheolemuredoj - Archaeolemuridae

genro : † arheolemuro - Archaeolemur

specio : † arheolemuro granda - Archaeolemur majori

superfamilio : lorisojdoj - Lorisoidea

familio : lorisedoj - Lorisidae - outloňovití (12 specioj)

subfamilio : lorisenoj - Lorisinae - outloni

genro : LORISO - Loris

specio : loriso svelta - Loris tardigradus - lori (štíhlŭ, ryšavŭ)

genro : nikticebo - Nycticebus

specio : nikticebo dika - Nycticebus coucang - outloň váhavŭ

specio : nikticebo malgranda - Nycticebus pygmaeus - outloň malŭ

genro : arktocebo - Arctocebus

specio : arktocebo senvosta - Arctocebus calabarensis - poto bezocasŭ (zlatŭ, angwantibo)

genro : perodiktiko - Perodicticus

specio : perodiktiko poto - Perodicticus potto - poto velkŭ (krátkoocasŭ, africkŭ, aposu)

subfamilio : galagenoj - Galaginae - komby

genro : GALAGO - Galago - komba

specio : galago granda - Galago crassicaudatus - komba velká

specio : galago grandorela - Galago senegalensis - komba ušatá (komba obecná, uchoš)

specio : galago zanzibara - Galago zanzibaricus - komba zanzibarská

specio : galago malhela - Galago alleni - komba tmavá

specio : galago eta - Galago demidovi - komba malá

genro : eŭotiko - Euoticus

specio : eŭotiko kurtorela - Euoticus elegantulus - komba krátkouchá

specio : eŭotiko bruna - Euoticus inustus - komba hnědá

superfamilio : tarsiojdoj - Tarsioidea

familio : † anaptomorfedoj - Anaptomorphidae

familio : † omomiedoj - Omomyidae

familio : tarsiedoj - Tarsiidae - nártounovití (3 specioj)

genro : TARSIO - Tarsius - nártoun

specio : tarsio filipina - Tarsius syrichta - nártoun filipínskŭ

specio : tarsio okcidentsunda - Tarsius bancanus - nártoun západosundskŭ

specio : tarsio makabra - Tarsius spectrum - nártoun celebeskŭ (okatŭ, pĝíšernŭ)

genro : † nekrolemuro - Necrolemur

specio : † nekrolemuro antikva - Necrolemur antiquus

subordo : SIMIOJ - Simiae (Anthropoidea) - vyšší primáti (SIMIULOJ, ANTROPOIDOJ)

superfamilio : cebojdoj - Ceboidea (OKCIDENTAJ SIMIULOJ)

familio : KALITRIKSEDOJ - Callithricidae - kosmanovití (33 specioj)

subfamilio : kalitriksenoj - Callithricinae - kosmani (TITIOJ)

genro : KALITRIKSO - Callithrix - kosman (HAPALO, SILKSIMIO)

specio : kalitrikso blankliphara - Callithrix jacchus - kosman bělovousŭ

specio : kalitrikso flavkapa - Callithrix flaviceps - kosman žlutohlavŭ

specio : kalitrikso blanka - Callithrix chrysoleuca - kosman bílŭ

specio : kalitrikso nigraliphara - Callithrix penicillata - kosman černovousŭ

specio : kalitrikso blankorela - Callithrix aurita - kosman bělouchŭ

specio : kalitrikso blankfrunta - Callithrix geoffroyi - kosman běločelŭ

specio : kalitrikso arĝenta - Callithrix argentata - kosman stĝíbrnŭ (stĝíbroušek)

specio : kalitrikso blankŝultra - Callithrix humeralifer - kosman běloplecí

genro : cebuelo - Cebuella - kosman

specio : cebuelo nana - Cebuella pygmaea - kosman zakrslŭ

genro : leonpiteko - Leontopithecus - lvíček

specio : leonpiteko ora - Leontopithecus rosalia - lvíček zlatŭ

specio : leonpiteko orkapa - Leontopithecus chrysomelas - lvíček zlatohlavŭ

specio : leonpiteko orfemura - Leontopithecus chrysopygus - lvíček černŭ (zlatostehnŭ)

genro : tamarino - Saguinus (Tamarinus) - tamarín

specio : tamarino longharverta - Saguinus oedipus - tamarín pinčí

specio : tamarino rufbruna - Saguinus geoffroyi - tamarín Geoffroyův (rezavohnědŭ)

specio : tamarino blankbraka - Saguinus leucopus - tamarín bělorukŭ

specio : tamarino nigra - Saguinus tamarin - tamarín černŭ

specio : tamarino flavbraka - Saguinus midas - tamarín žlutorukŭ (žlutonohŭ)

specio : tamarino malheldorsa - Saguinus nigricollis - tamarín tmavohĝbetŭ

specio : tamarino sela - Saguinus fuscicollis - tamarín sedlovŭ

subspecio : tamarino sela bruna - Saguinus fuscicollis fuscicollis

subspecio : tamarino sela nigrafrunta - Saguinus fuscicollis nigrifrons

subspecio : tamarino sela nigravanga - Saguinus fuscicollis illigeri

subspecio : tamarino sela nigretvanga - Saguinus fuscicollis leucogenys

subspecio : tamarino sela blankvanga - Saguinus fuscicollis lagonotus

subspecio : tamarino sela etblankfrunta - Saguinus fuscicollis tripartitus

subspecio : tamarino sela pliblankfrunta - Saguinus fuscicollis weddelli

subspecio : tamarino sela blankorela - Saguinus fuscicollis cruzlimai

subspecio : tamarino sela hela - Saguinus fuscicollis crandalli

subspecio : tamarino sela helega - Saguinus fuscicollis acrenis

subspecio : tamarino sela blanka - Saguinus fuscicollis melanoleucus

specio : tamarino blankbuŝa - Saguinus labiatus - tamarín bělohubŭ

specio : tamarino blankliphara - Saguinus mystax - tamarín bělovousŭ

specio : tamarino grandliphara - Saguinus imperator - tamarín vousatŭ

specio : tamarino bunta - Saguinus bicolor - tamarín pestrŭ

specio : tamarino malhelbruna - Saguinus martinsi - tamarín Martinsův (tmavohnědŭ)

specio : tamarino bruna - Saguinus inustus - tamarín hnědŭ

subfamilio : kalimikenoj - Callimiconinae - kalimikové

genro : kalimiko - Callimico

specio : kalimiko saltema - Callimico goeldii - kalimiko (tamarín skákavŭ)

familio : CEBEDOJ - Cebidae - malpovití (35 specioj)

subfamilio : aotenoj - Aotinae - mirikiny

genro : AOTO - Aotus

specio : aoto tristria - Aotus trivirgatus - mirikina noční

subfamilio : kalicebenoj - Callicebinae - titiové

genro : KALICEBO - Callicebus - titi

specio : kalicebo blankgorĝa - Callicebus torquatus - titi límcovŭ (vdovka bělohrdlá)

specio : kalicebo rufa - Callicebus moloch - titi rezavŭ (vdovka ryšavá)

specio : kalicebo maskita - Callicebus personatus - titi maskovanŭ (sahuas)

subfamilio : pitecienoj - Pitheciinae - chvostani (sakiové)

genro : kakajao - Cacajao - uakari

specio : kakajao ruĝvanga - Cacajao calvus - uakari šarlatolící

specio : kakajao ruĝa - Cacajao rubicundus - uakari červenŭ

specio : kakajao nigrakapa - Cacajao melanocephalus - uakari černohlavŭ

genro : PITECIO - Pithecia

specio : pitecio malglathara - Pithecia monachus - chvostan kosmatŭ (hrubosrstŭ)

specio : pitecio blankvanga - Pithecia pithecia - chvostan bělolící

genro : hiropeto - Chiropetes

specio : hiropeto brundorsa - Chiropetes satanas - chvostan černŭ (hnědohĝbetŭ)

specio : hiropeto blanknaza - Chiropetes albinasus - chvostan bělonosŭ

subfamilio : aluatenoj - Alouattinae - vĝešťani

genro : ALUATO - Alouatta - vĝešťan (BLEKSIMIO)

specio : aluato vila - Alouatta villosa - vĝešťan mono

specio : aluato manteleta - Alouatta palliata - vĝešťan pláštíkovŭ

specio : aluato rufa - Alouatta seniculus - vĝešťan rezavŭ

specio : aluato bruna - Alouatta fusca - vĝešťan hnědŭ

specio : aluato rufbraka - Alouatta belzebuth - vĝešťan rezavorukŭ

specio : aluato nigra - Alouatta caraya - vĝešťan černŭ

subfamilio : cebenoj - Cebinae - malpy

genro : CEBO - Cebus - malpa

specio : cebo kapuĉa - Cebus capucinus - malpa kapucínská

specio : cebo plorema - Cebus nigrivittatus - malpa plačtivá

specio : cebo blankfrunta - Cebus albifrons - malpa běločelá

specio : cebo bruna - Cebus apella - malpa hnědá

subfamilio : sajmirienoj - Saimiriinae - kotulové

genro : SAJMIRIO - Saimiri - kotul

specio : sajmirio flava - Saimiri oerstedi - kotul rudohĝbetŭ

specio : sajmirio sciuraspekta - Saimiri sciureus - kotul veverovitŭ

specio : sajmirio bolivia - Saimiri boliviensis - kotul bolivijskŭ

subfamilio : atelenoj - Atelinae - chápani

genro : ATELO - Ateles

specio : atelo mezamerika - Ateles geoffroyi - chápan stĝedoamerickŭ

specio : atelo nigra - Ateles paniscus - chápan černŭ

specio : atelo longhara - Ateles belzebuth - chápan dlouhosrstŭ

specio : atelo brunkapa - Ateles fuscipes - chápan hnědohlavŭ

genro : brahitelo - Brachyteles

specio : brahitelo griza - Brachyteles arachnoides - chápan pavoučí (muriki)

genro : LAGOTRIKO - Lagothrix

specio : lagotriko lanhara - Lagothrix lagotricha - chápan vlnatŭ (opice vlnatá)

subspecio : lagotriko lanhara japura - Lagothrix lagotricha lagotricha

subspecio : lagotriko lanhara magdalena - Lgothrix lagotricha lugens

subspecio : lagotriko lanhara madejra - Lagothrix lagotricha cana

subspecio : lagotriko lanhara ukajala - Lagothrix lagotricha poeppigii

specio : lagotriko flavvosta - Lagothrix flavicauda - chápan hnědŭ (žlutoocasŭ) (barigudo)

superfamilio : cerkopitekojdoj - Cercopithecoidea (ORIENTAJ SIMIULOJ)

familio : CERKOPITEKEDOJ - Cercopithecidae - kočkodanovití (70 specioj)

subfamilio : kolobenoj - Colobinae - hulmani

genro : † semnopiteko - Semnopithecus

specio : † semnopiteko monspesula - Semnopithecus monspessulanus

genro : † mezopiteko - Mesopithecus

specio : † mezopiteko pentelica - Mesopithecus pentelici

genro : † dolihopiteko - Dolichopithecus

specio : † dolihopiteko arvernena - Dolichopithecus arvernensis

genro : prokolobo - Procolobus

specio : prokolobo verda - Procolobus verus - gueréza zelená

genro : piliokolobo - Piliocolobus

specio : piliokolobo ruĝa - Piliocolobus badius - gueréza červená

specio : piliokolobo ruĝeta - Piliocolobus waldroni - gueréza Waldronova

genro : KOLOBO - Colobus - gueréza

specio : kolobo blankŝultra - Colobus polykomos - gueréza běloramenná

subspecio : kolobo blankŝultra dominanta - Colobus polykomos polykomos

subspecio : kolobo blankŝultra eburborda - Colobus polykomos dollmanni

specio : kolobo blankpieda - Colobus vellerosus - gueréza bělovousá

specio : kolobo manteleta - Colobus guereza - gueréza pláštíková

subspecio : kolobo manteleta dominanta - Colobus guereza guereza

subspecio : kolobo manteleta etiopia - Colobus guereza gallarum

subspecio : kolobo manteleta kenja - Colobus guereza kikuyuensis

subspecio : kolobo manteleta tanzania - Colobus guereza caudatus

subspecio : kolobo manteleta uganda - Colobus guereza matschiei

subspecio : kolobo manteleta nordkongia - Colobus guereza occidentalis

specio : kolobo angola - Colobus angolensis - gueréza angolská

subspecio : kolobo angola angola - Colobus angolensis angolensis

subspecio : kolobo angola kongia - Colobus angolensis cordieri

subspecio : kolobo angola zambia - Colobus angolensis prigoginei

subspecio : kolobo angola tanzania - Colobus angolensis palliatus

subspecio : kolobo angola ruvenzora - Colobus angolensis ruwenzorii

subspecio : kolobo angola norda - Colobus angolensis cottoni

specio : kolobo nigra - Colobus satanas - gueréza černá

specio : kolobo nigrakapa - Colobus pennanti - gueréza černohlavá

specio : kolobo kamerunia - Colobus preussi - gueréza kamerunská

specio : kolobo oranĝa - Colobus tholloni - gueréza oranžová

specio : kolobo oranĝbruna - Colobus ellioti - gueréza oranžovohnědá

specio : kolobo ruĝkapa - Colobus rufomitratus - gueréza červenohlavá

specio : kolobo zanzibara - Colobus kirki - gueréza zanzibarská

genro : PRESBITO - Presbytis - hulman (PITEKO)

specio : presbito malhela - Presbytis obscura - hulman tmavŭ

specio : presbito arĝenta - Presbytis phayrei - hulman indočínskŭ (stĝíbrnŭ)

specio : presbito arĝenteta - Presbytis cristata - hulman stĝíbĝitŭ

specio : presbito griza - Presbytis pileata - hulman chocholatŭ

specio : presbito mentavaja - Presbytis potenziani - hulman mentavejskŭ

specio : presbito brideta - Presbytis francoisi - hulman uzdičkovŭ

specio : presbito ruĝvanga - Presbytis senex - hulman rudolící

specio : presbito nilgira - Presbytis johnii - hulman nilgirskŭ

specio : presbito nigrahupa - Presbytis melalophos - hulman černochocholatŭ

specio : presbito sunda - Presbytis aygula - hulman sundskŭ (budeng)

specio : presbito kaŝtana - Presbytis rubicunda - hulman kaštanovŭ (červenŭ)

specio : presbito blankfrunta - Presbytis frontata - hulman běločelŭ

specio : presbito blankkapa - Presbytis leucocephalus - hulman bělohlavŭ

specio : presbito ora - Presbytis geei - hulman zlatŭ

specio : presbito ENTELO - Presbytis entellus - hulman posvátnŭ (HULMANO)

genro : pigatriko - Pygathrix - langur

specio : pigatriko migdalokula - Pygatrhrix nemaeus - langur duk (mandlookŭ)

specio : pigatriko longhara - Pygathrix roxellanae - langur čínskŭ (tibetskŭ, dlouhosrstŭ)

specio : pigatriko brungriza - Pygathrix brelichi - langur hnědošedŭ

specio : pigatriko bluvizaĝa - Pygathrix avunculus - langur indočínskŭ

genro : nazulo - Nasalis - kahau

specio : nazulo nudvosta - Nasalis concolor - kahau mentavejskŭ (holoocasŭ)

specio : nazulo grandnaza - Nasalis larvatus - kahau nosatŭ (opice nosatá)

subfamilio : cerkopitekenoj - Cercopithecinae - kočkodani (makakové)

genro : MAKAKO - Macaca - makak

specio : † makako florentina - Macaca florentina

specio : makako MAGOTO - Macaca sylvanus - magot (bezocasŭ) (makak magot)

specio : makako blankbarba - Macaca silenus - makak lví (opice vousatá, vanderu)

specio : makako porka - Macaca nemestrina - makak vepĝí (opice vepĝí)

specio : makako flavbruna - Macaca assamensis - makak asamskŭ (žlutohnědŭ)

specio : makako RESUSO - Macaca mulatta - rhesus (makak rhesus)

specio : makako tajvana - Macaca cyclopis - makak formozskŭ

specio : makako kapuĉa - Macaca radiata - makak kápovŭ

specio : makako bandaro - Macaca sinica - makak bandar

specio : makako longvosta - Macaca fascicularis - makak jávskŭ (dlouhoocasŭ)(opice jávská)

specio : makako ursa - Macaca arctoides - makak medvědí

specio : makako grizvanghara - Macaca thibetana - makak tibetskŭ (šedovousŭ)

specio : makako ruĝvizaĝa - Macaca fuscata - makak červenolící (japonskŭ)

specio : makako hupa - Macaca nigra - makak chocholatŭ (paviánec chocholatŭ)

subspecio : makako hupa nigra - Macaca nigra nigra

subspecio : makako hupa minabasa - Macaca nigra nigrescens

subspecio : makako hupa tomina - Macaca nigra hecki

subspecio : makako hupa tukala - Macaca nigra tonkeana

subspecio : makako hupa tovuta - Macaca nigra ochreata

subspecio : makako hupa munbutona - Macaca nigra brunnescens

subspecio : makako hupa makasara - Macaca nigra maura - paviánec tmavŭ

genro : teropiteko - Theropithecus

specio : teropiteko altmontara - Theropithecus gelada - dželada (vysokohorskŭ)

genro : PAVIANO - Papio - pavián

specio : paviano HAMADRIADO - Papio hamadryas - pavián pláštíkovŭ (hamadryas)

specio : paviano CINOCEFALO - Papio cynocephalus - babuin (žlutohnědŭ)

specio : paviano longnaza - Papio ursinus - pavián čakma (dlouhonosŭ)

specio : paviano verda - Papio anuhis - pavián anuhi (maňarskŭ, zelenŭ, olivovŭ)

specio : paviano ruĝbruna - Papio papio - pavián guinejskŭ (rudŭ)

specio : paviano MANDRILO - Papio sphinx - mandril

specio : paviano DRILO - Papio leucophaeus - dril

genro : cerkocebo - Cercocebus - mangabej

specio : cerkocebo ruĝverta - Cercocebus torquatus - mangabej rudohlavŭ

specio : cerkocebo hupa - Cercocebus galeritus - mangabej chocholatŭ

specio : cerkocebo fuma - Cercocebus atys - mangabej kouĝovŭ (obecnŭ)

specio : cerkocebo svelta - Cercocebus agilis - mangabej štíhlŭ

specio : cerkocebo flavventra - Cercocebus chrysogaster - mangabej žlutobĝichŭ

specio : cerkocebo helvanga - Cercocebus albigena - mangabej pláštíkovŭ

specio : cerkocebo nigra - Cercocebus aterrimus - mangabej černŭ

genro : alenopiteko - Allenopithecus

specio : alenopiteko nigraverda - Allenopithecus nigroviridis - kočkodan Allenův

(černozelenŭ)

genro : miopiteko - Miopithecus

specio : miopiteko eta - Miopithecus talapoin - kočkodan talapoin

genro : CERKOPITEKO - Cercopithecus - kočkodan (KERKOPITEKO)

specio : cerkopiteko strigokapa - Cercopithecus hamlyni - kočkodan Hamlynův

specio : cerkopiteko rufaflavafrunta - Cercopithecus neglectus - kočkodan Brazzův

specio : cerkopiteko ĉapa - Cercopithecus lhoesti - kočkodan čepičatŭ

specio : cerkopiteko diadema - Cercopithecus mitis - kočkodan diadémovŭ

specio : cerkopiteko blankgorĝa - Cercopithecus albogularis - kočkodan bělohrdlŭ

specio : cerkopiteko blanknaza - Cercopithecus nictitans - kočkodan bělonosŭ

specio : cerkopiteko bunta - Cercopithecus diana - kočkodan Dianin

specio : cerkopiteko driaso - Cercopithecus dryas - kočkodan dryas

specio : cerkopiteko ordinara - Cercopithecus aethiops - kočkodan obecnŭ

subspecio : cerkopiteko ordinara blankverda - Cercopithecus aethiops aethiops - koč-

kodan bělozelenŭ

subspecio : cerkopiteko ordinara tantalo - Cercopithecus aethiops tantalus - kočko-

dan tantalus

subspecio : cerkopiteko ordinara verda - Cercopithecus aethiops sabaeus - kočko-

dan zelenŭ

subspecio : cerkopiteko ordinara ruĝverda - Cercopithecus aethiops pygerythrus -

- kočkodan červenozelenŭ

subspecio : cerkopiteko ordinara malbruko - Cercopithecus aethiops cynosurus -

- kočkodan malbruk

specio : cerkopiteko helventra - Cercopithecus petaurista - kočkodan světlobĝichŭ

specio : cerkopiteko ruĝventra - Cercopithecus erythrogaster - kočkodan červenobĝichŭ

specio : cerkopiteko ruĝnaza - Cercopithecus erythrotis - kočkodan červenonosŭ

specio : cerkopiteko nigravanga - Cercopithecus ascanius - kočkodan černolící

specio : cerkopiteko blulipa - Cercopithecus cephus - kočkodan muido (k. modrohubŭ)

specio : cerkopiteko griznigra - Cercopithecus campbelli - kočkodan Campbellův (šedo-

černŭ)

specio : cerkopiteko blankvanga - Cercopithecus mona - kočkodan mona (bělolící)

specio : cerkopiteko denta - Cercopithecus denti - kočkodan Dentův

specio : cerkopiteko dukolora - Cercopithecus wolfi - kočkodan Wolfův

specio : cerkopiteko stridorsa - Cercopithecus pogonias - kočkodan pruhohĝbetŭ

genro : eritrocebo - Erythrocebus

specio : eritrocebo stepa - Erythrocebus patas - kočkodan husarskŭ (opice husarská)

superfamilio : † parapitekojdoj - Parapithecoidea

familio : † parapitekedoj - Parapithecidae

genro : † apidio - Apidium

specio : † apidio fiomensa - Apidium phiomense

genro : † parapiteko - Parapithecus

specio : † parapiteko fraasa - Parapithecus fraasi

superfamilio : HOMOIDEOJ - Hominoidea

familio : † pliopitekedoj - Pliopithecidae

genro : † oligopiteko - Oligopithecus

specio : † oligopiteko savagea - Oligopithecus savagei

genro : † propliopiteko - Propliopithecus

specio : † propliopiteko hekela - Propliopithecus haeckeli

genro : † egiptopiteko - Aegyptopithecus

specio : † egiptopiteko zeŭksa - Aegyptopithecus zeuxis

genro : † eolopiteko - Aeolopithecus

specio : † eolopiteko hirobata - Aeolopithecus chirobates

genro . † pliopiteko - Pliopithecus

specio : † pliopiteko viena - Pliopithecus vindobonensis

familio : † oreopitekedoj - Oreopithecidae

genro : † oreopiteko - Oreopithecus

specio : † oreopiteko bambola - Oreopithecus bambolii - oreopiték

familio : GIBONEDOJ - Hylobatidae - gibonovití (9 specioj)

genro : GIBONO - Hylobates - gibon

subgenro : hilobato - Hylobates

specio : gibono (hilobato) blankmana - Hylobates (Hylobates) lar - gibon lar (bělorukŭ)

specio : gibono (hilobato) kapuĉa - Hylobates (Hylobates) pileatus - gibon kápovŭ

specio : gibono (hilobato) malhelmana - Hylobates (Hylobates) agilis - gibon tmavorukŭ

(unko)

specio : gibono (hilobato) blankfrunta - Hylobates (Hylobates) hoolock - gibon hulok

(gibon běločelŭ)

specio : gibono (hilobato) arĝenta - Hylobates (Hylobates) moloch - gibon stĝíbrnŭ

specio : gibono (hilobato) malhela - Hylobates (Hylobates) mueleri - gibon tmavŭ

subgenro : nomasko - Nomascus

specio : gibono (nomasko) nigra - Hylobates (Nomascus) concolor - gibon černŭ

subgenro : siamango - Symphalangus

specio : gibono (siamango) granda - Hylobates (Symphalangus) syndactylus - siamang

(velkŭ) (gibon siamang)

specio : gibono (siamango) malgranda - Hylobates (Symphalangus) klossi - gibon malŭ

familio : orangutanedoj - Pongidae - lidoopovití (4 specioj)

subfamilio : † driopitekenoj - Dryopithecinae - dryopitékové

genro : † prokonsulo - Proconsul

specio : † prokonsulo afrika - Proconsul africanus

genro : † rangvapiteko - Rangwapithecus

specio : † rangvapiteko gordona - Rangwapithecus gordoni

genro : † driopiteko - Dryopithecus

specio : † driopiteko fontana - Dryopithecus fontani

specio : † driopiteko hindia - Dryopithecus indicus

genro : † gigantopiteko - Gigantopithecus

specio : † gigantopiteko blaka - Gigantopithecus blacki

subfamilio : orangutanenoj - Ponginae - lidoopi (ANTROPOMORFOJ)

genro : ĈIMPANZO - Pan - šimpanz

specio : ĉimpanzo lernema - Pan troglodytes - šimpanz (učenlivŭ)

subspecio : ĉimpanzo lernema gvinea - Pan troglodytes verus - šimpanz hornoguinejskŭ

subspecio : ĉimpanzo lernema kameruna - Pan troglodytes troglodytes - šimpanz

čego (stĝedoafrickŭ)

subspecio : ĉimpanzo lernema gabona - Pan troglodytes koolookamba - šimpanz

gabunskŭ

subspecio : ĉimpanzo lernema kongia - Pan troglodytes schweinfurthi - šimpanz

vŭchodní (vŭchodoafrickŭ)

specio : ĈIMPANZO ETA - Pan paniscus - bonobo (šimpanz bonobo)

genro : ORANGUTANO - Pongo - orangutan (ORANGUTANGO)

specio : orangutano sunda - Pongo pygmaeus - orangutan (sundskŭ)

subspecio : orangutano sunda bornea - Pongo pygmaeus pygmaeus - orangutan

bornejskŭ

subspecio : orangutano sunda sumatra - Pongo pygmaeus abeli - orangutan

sumaterskŭ

genro : GORILO - Gorilla - gorila

specio : gorilo granda - Gorilla gorilla - gorila (obecná)

subspecio : gorilo granda niĝerikongia - Gorilla gorilla gorilla - gorila nížinná

(nigerijskokonžská)

subspecio : gorilo granda kongia - Gorilla gorilla graueri - gorila vŭchodní

(západokonžská)

subspecio : gorilo granda kahuzvirunga - Gorilla gorilla beringei - gorila horská

(vŭchodokonžská)

familio :  HOMEDOJ - Hominidae - hominidi

genro : † RAMAPITEKO - Ramapithecus

specio : † ramapiteko hindia - Ramapihecus punjabicus - ramapiték indickŭ

specio : † ramapiteko afrika - Ramapithecus wickeri - ramapiték africkŭ

genro : † PRAANTROPO - Praeanthropus

specio : † praantropo afrika - Praeanthropus africanus

genro : † AŬSTRALOPITEKO - Australopithecus

specio : † AŬSTRALOPITEKO AFARA - Australopithecus afarensis

specio : † AŬSTRALOPITEKO AFRIKA - Australopithecus africanus - australopiték

genro : † PARANTROPO - Paranthropus

specio : † parantropo robusta - Paranthropus robustus - parantrop Broomův (FOR-

         TIKA AŬSTRALOPITEKO)

specio : † parantropo zinja - Pranathropus boisei - parantrop Leakeyho (zinjantrop)

genro : HOMO - Homo - člověk

specio : † HOMO LERTA - Homo habilis - pračlověk (člověk zručnŭ)

specio : † HOMO REKTA - Homo erectus - člověk vzpĝímenŭ (opočlověk)

subspecio : † homo rekta djeta - Homo erectus modjokertensis - člověk djetiskŭ

(pitekantrop djetiskŭ)

subspecio : † homo rekta lantiana - Homo erectus lantianensis - člověk lantianskŭ

(sinantrop lantianskŭ)

subspecio : † homo rekta java - Homo erectus erectus - člověk jávskŭ (pitekantrop

jávskŭ) (PITEKANTROPO)

subspecio : † homo rekta maŭria - Homo erectus mauritanicus - člověk mauretánskŭ

subspecio : † homo rekta pekina - Homo erectus pekinensis - člověk pekingskŭ

(sinatrop) (SINANTROPO)

subspecio : † homo rekta panonia - Homo erectus palaeohungaricus - člověk panonskŭ

specio : HOMO SAĜA - Homo sapiens - člověk moudrŭ

subspecio : † homo saĝa steinheima - Homo sapiens steinheimensis - člověk stein-

heimskŭ (anteneandertálec)

subspecio : † HOMO saĝa NEANDERTALA - Homo sapiens neanderthalensis -

         člověk neandertálskŭ (neandertálec)

subspecio : † homo saĝa soloa - Homo sapiens soloensis - člověk ngandongskŭ

subspecio : † homo saĝa rodezia - Homo sapiens rhodesiensis - člověk rhodeskŭ

subspecio : homo saĝa mensforta - Homo sapiens sapiens - člověk vyspělŭ

evoluformo : † homo saĝa mensforta pratempa - Homo sapiens sapiens fosilis -

- člověk pĝedvěkŭ

evoluformo : homo saĝa mensforta nuntempa - Homo sapiens sapiens recens -

- člověk současnŭ

ordo : † hiendentuloj - Hyaenodonta

familio : † paleoriktedoj - Palaeoryctidae

genro : † cimolesto - Cimolestes

genro : † deltaterojdo - Deltatheroides

genro : † avunkulo - Avunculus

genro : † didelfodo - Didelphodus

genro : † deltateridio - Deltatheridium

genro : † paleorikto - Palaeoryctes

familio : † mikropternodedoj - Micropternodontidae

genro : † mikropternodo - Micropternodus

familio : † didimokonedoj - Didymoconidae

genro : † ardinikto - Ardynictis

genro : † didimokono - Didymoconus

genro : † ĉelkario - Tshelkaria

familio : † hienodedoj - Hyaenodontidae

genro : † protolomo - Protolomus

genro : † disopsalo - Dissopsalis

genro : † pterodo - Pterodon

genro : † hiainailoŭro - Hyainailourus

genro : † hienodo - Hyaenodon

genro : † apterodo - Apterodon

genro : † maherojdo - Machaeroides

familio : † oksienedoj - Oxyaenidae

genro : † oksieno - Oxyaena

genro : † patriofelo - Patriofelis

genro : † paleonikto - Palaeonictis

ordo : RABOBESTOJ - Carnivora - šelmy (KARNOVORULOJ, KARNOMANĜULOJ)

superfamilio : † miacojdoj - Miacoidea

familio : † miacedoj - Miacidae

genro : † viveravo - Viverravus

specio : † viveravo mallarĝdenta - Viverravus angustidens

genro : † miaco - Miacis

specio : † miaco magra - Miacis exilis

genro : † vulpavo - Vulpavus

specio : † vulpavo origina - Vulpavus profectus

superfamilio : ursojdoj - Arctoidea

familio : MUSTELEDOJ - Mustelidae - kunovití (lasicovití) (69 specioj)

subfamilio : mustelenoj - Mustelinae - kuny

genro : † proputoro - Proputorius

specio : † proputoro sansania - Proputorius sansaniensis

specio : † proputoro malgranda - Proputorius minimus

genro : † plesiogulo - Plesiogulo

specio : † plesiogulo brahignata - Plesiogulo brachygnathus

specio : † plesiogulo monspesula - Plesiogulo monspessulanus

genro : MUSTELO - Mustela - lasice

specio : † mustelo pentelica - Mustela pentelici

specio : † mustelo palermina - Mustela palerminea

specio : † mustelo paleoĉinia - Mustela palaeosinensis

specio : mustelo ERMENO - Mustela erminea - hranostaj (lasice hranostaj)

specio : mustelo longvosta - Mustela frenata - lasice dlouhoocasá

specio : mustelo montara - Mustela altaica - lasice horská

subspecio : mustelo montara ĉinia - Mustela altaica alpina

specio : mustelo flavventra - Mustela kathiah - lasice žlutobĝichá

specio : mustelo nivalo - Mustela nivalis - (lasice) kolčava (GALPUTORO)

specio : mustelo malgranda - Mustela rixosa - lasice malá

specio : mustelo flavstria - Mustela strigidorsa - lasice páskovaná

specio : mustelo brunstria - Mustela africana - lasice jihoamerická

specio : mustelo naĝhaŭta - Mustela nudipes - lasice vŭchodní

genro : kolonoko - Kolonocus - kolonok

specio : kolonoko siberia - Kolonocus sibiricus - kolonok (norek sibiĝskŭ)

genro : LUTREOLO - Lutreola - norek

specio : lutreolo eŭropa - Lutreola lutreola - norek evropskŭ (EŬROPA VIZONO)

specio : lutreolo mara - Lutreola macrodon - norek moĝskŭ

specio . lutreolo VIZONO - Lutreola vison - norek americkŭ (mink)

subspecio : lutreolo vizono sanlaŭrenca - Lutreola vison vison

subspecio : lutreolo vizono kebekia - Lutreola vison lowii

subspecio : lutreolo vizono manitoba - Lutreola vison lacustris

subspecio : lutreolo vizono alaska - Lutreola vison ingens

sunspecio : lutreolo vizono aniaka - Lutreola vison aniakensis

subspecio : lutreolo vizono kenaja - Lutreola vison melampeplus

subspecio : lutreolo vizono aleksandrinsulara - Lutreola vison nesolestes

subspecio : lutreolo vizono vankuvera - Lutreola vison evagor

subspecio : lutreolo vizono kalifornia - Lutreola vison aesturiana

subspecio : lutreolo vizono rokmontara - Lutreola vison energumenos

subspecio : lutreolo vizono preria - Lutreola vison letifera

subspecio : lutreolo vizono sudorientusona - Lutreola vison mink

subspecio : lutreolo vizono luisiana - Lutreola vison vulgivaga

subspecio : lutreolo vizono florida - Lutreola vison lutensis

subspecio : lutreolo vizono sablokaba - Lutreola vison evergladensis

genro : PUTORO - Putorius - tchoĝ

specio : putoro malhela - Putorius putorius - tchoĝ tmavŭ

specio : putoro stepa - Putorius eversmanni - tchoĝ stepní (tchoĝ světlŭ)

specio : putoro FURO - Putorius furo - fretka (ĈASPUTORO)

specio : putoro nigrapieda - Putorius nigripes - tchoĝ černonohŭ

genro : vormelo - Vormela

specio : vormelo marmora - Vormela peregusna - tchoĝík skvrnitŭ (pĝepáska tygrovitá,

tchoĝ tygrovitŭ)

genro : MARTESO - Martes - kuna

specio : † marteso pahignata - Martes pachygnatha

specio : marteso arbara - Martes martes - kuna lesní
specio : marteso FOINO - Martes foina - kuna skalní (MUSTELKATO, MUSTEL-MUSO)

specio : marteso ZIBELO - Martes zibellina - sobol asijskŭ (sobol sibiĝskŭ, kuna sobol)

subspecio : marteso zibelo tobolska - Martes zibellina zibellina

subspecio : marteso zibelo tomska - Martes zibellina tomensis

subspecio : marteso zibelo altaja - Martes zibellina altaica

subspecio : marteso zibelo tunguza - Martes zibellina tungussensis

subspecio : marteso zibelo jenisea - Martes zibellina jenissensis

subspecio : marteso zibelo angara - Martes zibellina angerensis

subspecio : marteso zibelo sajana - Martes zibellina sajanensis

subspecio : marteso zibelo bajkala - Martes zibellina princeps

subspecio : marteso zibelo ilimpija - Martes zibellina ilimpiensis

subspecio : marteso zibelo vitima - Martes zibellina vitimensis

subspecio : marteso zibelo ĉikoja - Martes zibellina obscura

subspecio : marteso zibelo jakutia - Martes zibellina jakutensis

subspecio : marteso zibelo sahalina - Martes zibellina sahalinensis

subspecio : marteso zibelo kamĉatka - Martes zibellina kamtschadalica

subspecio : marteso zibelo japana - Martes zibellina brachyura

specio : marteso orienta - Martes melampus - sobol vŭchodní

specio : marteso amerika - Martes americana - sobol americkŭ (kuna americká)

specio : marteso flavgorĝa - Martes flavigula - charza žlutohrdlá (kuna charsa)

specio : marteso sudhindia - Martes gwatkinsi - charza jižní

specio : marteso pekano - Martes pennanti - kuna rybáĝská (pekan)

genro : eiro - Eira (Galera)

specio : eiro svelta - Eira barbara - hyrare (eira)

genro : grizono - Galictis

specio : grizono granda - Galictis vittata - grizon velkŭ

specio : grizono malgranda - Galictis cuja - grizon malŭ

genro : linkodono - Lyncodon

specio : linkodono patagonia - Lyncodon patagonicus - grizon patagonskŭ

genro : iktoniko - Ictonyx

specio : iktoniko dustria - Ictonyx striatus - zorila velká

genro : poecilikto - Poecilictis

specio : poecilikto makulstria - Poecilictis libyca - zorila malá

genro : poecilogalo - Poecilogale

specio : poecilogalo multstria - Poecilogale albinucha - zorila páskovaná

genro : GULO - Gulo - rosomák

specio : † gulo ŝlosera - Gulo schlosseri

specio : gulo rabega - Gulo gulo - rosomák (severní, sibiĝskŭ)

subspecio : gulo rabega eŭrazia - Gulo gulo gulo - rosomák sibiĝskŭ

subspecio : gulo rabega amerika - Gulo gulo luscus - rosomák americkŭ

subfamilio : mielvorulenoj - Mellivorinae - medojedi

genro : † pramielvorulo - Eomellivora

specio : † pramielvorulo vimana - Eomellivora wimani

specio : † pramielvorulo kadavrama - Eomellivora necrophila

specio : † pramielvorulo hungaria - Eomellivora hungarica

genro : mielvorulo - Mellivora - medojed

specio : † mielvorulo sivala - Mellivora sivalensis

specio : mielvorulo dukolora - Mellivora capensis - medojed (medojed kapskŭ)

subfamilio : melenoj - Melinae - jezevci

genro : † stromerielo - Stromeriella

specio : † stromerielo frankonia - Stromeriella franconica

genro : † broiliano - Broiliana

specio : † broiliano nobla - Broiliana nobilis

genro : † trohariono - Trocharion

specio : † trohariono albania - Trocharion albanense

genro : † promelo - Promeles

specio : † promelo paleatika - Promeles palaeatticus

genro : † parataksideo - Parataxidea

specio : † parataksideo ĉinia - Parataxidea sinensis

genro : † taksodo - Taxodon

specio : † taksodo sansania - Taxodon sansaniensis

genro : † melodo - Melodon

specio : † melodo granda - Melodon majori

genro : † melidelavo - Melidellavus

specio : † melidelavo leptorinha - Melidellavus leptorhynchus

genro : † trohikto - Trochictis

specio : † trohikto depereta - Trochictis depereti

genro : MELO - Meles - jezevec

specio : † melo genevoksa - Meles gennevauxi

specio : † melo torala - Meles thorali

specio : melo arbara - Meles meles - jezevec lesní

subspecio : † melo arbara praa - Meles meles atavus - jezevec pravěkŭ

subspecio : melo arbara eŭropa - Meles meles meles - jezevec evropskŭ

subspecio . melo arbara mezazia - Meles meles arenarius - jezevec stĝedoasijskŭ

subspecio : melo arbara tibeta - Meles meles leucurus

subspecio : melo arbara orientĉinia - Meles meles leptorhynchus

subspecio : melo arbara amura - Meles meles amurensis - jezevec amurskŭ

subspecio : melo arbara japania - Meles meles anakuma - jezevec japonskŭ

genro : arktoniko - Arctonyx

specio : arktoniko blankgorĝa - Arctonyx collaris - jezevec bělohrdlŭ (prasečí)

genro : midao - Mydaus

specio : midao stinka - Mydaus javanensis - jezevec smrdutŭ (teledu)

genro : suilotakso - Suillotaxus

specio : suilotakso kurtvosta - Suillotaxus marchei - jezevec krátkoocasŭ

genro : taksideo - Taxidea

specio : taksideo arĝenta - Taxidea taxus - jezevec americkŭ (stĝíbrnŭ)

genro : melogalo - Melogale

specio : melogalo griza - Melogale moschata (Helictis ferrogrisea) - jezevec šedŭ

specio : melogalo bruna - Melogale orientalis - jezevec hnědŭ (pajezevec vŭchodní)

specio . melogalo blankvanga - Melogale personata - jezevec bělolící

subfamilio : mefitenoj - Mephitinae - skunkové

genro : † promefito - Promephitis

specio : † promefito larteta - Promephitis lartetii

specio : † promefito gaŭdra - Promephitis gaudryi

specio : † promefito meota - Promephitis maeotica

genro : MEFITO - Mephitis (SKUNKO)

specio : mefito striita - Mephitis mephitis - skunk pruhovanŭ (smradlavŭ)

specio : mefito longvosta - Mephitis macroura - skunk dlouhoocasŭ

genro : spilogalo - Spilogale

specio : spilogalo makulita - Spilogale putorius - skunk skvrnitŭ

genro : konepato - Conepatus

specio : konepato blankdorsa - Conepatus leuconotus - skunk bělohĝbetŭ

specio : konepato suda - Conepatus humboldti - skunk jižní

specio : konepato blankverta - Conepatus semistriatus - skunk znamenanŭ

specio : konepato anda - Conepatus rex - skunk horskŭ

specio : konepato bruna - Conepatus castaneus - skunk hnědŭ

specio : konepato larĝastria - Conepatus chinga - skunk velkŭ

subfamilio : lutrenoj - Lutrinae - vydry

genro : † potamoterio - Potamotherium

specio : † potamoterio valetona - Potamotherium valetoni

genro : † paralutro - Paralutra

specio : † paralutro jegera - Paralutra jaegeri

genro : † sivalikto - Sivalictis

specio : † sivalikto naĝa - Sivalictis natans

genro : † enhidriodo - Enhydryodon

specio : † enhidriodo sivala - Enhydryodon sivalensis

specio : † enhidriodo afrika - Enhydryodon africanus

genro : † sivaoniko - Sivaonyx

specio : † sivaoniko batignata - Sivaonyx bathygnathus

specio : † sivaoniko hesa - Sivaonyx hessicus

genro : † cirnaoniko - Cyrnaonyx

specio : † cirnaoniko antikva - Cyrnaonyx antiqua

genro : LUTRO - Lutra

specio : † lutro malnovhindia - Lutra palaeindica

specio : † lutro libia - Lutra libyca

specio : † lutro aonihoida - Lutra aonychoides

specio : † lutro bravarda - Lutra bravardi

specio : † lutro simplodenta - Lutra simplicidens

specio : lutro rivera - Lutra lutra - vydra ĝíční (vydra evropská) (10 subspecioj)

subspecio : lutro rivera tibeta - Lutra lutra kutab

specio : lutro larĝkapa - Lutra canadensis - vydra severoamerická

specio : lutro konvekskapa - Lutra annectens - vydra stĝedoamerická

specio : lutro makulkola - Lutra maculicollis - vydra skvrnitá

specio : lutro glatharara - Lutra perspicillata - vydra hladkosrstá

specio : lutro harnaza - Lutra sumatrana - vydra chluponosá

specio : lutro laplata - Lutra platensis - vydra jihoamerická

specio : lutro larĝfrunta - Lutra enudris - vydra širokočelá

specio : lutro borda - Lutra felina - vydra pobĝežní

specio : lutro grandkapa - Lutra incarum - vydra horská

specio : lutro platkapa - Lutra provocax - vydra jižní

genro : pteronuro - Pteronura

specio : pteronuro giganta - Pteronura brasiliensis - vydra obrovská (brazilská, lontra)

genro : ambloniko - Amblonyx

specio : ambloniko kurtunga - Amblonyx cinerea - vydra malá

genro : aoniko - Aonyx

specio : aoniko larĝdenta - Aonyx capensis - vydra africká

genro : paraoniko - Paraonyx

specio : paraoniko etdenta - Paraonyx microdon - vydra malozubá

specio : paraoniko malhelorela - Paraonyx philippsi - vydra tmavouchá

specio : paraoniko senunga - Paraonyx congica - vydra konžská

genro : MARLUTRO - Enhydra

specio : marlutro pacifika - Enhydra lutris - vydra moĝská (kalan) (3 subspecioj)

familio : PROCIONEDOJ - Procyonidae - medvídkovití (19 specioj)

subfamilio : † cinarktenoj - Cynarctinae

subfamilio : procionenoj - Procyoninae - medvídci

genro : basarisko - Bassariscus - fret

specio : basarisko kata - Bassariscus astutus - fret kočičí (14 subspecioj)

specio : basarisko malgranda - Bassariscus sumichrasti - fret malŭ (5 subspecioj)

genro : basariciono - Bassaricyon - olingo

specio : basariciono svelta - Bassaricyon gabbii - olingo štíhlŭ

specio : basariciono suda - Bassaricyon alleni - olingo jižní

specio : basariciono orienta - Bassaricyon beddardi - olingo vŭchodní

specio : basariciono okcidenta - Bassaricyon pauli - olingo západní

specio : basariciono norda - Bassaricyon lasius - olingo severní

genro : PROCIONO - Procyon - mŭval (PROCIO, LAVURSO)

specio : prociono LOTORO - Procyon lotor - mŭval severní (medvídek mŭval)

specio : prociono akva - Procyon insularis - mŭval západní

specio : prociono insula - Procyon maynardi - mŭval ostrovní

specio : prociono orienta - Procyon gloveralleni - mŭval vŭchodní

specio : prociono eta - Procyon minor - mŭval malŭ

specio : prociono nana - Procyon pygmaeus - mŭval trpasličí

specio : prociono krabovora - Procyon cancrivorus - mŭval jižní

genro : NAZUO - Nasua - nosál

specio : nazuo blanknaza - Nasua narica - nosál bělohubŭ (běloústŭ, bělonosŭ)

specio : nazuo longnaza - Nasua nelsoni - nosál ostrovní

specio : nazuo ruĝa - Nasua nasua - nosál červenŭ (nosál koati)

specio : nazuo montara - Nasua olivacea - nosál horskŭ

genro : CERKOLEPTO - Potos

specio : cerkolepto rulvosta - Potos flavus - kynkažu

familio : pandedoj - Ailuridae - pandovití (2 specioj)

genro : † sivanazuo - Sivanasua

specio : † sivanazuo prahindia - Sivanasua palaeindica

specio : † sivanazuo viverojda - Sivanasua viverroides

genro : † prapando - Parailurus

specio : † prapando anglia - Parailurus anglicus

specio : † prapando hungaria - Parailurus hungaricus

genro : PANDO - Ailurus

specio : pando ruĝa - Ailurus fulgens - panda červená (panda malá)

subspecio : pando ruĝa nepala - Ailurus fulgens fulgens

subspecio : pando ruĝa ĉiniabirma - Ailurus fulgens styani

genro : pandego - Ailuropoda

specio : pandego nigrablanka - Ailuropoda melanoleuca - panda velká (medvěd

bambusovŭ, medvěd černobílŭ)

familio : ursedoj - Ursidae - medvědovití (7 specioj)

subfamilio : † agrioterienoj - Agriotheriinae

genro : † agrioterio - Agriotherium

specio : † agrioterio prahindia - Agriotherium palaeoindicum

specio : † agrioterio sivala - Agriotherium sivalensis

specio : † agrioterio insigna - Agriotherium insigne

genro : † indarkto - Indarctos

specio : † indarkto panĝaba - Indarctos punjabiensis

specio : † indarkto oregona - Indarctos oregonensis

specio : † indarkto lagrela - Indarctos lagrelii

specio : † indarkto ursosimila - Indarctos arctoides

subfamilio : † hemicionenoj - Hemicyoninae

genro : † ursavo - Ursavus

specio : † ursavo elma - Ursavus elmensis

specio : † ursavo juna - Ursavus primaevus

specio : † ursavo depereta - Ursavus depereti

genro : † hemiciono - Hemicyon

specio : † hemiciono sansania - Hemicyon sansaniensis

specio : † hemiciono kalifornia - Hemicyon californicus

genro : † dinociono - Dinocyon

specio : † dinociono tenarda - Dinocyon thenardi

subfamilio : ursenoj - Ursinae - medvědi praví

genro : URSO - Ursus

specio : † urso arverna - Ursus arvernensis

specio : † urso deningera - Ursus deningeri

specio : † urso kaverna - Ursus spelaeus - medvěd jeskynní

specio : URSO BRUNA - Ursus arctos - medvěd hnědŭ (medvěd brtník)

subspecio : urso bruna eŭrosiberia - Ursus arctos arctos - medvěd brtník

subspecio : urso bruna orientsiberia - Ursus arctos yeniseensis

subspecio : urso bruna kaŭkaza - Ursus arctos meridionalis

subspecio : urso bruna atlasa - Ursus arctos crowtheri

subspecio : urso bruna siria - Ursus arctos syriacus - medvěd syrskŭ

subspecio : urso bruna irana - Ursus arctos isabellinus - medvěd plavŭ

subspecio : urso bruna kamĉatka - Ursus arctos piscator - medvěd kamčatskŭ

subspecio : urso bruna usuria - Ursus arctos lasiotus

subspecio : urso bruna himalaja - Ursus arctos pruinosus - medvěd tibetskŭ

subspecio : urso bruna kodiaka - Ursus arctos middendorffi - (medvěd) kodiak

subspecio : urso bruna alaska - Ursus arctos gyas

subspecio : urso bruna rokmontara - Ursus arctos horribilis - (medvěd) grizly

subgenro : eŭarkto - Euarctos

specio : urso (eŭarkto) nigra - Ursus (Euarctos) americanus - baribal (medvěd černŭ,

medvěd baribal)

subspecio : urso (eŭarkto) nigra tutnigra - Ursus (Euarctos) americanus americanus -

- baribal černŭ

subspecio : urso (eŭarkto) nigra cinamkolora - Ursus (Euarctos) americanus cinna-

momum - baribal skoĝicovŭ

subspecio : urso (eŭarkto) nigra arĝenteska - Ursus (Euarctos) americanus emmonsii

- baribal stĝíbĝitŭ

subspecio : urso (eŭarkto) nigra blanka - Ursus (Euarctos) americanus kermodei -

- baribal bílŭ

genro : selenarkto - Selenarctos

specio : selenarkto grandorela - Selenarctos thibetanus - medvěd ušatŭ (himálajskŭ)

subspecio : selenarkto grandorela himalaja - Selenarctos thibetanus thibetanus

subspecio : selenarkto grandorela baluĉistana - Selenarctos thibetanus gedrosianus

subspecio : selenarkto grandorela lanhara - Selenarctos thibetanus laniger

subspecio : selenarkto grandorela mupina - Selenarctos thibetanus mupinensis

subspecio : selenarkto grandorela ĉinia - Selenarctos thibetanus melli

subspecio : selenarkto grandorela tajvana - Selenarctos thibetanus formosanus

subspecio : selenarkto grandorela japania - Selenarctos thibetanus japonicus

subspecio : selenarkto grandorela usuria - Selenarctos thibetanus ussuricus

genro : talarkto - Thalarctos (BLANKA URSO, POLUSA URSO)

specio : talarkto blanka - Thalarctos maritimus - medvěd lední

subspecio : talarkto blanka eŭropa - Thalarctos maritimus maritimus

subspecio : talarkto blanka siberia - Thalarctos maritimus marinus

subspecio : talarkto blanka gronlanda - Thalarctos maritimus groenlandicus

subspecio : talarkto blanka alaska - Thalarctos maritimus ungavensis

subspecio : talarkto blanka labradora - Thalarctos maritimus labradorensis

genro : melurso - Melursus

specio : melurso longlipa - Melursus ursinus - medvěd pyskatŭ

subspecio : melurso longlipa hindia - Melursus ursinus ursinus

subspecio : melurso longlipa cejlona - Melursus ursinus inornatus

genro : helarkto - Helarctos

specio : helarkto kurthara - Helarctos malayanus - medvěd malajskŭ

subfamilio : tremarktenoj - Tremarctinae - medvědi krátkolebí

genro : tremarkto - Tremarctos

specio : tremarkto helvizaĝa - Tremarctos ornatus - medvěd brŭlatŭ (medvěd brŭlovŭ)

superfamilio : herpestojdoj - herpestoidea

familio : herpestedoj - Herpestidae - promykovití (40 specioj)

subfamilio : galidienoj - Galidiniinae - galidie

genro : galidio - Galidia

specio : galidio ringvosta - Galidia elegans - galidie kroužkovaná

genro : galidikto - Galidictis

specio : galidikto longstriara - Galidictis fasciata (striata) - galidie pruhovaná

specio : galidikto strietita - Galidictis grandidiensis - galidie páskovaná

genro : mungotikto - Mungotictis

specio : mungotikto deklinia - Mungotictis substriata - galidie Pocockova

genro : salano - Salanoia

specio : salano brunvosta - Salanoia concolor (olivacea) - galidie hnědoocasá

subfamilio : herpestenoj - Herpestinae - promyky

genro : † plesikto - Plesictis

specio : † plesikto ĝenevlaga - Plesictis lemanensis

genro : † stenogalo - Stenogale

specio : † stenogalo gracila - Stenogale gracilis

genro : † baranogalo - Baranogale

specio : † baranogalo helbinga - Baranogale helbingi

genro : † sinikto - Sinictis

specio : † sinikto dolihognata - Sinictis dolichognathus

genro : HERPESTO - Herpestes

specio : † herpesto aŭreliana - Herpestes aurelianensis

specio : † herpesto ĝenevlaga - Herpestes lemanensis

specio : herpesto kurtvosta - Herpestes brachyurus - promyka krátkoocasá

specio : herpesto MUNGO - Herpestes edwardsi - promyka mungo (p. indická, mungo)

specio : herpesto bruna - Herpestes fuscus

specio : herpesto bornea - Herpestes hosei

specio : herpesto ihneŭmono - Herpestes ichneumon - (promyka) ichneumon

(IKNEŬMONO)

specio : herpesto malgranda - Herpestes javanicus - promyka malá

subspecio : herpesto malgranda java - Herpestes javanicus javanicus - promyka jávská

subspecio : herpesto malgranda orpunkta - Hepestes javanicus auropunctatus -

- promyka zlatá

specio : herpesto longnaza - Herpestes naso - promyka nosatá

specio : herpesto rufa - Herpestes ochracea - promyka rezavá

specio : herpesto kolzona - Herpestes semitorquatus - promyka obojková

specio : herpesto ruĝbruna - Herpestes smithii

specio : herpesto kraba - Herpestes urva - promyka krabová

specio : herpesto longhara - Herpestes vitticollis - promyka pruhovaná

genro : galerelo - Galerella

specio : galerelo nigreta - Galerella nigrita

specio : galerelo griza - Galerella pulverulenta - promyka šedá

specio : galerelo helrufa - Galerella sanguinea - promyka červená

genro : atilako - Atilax

specio : atilako marĉa - Atilax paludinosus - promyka bažinná

genro : MUNGOTO - Mungos

specio : mungoto zebra - Mungos mungo - mangusta žíhaná

specio : mungoto nigrakola - Mungos gambianus - mangusta černokrká

genro : krosarho - Crossarchus

specio : krosarho reĝa - Crossarchus alexandri - mangusta královská

specio : krosarho okcidenta - Crossarchus ansorgei - mangusta západní

specio : krosarho krepuska - Crossarchus obscurus - mangusta tmavá (kusimansa)

specio : krosarho platkapa - Crossarchus platycephalus

genro : liberiikto - Liberiictis

specio : liberiikto malhela - Liberiictis kuhni

genro : ihneŭmio - Ichneumia

specio : ihneŭmio blankvosta - Ichneumia albicauda - mangusta abuvudan

genro : helogalo - Helogale

specio : helogalo hirta - Helogale hirtula - mangusta hrubosrstá

specio : helogalo nana - Helogale parvula - mangusta jižní

specio : helogalo onda - Helogale undulata - mangusta drobná

genro : dologalo - Dologale

specio : dologalo savana - Dologale dybowskii - mangusta stepní

genro : bdelogalo - Bdelogale

specio : bdelogalo dikvosta - Bdelogale crassicauda - mangusta tlustoocasá

specio : bdelogalo uganda - Bdelogale jacksoni

specio : bdelogalo nigrapieda - Bdelogale nigripes - mangusta černonohá

genro : rinhogalo - Rhynchogale

specio : rinhogalo svelta - Rhynchogale melleri - mangusta štíhlá

genro : cinikto - Cynictis

specio : cinikto vulpa - Cynictis penicillata - mangusta liščí

genro : paracinikto - Paracynictis

specio : paracinikto griza - Paracynictis selousi - mangusta plavá

genro : surikato - Suricata

specio : surikato rektvosta - Suricata suricatta - surikata

familio : VIVEREDOJ - Viverridae - cibetkovití (37 specioj)

subfamilio : † stenoplesiktenoj - Stenoplesictinae

genro : † stenoplesikto - Stenoplesictis

specio : † stenoplesikto kajluka - Stenoplesictis cayluxi

genro : † paleoprionodo - Palaeoprionodon

specio : † paleoprionodo lamanda - Palaeoprionodon lamandi

subfamilio : viverenoj - Viverrinae - cibetky

genro : † duongenoto - Semigenetta

specio : † duongenoto repela - Semigenetta repelini

genro : VIVERO - Viverra

specio : † vivero bakera - Viverra bakeri

specio : † vivero negranda - Viverra modica

specio : † vivero pepratka - Viverra pepratxi

specio : vivero CIVETO - Viverra civetta - cibetka africká (CIBETKATO, CIVETIKTO)

specio : vivero ZIBETO - Viverra zibetha - cibetka asijská

specio : vivero tangalungo - Viverra tangalunga - (cibetka) tangalunga

specio : vivero makulita - Viverra megaspila - cibetka skvrnitá

specio : vivero borda - Viverra civettina - cibetka pobĝežní

genro : viverikulo - Viverricula

specio : viverikulo malgranda - Viverricula malaccensis - cibetka malá (indická)

genro : GENOTO - Genetta

specio : genoto hela - Genetta abyssinica - ženetka světlá

specio : genoto dikvosta - Genetta angolensis (mossambicus) - ženetka tlustoocasá

specio : genoto kamerunia - Genetta cristata

specio : genoto punktetita - Genetta genetta (felina, vulgaris) - ženetka tečkovaná (obecná)

specio : genoto liberia - Genetta johnstoni

specio : genoto leoparda - Genetta pardina (maculata) - ženetka levhartí

specio : genoto rufa - Genetta rubiginosa - ženetka rezavá

specio : genoto densmakulara - Genetta servalina - ženetka lesní (ženetka maloskvrnná)

specio : genoto haŭsa - Genetta thierryi

specio : genoto tigromakulita - Genetta tigrina - ženetka skvrnitá

specio : genoto grandringa - Genetta victoriae - ženetka velká

genro : osbornikto - Osbornictis

specio : osbornikto akva - Osbornictis piscivora - ženetka vodní

genro : poiano - Poiana

specio : poiano longvosta - Poiana richardsoni - linsang africkŭ

genro : prionodo - Prionodon

specio : prionodo striita - Prionodon linsang - linsang pruhovanŭ

specio : prionodo makulita - Prionodon pardicolor - linsang skvrnitŭ

subfamilio : nandinienoj - Nandiniinae - nandinie

genro : nandinio - Nandinia

specio : nandinio dikvosta - Nandinia binotata - nandinie

subfamilio : paradoksurenoj - Paradoxurinae - oviječi

genro : paradoksuro - Paradoxurus

specio : paradoksuro vinda - Paradoxurus hermaphroditus - oviječ skvrnitŭ (malajskŭ,musang)

specio : paradoksuro malhela - Paradoxurus jerdoni - oviječ tmavŭ

specio : paradoksuro ora - Paradoxurus zeylonensis - oviječ zlatŭ

genro : pagumo - Paguma

specio : pagumo blankmaska - Paguma larvata - oviječ maskovanŭ (oviječ zakuklenŭ)

genro : makrogalidio - Macrogalidia

specio : makrogalidio trelonga - Macrogalidia musschenbroeki - oviječ velkŭ (hnědŭ)

genro : arktogalidio - Arctogalidia

specio : arktogalidio tristria - Arctogalidia trivirgata - oviječ pruhovanŭ

genro : arktito - Arctitis

specio : arktito binturongo - Arctitis binturong - binturong

subfamilio : hemigalenoj - Hemigalinae - pucholové

genro : hemigalo - Hemigalus

specio : hemigalo kurbunga - Hemigalus derbyanus - puchol žíhanŭ

genro : diplogalo - Diplogale

specio : diplogalo bruna - Diplogale hosei - puchol hnědŭ

genro : hrotogalo - Chrotogale

specio : hrotogalo kontrastkolora - Chrotogale owstoni - puchol skvrnitŭ

genro : cinogalo - Cynogale

specio : cinogalo lutra - Cynogale bennetti - mampalon

subfamilio : fanalukenoj - Euplerinae - fanalukové

genro : fanaluko - Eupleres

specio : fanaluko fajnmuzela - Eupleres goudoti - puchol malŭ (fanaluk malŭ)

specio : fanaluko granda - Eupleres major - puchol velkŭ (fanaluk velkŭ)

genro : foso - Fossa

specio : foso fanaloko - Fossa fossa (fossana) - fanaloka

subfamilio : kriptoproktenoj - Cryptoproctinae - fosy

genro : kriptoprokto - Cryptoprocta - fosa

specio : kriptoprokto aŭdaca - Cryptoprocta ferox - fosa

subfamilio : † iktiterienoj - Ictitheriinae

genro : † iktiterio -. Ictitherium

specio : † iktiterio robusta - Ictitherium robustum

specio : † iktiterio taŭrmontara - Ictitherium tauricum

specio : † iktiterio ĉinia - Ictitherium sinense

genro : † palhieno - Palhyaena

specio : † palhieno hipariona - Palhyaena hipparionum

specio : † palhieno hungaria - Palhyaena hungarica

specio : † palhieno vonga - Palhyaena wongii

familio : hienedoj - Hyaenidae - hyenovití (4 specioj

subfamilio : protelenoj - Protelinae - hyenky

genro : PROTELO - Proteles - hyenka

specio : protelo kolharara - Proteles cristatus - hyenka hĝivnatá (hyena cibetková)

subfamilio : hienenoj - Hyaeninae - hyeny

genro : † perkrokuto - Percrocuta

specio : † perkrokuto kaverna - Percrocuta spelaea - hyena jeskynní

specio : † perkrokuto speciala - Percrocuta eximia

genro : † miohieno - Miohyaena

specio : † miohieno certa - Miohyaena certa

genro : † licieno - Lycyaena

specio : † licieno hereta - Lycyaena chaeretis

specio : † licieno eta - Lycyaena parva

specio : † licieno grandbuŝa - Lycyaena macrostoma

genro : † eŭriboaso - Euryboas

specio : † eŭriboaso luna - Euryboas lunensis

specio : † eŭriboaso ĝonstona - Euryboas johnstoni

genro : krokuto - Crocuta

specio : † krokuto kurtmuzela - Crocuta brevirostris

specio : † krokuto variebla - Crocuta variabilis

specio : † krokuto sivala - Crocuta sivalensis

specio : † krokuto giganta - Crocuta gigantea

specio : krokuto makulita - Crocuta crocuta - hyena skvrnitá

genro : HIENO - Hyaena

specio : † hieno duba - Hyaena dubia

specio : † hieno donnezana - Hyaena donnezani

specio : † hieno perriera - Hyaena perrieri

specio : hieno striita - Hyaena hyaena - hyena žíhaná

specio : hieno bruna - Hyaena brunnea - hyena šabraková (hyena hnědá)

superfamilio : kanisfelisojdoj - Cynofeloidea

familio : KANISEDOJ - Canidae - psovití (35 specioj)

genro : † ksenociono - Xenocyon

specio : † ksenociono kaverna - Xenocyon spelaeoides

genro : † simociono - Simocyon

specio : † simociono diafora - Simocyon diaphorus

genro : † amficiono - Amphicyon

specio : † amficiono granda - Amphicyon maior

specio : † amficiono steinheima - Amphicyon steinheimensis

genro : † megamficiono - Megamphicyon

specio : † megamficiono giganta - Megamphicyon giganteus

genro : † pseŭdurso - Pseudarctos

specio : † pseŭdurso bavaria - Pseudarctos bavaricus

genro : † ksenalopeko - Xenalopex

specio : † ksenalopeko remenia - Xenalopex remenyi

genro : † ruscinalopeko - Ruscinalopex

specio : † ruscinalopeko donnezana - Ruscinalopex donnezani

genro : KANISO - Canis

specio : † kaniso kautleja - Canis cautleyi

specio : † kaniso antonia - Canis antonii

specio : † kaniso hihlia - Canis chihliensis

specio : † kaniso terura - Canis dirus - pravlk obrovskŭ

subgenro : HUNDO - Canis

specio : kaniso (hundo) doma - Canis (Canis) familiaris - pes domácí

specio : kaniso (hundo) DINGO - Canis (Canis) dingo - dingo

subspecio : kaniso (hundo) dingo novgvinea - Canis (Canis) dingo hallstromi

specio : kaniso (hundo) LUPO - Canis (Canis) lupus - vlk

subspecio : kaniso (hundo) lupo eŭrazia - Canis (Canis) lupus lupus - vlk eurasijskŭ

subspecio : kaniso (hundo) lupo hindia - Canis (Canis) lupus pallipes - vlk indickŭ

subspecio : kaniso (hundo) lupo mongolia - Canis (Canis) lupus chanco - vlk mongolskŭ

subspecio : kaniso (hundo) lupo japania - Canis (Canis) lupus hodophilax - vlk japonskŭ

subspecio : kaniso (hundo) lupo nigra - Canis (Canis) lupus pambasileus - vlk černŭ

subspecio : kaniso (hundo) lupo tundra - Canis (Canis) lupus tundrorum - vlk polární

subgenro : ŜAKALO - Thos - šakal

specio : kaniso (ŝakalo) ora - Canis (Thos) aureus - šakal obecnŭ

subspecio : kaniso (ŝakalo) ora lupa - Canis (Thos) aureus lupaster - šakal vlčí

specio : kaniso (ŝakalo) sela - Canis (Thos) mesomelas - šakal čabrakovŭ

specio : kaniso (ŝakalo) striita - Canis (Thos) adustus - šakal pruhovanŭ

subgenro : KOJOTO - Luciscus - kojot

specio : kaniso (kojoto) PRERILUPO - Canis (Luciscus) latrans - kojot

genro : simenio - Simenia - vlček

specio : simenio dezerta - Simenia simensis - vlček etiopskŭ

genro : VULPO - Vulpes

specio : † vulpo antaŭglaciala - Vulpes praeglacialis

specio : † vulpo mallarĝdenta - Vulpes angustidens

specio : † vulpo ĉinia - Vulpes sinensis

specio : vulpo ordinara - Vulpes vulpes - liška obecná

subspecio : vulpo ordinara skandinavia - Vulpes vulpes vulpes - liška skandinávská

subspecio : vulpo ordinara eŭropa - Vulpes vulpes crucigera - liška evropská

subspecio : vulpo ordinara amerika - Vulpes vulpes fulva - liška plavá

specio : vulpo ĝangala - Vulpes bengalensis - liška džunglová

specio : vulpo montara - Vulpes ferrilatus - liška horská

specio : vulpo blankagriza - Vulpes canus - liška kana

specio : vulpo grizbruna - Vulpes velox - liška šedohnědá

specio : vulpo grandorela - Vulpes macrotis - liška velkouchá

specio : vulpo hamo - Vulpes chama - liška chama

specio : vulpo sabla - Vulpes pallidus - liška písečná

specio : vulpo rupela - Vulpes rueppelli - liška Rüppelova

genro : alopeko - Alopex

specio : alopeko arkta - Alopex lagopus - liška polární (pesec) (ARKTA VULPO, IZATISO)

vario : alopeko arkta blanka

vario : alopeko arkta blua (BLUA VULPO, ISATISO)

specio : alopeko KORSAKO - Alopex corsac (STEPVULPO)

genro : feneko - Fennecus - fenek

specio : feneko MEGALOTO - Fennecus zerda - fenek (berberskŭ)

genro : urociono - Urocyon

specio : urociono griza - Urocyon cinereoargenteus - liška šedá

specio : urociono insula - Urocyon littoralis - liška ostrovní

genro : niktereŭto - Nyctereutes - psík

specio : † niktereŭto petenia - Nyctereutes petenyi

specio : † niktereŭto megamastojda - Nyctereutes megamastoides

specio : niktereŭto procionsimila - Nyctereutes procyonoides - psík mŭvalovitŭ (mŭvalo- genro : dusiciono - Dusicyon vec kuní)

specio : dusiciono suda - Dusicyon australis - pes bojovnŭ

specio : dusiciono patagonia - Dusicyon azarae - pes Azarův

specio : dusiciono pampa - Dusicyon gymnocercus - pes pampovŭ

specio : dusiciono anda - Dusicyon culpaeus - pes horskŭ

specio : dusiciono griza - Dusicyon vetulus - pes šedŭ

genro : AGVARAO - Chrysocyon

specio : agvarao kolharara - Chrysocyon brachyurus - pes hĝivnatŭ (vlk hĝivnatŭ, guara)

genro : cerdociono - Cerdocyon

specio : cerdociono krabovora - Cerdocyon thous - (pes) maikong

genro : atelocino - Atelocynus

specio : atelocino kurtorela - Atelocynus microtis - pes krátkouchŭ

genro : MUSTELVULPO - Speothos

specio : mustelvulpo praarbara - Speothos venaticus - pes pralesní

genro : kuono - Cuon - dhoul

specio : kuono montara - Cuon alpinus - dhoul (vlk rudŭ)

subspecio : kuono montara siberia - Cuon alpinus alpinus - dhoul sibiĝskŭ (subri)

subspecio : kuono montara ĉinia - Cuon alpinus lepturus - dhoul čínskŭ

subspecio : kuono montara tjanŝana - Cuon alpinus hesperius - dhoul ťanšanskŭ

subspecio : kuono montara hindia - Cuon alpinus dukhunensis - dhoul indickŭ

subspecio : kuono montara sunda - Cuon alpinus javanicus - dhoul sundskŭ

genro : likaono - Lycaon

specio : likaono hiena - Lycaon pictus - pes hyenovŭ

genro : otociono - Otocyon

specio : otociono kulerorela - Otocyon megalotis - pes ušatŭ

familio : FELISEDOJ - Felidae - kočkovití (38 specioj)

subfamilio : † nimravenoj - Nimravinae

genro : † nimravo - Nimravus

specio : † nimravo meza - Nimravus intermedius

specio : † nimravo forta - Nimravus brachyops

genro : † dinikto - Dinictis

specio : † dinikto kata - Dinictis felina

genro : † hoplofoneo - Hoplophoneus

specio : † hoplofoneo juna - Hoplophoneus primaevus

genro : † eŭsmilo - Eusmilus

specio : † eŭsmilo dudenta - Eusmilus bidentatus

genro : † pseŭdailuro - Pseudailurus

specio : † pseŭdailuro kvardenta - Pseudailurus quadridentatus

genro : † antaŭailuro - Proailurus

specio : † antaŭailuro ĝenevlaga - Proailurus lemanensis

genro : † finailuro - Metailurus

specio : † finailuro granda - Metailurus major

subbfamilio : † mahairodenoj - Machairodontinae - machairodonti

genro : † sansanosmilo - Sansanosmilus

specio : † sansanosmilo platdenta - Sansanosmilus palmidens

genro : † mahairodo - Machairodus

specio : † mahairodo afanista - Machairodus aphanistus - machairodus

genro : † sabrodentulo - Megantereon

specio . † sabrodentulo ordinara - Megantereon megantereon - šavlozubec

genro : † ponardodentulo - Homotherium

specio : † ponardodentulo granda - Homotherium crenatidens - dŭkozubec velkŭ

specio : † ponardodentulo negranda - Homotherium latidens - dŭkozubec menší

specio : † ponardodentulo moravia - Homotherium moravicum - dŭkozubec moravskŭ

genro : † SMILODONTO - Smilodon (SABRODENTA TIGRO)

specio : † smilodonto kalifornia - Smilodon californicus - smilodon kalifornskŭ

specio : † smilodonto giganta - Smilodon neogaeus - smilodon obrovskŭ

subfamilio : felisenoj - Felinae - malé kočky

genro : FELISO - Felis

specio : † feliso zittela - Felis zitteli

specio : † feliso grekia - Felis attica

specio : feliso KATO - Felis catus - kočka domácí

specio : feliso sovaĝa - Felis silvestris - kočka divoká

subspecio : feliso sovaĝa eŭropa - Felis silvestris silvestris - evropská forma k. d.

subspecio : feliso sovaĝa kaŭkaza - Felis silvestris caucasica - kavkazská forma k. d.

subspecio : feliso sovaĝa skotia - Felis silvestris grampia - skotská forma kočky divoké

subspecio : feliso sovaĝa hindia - Felis silvestris ornata - indická forma kočky stepní

subspecio : feliso sovaĝa mezazia - Felis silvestris caudata - stĝedoasijská forma k. s.

subspecio : feliso sovaĝa nordafrika - Felis silvestris lybica - severoafrická forma

kočky plavé

subspecio : feliso sovaĝa sudafrika - Felis silvestris cafra - jihoafrická forma k. p.

specio : feliso dezerta - Felis margarita - kočka pouštní

specio : feliso griza - Felis bieti - kočka šedá

specio : feliso nigrapieda - Felis nigripes - kočka černonohá

specio : feliso kana - Felis chaus - kočka bažinná (rysec bažinnŭ)

genro : otokolobo - Otocolobus - manul

specio : otokolobo manolo - Otocolobus manul - manul

genro : prionailuro - Prionailurus

specio : prionailuro leoparda - Prionailurus bengalensis - kočka bengálská

specio : prionailuro kurtorela - Prionailurus euptilurus - kočka krátkouchá

specio : prionailuro rufa - Prionailurus rubiginosus - kočka cejlonská

specio : prionailuro fiŝkapta - Prionailurus viverrinus - kočka rybáĝská

genro : iktailuro - Ictailurus

specio : iktailuro platfrunta - Ictailurus planiceps - kočka plochočelá

genro : leptailuro - Leptailurus

specio : leptailuro SERVALO - Leptailurus serval - serval (stepní)

genro : LINKO - Lynx - rys

specio : † linko isiodora - Lynx issiodorensis

specio : linko akrevida - Lynx lynx - rys ostrovid

subspecio : linko akrevida eŭropa - Lynx lynx lynx - rys evropskŭ

subspecio : linko akrevida kaŭkaza - Lynx lynx orientalis - rys kavkazskŭ

subspecio : linko akrevida altaja - Lynx lynx isabellinus - rys altajskŭ

subspecio : linko akrevida orientsiberia - Lynx lynx wrangeli - rys vŭchodosibiĝskŭ

subspecio : linko akrevida kanada - Lynx lynx canadensis - rys kanadskŭ

subspecio : linko akrevida novlanda - Lynx lynx subsolanus - rys novofoundlandskŭ

specio : linko pantera - Lynx pardina - rys pardálovŭ

specio : linko rufa - Lynx rufus - rys červenŭ

genro : KARAKALO - Caracal

specio : karakalo stepa - Caracal caracal - karakal (rys stepní)

genro : profeliso - Profelis

specio : profeliso ora - Profelis aurata - kočka zlatá

specio : profeliso azia - Profelis temmincki - kočka Temminckova

specio : profeliso bornea - Profelis badia - kočka bornejská (kočka Grayova)

specio : profeliso iriomota - Profelis iriomotensis - kočka iriomotská

genro : pardofeliso - Pardofelis

specio : pardofeliso marmorata - Pardofelis marmorata - kočka mramorovaná

genro : linhailuro - Lynchailurus

specio : linhailuro pampa - Lynchailurus pajeros - kočka pampová

genro : oncifeliso - Oncifelis

specio : oncifeliso salmarĉa - Oncifelis geoffroyi - kočka slaništní

specio : oncifeliso malhela - Oncifelis guigna - kočka tmavá (tigrillo)

specio : oncifeliso jaguara - Oncifelis pardinoides - kočka jaguáĝí (oncilla)

genro : OCELOTO - Leopardus - ocelot

specio : oceloto PANTERKATO - Leopardus tigrinus - ocelot stromovŭ (margay, kočka tygĝí)

specio : oceloto granda - Leopardus pardalis - ocelot (velkŭ)

genro : oreailuro - Oreailurus

specio : oreailuro montara - Oreailurus jacobita - kočka horská

genro : herpailuro - Herpailurus

specio : herpailuro jaguara - Herpailurus yagouaroundi - jaguarundi

genro : PUMO - Puma - puma

specio : pumo KUGUARO - Puma concolor - puma (americká)

subspecio : pumo kuguaro brazila - Puma comcolor concolor - puma brazilská

subspecio : pumo kuguaro patagonia - Puma concolor pearsoni - puma patagonská

subspecio : pumo kuguaro kanada - Puma concolor missolensis - puma kanadská

genro : neofeliso - Neofelis

specio : neofeliso nebula - Neofelis nebulosa - pardál obláčkovŭ (levhart obláčkovŭ)

subfamilio : panterenoj - Pantherinae - velké kočky

genro : † dinofeliso - Dinofelis

specio : † dinofeliso abela - Dinofelis abeli

genro : PANTERO - Panthera

specio : † pantero ŝaŭba - Panthera schaubi

specio : † pantero praĉinia - Panthera palaeosinensis

specio : † pantero gombasonga - Panthera gombaszogensis

specio : † pantero kaverna - Panthera spelaea - pralev jeskynní (lev jeskynní)

specio : pantero LEOPARDO - Panthera pardus - levhart (leopard)

subspecio : pantero leopardo sudana - Panthera pardus pardus - levhart súdánskŭ

subspecio : (†) pantero leopardo atlasa - Panthera pardus panthera - levhart berberskŭ

subspecio : pantero leopardo gvinea - Panthera pardus leopardus - levhart senegalskŭ

subspecio : pantero leopardo somalia - Panthera pardus nanopardus - levhart somálskŭ

subspecio : pantero leopardo etiopia - Panthera pardus adusta - levhart etiopskŭ

subspecio : pantero leopardo zairia - Panthera pardus ituriensis - levhart konžskŭ

subspecio : pantero leopardo orientafrika - Panthera pardus suahelica - levhart

vŭchodoafrickŭ

subspecio : pantero leopardo zanzibara - Panthera pardus adersi - levhart zanzibarskŭ

subspecio : pantero leopardo zambezia - Panthera pardus shortridgei - levhart

jihoafrickŭ

subspecio : (†) pantero leopardo sudafrika - Panthera pardus melanotica - levhart kapskŭ

subspecio : pantero leopardo sinaja - Panthera pardus jarvisi - levhart sinajskŭ

subspecio : pantero leopardo arabia - Panthera pardus nimr - levhart arabskŭ

subspecio : pantero leopardo mezazia - Panthera pardus tulliana - levhart zakavkazskŭ

(stĝedoasijskŭ)

subspecio : pantero leopardo irana - Panthera pardus saxicolor - levhart perskŭ

subspecio : pantero leopardo hindia - Panthera pardus fusca - levhart indickŭ

subspecio : pantero leopardo cejlona - Panthera pardus kotiya - levhart cejlonskŭ

subspecio . pantero leopardo nepala - Panthera pardus pernigra - levhart tibetskŭ

subspecio : pantero leopardo kaŝmira - Panthera pardus millardi - levhart kašmírskŭ

subspecio : pantero leopardo hindoĉinia - Panthera pardus delacouri - levhart indočínskŭ

subspecio : pantero leopardo java - Panthera pardus melas - levhart jávskŭ

subspecio : pantero leopardo ĉinia - Panthera pardus japonensis - levhart čínskŭ

subspecio : pantero leopardo manĉuria - Panthera pardus orientalis - levhart mandžuskŭ

specio : pantero JAGUARO - Panthera onca - jaguár (americkŭ)

subspecio : pantero jaguaro brazila - Panthera onca onca - jaguár brazilskŭ

subspecio : pantero jaguaro mezamerika - Panthera onca centralis - jaguár

stĝedoamerickŭ

subspecio : pantero jaguaro meksikia - Panthera onca hernandesi - jaguár mexickŭ

subspecio : pantero jaguaro paragvaja - Panthera onca palustris - jaguár paraguayskŭ

subspecio : pantero jaguaro perua - Panthera onca peruviana - jaguár peruánskŭ

specio : pantero TIGRO - Panthera tigris - tygr (džunglovŭ)

subspecio : pantero tigro hindia - Panthera tigris tigris - tygr indickŭ (bengálskŭ)

subspecio : pantero tigro hindoĉinia - Panthera tigris corbetti - tygr indočínskŭ

subspecio : pantero tigro mezazia - Panthera tigris virgata - tygr turanskŭ (kaspickŭ)

subspecio : pantero tigro ĉinia - Panthera tigris amoyensis - tygr čínskŭ

subspecio : pantero tigro siberia - Panthera tigris altaica - tygr ussurijskŭ (sibiĝskŭ,

amurskŭ)

subspecio : pantero tigro sumatra - Panthera tigris sumatrae - tygr sumaterskŭ

(sumatránskŭ)

subspecio : pantero tigro java - Panthera tigris sondaica - tygr javánskŭ (jávskŭ)

subspecio : (†) pantero tigro balia - Panthera tigris balica - tygr balijskŭ

specio : pantero LEONO - Panthera leo - lev

subspecio : (†) pantero leono atlasa - Panthera leo leo - lev berberskŭ

subspecio : pantero leono orientafrika - Panthera leo nubica - lev núbijskŭ

subspecio : pantero leono somalia - Panthera leo somaliensis - lev vŭchodoafrickŭ

subspecio : pantero leono okcidentafrika - Panthera leo senegalensis - lev senegalskŭ

subspecio : pantero leono nordzairia - Panthera leo azandica - lev severokonžskŭ

subspecio : pantero leono sudzairia - Panthera leo bleyenberghi - lev konžskŭ

(jihokonžskŭ)

subspecio : pantero leono transvala - Panthera leo krugeri - lev jihoafrickŭ

subspecio : (†) pantero leono sudafrika - Panthera leo melanochaita - lev kapskŭ

subspecio : (†) pantero leono irana - Panthera leo persica - lev perskŭ

subspecio : pantero leono hindia - Panthera leo goojratensis - lev indickŭ

genro : UNCIO - Uncia - irbis

specio : uncio NEĜLEOPARDO - Uncia uncia - irbis (levhart sněžnŭ)

subfamilio : gepardenoj - Acinonychinae - gepardi

genro : † sivaeluro - Sivaelurus

specio : † sivaeluro ĉinĵia - Sivaelurus chinjiensis

genro : GEPARDO - Acinonyx - gepard

specio : † gepardo pantera - Acinonyx pardinensis

specio : gepardo ĈASLEOPARDO - Acinonyx jubatus - gepard

subspecio : (†) gepardo ĉasleopardo sudafrika - Acinonyx jubatus jubatus - gepard

africkŭ (gepard kapskŭ)

subspecio : gepardo ĉasleopardo orientafrika - Acinonyx jubatus fearonii - gepard

vŭchodoafrickŭ

subspecio : gepardo ĉasleopardo sudana - Acinonyx jubatus soemmeringii - gepard

súdánskŭ

subspecio : gepardo ĉasleopardo nordafrika - Acinonyx jubatus guttatus - gepard

severoafrickŭ

subspecio : gepardo ĉasleopardo mezazia - Acinonyx jubatus raddei - gepard

stĝedoasijskŭ

subspecio : gepardo ĉasleopardo hindia - Acinonyx jubatus venaticus - gepard indickŭ

ordo : FOKULOJ - Pinnipedia - ploutvonožci

familio : † semantoredoj - Semantoridae

genro : † semantoro - Semantor

familio : OTARIEDOJ - Otariidae - lachtanovití (ORELFOKOJ) (13 specioj)

genro : † alodesmo - Allodesmus

genro : † pontolo - Pontolis

genro : OTARIO - Otaria

specio : otario kolharara - Otaria byronia - lachtan hĝivnatŭ

specio : otario flava - Otaria flavescens - lachtan plavŭ

genro : eŭmetopio - Eumetopias

specio : eŭmetopio MARLEONO - Eumetopias jubatus - lachtan ušatŭ (lvoun)

genro : zalofo - Zalophus

specio : zalofo malhela - Zalophus californianus - lachtan tmavŭ (lachtan kalifornskŭ)

genro : neofoko - Neophoca

specio : neofoko griza - Neophoca cinerea - lachtan šedŭ

specio : neofoko novzelanda - Neophoca hookeri - lachtan novozélandskŭ (Hookerův)

genro : arktocefalo - Arctocephalus (MARURSO)

specio : arktocefalo nana - Arctocephalus pusillus - lachtan jihoafrickŭ

specio : arktocefalo forstera - Arctocephalus forsteri - lachtan Forsterův

specio : arktocefalo rabia - Arctocephalus doriferus - lachtan australskŭ

specio : arktocefalo tropika - Arctocephalus tropicalis - lachtan jižní

specio : arktocefalo suda - Arctocephalus australis - lachtan jihoamerickŭ

specio : arktocefalo gvadalupa - Arctocephalus philipii - lachtan guadalupskŭ

genro : kalorino - Callorhinus

specio : kalorino MARURSO - Callorhinus ursinus - lachtan medvědí

familio : odobenedoj - Odobaenidae - mrožovití (1 specio)

genro : † antaŭrosmaro - Prorosmarus

genro : † trihekodono - Trichecodon

genro : odobeno - Odobaenus

specio : odobeno ROSMARO - Odobaenus rosmarus - mrož

subspecio : odobeno rosmaro atlantika - Odobaenus rosmarus rosmarus - mrož atlantskŭ

subspecio : odobeno rosmaro pacifika - Odobaenus rosmarus divergens - mrož pacifickŭ

familio : FOKEDOJ - Phocidae - tuleňovití (19 specioj)

subfamilio : fokenoj - Phocinae - tuleni praví

genro : † miofoko - Miophoca

genro : † fokanelo - Phocanella

genro : FOKO - Phoca

specio : foko MARHUNDO - Phoca vitulina - tuleň obecnŭ

subspecio : foko marhundo atlantika - Phoca vitulina vitulina - tuleň atlantskŭ

subspecio : foko marhundo pacifika - Phoca vitulina largha - tuleň pacifickŭ (larga)

specio : foko insula - Phoca insularis - tuleň ostrovní

genro : puso - Pusa

specio : puso ringita - Pusa hispida - tuleň kroužkovanŭ

specio : puso kaspia - Pusa caspica - tuleň kaspickŭ

specio : puso bajkala - Pusa sibirica - tuleň bajkalskŭ

genro : histriofoko - Histriophoca

specio : histriofoko rubanda - Histriophoca fasciata - tuleň pruhovanŭ

genro : pagofilo - Pagophilus

specio : pagofilo sela - Pagophilus groenlandicus - tuleň grónskŭ

genro : halihero - Halichoerus (HALIKERO)

specio : HALIhERO GRIZFOKO - Halichoerus grypus - tuleň kuželozubŭ

genro : erignato - Erignathus

specio : erignato barba - Erignathus barbatus - tuleň vousatŭ

subfamilio : monahfokenoj - Monachinae - tuleni šedí

genro : † monoterio - Monotherium

genro : † pristifoko - Pristiphoca

genro : MONAhFOKO - Monachus

specio : monahfoko mediteranea - Monachus monachus - tuleň stĝedomoĝskŭ (bahoň

bělobĝichŭ)

specio : monahfoko kariba - Monachus tropicalis - tuleň karibskŭ

specio : monahfoko havaja - Monachus schauinslandi - tuleň havajskŭ

subfamilio : lobodonenoj - Lobodontidae - tuleni krabožraví

genro : lobodono - Lobodon

specio : lobodono karcinovora - Lobodon carcinophagus - tuleň krabožravŭ

genro : omatofoko - Ommatophoca

specio : omatofoko grandokula - Ommatophoca rossi - tuleň Rossův

genro : hidrurgo - Hydrurga

specio : hidrurgo MARLEOPARDO - Hydrurga leptonyx - tuleň leopardí

genro : leptonihoto - Leptonychotes

specio : leptonihoto makulita - Leptonychotes weddelli - tuleň Weddellův

subfamilio : cistoforenoj - Cystophorinae - čepcolové

genro : † mesotario - Mesotaria

genro : cistoforo - Cystophora - čepcol

specio : cistoforo kapuĉnaza - Cystophora cristata - čepcol hĝebenatŭ

genro : mirungo - Mirounga - rypouš

specio : mirungo MARELEFANTO - Mirounga leonina - rypouš sloní

specio : mirungo rostra - Mirounga angustirostria - rypouš severní

ordo : KSENARTROJ - Edentata - chudozubí (EDENTATOJ)

familio : † metaheiromusedoj - Metacheiromyidae

genro : † metaheiromuso - Metacheiromys

specio : † metaheiromuso tatua - Metacheiromys tatusia

familio : † epoikoteriedoj - Epoicotheriidae

genro : † epoikoterio - Epoicotherium

specio : † epoikoterio unika - Epoicotherium unicum

familio : † megalonihedoj - Megalonychidae

subfamilio : † ortoterienoj - Orthotheriinae

genro : † akratokno - Acratocnus

specio : † akratokno antila - Acratocnus antillensis

genro : † mezokno - Mesocnus

specio : † mezokno torea - Mesocnus torrei

subfamilio : † megaloknenoj - Megalocninae

genro : † mikrokno - Microcnus

specio : † mikrokno glirsimila - Microcnus gliriformis

genro : † megalokno - Megalocnus

specio : † megalokno ronĝema - Megalocnus rodens

familio : † megateriedoj - Megatheriidae

genro : † MEGATERIO - Megatherium

specio : † megaterio amerika - Megatherium americanum

familio : † milodonedoj - Mylodontidae

genro : † milodono - Mylodon

specio : † milodono darvina - Mylodon darwini

familio : DAZIPEDOJ - Dasypodidae - pásovcovití (DAZIPODEDOJ, ARMADELOJ) (20 specioj)

subfamilio : dazipenoj - Dasypodinae - pásovci (dazipoj kaj tatuoj)

genro : † makroeŭfrakto - Macroeuphractus

specio : † makroeŭfrakto stumpa - Macroeuphractus retusus

genro : DAZIPO - Dasypus (DAZIPODO)

specio : dazipo sprongenua - Dasypus kappleri - pásovec Kapplerův

specio : dazipo naŭzona - Dasypus novemcinctus - pásovec devitipásŭ (ARMADELO)

specio : dazipo sepzona - Dasypus septemcinctus - pásovec sedmipásŭ

specio : dazipo longmuzela - Dasypus pilosus - pásovec horskŭ

specio : dazipo suda - Dasypus hybridus

specio : dazipo norda - Dasypus sabanicola

TATUOJ

genro : tolipeŭto - Tolypeutes

specio : tolipeŭto kugla - Tolypeutes matacus - pásovec kulovitŭ

specio : tolipeŭto trizona - Tolypeutes tricinctus - pásovec tĝípásŭ (pásovec tĝíkruhŭ)

genro : PRIODONTO - Priodontes

specio : priodonto giganta - Priodontes giganteus - pásovec velkŭ (pásovec obrovskŭ)

genro : nudvostarmadelo - Cabassous

specio : nudvostarmadelo dekunuzona - Cabassous unicinctus - pásovec jedenáctipásŭ

specio : nudvostarmadelo pika - Cabassous hispidus - pásovec holoocasŭ

specio : nudvostarmadelo norda - Cabassous centralis

specio : nudvostarmadelo granda - Cabassous tatouay

genro : hararmadelo - Euphractus

specio : hararmadelo seszona - Euphractus sexcinctus - pásovec šestipásŭ (šestikruhŭ)

specio : hararmadelo vila - Euphractus villosus - pásovec štětinatŭ

specio : hararmadelo eta - Euphractus pichiy - pásovec malŭ (pásovec nejmenší)

specio : hararmadelo bolivia - Euphractus nationi

specio : hararmadelo kriĉa - Euphractus vellerosus

subfamilio : † stegoterienoj - Stegotheriinae

genro : † stegoterio - Stegotherium

specio : † stegoterio amegina - Stegotherium tesselatum

genro : † paleomirmiodono - Palaeomyrmiodon

specio : † paleomirmiodono neglektema - Palaeomyrmiodon incomptus

subfamilio : hlamiforenoj - Chlamyphorinae - pláštníci

genro : hlamiforo - Chlamyphorus

specio : hlamiforo obtuzkorpa - Chlamyphorus truncatus - pláštník malŭ

genro : burmeisterio - Burmeisteria

specio : burmeisterio cilindra - Burmeisteria retusa - pláštník velkŭ

familio : BRADIPEDOJ - Bradypodidae - lenochodovití (BRADIPODEDOJ) (5 specioj)

genro : UNAŬO - Choloepus

specio : unaŭo kurtkola - Choloepus hoffmanni - lenochod krátkokrkŭ (stĝedoamerickŭ)

specio : unaŭo dufingra - Choloepus didactylus - lenochod dvouprstŭ (unau)

genro : BRADIPO - Bradypus (BRADIPODO, AKEO)

specio : bradipo trifingra - Bradypus tridactylus - lenochod tĝíprstŭ

specio : bradipo griza - Bradypus variegatus - lenochod kápovŭ (lenochod kápovitŭ)

specio : bradipo nigrokoluma - Bradypus torquatus - lenochod černopásŭ

familio : MIRMEKOFAGEDOJ - Myrmecophagidae - mravenečníkovití (4 specioj)

genro : MIRMEKOFAGO - Myrmecophaga

specio : mirmekofago trifingra - Myrmecophaga tridactyla - mravenečník velkŭ (tĝíprstŭ)

genro : TAMANDUO - Tamandua

specio : tamanduo kvarfingra - Tamandua tetradactyla - mravenečník čtyĝprstŭ (tamandua)

specio : tamanduo meksikia - Tamandua mexicana

genro : ciklopo - Cyclopes

specio : ciklopo dufingra - Cyclopes didactylus - mravenečník dvouprstŭ (m. malŭ)

familio : † peltefiledoj - Peltephilidae

genro : † peltefilo - Peltephilus

specio : † peltefilo rabia - Peltephilus ferox

familio : † gliptodontedoj - Glyptodontidae

genro : † GLIPTODONTO - Glyptodon

specio : † gliptodonto raspa - Glyptodon asper

genro : † panohto - Panochthus

specio : † panohto tuberoza - Panochthus tuberculatus

ordo : MANISULOJ - Pholidota - luskouni

familio : manisedoj - Manidae - luskounovití (7 specioj)

genro : † teŭtomaniso - Teutomanis

specio : † teŭtomaniso frankonia - Teutomanis franconica

genro : † nekromaniso - Necromanis

specio : † nekromaniso kvercia - Necromanis quercyi

specio : † nekromaniso edvardsa - Necromanis edwardsi

genro : MANISO - Manis - luskoun

subgenro : paramaniso - Paramanis

specio : maniso (paramaniso) insula - Manis (Paramanis) javanica - luskoun ostrovní

(luskoun zadoindickŭ)

subgenro : fatago - Phatages

specio : maniso (fatago) dikvosta - Manis (Phatages) crassicaudata - luskoun tlustoocasŭ

subgenro : maniso - Manis

specio : maniso (maniso) kurtvosta - Manis (Manis) pentadactyla - luskoun krátkoocasŭ

(pangolin)

subgenro : fatagino - Phataginus

specio : maniso (fatagino) blankventra - Manis (Phataginus) tricuspis - luskoun

bělobĝichŭ (africkŭ)

subgenro : uromaniso - Uromanis

specio : maniso (uromaniso) longvosta - Manis (Uromanis) tetradactyla - luskoun

dlouhoocasŭ

subgenro : smutsio - Smutsia

specio : maniso (smutsio) giganta - Manis (Smutsia) gigantea - luskoun velkŭ

specio : maniso (smutsio) stepa - Manis (Smutsia) temmincki - luskoun stepní

(luskoun velkošupinatŭ)

ordo : † teniodonoj - Taeniodonta

familio : † stilinodonedoj - Stylinodontidae

subfamilio : † konoriktenoj - Conoryctinae

genro : † konorikto - Conoryctes

genro : † onihodekto - Onychodectes

subfamilio : † stilinodonenoj - Stylinodontinae

genro : † vortmanio - Wortmania

genro : † psitakoterio - Psittacotherium

genro : † ektogano - Ectoganus

genro : † stilinodono - Stylinodon

ordo : RONĜULOJ - Rodentia - hlodavci (RODULOJ, DENTOSKRAPULOJ)

subordo : praronĝuloj - Protrogomorpha - prahlodavci

superfamilio : † ishiromiojdoj - Ischiromyoidea

familio : † paramusedoj - Paramyidae

genro : † paramuso - paramys

specio : † paramuso praa - Paramys atavus

superfamilio : aplodontojdoj - Aplodontoidea

familio : aplodontiedoj - Aplodontidae - bobruškovití

genro : † maŭrimontio - Maurimontia

genro : † haplomuso - Haplomys

genro : † alomuso - Allomys

genro : † sciurodono - Sciurodon

genro : † ameniskomuso - Ameniscomys

specio : † ameniskomuso solenoida - Ameniscomys solenoides

genro : aplodontio - Aplodontia

specio : aplodontio rufa - Aplodontia rufa - bobruška

subordo : sciuruloj - Sciuromorpha - veverkovci

superfamilio : sciurojdoj - Sciuroidea

familio : SCIUREDOJ - Sciuridae - veverkovití (ĉ. 260 specioj)

subfamilio : sciurenoj - Sciurinae - veverky

genro : † heteroksero - Heteroxerus

genro : † blakio - Blackia

genro : † pliopeto - Pliopetes

specio : † pliopeto hungara - Pliopetes hungaricus

genro : ratufo - Ratufa

specio : ratufo nigrafingra - Ratufa macroura - ratufa černoprstá (cejlonská)

specio : ratufo giganta - Ratufa indica - ratufa obrovská (veverka královská)

specio : ratufo dukolora - Ratufa bicolor - ratufa uzdičková (ratufa jeralong, veverka

dvoubarevná)

specio : ratufo signita - Ratufa affinis - ratufa znamenaná (malajská)

genro : protoksero - Protoxerus

specio : protoksero nudventra - Protoxerus stangeri - veverka nahobĝichá (holobĝichá)

specio : protoksero nigravosta - Protoxerus aubinii - veverka černoocasá

genro : epiksero - Epixerus

specio : epiksero granda - Epixerus ebii - veverka velká

genro : sunsciuro - Heliosciurus

specio : sunsciuro montara - Heliosciurus ruwenzorii - veverka horská

specio : sunsciuro grizkrura - Heliosciurus gambianus - veverka sluneční (šedonohá)

specio : sunsciuro rufkrura - Heliosciurus rufobrachium - veverka rudonohá

genro : funisciuro - Funisciurus

specio : funisciuro striita - Funisciurus lemniscatus - veverka pruhovaná

specio : funisciuro oranĝkapa - Funisciurus leucogenys - veverka oranžohlavá

specio : funisciuro ruĝkapa - Funisciurus pyrrhopus - veverka rudohlavá (rudočelá)

genro : funambulo - Funambulus

specio : funambulo kvinstria - Funambulus pennanti - veverka pětipásá

specio : funambulo kvarstria - Funambulus sublineatus - veverka bělohrdlá (čtyĝpásá)

specio : funambulo tristria - Funambulus tristriatus - veverka tĝípásá

specio : funambulo oranĝdorsa - Funambulus layardi - veverka oranžohĝbetá

specio : funambulo palma - Funambulus palmarum - veverka palmová

genro : paraksero - Paraxerus

specio : paraksero bohma - Paraxerus boehmi - veverka Böhmova

specio : paraksero fajra - Paraxerus lucifer - veverka ohnivá

specio : paraksero kopera - Paraxerus cooperi - veverka Cooperova

specio : paraksero savana - Paraxerus cepapi - veverka bušová (savanová)

genro : musosciuro - Myosciurus

specio : musosciuro malgranda - Myosciurus pumilio - veveĝička malá

genro : kalosciuro - Callosciurus

specio : kalosciuro ruĝa - Callosciurus erythraeus - veverka Pallasova

specio : kalosciuro finlajsona - Callosciurus finlaysoni - veverka Finlaysonova

specio : kalosciuro grizkapa - Callosciurus caniceps - veverka šedohlavá (zlatohĝbetá)

specio : kalosciuro oliva - Callosciurus inornatus - veverka olivová

specio : kalosciuro rufventra - Callosciurus pygerythrus - veverka rezavobĝichá

specio : kalosciuro bunta - Callosciurus prevosti - veverka Prévostova (nádherná, pestrá)

specio : kalosciuro signita - Callosciurus notatus - veverka znamenaná

specio : kalosciuro nigrastria - Callosciurus nigrovittatus - veverka černopásá

specio : kalosciuro svelta - Callosciurus tenuis - veverka štíhlá

specio : kalosciuro dika - Callosciurus rubriventer - veverka statná

genro : tamiopso - Tamiops

specio : tamiopso striita - Tamiops maclellandi - veverka páskovaná (tamiops páskovanŭ)

specio : tamiopso rodolphea - Tamiops rodolphei - veverka Rodolpheova (tamiops

Rodolpheův)

genro : sundasciuro - Sundasciurus

specio : sundasciuro lova - Sundasciurus lowi - veverka Lowova

specio : sundasciuro grandvosta - Sundasciurus hippurus - veverka chvostnatá

genro : dremomuso - Dremomys

specio : dremomuso kvika - Dremomys lokriah - veverka kvičivá

specio : dremomuso klarvoĉa - Dremomys pernyi - veverka jasnohlasá

genro : larisko - Lariscus

specio : larisko fajfa - Lariscus insignis - veverka hvízdavá

specio : larisko hosea - Lariscus hosei - veverka Hoseova

genro : meneto - Menetes

specio : meneto berdmorea - Menetes berdmorei - veverka Berdmoreova

genro : nanosciuro - Nannosciurus

specio : nanosciuro nigrorela - Nannosciurus melanotis - veveĝička černouchá

genro : glifoto - Glyphotes

specio : glifoto praarbara - Glyphotes simus - veveĝička pralesní

genro : rinosciuro - Rhinosciurus

specio : rinosciuro grandnaza - Rhinosciurus laticaudatus - veverka nosatá

genro : eksilisciuro - Exilisciurus

specio : eksilisciuro nudorela - Exilisciurus exilis - veverka holouchá

specio : eksilisciuro eta - Exilisciurus concinnus - veverka drobná

genro : prosciurilo - Prosciurillus

specio : prosciurilo musa - Prosciurillus murinus - veveĝička myší

genro : hiosciuro - Hyosciurus

specio : hiosciuro longnaza - Hyosciurus heinrichi - veverka dlouhonosá

genro : reitrosciuro - Rheithrosciurus

specio : reitrosciuro pluma - Rheithrosciurus macrotis - veverka péĝová

genro : SCIURO - Sciurus

specio : sciuro ordinara - Sciurus vulgaris - veverka obecná

subspecio : sciuro ordinara siberia - Sciurus vulgaris varius - veverka sibiĝská

specio : sciuro kurtorela - Sciurus anomalus - veverka krátkouchá

specio : sciuro cindrogriza - Sciurus carolinensis - veverka popelavá

specio : sciuro socia - Sciurus socialis - veverka pospolitá

specio : sciuro variema - Sciurus variegatoides - veverka proměnlivá

specio : sciuro griza - Sciurus griseus - veverka šedá

specio : sciuro grandorela - Sciurus aberti - veverka ušatá

specio : sciuro vulpa - Sciurus niger - veverka liščí

specio : sciuro ŝanĝa - Sciurus granatensis - veverka měnivá

specio : sciuro ruĝeta - Sciurus ignitus - veverka červenavá

specio : sciuro venezuela - Sciurus flammifer - veverka venezuelská

specio : sciuro ruĝventra - Sciurus igniventris - veverka rudobĝichá

genro : mikrosciuro - Microsciurus

specio : mikrosciuro flavventra - Microsciurus flaviventer - veveĝička žlutobĝichá

genro : sciureto - Sciurillus

specio : sciureto plejmalgranda - Sciurillus pusillus - veveĝička nejmenší

genro : MARMOTO - Marmota - svišť (ARKTOMISO)

specio : † marmoto praa - Marmota primigenia

specio : marmoto montara - Marmota marmota - svišť horskŭ

subspecio : marmoto montara alpa - Marmota marmota marmota - svišť alpskŭ

subspecio : marmoto montara tatra - Marmota marmota latirostris - svišť tatranskŭ

specio : marmoto himalaja - Marmota himalayana - svišť Hodgsonův

specio : marmoto bobako - Marmota bobac - svišť bobak (bobak, svišť stepní)

specio : marmoto griza - Marmota baibacina - svišť šedŭ

specio : marmoto tarbagano - Marmota sibirica - svišť tarbagan

specio : marmoto nigrakapa - Marmota camtschatica - svišť černohlavŭ

specio : marmoto menzbiera - Marmota menzbieri - svišť Menzbierův

specio : marmoto okulvitra - Marmota caligata - svišť brŭlovŭ

specio : marmoto longvosta - Marmota caudata - svišť dlouhoocasŭ (rudŭ)

specio : marmoto flavventra - Marmota flaviventris - svišť žlutobĝichŭ

specio : marmoto arbara - Marmota monax - svišť lesní

genro : ZIZELO - Citellus

specio : zizelo longvosta - Citellus undulatus - sysel dlohoocasŭ (vlnkovanŭ)

specio : zizelo parria - Citellus parryi - sysel Parryův

specio : zizelo bruneta - Citellus relictus - sysel hnědavŭ

specio : zizelo rihardsona - Citellus richardsoni - sysel Richardsonův

specio : zizelo punktita - Citellus suslicus - sysel perličkovanŭ (perličkovŭ)

specio : zizelo kutima - Citellus citellus - sysel obecnŭ

specio : zizelo dezerta - Citellus xanthoprymnus - sysel maloasijskŭ (pustinnŭ)

specio : zizelo rufa - Citellus rufescens - sysel ryšavŭ (zavolžskŭ)

specio : zizelo ruĝvanga - Citellus dauricus - sysel daurskŭ (rudolící)

specio : zizelo malgranda - Citellus pygmaeus - sysel malŭ

specio : zizelo flava - Citellus fulvus - sysel žlutŭ (písečnŭ)

specio : zizelo granda - Citellus major - sysel velkŭ

specio : zizelo dektristria - Citellus tridecemlineatus - sysel páskovanŭ

specio : zizelo grandorela - Citellus grammurus - sysel ušatŭ

specio : zizelo sciura - Citellus beechei - sysel veveĝí (skalní)

genro : cinomuso - Cynomys - psoun

specio : cinomuso nigravosta - Cynomys ludovicianus - psoun prériovŭ (černoocasŭ)

specio : cinomuso blankvosta - Cynomys leucurus - psoun běloocasŭ

specio : cinomuso meksikia - Cynomys mexicanus - psoun Merriamův (mexickŭ)

specio : cinomuso allena - Cynomys parvidens - psoun Allenův

genro : tamio - Tamias

specio : tamio ĉipmunko - Tamias striatus - čipmank vŭchodní (deňka)

genro : eŭtamio - Eutamias

specio : eŭtamio burunduko - Eutamias sibiricus - burunduk (deňka sibiĝská)

specio : eŭtamio malgranda - Eutamias minimus - čipmank malŭ

specio : eŭtamio okcidenta - Eutamias amoenus - čipmank západní

specio : eŭtamio striita - Eutamias quadrivittatus - čipmank páskovanŭ

specio : eŭtamio manteleta - Eutamias dorsalis - čipmank pláštíkovŭ

genro : tamiosciuro - Tamiasciurus

specio : tamiosciuro ruĝa - Tamiasciurus hudsonicus - čikarí červenŭ

specio : tamiosciuro doŭglasa - Tamiasciurus douglasii - čikarí Douglasův

genro : sciurotamio - Sciurotamias

specio : sciurotamio roka - Sciurotamias davidianus - veverka skalní

specio : sciurotamio foresta - Sciurotamias forresti - veverka Forrestova

genro : atlantoksero - Atlantoxerus

specio : atlantoksero berbera - Atlantoxerus getulus - veverka berberská

genro : ksero - Xerus

specio : ksero ŝilo - Xerus rutilus - veverka šilu

specio : ksero tera - Xerus erythropus - veverka zemní

specio : ksero kablanda - Xerus inauris - veverka kapská

specio : ksero flavdenta - Xerus princeps - veverka žlutozubá

genro : SPERMOFILO - Spermophilopsis

specio : spermofilo longfingra - Spermophilopsis leptodactylus - sysel dlouhoprstŭ (pouštní)

subfamilio : flugsciurenoj - Petauristinae - poletuchy

genro : † miopetaŭristo - Miopetaurista

genro : † kriptoptero - Cryptopterus

genro : † forsitio - Forsythia

genro : † pliopetaŭristo - Pliopetaurista

genro : † petaŭrio - Petauria

genro : flugsciuro - Petaurista (RUĜSCIURO)

specio : flugsciuro malgranda - Petaurista elegans - poletucha menší (taguan malŭ)

specio : flugsciuro granda - Petaurista petaurista - poletucha velká

specio : flugsciuro bunta - Petaurista alborufus - poletucha pestrá

specio : flugsciuro superba - Petaurista magnificus - poletucha Hodgsonova

specio : flugsciuro blankvanga - Petaurista leucogenys - poletucha bělolící

genro : aeromuso - Aeromys

specio : aeromuso nigra - Aeromys tephromelas - poletucha černá

genro : eŭpetaŭro - Eupetaurus

specio : eŭpetaŭro griza - Eupetaurus cinereus - poletucha vlnatá

genro : SCIUROPTERO - Pteromys

specio : † sciuroptero brahioda - Pteromys brachyodus

specio : sciuroptero slava - Pteromys volans - poletuška slovanská

specio : sciuroptero malgranda - Pteromys momonga - poletuška malá

genro : glaŭkomuso - Glaucomys

specio : glaŭkomuso asapano - Glaucomys volans - poletuška assapan

specio . glaŭkomuso norda - Glaucomys sabrinus - poletuška severní

genro : hilopeto - Hylopetes

specio : hilopeto granda - Hylopetes fimbriatus - poletuška velká

specio : hilopeto sagoforma - Hylopetes sagitta - poletuška šípovitá

genro : petinomuso - Petinomys

specio : petinomuso nana - Petinomys setosus - poletuška trpasličí

genro : aereto - Aeretes

specio : aereto orlita - Aeretes melanopterus - poletucha vroubená

genro : belomuso - Belomys

specio : belomuso harkrura - Belomys personi - poletucha chluponohá

superfamilio : geomusojdoj - Geomyoidea

familio : geomusedoj - Geomyidae - pytlonošovití (ĉ. 40 specioj)

genro : † gregorimuso - Gregorymys

genro : geomuso - Geomys

specio : geomuso baslanda - Geomys bursarius - pytlonoš nížinnŭ (kanadskŭ)

specio : geomuso teksasa - Geomys personatus - pytlonoš texaskŭ

genro : tomomuso - Thomomys

specio : tomomuso monta - Thomomys bottae - pytlonoš horskŭ

genro : ortogeomuso - Orthogeomys

specio : ortogeomuso hamstreska - Orthogeomys grandis - pytlonoš kĝečkovitŭ

genro : kratogeomuso - Cratogeomys

specio : kratogeomuso meksikia - Cratogeomys castanops - pytlonoš mexickŭ

familio : heteromusedoj - Heteromyidae - pytloušovití (ĉ. 75 specioj)

genro : † perognatojdo - Perognathoides

genro : † proheteromuso - Proheteromys

genro : † prodipodomuso - Prodipodomys

genro : perognato - Perognathus

specio : perognato dezerta - Perognathus penicillatus - pytlouš pouštní

specio : perognato harega - Perognathus hispidus - pytlouš štětinatŭ

specio : perognato malgranda - Perognathus parvus - pytlouš malŭ

specio : perognato kalifornia - Perognathus californicus - pytlouš kalifornskŭ

genro : mikrodipodopso - Microdipodops

specio : mikrodipodopso pala - Microdipodops pallidus - pytlouš klokaní

genro : heteromuso - Heteromys

specio : heteromuso goldmana - Heteromys goldmani - pytlouš Goldmanův

genro : liomuso - Liomys

specio : liomuso bunta - Liomys pictus - pytlouš pestrŭ

genro : dipodomuso - Dipodomys - tarbíkomyš

specio : dipodomuso filipsa - Dipodomys phillipsii - tarbíkomyš Phillipsova

specio : dipodomuso orda - Dipodomys ordii - tarbíkomyš Ordova

specio : dipodomuso grandorela - Dipodomys elephantinus - tarbíkomyš velkouchá

specio : dipodomuso dezerta - Dipodomys deserti - tarbíkomyš pouštní

superfamilio : kastorojdoj - Castoroidea

familio : kastoredoj - Castoridae - bobrovití (2 specioj)

genro : † paleokastoro - Paleocastor

genro : † trogonterio - Trogontherium

specio : † trogonterio kuviera - Trogontherium cuvieri

genro : † dipojdo - Dipoides

genro : † steneofibero - Steneofiber

genro : KASTORO - Castor

specio : † kastoro isiodora - Castor issiodorensis

specio : kastoro eŭropa - Castor fiber - bobr evropskŭ

subspecio : kastoro eŭropa skandinavia - Casror fiber fiber - bobr skandinávskŭ

subspecio : kastoro eŭropa elba - Castor fiber albicus - bobr labskŭ

subspecio : kastoro eŭropa francia - Castor fiber galliae - bobr galskŭ

subspecio : kastoro eŭropa vistula - Castor fiber vistulanus - bobr běloruskŭ

subspecio : kastoro eŭropa urala - Castor fiber pohlei - bobr uralskŭ

subspecio : kastoro eŭropa mongolia - Castor fiber birulai - bobr mongolskŭ

specio : kastoro kanada - Castor canadensis - bobr kanadskŭ (24 subspecioj)

superfamilio : ktenodaktilojdoj - Ctenodactyloidea

familio : ktenodaktiledoj - Ctenodactylidae - gundiovití (8 specioj)

genro : ktenodaktilo - Ctenodactylus

specio : ktenodaktilo gundio - Ctenodactylus gundi - gundi saharskŭ

genro : pektinatoro - Pectinator

specio : pektinatoro somalia - Pectinator spekei - gundi somálskŭ

familio : † tataromusedoj - Tataromyidae

genro : † karakoromuso - Karakoromys

genro : † tataromuso - Tataromys

genro : † sajimuso - Sayimys

familio : † diamantomusedoj - Diamantomyidae

genro : † diamantomuso - Diamantomys

superfamilio : anomalurojdoj - Anomaluroidea

familio : anomaluredoj - Anomaluridae - šupinatkovití (12 specioj)

genro : anomaluro - Anomalurus

specio : anomaluro rufventra - Anomalurus fraseri - šupinatka Fraserova (rezavobĝichá)

specio : anomaluro okcidentafrika - Anomalurus peli - šupinatka západoafrická

specio : anomaluro malgranda - Anomalurus pusillus - šupinatka malá

specio : anomaluro ruĝdorsa - Anomalurus erythronotus - šupinatka rudohĝbetá

specio : anomaluro gabona - Anomalurus chrysophoenus - šupinatka gabunská

genro : idiuro - Idiurus

specio : idiuro zenkera - Idiurus zenkeri - šupinatka Zenkerova

specio : idiuro grandorela - Idiurus macrotis - šupinatka ušatá

genro : zenkerelo - Zenkerella

specio : zenkerelo glirsimila - Zenkerella insignis - šupinatka plchovitá

superfamilio : † teridomusojdoj - Theriomyoidea

familio : † pseŭdosciuredoj - Pseudosciuridae

genro : † pseŭdosciuro - Pseudosciurus

genro : † adelomuso - Adelomys

familio : † teridomusedoj - Theridomyidae

genro : † teridomuso - Theridomys

genro : † trehomuso - Trechomys

genro : † oltinomuso - Oltinomys

genro : † blainvilimuso - Blainvillimys

genro : † arheomuso - Archaeomys

genro : † isiodoromuso - Issiodoromys

genro : † fiomuso - Phiomys

superfamilio : pedetojdoj - Pedetoidea

familio : pedetedoj - Pedetidae - noháčovití (2 specioj)

genro : pedeto - Pedetes

specio : pedeto kablanda - Pedetes capensis - noháč jihoafrickŭ

specio : pedeto orientafrika - Pedetes surdaster - noháč vŭchodoafrickŭ

subordo : musuloj - Myomorpha - myšovci

superfamilio : musojdoj - Muroidea

familio : hamstredoj - Cricetidae - kĝečkovití (570 specioj)

subfamilio : † parakriketodonenoj - Paracricetodontinae

genro : † parakriketodono - Paracricetodon

subfamilio : † eŭkriketodonenoj - Eucricetodontinae

genro : † eŭkriketodono - Eucricetodon

genro : † pseŭdokriketodono - Pseudocricetodon

subfamilio : † melisiodonenoj - Melissiodontinae

genro : † melisiodono - Melissiodon

subfamilio : † kriketodonenoj - Cricetodontinae

genro : † kriketodono - Cricetodon

genro : † hispanomuso - Hispanomys

genro : † ruscinomuso - Ruscinomys

genro : † megakriketodono - Megacricetodon

genro : † falbushio - Fahlbuschia

subfamilio : hamstrenoj - Cricetinae - kĝečci

genro : † demokriketodono - Democricetodon

genro : † rotundomuso - Rotundomys

genro : † kovalskio - Kowalskia

specio : † kovalskio pola - Kowalskia polonica

specio : † kovalskio meza - Kowalskia intermedia

genro : † kolimuso - Collimys

genro : rizorato - Oryzomys

specio : rizorato marĉa - Oryzomys palustris - kĝeček rŭžovŭ (krysa rŭžová)

genro : reitrodontomuso - Reithrodontomys

specio : reitrodontomuso grena - Reithrodontomys humulis - kĝeček obilní

genro : peromisko - Peromyscus

specio : peromisko longvosta - Peromyscus maniculatus - kĝečík dlouhoocasŭ (myš bělonohá)

specio : peromisko blankpieda - Peromyscus leucopus - kĝečík bělonohŭ

specio : peromisko flaveta - Peromyscus nuttalli - kĝečík žlutavŭ

genro : bajomuso - Baiomys

specio : bajomuso eta - Baiomys taylori - kĝečík drobnŭ

genro : onihomuso - Onychomys

specio : onihomuso preria - Onychomys torridus - kĝečík prériovŭ

genro : rokorato - Neotoma

specio : rokorato arbara - Neotoma floridana - kĝeček floridskŭ (lesomyš floridská)

specio : rokorato blankagorĝa - Neotoma albigula - kĝeček bělohrdlŭ

specio : rokorato plumvosta - Neotoma cinerea - kĝeček huňatoocasŭ (myš chvostoocasá)

genro : sigmodono - Sigmodon

specio : sigmodono kotona - Sigmodon hispidus - kĝeček bavlníkovŭ (myš hrubosrstá,

bavlníková krysa)

genro : kalomisko - Calomyscus

specio : kalomisko musa - Calomyscus bailwardii - kĝečík myší

genro : podopo - Phodopus

specio : podopo ĝungara - Phodopus sungorus - kĝečík džungarskŭ

specio : podopo roborovskia - Phodopus roborovskii - kĝečík Roborovského

genro : HAMSTRO - Cricetus

specio : HAMSTRO GRANDA - Cricetus cricetus - kĝeček polní

genro : hamstreto - Cricetulus

specio : hamstreto migra - Cricetulus migratorius - kĝečík šedŭ

specio : hamstreto daŭra - Cricetulus barabensis - kĝečík daurskŭ

specio : hamstreto eversmana - Cricetulus eversmanni - kĝečík Eversmannův

specio : hamstreto griza - Cricetulus griseus - kĝečík čínskŭ

specio : hamstreto longvosta - Cricetulus longicaudatus - kĝečík menší

specio : hamstreto rata - Cricetulus triton - kĝečík krysí

genro : mezohamstro - Mesocricetus

specio : mezohamstro ora - Mesocricetus auratus - kĝeček zlatŭ (syrskŭ)

specio : mezohamstro raddea - Mesocricetus raddei - kĝeček Raddeův

genro : mistromuso - Mystromys

specio : mistromuso blankvosta - Mystromys albicaudatus - kĝeček běloocasŭ

genro : cokoro - Myospalax

specio : cokoro altaja - Myospalax myospalax - cokor altajskŭ

specio : cokoro ĉinia - Myospalax fontaineri - cokor čínskŭ

specio : cokoro manĉuria - Myospalax psilurus - cokor mandžuskŭ

subfamilio : platakantomusenoj - Platacanthomyinae - ostnoplši

genro : † novkometo - Neocometes

specio : † novkometo brunna - Neocometes brunnis

genro : platakantomuso - Platacanthomys

specio : platakantomuso pikila - Platacanthomys lasiurus - ostnoplch bodlinatŭ

subfamilio : nesomusenoj - Nesomyinae - madagaskarští kĝečci

genro : nesomuso - Nesomys

specio : nesomuso rufa - Nesomys rufus - kĝeček madagaskarskŭ

genro : makrotarsomuso - Macrotarsomys

specio : makrotarsomuso insula - Macrotarsomys bastardi - kĝeček ostrovní

genro : eliuro - Eliurus

specio : eliuro glirvosta - Eliurus minor - kĝeček plchovitŭ (plchochvost)

subfamilio : lofiomusenoj - Lophiomyinae - chlupáči

genro : lofiomuso - Lophiomys - chlupáč

specio : lofiomuso longhara - Lophiomys imhausi - chlupáč dlouhosrstŭ

subfamilio . mikrotenoj - Microtinae - hraboši

genro : † eŭmiariono - Eumyarion

genro : † lartetomuso - Lartetomys

genro : † trilofomuso - Trilophomys

specio : † trilofomuso pirenea - Trilophomys pyrenaicus

specio : † trilofomuso ŝaŭba - Trilophomys schaubi

genro : † promimomuso - Promimomys

genro : † vilanio - Villanyia

genro : † kosomuso - Cosomys

genro : † mimomuso - Mimomys

specio : † mimomuso stehlina - Mimomys stehlini

specio : † mimomuso pola - Mimomys polonicus

specio : † mimomuso malgranda - Mimomys pusillus

specio : † mimomuso savina - Mimomys savini

genro : † alofajomuso - Allophaiomys

specio : † alofajomuso pliocena - Allophaiomys pliocaenicus

genro : † lagurodono - Lagurodon

specio : † lagurodono aranka - Lagurodon arankae

genro : † hungaromuso - Ungaromys

genro : † pliomuso - Pliomys

specio : † pliomuso episkopa - Pliomys episcopalis

specio : † pliomuso lenka - Pliomys lenki

genro : dikrostoniko - Dicrostonyx

specio : † dikrostoniko simpla - Dicrostonyx simplicior

specio : dikrostoniko koluma - Dicrostonyx torquatus - lumík velkŭ

specio : dikrostoniko gronlanda - Dicrostonyx groenlandicus - lumík grónskŭ

specio : dikrostoniko hudsona - Dicrostonyx hudsonius - lumík hudsonskŭ

genro : sinaptomuso - Synaptomys

specio : sinaptomuso torfa - Synaptomys borealis - lumík rašelinnŭ

genro : miopo - Myopus

specio : miopo ARBARLEMO - Myopus schisticolor - lumík lesní

genro : LEMO - Lemmus (LEMINGO, MIODO, PIMPLO)

specio : lemo monta - Lemmus lemmus - lumík norskŭ

specio : lemo siberia - Lemmus sibiricus - lumík sibiĝskŭ

specio : lemo amura - Lemmus amurensis - lumík amurskŭ

specio : lemo nigrapieda - Lemmus nigripes - lumík černonohŭ (aljašskŭ)

specio : lemo bruna - Lemmus trimucronatus - lumík hnědŭ

genro : kletrionomuso - Clethrionomys

specio : † kletrionomuso kretzoia - Clethrionomys kretzoii

specio : † kletrionomuso hintona - Clethrionomys hintoni

specio : kletrionomuso ruĝa - Clethrionomys glareolus - norník rudŭ (hraboš lesní)

specio : kletrionomuso grizeta - Clethrionomys rufocanus - norník šedavŭ

specio : kletrionomuso tajga - Clethrionomys rutilus - norník tajgovŭ

specio : kletrionomuso rustkolora - Clethrionomys gapperi - norník rudohĝbetŭ (myš

rudohĝbetá)

genro : altikolo - Alticola

specio : altikolo arĝenteta - Alticola roylei - hraboš stĝíbĝitŭ

specio : altikolo strelcova - Alticola strelzowi - hraboš Strelcovův

genro : dolomuso - Dolomys

specio : † dolomuso milera - Dolomys milleri

specio : dolomuso roka - Dolomys bogdanovi - hraboš skalní

genro : ARVIKOLO - Arvicola

specio : arvikolo akva - Arvicola terrestris - hryzec vodní (hraboš zemní)

specio : arvikolo okcidenta - Arvicola sapidus - hryzec větší

genro : ONDATRO - Ondatra (FIBERO, MOSKORATO)

specio : ondatro moska - Ondatra zibethica - ondatra (ondatra pižmová, bobĝík pižmovŭ,

krysa pižmová, dlakoš)

genro : neofibero - Neofiber

specio : neofibero rondvosta - Neofiber alleni - ondatra floridská (okrouhloocasá)

genro : fenakomuso - Phenacomys

specio : fenakomuso monta - Phenacomys intermedius - hrabošík horskŭ

genro : pitimuso - Pitymys

specio : † pitimuso arvaloida - Pitymys arvaloides

specio : pitimuso subtera - Pitymys subterraneus - hrabošík podzemní

specio : pitimuso savia - Pitymys savii - hrabošík Saviův

specio : pitimuso mediteranea - Pitymys diodecimcostatus - hrabošík stĝedomoĝskŭ

specio : pitimuso fatia - Pitymys multiplex - hrabošík Fatiův

specio : pitimuso tatra - Pitymys tatricus - hrabošík tatranskŭ

specio : pitimuso amerika - Pitymys pinetorum - hrabošík americkŭ

genro : MIKROTO - Microtus

specio : † mikroto raticepoida - Microtus ratticepoides

specio : † mikroto arvalina - Microtus arvalinus

specio : † mikroto gregaloida - Microtus gregaloides

specio : MIKROTO NEĜA - Microtus nivalis - hraboš sněžnŭ

subspecio : mikroto neĝa alpa - Microtus nivalis nivalis - hraboš alpskŭ

subspecio : mikroto neĝa tatra - Microtus nivalis mirhanreini - hraboš tatranskŭ

specio : mikroto mediteranea - Microtus guentheri - hraboš Güntherův

specio : MIKROTO KAMPA - Microtus arvalis - hraboš polní (KAMPOMUSO)

specio : MIKROTO AGRA - Microtus agrestis - hraboš mokĝadní (KAMPOMUSO)

specio : mikroto sociema - Microtus socialis - hraboš pospolitŭ

specio : mikroto japania - Microtus montebelli - hraboš japonskŭ

specio : mikroto ĉinia - Microtus maximowiczi - hraboš čínskŭ

specio : mikroto ekonomia - Microtus oeconomus - hraboš hospodárnŭ

subspecio : mikroto ekonomia norda - Microtus oeconomus oeconomus - hraboš severní

subspecio : mikroto ekonomia panonia - Microtus oeconomus mehelyi - hraboš panonskŭ

specio : mikroto afgania - Microtus afghanus - hraboš afgánskŭ

specio : mikroto zizela - Microtus brandti - hraboš syslí

specio : mikroto stretkrania - Microtus gregalis - hraboš úzkolebŭ

specio : mikroto pensilvania - Microtus pennsylvanicus - hraboš pensylvánskŭ

specio : mikroto kalifornia - Microtus californicus - hraboš kalifornskŭ

specio : mikroto preria - Microtus ochrogaster - hraboš prériovŭ

specio : mikroto flavnaza - Microtus chrotorrhinus - hraboš žlutonosŭ

specio : mikroto arkta - Microtus miurus - hraboš polární

genro : laguro - Lagurus - pestruška

specio : † laguro panonia - Lagurus pannonicus

specio : † laguro transiena - Lagurus transiens

specio : laguro sabla - Lagurus lagurus - pestruška písečná

specio : laguro flaveta - Lagurus luteus - pestruška žlutavá

genro : prometeomuso - Prometheomys - krtoš

specio : prometeomuso kaŭkaza - Prometheomys schaposchnikowi - krtoš kavkazskŭ

genro : elobio - Ellobius - slepuška

specio : elobio talpa - Ellobius talpinus - slepuška krtčí

specio : elobio afgania - Ellobius fuscocapillus - slepuška afgánská

subfamilio : gerbilenoj - Gerbillinae - pískomilové

genro : † epimeriono - Epimeriones

specio : † epimeriono aŭstria - Epimeriones austriacus

genro : GERBILO - Gerbillus

specio : gerbilo sahara - Gerbillus gerbillus - pískomil saharskŭ

specio : gerbilo kampa - Gerbillus campestris - pískomil polní

genro : tatero - Tatera

specio : tatero nudplanda - Tatera indica - pískomil indickŭ

specio : tatero grandeta - Tatera vicina - pískomil větší

genro : taterilo - Taterillus

specio : taterilo malgranda - Taterillus emini - pískomil malŭ

genro : pahiuromuso - Pachyuromys

specio : pahiuromuso hamstra - Pachyuromys duprasi - pískomil kĝečkovitŭ (kyjochvost)

genro : meriono - Meriones

specio : meriono suda - Meriones meridianus - pískomil jižní (pěsčanka)

specio : meriono mongolia - Meriones unquiculatus - pískomil mongolskŭ

specio : meriono persia - Meriones persicus - pískomil perskŭ

specio : meriono ruĝvosta - Meriones libycus - pískomil rudoocasŭ

specio : meriono tamarika - Meriones tamariscinus - pískomil tamaryškovŭ

specio : meriono anatolia - Meriones blackleri - pískomil maloasijskŭ

specio : meriono tristrama - Meriones tristrami - pískomil Tristramův

specio : meriono dezerta - Meriones shawi - pískomil Shawův

genro : sablomuso - Psammomys

specio : sablomuso dika - Psammomys obesus - pískomil tlustŭ

genro : rombomuso - Rhombomys

specio : rombomuso granda - Rhombomys opimus - pískomil velkŭ

familio : spalakedoj - Spalacidae - slepcovití (5 specioj)

genro : † argiromuso - Argyromys

genro : † aralomuso - Aralomys

genro : † prospalako - Prospalax

specio : † prospalako pratempa - Prospalax priscus

genro : † pliospalako - Pliospalax

genro : † anomalomuso - Anomalomys

specio : † anomalomuso malgranda - Anomalomys minor

specio : † anomalomuso gaŭdria - Anomalomys gaudryi

genro : SPALAKO - Spalax - slepec

specio : † spalako advena - Spalax advenus

specio : † spalako nana - Spalax minutus

specio : spalako malgranda - Spalax leucodon - slepec malŭ

specio : spalako orienta - Spalax micropthalmus - slepec obecnŭ

specio : spalako giganta - Spalax giganteus - slepec velkŭ

specio : spalako egiptia - Spalax ehrenbergi - slepec egyptskŭ

familio : rizomusedoj - Rhizomyidae - hlodounovití (18 specioj)

genro : rizomuso - Rhizomys

specio : rizomuso bambua - Rhizomys sumatrensis - hlodoun bambusovŭ

genro : kanomuso - Cannomys

specio : kanomuso negranda - Cannomys badius - hlodoun menší

genro : tahiorikto - Tachyoryctes

specio : tahiorikto talpeska - Tachyoryctes daemon - hlodoun krtkovitŭ

familio : MUSEDOJ - Muridae - myšovití (460 specioj)

subfamilio : musenoj - Murinae - pravé myši

genro : † ragamuso - Rhagamys

genro : † parapodemuso - Parapodemus

genro : † antrakomuso - Anthracomys

genro : † progonomuso - Progonomys

genro : † valerimuso - Valerymys

genro : hapalomuso - Hapalomys

specio : hapalomuso longvosta - Hapalomys longicaudatus - myš malajská

genro : vandeleŭrio - Vandeleuria

specio : vandeleŭrio grimpema - Vandeleuria oleracea - myš šplhavá

genro : mikromuso - Micromys

specio : mikromuso nana - Micromys minutus - myška drobná (myš malá, myš nejmenší)

genro : apodemo - Apodemus

specio : † apodemo dominanta - Apodemus dominans

specio : † apodemo juna - Apodemus primaevus

specio : apodemo malhelstria - Apodemus agrarius - myšice temnopásá (myš rolní)

specio : apodemo flavkola - Apodemus flavicollis - myšice lesní (myš žlutohrdlá)

specio : apodemo vepreja - Apodemus sylvaticus - myšice kĝovinná (myš lesní)

specio : apodemo malgrandokula - Apodemus microps - myšice malooká

specio : apodemo orienta - Apodemus speciosus - myšice vŭchodní

specio : apodemo karsta - Apodemus mystacinus - myšice krasová

specio : apodemo japana - Apodemus geisha - myšice japonská

genro : arvikanto - Arvicanthis

specio : arvikanto nila - Arvicanthis niloticus - myš nilská

genro : herbomuso - Lemniscomys

specio : herbomuso punktita - Lemniscomys striatus - myš páskovaná

specio : herbomuso striita - Lemniscomys barbarus - myš zebrovaná

genro : RATO - Rattus

specio : RATO BRUNA - Rattus norvegicus - potkan

subspecio : rato bruna kutima - Rattus norvegicus norvegicus - potkan obecnŭ

subspecio : rato bruna orienta - Rattus norvegicus caraco - potkan vŭchodní

vario : blanka rato - Rattus norvegicus var. alba - potkan laboratorní (bílá krysa)

specio : RATO NIGRA - Rattus rattus - krysa (obecná)

subspecio : rato nigra ŝipa - Rattus rattus rattus - krysa černá

subspecio : rato nigra blankventra - Rattus rattus frugivorus - krysa bělobĝichá

subspecio : rato nigra grizventra - Rattus rattus alexandrinus - krysa šedobĝichá

specio : rato praarbara - Rattus morio - krysa pralesní

specio : rato maoria - Rattus exulans - krysa ostrovní (potkan maorskŭ)

specio : rato azia - Rattus rattoides - krysa asijská

subspecio : rato azia hodgsona - Rattus rattoides rattoides - krysa Hodgsonova

subspecio : rato azia turkestana - Rattus rattoides turkestanicus - krysa turkestanská

genro : mastomuso - Mastomys

specio : mastomuso malgranda - Mastomys coucha - krysa malá

genro : leporilo - Leporillus

specio : leporilo lepora - Leporillus conditor - krysa zajícová

genro : MUSO - Mus

specio : muso doma - Mus musculus - myš domácí

subspecio : muso doma panonia - Mus musculus spicilegus - myš domácí, panonská

forma (myš obilní)

subspecio : muso doma mezeŭropa - Mus musculus musculus - myš domácí, stĝedo-

evropská forma

subspecio : muso doma okcidenteŭropa - Mus musculus domesticus - myš domácí,

západoevropská forma

vario : blanka muso - Mus musculus var. alba - myš laboratorní (bílá myš)

specio : muso tabaka - Mus poschiavinus - myš tabáková

genro : legado - Leggada

specio : legado eta - Leggada minutoides - myška africká

genro : legadino - Leggadina

specio : legadino aŭstralia - Leggadina hermannsburgensis - myška australská

genro : notomuso - Notomys

specio : notomuso kangurua - Notomys cervinus - myš klokanovitá

genro : brosmuso - Acomys

specio : brosmuso egiptia - Acomys cahirinus - myš bodlinatá

specio : brosmuso kreta - Acomys minous - myš krétská

specio : brosmuso sinaja - Acomys dimidiatus - myš sinajská

genro : bandikoto - Bandicota

specio : bandikoto hindia - Bandicota indica - bandikota indická

genro : nesokio - Nesokia

specio : nesokio pesta - Nesokia indica - krysa morová (moromyš indická)

genro : sakostomuso - Saccostomus

specio : sakostomuso kurtvosta - Saccostomus campestris - krysa krátkoocasá

genro : hamstrorato - Cricetomys

specio : hamstrorato ega - Cricetomys gambianus - krysa obrovská (kĝečkomyš)

subfamilio : arbomusenoj - Dendromurinae - stromové myši

genro : arbomuso - Dendromus

specio : arbomuso malhela - Dendromus melanotis - myš stromová (lezoun)

genro : steatomuso - Steatomys

specio : steatomuso grasa - Steatomys pratensis - myš tuková

genro : deomuso - Deomys

specio : deomuso rufa - Deomys ferrugineus - myš konžská

subfamilio : otomusenoj - Otomyinae - lamelozubé myši

genro : otomuso - Otomys

specio : otomuso lameldenta - Otomys irroratus - myš lamelozubá

subfamilio : muzelmusenoj - Rhynchomyinae - nosaté myši

genro : muzelmuso - Rhynchomys

specio : muzelmuso sorika - Rhynchomys soricoides - myš rejsčí

subfamilio : fleomusenoj - Phloeomyinae - korové myši

genro : fleomuso - Phloeomys

specio : fleomuso plejgranda - Phloeomys cumingi - myš největší

subfamilio : akvomusenoj - Hydromyinae - vodní myši

genro : akvomuso - Hydromys

specio : akvomuso kastora - Hydromys chrysogaster - myš bobĝí

superfamilio : glirojdoj - Gliroidea

familio : GLIREDOJ - Gliridae - plchovití (DORMOMUSOJ) (25 specioj)

subfamilio : glirenoj - Glirinae - praví plši

genro : † gliravo - Gliravus

genro : † peridiromuso - Peridyromys

genro : † mikrodiromuso - Microdyromys

genro : † miogliro - Mioglis

genro : † paraglirulo - Paraglirulus

genro : † glirudino - Glirudinus

genro : † pseŭdodriomuso - Pseudodryomys

genro : † heteromiokso - Heteromyoxus

genro : † eŭmuskardeno - Eumuscardinus

genro : GLIRO - Glis

specio : gliro granda - Glis glis - plch velkŭ

genro : MUSKARDENO - Muscardinus

specio : † muskardeno pliocena - Muscardinus pliocaenicus

specio : muskardeno MIOKSO - Muscardinus avellanarius - plšík lískovŭ

genro : ĜARDENGLIRO - Eliomys

specio : ĝardengliro glana - Eliomys quercinus - plch zahradní

genro : driomuso - Dryomys

specio : driomuso zizela - Dryomys nitedula - plch lesní (plch moskevskŭ, plšivka)

genro : glirulo - Glirulus

specio : glirulo japania - Glirulus japonicus - plch japonskŭ

genro : miomimo - Myomimus

specio : miomimo musa - Myomimus personatus - plch myší

subfamilio : grafiurenoj - Graphiurinae - afričtí plši

genro : grafiuro - Graphiurus

specio : grafiuro okulvitra - Graphiurus ocularis - plch brŭlatŭ

specio : grafiuro nana - Graphiurus nanus - plch drobnŭ (plch zakrslŭ)

specio : grafiuro dikvosta - Graphiurus crassicaudatus - plch tlustoocasŭ

familio : seleviniedoj - Seleviniidae - seleviniovití (1 specio)

genro : † plioselevinio - Plioselevinia

genro : selevinio - Selevinia

specio : selevinio betpakdala - Selevinia betpakdalensis - selevinie

superfamilio : dipodojdoj - Dipodoidea

familio : zapedoj - Zapodidae - myšivkovití (11 specioj)

genro : † smintozapo - Sminthozapus

genro : † plesiosminto - Plesiosminthus

genro : † ŝaŭbeŭmuso - Schaubeumys

genro : † simimuso - Simimys

genro : † pliozapo - Pliozapus

genro : † eozapo - Eozapus

genro : sicisto - Sicista

specio : sicisto betula - Sicista betulina - myšivka horská

specio : sicisto trikolora - Sicista subtilis - myšivka stepní (pruhomyš malá)

specio : sicisto unukolora - Sicista concolor - myšivka jednobarvá

specio : sicisto altaja - Sicista napaea - myšivka altajská

genro : zapo - Zapus

specio : zapo labradora - Zapus hudsonicus - myšivka labradorská (tarbík labradorskŭ)

genro : napeozapo - Napaeozapus

specio : napeozapo arbara - Napaeozapus insignis - myšivka lesní

specio : napeozapo ĉinia - Napaeozapus setchuanus - myšivka čínská

familio : DIPODEDOJ - Dipodidae - tarbíkovití (27 specioj)

subfamilio : dipodenoj - Dipodinae - frčíci

genro : † protalaktago - Protallactaga

genro : † paralaktago - Parallactaga

genro : DIPODO - Dipus (DIPO)

specio : dipodo saga - Dipus sagitta - frčík huňatŭ

genro : stilodipo - Stylodipus

specio : stilodipo rapida - Stylodipus telum - frčík emurančík

genro : paradipo - Paradipus

specio : paradipo kresta - Paradipus ctenodactylus - frčík hĝebenatŭ

subfamilio : ĝerbosenoj - Jaculinae - tarbíci

genro : ĜERBOSO - Jaculus

specio : ĝerboso egiptia - Jaculus jaculus - tarbík egyptskŭ

specio : ĝerboso turkmenia - Jaculus turcmenicus - tarbík turkestánskŭ

specio : ĝerboso lihtenŝtejna - Jaculus lichtensteini - tarbík Lichtensteinův

subfamilio : helamisenoj - Allactaginae - frčkové

genro : HELAMISO - Allactaga

specio : helamiso granda - Allactaga major - frček větší

specio : helamiso malgranda - Allactaga elater - frček menší

specio : helamiso salta - Allactaga jaculus - frček skákavŭ

specio : helamiso stepa - Allactaga sibirica - frček stepní

specio : helamiso severcova - Allactaga severtzovi - frček Severcovův

specio : helamiso viliamsa - Allactaga williamsi - frček Williamsův

specio : helamiso bobrinskia - Allactaga bobrinskii - frček Bobrinského

genro : pigeretmo - Pygeretmus

specio : pigeretmo dikvosta - Pygeretmus zhitkovi - frček tlustoocasŭ

subfamilio : kardiokranienoj - Cardiocraniinae - tarbíčci

genro : kardiokranio - Cardiocranius

specio : kardiokranio eta - Cardiocranius paradoxus - tarbíček drobnŭ

genro : salpingoto - Salpingotus

specio : salpingoto dikvosta - Salpingotus crassicauda - tarbíček nejmenší

specio : salpingoto mongolia - Salpingotus kozlovi - tarbíček mongolskŭ

genro : eŭhoreŭto - Euchoreutes

specio : eŭhoreŭto longorela - Euchoreutes naso - tarbíček dlouhouchŭ

subordo : histrikuloj - Hystricomorpha - dikobrazovci

superfamilio : histrikojdoj - Hystricoidea

familio : histrikedoj - Hystricidae - dikobrazovití (15 specioj)

subfamilio : histrikenoj - Hystricinae - dikobrazi

genro : † sivakantio - Sivacanthion

genro : akantio - Acanthion

specio : akantio kurtvosta - Acanthion brachyura - dikobraz krátkoocasŭ

specio : akantio java - Acanthion javanicum - dikobraz javanskŭ

genro : tekuro - Thecurus

specio : tekuro sumatra - Thecurus sumatrae - dikobraz sumaterskŭ

genro : HISTRIKO - Hystrix

specio : † histriko origina - Hystrix primigenius

specio : † histriko sivala - Hystrix sivalensis

specio : histriko kresta - Hystrix cristata - dikobraz obecnŭ (evropskŭ)

specio : histriko harnaza - Hystrix hirsutirostris - dikobraz srstnatonosŭ

specio : histriko blankvosta - Hystrix leucura - dikobraz běloocasŭ

specio : histriko ĉinia - Hystrix hodgsoni - dikobraz čínskŭ

specio : histriko hindia - Hystrix indica - dikobraz indickŭ

specio : histriko sudafrika - Hystrix africaeaustralis - dikobraz jihoafrickŭ

specio : histriko kaskohava - Hystrix galeata - dikobraz vŭchodoafrickŭ

subfamilio : aterurenoj - Atherurinae - osináci

genro : ateruro - Atherurus

specio : ateruro penikvosta - Atherurus africanus - osinák africkŭ (západoafrickŭ)

specio : ateruro hindia - Atherurus macrourus - osinák indickŭ

genro : trihiso - Trichys

specio : trihiso longvosta - Trichys lipura - osinák bornejskŭ

specio : trihiso malaja - Trichys fasciculata - osinák malajskŭ

superfamilio : trionomusojdoj - Thryonomyoidea

familio : trionomusedoj - Thryonomyidae - ĝekomyšovití (6 specioj)

genro : trionomuso - Thryonomys

specio : trionomuso afrika - Thryonomys swinderianus - ĝekomyš africká (kokhali)

familio : petromusedoj - Petromuridae - “skalní krysy” (1 specio)

genro : petromuso - Petromus

specio : petromuso tipa - Petromus typicus - krysa skalní

superfamilio : batiergojdoj - Bathyergoidea

familio : batiergedoj - Bathyergidae - rypošovití (22 specioj)

genro : kriptomuso - Cryptomys

specio : kriptomuso zeha – Cryptomys zechi - rypoš Zechův

specio : kriptomuso makulita - Cryptomys damarensis - rypoš skvrnitŭ

genro : georiho - Georychus

specio : georiho kablanda - Georychus capensis - rypoš kapskŭ

genro : heliofobio - Heliophobius

specio : heliofobio arĝentgriza - Heliophobius argentocinereus - rypoš stĝíbĝitŭ

genro : batiergo - Bathyergus

specio : batiergo porka - Bathyergus suillus - rypoš prasečí (pomoĝskŭ)

genro : heterocefalo - Heterocephalus

specio : heterocefalo nuda - Heterocephalus glaber - rypoš lysŭ

subordo : kaviuloj - Caviomorpha - morčatovci

superfamilio : eretizonojdoj - Erethizontoidea

familio : eretizonedoj - Erethizontidae - urzonovití (8 specioj)

genro : † platipitamuso - Platypittamys

genro : † akaremuso - Acaremys

genro : † eosteiromuso - Eosteiromys

genro : hetomuso - Chaetomys

specio : hetomuso nudvosta - Chaetomys subspinosus - kuandu lysoocasŭ

genro : ehinoprokto - Echinoprocta

specio : ehinoprokto rufa - Echinoprocta rufescens - kuandu horskŭ

genro : KOENDUO - Coendou (Coëndu)

specio : koenduo kaptovosta - Coendou prehensilis - kuandu obecnŭ

specio : koenduo laneca - Coendou villosus

genro : eretizono - Erethizon

specio : eretizono kanada - Erethizon dorsatum - urzon kanadskŭ (urson)

specio : eretizono flavhara - Erethizon epixanthum

superfamilio : kaviojdoj - Cavioidea

familio : KAVIEDOJ - Caviidae - morčatovití (12 specioj)

subfamilio : kavienoj - Caviinae - morčata

genro : † paleokavio - Palaeocavia

genro : KAVIO - Cavia

specio : kavio perua - Cavia aperea - morče divoké (peruánské)

vario : kavio KOBAJO - Cavia aperea var. porcellus - morče domácí

genro : galeo - Galea

specio : galeo mustela - Galea musteloides - morče lasicovité

genro : mikrokavio - Microcavia

specio : mikrokavio malgranda - Microcavia australis - morče malé

genro : kerodono - Kerodon

specio : kerodono roka - Kerodon rupestris - moko skalní

subfamilio : dolihotenoj - Dolichotinae - mary

genro : † prodolihoto - Prodolichotis

genro : DOLIhOTO - Dolichotis (DOLIKOTO, PATAGONIA LEPORO)

specio : dolihoto marao - Dolichotis patagona (patagonum, patagonica) - mara stepní

genro : pediolago - Pediolagus

specio : pediolago salakveja - Pediolagus salinicola - mara slaništní

familio : hidroheredoj - Hydrochoeridae - kapybarovití (1 specio)

genro : † protohidrohero - Protohydrochoerus

genro : HIDROhERO - Hydrochoerus (HIDROKERO)

specio : hidrohero KAPIBARO - Hydrochoerus hydrochaeris - kapybara

familio : dinomusedoj - Dinomyidae - pakaranovití (1 specio)

genro : † tetrastilo - Tetrastylus

genro : † amblirizo - Amblyrhiza

genro : † elasmodontomuso - Elasmodontomys

genro : dinomuso - Dinomys

specio : dinomuso pakarano - Dinomys branickii - pakarana

familio : agutiedoj - Dasyproctidae - agutiovití (11 specioj)

subfamilio : kunikulenoj - Cuniculinae - paky

genro : kunikulo - Cuniculus

specio : kunikulo pakao - Cuniculus paca - paka nížinná

genro : stiktomuso - Stictomys

specio : stiktomuso montara - Stictomys taczanowskii - paka horská

subfamilio : agutienoj - Dasyproctinae - agutiové

genro : AGUTIO - Dasyprocta

specio : agutio ora - Dasyprocta aguti - aguti zlatŭ

specio : agutio olivkolora - Dasyprocta azarae - aguti Azarův

specio : agutio malhela - Dasyprocta fuliginosa - aguti tmavŭ

specio : agutio blanketa - Dasyprocta albida - aguti antilskŭ

specio : agutio flavdorsa - Dasyprocta croconota

genro : akuĉo - Myoprocta

specio : akuĉo longvosta - Myoprocta acouchy - akuči (aguti dlohoocasŭ)

specio : akuĉo verda - Myoprocta pratti

familio : ĉinĉiledoj - Chinchillidae - činčilovití (6 specioj)

genro : † skotemuso - Scottaemys

genro : † perimuso - Perimys

genro : † prolagostomo - Prolagostomus

genro : LAGOSTOMO - Lagostomus

specio : lagostomo viskaĉo - Lagostomus maximus (Viscacia viscacia) - viskača

genro : lagidio - Lagidium

specio : lagidio perua - Lagidium peruanum - pakrálík peruánskŭ

specio : lagidio kuviera - Lagidium viscacia - pakrálík Cuvierův

specio : lagidio suda - Lagidium wolfsohni - pakrálík jižní

genro : ĈINĈILO - Chinchilla

specio : ĉinĉilo lana - Chinchilla laniger - činčila vlnatá

specio : ĉinĉilo kurtvosta - Chinchilla chinchilla (brevicaudata) - činčila krátkoocasá

subspecio : ĉinĉilo kurtvosta reĝa - Chinchilla chinchilla chinchilla - činčila královská

subspecio : ĉinĉilo kurtvosta bolivia - Chinchilla chinchilla boliviana - činčila bolivijská

superfamilio : oktodonojdoj - Octodontoidea

familio : kapromusedoj - Capromyidae - hutiovití (pamyšovití) (11 specioj)

genro : † prokapromuso - Procapromys

genro : † neoreomuso - Neoreomys

genro : † olenopso - Olenopsis

genro : kapromuso - Capromys (KAPROMISO)

specio : kapromuso hutiakongo - Capromys pilorides - hutia (hutia-konga)

genro : plagiodontio - Plagiodontia

specio : plagiodontio kuviera - Plagiodontia hylaeum - zaguti

genro : geokapromuso - Geocapromys

specio : geokapromuso porka - Geocapromys brownii - hutia prasečí (jamajská)

familio : miokastoredoj - Myocastoridae - nutriovití (1 specio)

genro : MIOKASTORO - Myocastor

specio : miokastoro KOJPO - Myocastor coypus - nutrie ĝíční (ĝekomyš americká)

familio : oktodonedoj - Octodontidae - osmákovití (pamyši) (8 specioj)

genro : † praoktodono - Eooctodon

genro : † pitanotomuso - Pithanotomys

genro : oktodono - Octodon

specio : oktodono deguo - Octodon degu - osmák degu

genro : spalakopo - Spalacopus

specio : spalakopo kururo - Spalacopus cyanus - kururo

genro : oktomuso - Octomys

specio : oktomuso viskaĉa - Octomys mimax - viskačovec

familio : tukuedoj - Ctenomyidae - tukotukovití (26 specioj)

genro : † aktenotomuso - Actenotomys

genro : † eŭceloforo - Eucelophorus

genro : TUKUO - Ctenomys

specio : tukuo magalana - Ctenomys magellanicus - tukotuko magelánskŭ

familio : abrokomedoj - Abrocomidae - činčilákovití (2 specioj)

genro : † protabrokomo - Protabrocoma

genro : abrokomo - Abrocoma

specio : abrokomo griza - Abrocoma cinerea - činčilák šedŭ

familio : ehimusedoj - Echimyidae - korovití (43 specioj)

genro : † isolobodo - Isolobodon

genro : † afetreo - Aphaetreus

genro : ehimuso - Echimys

specio : ehimuso antila - Echimys armatus - koro antilskŭ

genro : proehimuso - Proechimys

specio : proehimuso gujana - Proechimys cayennensis - koro guajánskŭ

ordo : † KONDILARTROJ - Condylarthra

familio : † fenakodedoj - Phenacodontidae

genro : † fenakodo - Phenacodus

genro : † desmatokleano - Desmatocleanus

familio : † periptihedoj - Periptychidae

genro : † ektokono - Ectoconus

genro : † periptiho - Periptychus

familio : † meniskoteriedoj - Meniscotheriidae

genro : † meniskoterio - Meniscotherium

genro : † pleŭraspidoterio - Pleuraspidotherium

familio : † hipsodedoj - Hypsodontidae

genro : † hipsodo - Hypsodus

genro : † litolesto - Litolestes

genro : † miokleno - Mioclaenus

familio : † didolodedoj - Didolodontidae

genro : † didolodo - Didolodus

familio : † trikuspiodedoj - Tricuspiodontidae

genro : † trikuspiodo - Tricuspiodon

familio : † arktocionedoj - Arctocyonidae

genro : † oksikleno - Oxyclaenus

genro : † deltaterio - Deltatherium

genro : † tricento - Tricentes

genro : † arktociono - Arctocyon

genro : † arktocionido - Arctocyonides

genro : † anankodo - Anancodon

genro : † triisodo - Triisodon

familio : † mesonikedoj - Mesonychidae

genro : † disako - Dissacus

genro : † pachieno - Pachyaena

genro : † mesoniko - Mesonyx

genro : † andrevsarho - Andrewsarchus

specio : † andrevsarho mongolia - Andrewsarchus mongoliensis

genro : † honanodo - Honanodon

ordo : † tiloduloj - Tillodontia

familio : † estonikedoj - Esthonychidae

subfamilio : † estonikenoj - Esthonychinae

genro : † estoniko - Esthonyx

subfamilio : † trogosenoj - Trogosinae

genro : † trogoso - Trogosus

genro : † tilodo - Tillodon

genro : † menatoterio - Menatotherium

ordo : TUBETODENTULOJ - Tubulidentata - hrabáči (takarové)

familio : orikteropedoj - Orycteropodidae - hrabáčovití (1 specio)

genro : † miorikteropo - Myorycteropus

specio : † miorikteropo afrika - Myorycteropus africanus

genro : † plesiorikteropo - Plesiorycteropus

specio : † plesiorikteropo madagaskara - Plesiorycteropus madagascariensis

genro : ORIKTEROPO - Orycteropus (ORIKTEROPODO)

specio : † orikteropo gaŭdra - Orycteropus gaudryi

specio : † orikteropo dikdenta - Orycteropus crassidens

specio : orikteropo terporko - Orycteropus afer - hrabáč (hrabáč kapskŭ, takarú kapskŭ)

ordo : † litopternoj - Litopterna

familio : † proteroteriedoj - Proterotheriidae

genro : † vainko - Wainka

genro : † anisolambdo - Anisolambda

genro : † praproteroterio - Eoproterotherium

genro : † protoaterio - Prothoatherium

genro : † proteroterio - Proterotherium

genro : † toaterio - Thoatherium

familio : † makraŭheniedoj - Macraucheniidae

genro : † adianto - Adianthus

genro : † paramakraŭhenio - Paramacrauchenia

genro : † tesodo - Thesodon

genro : † makraŭhenio - Macrauchenia

specio : † makraŭhenio patagonia - Macrauchenia patachonica

ordo : † notounguloj - Notoungulata

subordo : † notioprogonioj - Notioprogonia

familio : † arktostilopedoj - Arctostylopidae

genro : † paleostilopo - Palaeostylops

familio : † notostilopedoj - Notostylopidae

genro : † notostilopo - Notostylops

subordo : † toksodoj - Toxodonta

familio : † oldfieldtomasiedoj - Oldfieldthomasiidae

genro : † oldfieldtomasio - Oldfieldthomasia

familio : † arheohirakedoj - Archaeohyracidae

genro : † arheohirako - Archaeohyrax

familio : † homalodoteriedoj - Homalodotheriidae

genro : † homalodoterio - Homalodotherium

familio : † leontiniedoj - Leontinidae

genro : † leontinio - Leontinia

familio : † notohipedoj - Notohippidae

genro : † notohipo - Notohippus

familio : † toksodedoj - Toxodontidae

genro : † toksodo - Toxodon

genro : † trigodo - Trigodon

subordo : † tipoterioj - Typotheria

familio : † interateriedoj - Interatheriidae

genro : † interaterio - Interatherium

familio : † mesoteriedoj - Mesotheriidae

genro : † mesoterio - Mesotherium

subordo : † hegetoterioj - Hegetotheria

familio : † hegetoteriedoj - Hegetotheriidae

genro : † hegetoterio - Hegetotherium

genro : † pahiruko - Pachyrukkos

genro : † munizio - Munizia

ordo : † astrapoterioj - Astrapotheria

superfamilio : † trigonostilopojdoj - Trigonostylopoidea

familio : † trigonostilopedoj - Trigonostylopidae

genro : † trigonostilopo - Trigonostylops

superfamilio : † astrapoteriojdoj - Astrapotherioidea

familio : † astrapoteriedoj - Astrapotheriidae

genro : † astrapoterio - Astrapotherium

specio : † astrapoterio granda - Astrapotherium magnum

ordo : NEPARHUFULOJ - Perissodactyla - lichokopytníci

superfamilio : † brontoteriojdoj - Brontotherioidea

familio : † brontoteriedoj - Brontotheriidae

genro : † brontopso - Brontops

specio : † brontopso robusta - Brontops robustus

genro : † brontoterio - Brontotherium

genro : † emboloterio - Embolotherium

specio : † emboloterio andrevsa - Embolotherium andrewsi

superfamilio : † halikoteriojdoj - Chalicotherioidea

familio : † eomoropedoj - Eomoropidae

genro : † eomoropo - Eomoropus

familio : † halikoteriedoj - Chalicotheriidae

genro : † anciloterio - Ancylotherium

genro : † moropo - Moropus

genro : † halikoterio - Chalicotherium

specio : † halikoterio sansania - Chalicotherium sansaniense

superfamilio : rinocerojdoj - Rhinocerotoidea

familio : † aminodedoj - Amynodontidae

genro : † kadurkodo - Cadurcodon

genro : † gigantaminodo - Gigantaminodon

familio : † indrikoteriedoj - Indricotheriidae

genro : † paraceraterio - Paraceratherium

genro : † indrikoterio (= baluhiterio) - Indricotherium (= Baluchitherium)

specio : † indrikoterio transurala - Indricotherium transouralicum

familio : † hirakodedoj - Hyracodontidae

genro : † triplopo - Triplopus

genro : † ardinio - Ardynia

familio : RINOCEREDOJ - Rhinocerotidae - nosorožcovití (5 specioj)

subfamilio : † diceraterienoj - Diceratheriinae

genro : † trigonio - Trigonias

genro : † kenopo - Caenopus

subfamilio : † aceraterienoj - Aceratheriinae

genro : † aceraterio - Aceratherium

genro : † teleocero - Teleoceras

genro : † brahipoterio - Brachipotherium

subfamilio : rinocerenoj - Rhinocerotinae - nosorožci

genro : † dicerorino - Dicerorhinus

specio : † dicerorino grandnaza - Dicerorhinus megarhinus

genro : † celodonto - Coelodonta

specio : † celodonto hararhava - Coelodonta antiquitatis - nosorožec srstnatŭ

genro : † elasmoterio - Elasmotherium

specio : † elasmoterio siberia - Elasmotherium sibiricum

genro : † kementodo - Caementodon

genro : RINOCERO - Rhinoceros

specio : † rinocero sivala - Rhinoceros sivalensis - nosorožec sivalickŭ

specio : rinocero kirasa - Rhinoceros unicornis - nosorožec indickŭ (pancéĝovŭ)

specio : rinocero java - Rhinoceros sondaicus - nosorožec jávskŭ

genro : didermocero - Didermoceros

specio : † didermocero abela - Didermoceros abeli

specio : didermocero sumatra - Didermoceros sumatrensis - nosorožec sumaterskŭ

genro : dicero - Diceros

specio : dicero pintlipa - Diceros bicornis - nosorožec dvourohŭ (černŭ)

genro : ceratoterio - Ceratotherium

specio : ceratoterio larĝlipa - Ceratotherium simum - nosorožec tuponosŭ (širokohubŭ,

tuporohŭ, bílŭ)

subspecio : ceratoterio larĝlipa suda - Ceratotherium simum simum - nosorožec

tuponosŭ, jižní forma

subspecio : ceratoterio larĝlipa norda - Ceratotherium simum cottoni - nosorožec

tuponosŭ, severní forma

superfamilio : tapirojdoj - Tapiroidea

familio : † isektolofedoj - Isectolophidae

genro : † homogalako - Homogalax

familio : † helaletedoj - Helaletidae

genro : † kolodo - Colodon

familio : † lofiodedoj - Lophiodontidae

genro : † hasmoterio - Chasmotherium

familio : tapiredoj - Tapiridae - tapírovití (4 specioj)

genro : † pratapiro - Protapirus

genro : † grandtapiro - Megatapirus

genro : TAPIRO - Tapirus - tapír

specio : † tapiro arverna - Tapirus arvernensis

specio : † tapiro pratempa - Tapirus priscus

specio : tapiro sudamerika - Tapirus terrestris - tapír (jiho)americkŭ

specio : tapiro monta - Tapirus pinchaque - tapír horskŭ

specio : tapiro hindia - Tapirus indicus - tapír čabrakovŭ (indickŭ)

specio : tapiro mezamerika - Tapirus (Tapirella) bairdii - tapír stĝedoamerickŭ

superfamilio : ekvojdoj - Equoidea

familio : † paleoteriedoj - Palaeotheriidae

genro : † PALEOTERIO - Palaeotherium

genro : † plagiolofo - Plagiolophus

familio : ekvedoj - Equidae - koňovití (11 specioj)

subfamilio : † hirakoterienoj - Hyracotheriinae

genro : † hirakoterio - Hyracotherium

genro : † orohipo - Orohippus

subfamilio : † anhiterienoj - Anchitheriinae

genro : † mezohipo - Mesohippus

genro : † miohipo - Miohippus

genro : † parahipo - Parahippus

genro : † anhiterio - Anchitherium

specio : † anhiterio aŭreliana - Anchitherium aurelianense

subfamilio : ekvenoj - Equinae - koně

genro : † merihipo - Meryhippus

genro : † pliohipo - Pliohippus

genro : † hipario - Hipparion

specio : † hipario origina - Hipparion primigenium

genro : EKVO - Equus (UNUHUFULO)

specio : † ekvo stenosa - Equus stenosis

specio : † ekvo suesenborna - Equus suessenbornensis

specio : † ekvo mosbaha - Equus mosbachensis

subgenro : ĈEVALO - Equus

specio : (†) ekvo (ĉevalo) sovaĝa - Equus (Equus) ferus - tarpan

subspecio : (†) ekvo (ĉevalo) sovaĝa stepa - Equus (Equus) ferus ferus - tarpan stepní

subspecio : (†) ekvo (ĉevalo) sovaĝa arbara - Equus (Equus) ferus sylvestris - tarpan lesní

specio : ekvo (ĉevalo) prĵevalskia - Equus (Equus) przewalskii - kůň Pĝevalského

specio : ekvo (ĉevalo) doma - Equus (Equus) caballus - kůň domácí

subgenro : AZENO - Asinus

specio : ekvo (azeno) afrika - Equus (Asinus) africanus - osel africkŭ

subspecio : ekvo (azeno) afrika nubia - Equus (Asinus) africanus africanus - osel nubijskŭ

subspecio : ekvo (azeno) afrika somalia - Equus (Asinus) africanus somaliensis - osel

somálskŭ

specio : ekvo (azeno) azeno - Equus (Asinus) asinus - osel domácí

specio : ekvo (azeno) HEMIONO - Equus (Asinus) hemionus - osel asijskŭ (poloosel)

subspecio : ekvo (azeno) hemiono ĝigetajo - Equus (Asinus) hemionus hemionus - džigetaj

subspecio : ekvo (azeno) hemiono ONAGRO - Equus (Asinus) hemionus onager - onager

subspecio : ekvo (azeno) hemiono KULANO - Equus (Asinus) hemionus kulan - kulan

subspecio : ekvo (azeno) hemiono kuro - Equus (Asinus) hemionus khur - khur

subspecio : ekvo (azeno) hemiono siria - Equus (Asinus) hemionus hemippus - ašdari

(osel syrskŭ)

specio : ekvo (azeno) KIANGO - Equus (Asinus) kiang - kiang

subgenro : ZEBRO - Hippotigris

specio : ekvo (zebro) granda - Equus (Hippotigris) grevyi - zebra Grévyho

specio : ekvo (zebro) monta - Equus (Hippotigris) zebra - zebra horská

subspecio : ekvo (zebro) monta kablanda - Equus (Hippotigris) zebra zebra - zebra

obecná (kapská)

subspecio : ekvo (zebro) monta namibia - Equus (Hippotigris) zebra hartmannae -

zebra Hartmannové

specio : (†) ekvo (zebro) kvago - Equus (Hippotigris) quagga - (zebra) kvaga

specio : ekvo (zebro) stepa - Equus (Hippotigris) burchelli - zebra stepní

subspecio : ekvo (zebro) stepa oranĝia - Equus (Hippotigris) burchelli burchelli -

zebra Burchellova

subspecio : ekvo (zebro) stepa damara - Equus (Hippotigris) burchelli antiquorum -

zebra damarská

subspecio : ekvo (zebro) stepa zimbabva - Equus (Hippotigris) burchelli chapmanni -

zebra Chapmannova

subspecio : ekvo (zebro) stepa orientafrika - Equus (Hippotigris) burchelli boehmi -

zebra Böhmova

subspecio : ekvo (zebro) stepa granta - Equus (Hippotigris) burchelli granti - zebra

Grantova

subspecio : ekvo (zebro) stepa valberga - Equus (Hippotigris) burchelli wahlbergi -

zebra Wahlbergova

subspecio : ekvo (zebro) stepa seloŭsa - Equus (Hippotigris) burchelli selousi - zebra

Selousova

subspecio : ekvo (zebro) stepa senkolharara - Equus (Hippotigris) burchelli cuninghami

- zebra bezhĝívá

ordo : † pantodontoj - Pantodonta

familio : † korifodedoj - Coryphodentidae

genro : † pantolambdo - Pantolambda

genro : † korifodo - Coryphodon

genro : † eŭdinocero - Eudinoceras

genro : † hiperkorifodo - Hypercoryphodon

familio : † barilambdedoj - Barylambdidae

genro : † barilambdo - Barylambda

familio : † arheolambdedoj - Archaeolambdidae

genro : † arheolambdo - Archaeolambda

familio : † pantolambdodedoj - Pantolambdodontidae

genro : † pantolambdodo - Pantolambdodon

ordo : † dinoceratoj - Dinocerata

familio : † uintateriedoj - Uintatheriidae

genro : † uintaterio - Uintatherium

specio : † uintaterio mirinda - Uintatherium mirabile

genro : † eobasileo - Eobasileus

familio : † prodinoceredoj - Prodinoceratidae

genro : † prodinocero - Prodinoceras

genro : † mongoloterio - Mongolotherium

familio : † gobiateriedoj - Gobiatheriidae

genro : † gobiaterio - Gobiatherium

ordo : † piroterioj - Pyrotheria

familio : † piroteriedoj - Pyrotheriidae

genro : † piroterio - Pyrotherium

genro : † karolozitelio - Carolozittelia

ordo : † desmostilioj - Desmostylia

familio : † desmostiledoj - Desmostylidae

genro : † desmostilo - Desmostylus

familio : † kornvaliedoj - Cornwalliidae

genro : † kornvalio - Cornwallius

ordo : SIRENOJ - Sirenia - sirény (ochechule)

familio : † prorastomedoj - Prorastomidae

genro : † prorastomo - Prorastomus

familio : † prasirenedoj - Protosirenidae

genro : † prasireno - Protosiren

familio : dugongedoj - Dugongidae - dugongovití (1 specio)

genro : † eoteroido - Eotheroides

genro : † halianaso - Halianassa

genro : † miosireno - Miosiren

genro : DUGONGO - Dugong

specio : dugongo hindoceana - Dugong dugon - dugong indickŭ (moroň indickŭ)

familio : (†) hidrodamaledoj - Hydrodamalidae - korounovití (1 specio)

genro : † metaksiterio - Metaxytherium

genro : (†) hidrodamalo - Hydrodamalis

specio : (†) hidrodamalo giganta - Hydrodamalis gigas - koroun bezzubŭ (koroun

Stellerův, moĝská kráva)

familio : manatedoj - Trichechidae - kapustňákovití (3 specioj)

genro : MANATO - Trichechus

specio : manato larĝnaza - Trichechus manatus - kapustňák širokonosŭ

specio : manato senegala - Trichechus senegalensis - kapustňák senegalskŭ

specio : manato sudamerika - Trichechus inunguis - kapustňák jihoamerickŭ

ordo : hirakoj - Hyracoidea - damani (klifmeloj, RROKAVIULOJ)

familio : † geniohiedoj - Geniohyidae

genro : † bunohirako - Bunohyrax

genro : † geniohio - Geniohyus

genro : † megalohirako - Megalohyrax

specio : † megalohirako nila - Megalohyrax niloticus

familio : prokaviedoj - Procaviidae - damanovití (8 specioj)

genro : † sagaterio - Saghatherium

genro : † pliohirako - Pliohyrax

genro : † prohirako - Prohyrax

genro : dendrohirako - Dendrohyrax

specio : dendrohirako praarbara - Dendrohyrax dorsalis - daman pralesní (tlustoš

západoafrickŭ)

specio : dendrohirako montara - Dendrohyrax vallidus - daman horskŭ

specio : dendrohirako arba - Dendrohyrax arboreus - daman stromovŭ

genro : heterohirako - Heterohyrax

specio : heterohirako stepa - Heterohyrax syriacus - daman stepní

genro : PROKAVIO - Procavia (HIRAKO)

specio : prokavio kablanda - Procavia capensis - daman kapskŭ

specio : prokavio mezafrika - Procavia johnstoni - daman Johnstonův

specio : prokavio sudana - Procavia ruficeps - daman súdánskŭ

specio : prokavio araba - Procavia habessinica - daman arabskŭ

ordo : † embritopodoj - Embrithopoda

familio : † arsinoiteriedoj - Arsinoitheriidae

genro : † arsinoiterio - Arsinoitherium

specio : † arsinoiterio zitela - Arsinoitherium zitteli

ordo : ROSTRULOJ - Proboscidea - chobotnatci

subordo : † meriteriojdoj - Moeritherioidea

familio : † meriteriedoj - Moeritheriidae

genro : † meriterio - Moeritherium

specio : † meriterio andrevsa - Moeritherium andrewsi - meriterium

subordo : † mastodontojdoj - Mastodontoidea

familio : † trilofodedoj - Trilophodontidae

genro : † paleomastodonto - Palaeomastodon

genro : † fiomio - Phiomia

genro : † trilofodo - Trilophodon

specio : † trilofodo mallarĝdenta - Trilophodon angustidens

genro : † herolofodo - Choerolophodon

genro : † segildentulo - Serridentinus

genro : † sinkonolofo - Synconolophus

genro : † stegomastodonto - Stegomastodon

familio : † mastodontedoj - Mastodontidae

genro : † zigolofodo - Zygolophodon

genro : † MASTODONTO - Mastodon

specio : † mastodonto amerika - Mastodon americanus - mastodont

familio : † tetralofodedoj - Tetralophodontidae

genro : † tetralofodo - Tetralophodon

genro : † platibelodo - Platybelodon

genro : † ananko - Anancus

specio : † ananko arverna - Anancus arvernensis

familio : † pentalofodedoj - Pentalophodontidae

genro : † pentalofodo - Pentalophodon

genro : † stegolofodo - Stegolophodon

specio : † stegolofodo kaŝdenta - Stegolophodon latidens

subordo : elefantojdoj - Elephantoidea

familio : † stegodedoj - Stegodontidae

genro : † stegodo - Stegodon

genro : † arhidiskodo - Archidiskodon

specio : † arhidiskodo giganta - Archidiskodon imperator - mamut obrovskŭ

specio : † arhidiskodo suda - Archidiskodon meridionalis - mamut jižní (slon jižní)

genro : † praelefanto - Protelephas

genro : † paleoloksodo - Palaeoloxodon

genro : † MAMUTO - Mammuthus

specio : † mamuto trogonteria - Mammuthus trogontherii

specio : † mamuto norda - Mammuthus primigenius - mamut severní

familio : ELEFANTEDOJ - Elephantidae - slonovití (2 specioj)

genro : elefantego - Loxodonta

specio : elefantego afrika - Loxodonta africana - slon africkŭ

subspecio : elefantego afrika suda - Loxodonta africana africana - slon jihoafrickŭ

subspecio : elefantego afrika praarbara - Loxodonta africana cyclotis - slon pralesní

(okrouhlouchŭ)

subspecio : elefantego afrika stepa - Loxodonta africana oxyotis - slon stepní

subspecio : elefantego afrika orienta - Loxodonta africana knochenhaueri - slon

vŭchodoafrickŭ

genro : ELEFANTO - Elephas

specio : elefanto granda - Elephas maximus - slon indickŭ

subspecio : elefanto granda srilanka - Elephas maximus maximus - slon cejlonskŭ

subspecio : elefanto granda bengalia - Elephas maximus bengalensis - slon bengálskŭ

subspecio : elefanto granda sumatra - Elephas maximus sumatranus - slon sumaterskŭ

subspecio : elafanto granda malaja - Elephas maximus hirsutus - slon malajskŭ

subordo : † dinoteriojdoj - Deinotherioidea

familio : † dinoteriedoj - Deinotheriidae

genro : † DINOTERIO - Deinotherium

specio : † dinoterio giganta - Deinotherium giganteum - dinoterium evropské

specio : † dinoterio gigantega - Deinotherium gigantissimum - dinoterium balkánské

subordo : † bariteriojdoj - Barytheroidea

familio : † bariteriedoj - Barytheriidae

genro : † bariterio - Barytherium

specio : † bariterio peza - Barytherium grave

ordo : LEPORULOJ - Lagomoroha - zajíci (zajícovci, dvojitozubci)

familio : lagomisedoj - Ochotonidae - pišťuchovití (14 specioj)

genro : † prolago - Prolagus

specio : † prolago eningena - Prolagus oeningensis

specio : † prolago vaskonia - Prolagus vasconiensis

genro : † lagopso - Lagopsis

genro : LAGOMISO - Ochotona

specio : lagomiso grandorela - Ochotona macrotis - pišťucha velkouchá

specio : lagomiso rufa - Ochotona rufescens - pišťucha rezavá

specio : lagomiso griza - Ochotona roylei - pišťucha šedá

specio : lagomiso ruĝa - Ochotona rutila - pišťucha rudá

specio : lagomiso palasa - Ochotona pallasi - pišťucha Pallasova

specio : lagomiso kurtvosta - Ochotona daurica - pišťucha krátkoocasá

specio : lagomiso stepa - Ochotona pusilla - pišťucha stepní

specio : lagomiso montara - Ochotona alpina - pišťucha horská

specio : lagomiso norda - Ochotona hyperborea - pišťucha severní

specio : lagomiso everesta - Ochotona wollastoni

specio : lagomiso pikao - Ochotona princeps - (pišťucha) pika

familio : † paleolagedoj - Palaeolagidae

genro : † eŭrimilo - Eurymylus

genro : † mitonolago - Mytonolagus

familio : leporedoj - Leporidae - zajícovití (50 specioj)

genro : † alileporo - Alilepus

genro : † pliopentalago - Pliopentalagus

specio : pliopentalago ditriha - Pliopentalagus dietrichi

genro : † hipolago - Hypolagus

genro : LEPORO - Lepus

specio : leporo kutima - Lepus europaeus - zajíc polní

specio : leporo nordlanda (neĝoleporo) - Lepus timidus - zajíc bělák

subspecio : leporo nordlanda nordeŭropa - Lepus timidus timidus - bělák severoevropskŭ

subspecio : leporo nordlanda alpa - Lepus timidus varronis - bělák alpskŭ

subspecio : leporo nordlanda japania - Lepus timidus ainu - bělák japonskŭ

subspecio : leporo nordlanda arkta - Lepus timidus arcticus - zajíc polární

specio : leporo malhelvosta - Lepus californicus - zajíc tmavoocasŭ

specio : leporo araba - Lepus arabicus - zajíc pĝedoasijskŭ

specio : leporo sabla - Lepus tibetanus - zajíc písečnŭ

specio : leporo afrika - Lepus capensis - zajíc africkŭ

specio : leporo tolajo - Lepus tolai - zajíc tolaj

specio : leporo preria - Lepus townsendii - zajíc prériovŭ

specio : leporo variema - Lepus americanus - zajíc měnivŭ

specio : leporo mallongvosta - Lepus brachyurus

specio : leporo antilopa - Lepus alleni

genro : KUNIKLO - Oryctolagus

specio : kuniklo sovaĝa - Oryctolagus cuniculus - králík divokŭ

vario : kuniklo hejma - Oryctolagus cuniculus var. edulis - králík domácí

genro : silvilago - Sylvilagus

specio : silvilago mezamerika - Sylvilagus brasiliensis - králík stĝedoamerickŭ

specio : silvilago kotonvosta - Sylvilagus floridianus - králík vŭchodoamerickŭ

specio : silvilago akva - Sylvilagus aquaticus

genro : nesolago - Nesolagus

specio : nesolago mallongorela - Nesolagus netscheri - králík krátkouchŭ

genro : kaprolago - Caprolagus

specio : kaprolago harega - Caprolagus hispidus - králík štětinatŭ

genro : romerolago - Romerolagus

specio : romerolago lafa - Romerolagus diazi - králík lávovŭ

genro : pronolago - Pronolagus

specio : pronolago dikvosta - Pronolagus crassicaudatus - králík tlustoocasŭ

ordo : PARHUFULOJ - Artiodactyla - sudokopytníci

subordo : neremaĉuloj - Nonruminantia - nepĝežvŭkaví

superfamilio : † dihobunojdoj - Dichobunoidea

familio : † dihobunedoj - Dichobunidae

genro : † diakodego - Diacodexis

genro : † vasaĉio - Wasatchia

genro : † meniskodo - Meniscodon

genro : † muilakoterio - Mouillacotherium

genro : † homakodo - Homacodon

familio : † heropotamedoj - Choeropotamidae

genro : † heropotamo - Choeropotamus

specio : † heropotamo pariza - Choeropotamus parisiensis

genro : † gobiohio - Gobiohyus

genro : † cebohero - Cebochoerus

specio : † cebohero minora - Cebochoerus minor

genro : † mikstoterio - Mixtotherium

genro : † stibaro - Stibarus

superfamilio : † entelodojdoj - Entelodontioidaea

familio : † entelodedoj - Entelodontidae

genro : † arheodo - Archaeodon

specio : † arheodo kurioza - Archaeodon insolens

genro : † entelodo - Entelodon

genro : † arheoterio - Archaeotherium

specio : † arheoterio mortona - Archaeotherium mortoni

superfamilio : suojdoj - Suoidea

familio : SUEDOJ - Suidae - prasatovití (9 specioj)

genro : † prapaleohero - Propalaeochoerus

genro : † paleohero - Palaeochoerus

specio : † paleohero tipa - Palaeochoerus typus

specio : † paleohero aŭreliana - Palaeochoerus aurelianensis

genro : † prapotamohero - Propotamochoerus

specio : † prapotamohero hisudra - Propotamochoerus hysudricus

specio : † prapotamohero provinca - Propotamochoerus provincialis

genro : † sivahero - Sivachoerus

specio : † sivahero giganta - Sivachoerus giganteus

genro : † hioterio - Hyotherium

specio : † hioterio semeringa - Hyotherium soemmeringi

genro : † hleaŭstohero - Chleaustochoerus

genro : † listriodo - Listriodon

specio : † listriodo splenda - Listriodon splendens

specio : † listriodo giganta - Listriodon gigas

genro : † konohio - Conohyus

genro : † skizohero - Schizochoerus

genro : † tetrakondo - Tetracondon

specio : † tetrakondo granda - Tetracondon magnus

genro : † saniterio - Sanitherium

genro : † lofohero - Lophochoerus

genro : † hipohio - Hippohyus

genro : † kubohero - Kubanochoerus

genro : † omohero - Omochoerus

genro : † metridiohero - Metridiochoerus

genro : † notohero - Notochoerus

specio : † notohero serengetia - Notochoerus serengetensis

genro : † diamantohero - Diamantochoerus

genro : potamohero - Potamochoerus

specio : † potamohero limneta - Potamochoerus limnetes

specio : † potamohero palehindia - Potamochoerus palaeindicus

specio : potamohero penika - Potamochoerus porcus - štětkoun (prase štětkaté)

subspecio : potamohero penika okcidentafrika - Potamochoerus porcus porcus - štět-

koun západoafrickŭ

subspecio : potamohero penika sudafrika - Potamochoerus porcus koiropotamus -

štětkoun jihoafrickŭ

subspecio : potamohero penika orientafrika - Potamochoerus porcus daemonis - štět-

koun vŭchodoafrickŭ

subspecio : potamohero penika etopia - Potamochoerus porcus hassama - štětkoun

habešskŭ

subspecio : potamohero penika madagaskara - Potamochoerus porcus larvatus - štět-

koun madagaskarskŭ (zakuklenŭ), (prase madagaskarské)

genro : SUO - Sus

specio : † suo hisudra - Sus hysudricus

specio : † suo krescenta - Sus falconeri

specio : † suo stroza - Sus strozzi

specio : † suo minora - Sus minor

specio : suo APRO - Sus scrofa - prase divoké

subspecio : suo apro eŭropa - Sus scrofa scrofa - prase evropské (prase divoké stĝe-

doevropské)

subspecio : suo apro nordafrika - Sus scrofa barbarus - prase berberské

subspecio : suo apro anatolia - Sus scrofa libycus - prase maloasijské

subspecio : suo apro hindia - Sus scrofa cristatus - prase indické

subspecio : suo apro striita - Sus scrofa vittatus - prase páskované

subspecio : suo apro japania - Sus scrofa leucomystax - prase japonské

specio : suo barba - Sus barbatus - prase vousaté

specio : suo veruka - Sus verrucosus - prase sundské

subspecio : suo veruka celebesa - Sus verrucosus celebensis

specio : suo nana - Sus salvanius - prase zakrslé

specio : suo PORKO - Sus domesticus - prase domácí

genro : FAKOĈERO - Phacochoerus (VERUKAPRO)

specio : fakoĉero bulvizaĝa - Phacochoerus aethiopicus - prase bradavičnaté

genro : hiloĉero - Hylochoerus

specio : hiloĉero praarbara - Hylochoerus meinertzhageni - prase pralesní

genro : BABIRUSO - Babyrousa

specio : babiruso cerva - Babyrousa babyrussa - babirusa

familio : pekariedoj - Dicotylidae - pekarovití (2 specioj)

genro : † doliohero - Doliochoerus

genro : † taŭkanamo - Taucanamo

specio : † taŭkanamo sansania - Taucanamo sansaniense

specio : † taŭkanamo pigmea - Taucanamo pygmaeum

genro : † perhero - Perchoerus

genro : † hesperhio - Hesperhyus

genro : † platigono - Platygonus

genro : PEKARIO - Dicotyles (DIKOLETO)

specio : pekario blankmuzela - Dicotyles albirostris - pekari bělobradŭ

specio : pekario kolrubanda - Dicotyles tajacu - pekari páskovanŭ

superfamilio : † ksifodojdoj - Xiphodontoidea

familio : † ksifodedoj - Xiphodontidae

genro : † ksifodo - Xiphodon

specio : † ksifodo gracila - Xiphodon gracile

genro : † dihodo - Dichodon

genro : † amfimerigo - Amphimeryx

superfamilio : † antrakoteriojdoj - Anthracotherioidea

familio : † anoploteriedoj - Anoplotheriidae

genro : † dakriterio - Dacrytherium

genro : † tapirulo - Tapirulus

genro : † diplobuno - Diplobune

genro : † anoploterio - Anoplotherium

specio : † anoploterio komuna - Anoplotherium commune

familio : † antrakoteriedoj - Anthracotheriidae

genro : † haplobunodo - Haplobunodon

genro : † ragaterio - Rhagatherium

genro : † heromeriko - Choeromeryx

genro : † antrakokeriko - Anthracokeryx

genro : † antrakoterio - Anthracotherium

specio : † antrakoterio granda - Anthracotherium magnum

specio : † antrakoterio panĝaba - Anthracotherium punjabiense

genro : † botriodo - Bothryodon

genro : † elomeriko - Elomeryx

genro : † brahiodo - Brachyodus

genro : † merikopotamo - Merycopotamus

familio : hipopotamedoj - Hippopotamidae - hrochovití (2 specioj)

genro : † heksaprotodo - Hexaprotodon

specio : † heksaprotodo sivala - Hexaprotodon sivalensis

genro : † preheropso - Praechoeropsis

genro : HIPOPOTAMO - Hippopotamus

specio : † hipopotamo antikva - Hippopotamus antiquus

specio : hipopotamo amfibia - Hippopotamus amphibius - hroch obojživelnŭ

genro : heropso - Choeropsis

specio : heropso nana - Choeropsis liberiensis - hrošík liber(ij)skŭ (hroch zakrslŭ)

subordo : kalopieduloj - Tylopoda - velbloudi

familio : KAMELEDOJ - Camelidae - velbloudovití (4 - 5 specioj)

genro : † tanupolamo - Tanupolama

genro : † protomeriko - Protomeryx

genro : † pliaŭhenio - Pliauchenia

genro : † rakomilo - Rakomylus

genro : † altikamelo - Alticamelus

specio : † altikamelo alta - Alticamelus altus

genro : KAMELO - Camelus

specio : † kamelo sivala - Camelus sivalensis

specio : † kamelo giganta - Camelus gigas

specio : kamelo DROMEDARO - Camelus dromedarius - velbloud jednohrbŭ (dromedár)

specio : KAMELO DUĜIBA - Camelus ferus - velbloud dvouhrbŭ (drabaĝ)

subspecio : kamelo duĝiba sovaĝa - Camelus ferus ferus - velbloud dvouhrbŭ, divoká forma

subspecio : kamelo duĝiba hejma - Camelus ferus bactrianus - v. d., domácí forma

genro : LAMO - Lama (LJAMO)

specio : lamo GVANAKO - Lama guanicoe - guanako (huanaco)

subspecio : lamo gvanako sovaĝa - Lama guanicoe guanicoe - lama divoká

subspecio : lamo gvanako malsovaĝa - lama guanicoe lama - lama krotká

subspecio : lamo gvanako ALPAKO - lama guanicoe pacos - alpaka (paco)

specio : lamo VIKUNO - Lama vicugna - vikuňa (AŬKENIO)

subordo : REMAĈULOJ - Ruminantia - pĝežvŭkaví (MAĈBESTOJ)

superfamilio : cervetoj - Tragulina

familio : † hipertragoledoj - Hypertragulidae

genro : † arheomeriko - Archaeomeryx

genro : † hipertragolo - Hypertragulus

genro : † bahiterio - Bachitherium

familio : TRAGOLEDOJ - Tragulidae - kančilovití (4 specioj)

genro : † dorkaterio - Dorcatherium

genro : † dorkabuno - Dorcabune

genro : † geloko - Gelocus

genro : † prodremoterio - Prodremotherium

genro : hiemosko - Hyemoschus

specio : hiemosko akva - Hyemoschus aquaticus - kančil vodní (africkŭ)

genro : TRAGOLO - Tragulus

specio : tragolo makulita - Tragulus meminna - kančil indickŭ (páskovanŭ, meminna)

specio : tragolo napo - Tragulus napu - kančil větší

specio : tragolo malgranda - Tragulus javanicus - kančil menší (zakrslŭ)

superfamilio : kronkornuloj - Pecora - parohatí

familio : CERVEDOJ - Cervidae - jelenovití (42 specioj)

subfamilio : † lagomerikenoj - Lagomerycinae

genro : † procervolo - Procervulus

specio : † procervolo dihotoma - Procervulus dichotomus

genro : † lagomeriko - Lagomeryx

specio : † lagomeriko mejera - Lagomeryx meyeri

subfamilio : † paleomerikenoj - Palaeomerycinae

genro : † amfitragolo - Amphitragulus

specio : † amfitragolo gracia - Amphitragulus elegans

genro : † paleomeriko - Palaeomeryx

specio : † paleomeriko kaŭpa - Palaeomeryx kaupi

specio : † paleomeriko bojana - Palaeomeryx bojani

specio : † paleomeriko eminenta - Palaeomeryx eminens

subfamilio : moskulenoj - Moschinae - kabaĝi

genro : MOSKULO - Moschus

specio : moskulo moska - Moschus moschiferus - kabar (pižmovŭ, indickŭ)

specio : moskulo siberia - Moschus sibericus

specio : moskulo ĉinia - Moschus berezovskii

subfamilio : hidropotenoj - Hydropotinae - srnčíci

genro : hidropoto - Hydropotes

specio : hidropoto nearmita - Hydropotes inermis - srnčík

subspecio : hidropoto nearmita ĉinia - Hydropotes inermis inermis - srnčík čínskŭ

subspecio : hidropoto nearmita korea - Hydropotes inermis argyropus - srnčík korejskŭ

subfamilio : munĝakenoj - Muntiacinae - muntžaci

genro : † dikrocero - Dicrocerus

specio : † dikrocero gracia - Dicrocerus elegans

genro : † eŭproko - Euprox

genro : † heteroproko - Heteroprox

genro : † mikromeriko - Micromeryx

genro : † paracervolo - Paracervulus

genro : † stefanocemo - Stephanocemas

genro : munĝako - Muntiacus

specio : † munĝako anocera - Muntiacus anocerus

specio : † munĝako trigonocera - Muntiacus trigonocerus

specio : munĝako ruĝa - Muntiacus muntjak - muntžak červenŭ

specio : munĝako malgranda - Muntiacus reevesi - muntžak malŭ

specio : munĝako malhela - Muntiacus crinifrons - muntžak tmavŭ

specio : munĝako bruna - Muntiacus feae - muntžak hnědŭ

genro : elafodo - Elaphodus

specio : elafodo senkorna - Elaphodus cephalophus - muntžak chocholatŭ

subfamilio : † pliocervenoj - Pliocervinae

genro : † cervavito - Cervavitus

specio : † cervavito novorosia - Cervavitus novorossiae

subfamilio : odokoileenoj - Odocoilinae - jelenci

genro : odokoileo - Odocoileus

specio : odokoileo blankvosta - Odocoileus virginianus - jelenec běloocasŭ (viržinskŭ)

specio : odokoileo longorela - Odocoileus hemionus - jelenec ušatŭ (jelen ušatŭ)

genro : BLASTOCERO - Blastocerus

specio : blastocero marĉa - Blastocerus dichotomus - jelenec bahenní (jelen bahenní, pasrnec)

genro : VENADO - Ozotocerus

specio : venado pampa - Ozotocerus bezoarcticus - jelenec pampovŭ (jelen guazni)

genro : GVEMULO - Hippocamelus - huemul

specio : gvemulo suda - Hippocamelus bisulcus - huemul jižní

specio . gvemulo norda - Hippocamelus antisinensis - huemul severní

genro : MAZAMO - Mazama - mazama (srneček) (LANCOCERVO)

specio : mazamo ruĝa - Mazama americana - mazama červenŭ

specio : mazamo mezamerika - Mazama sartorii - mazama stĝedoamerickŭ

specio : mazamo griza - Mazama gouazoubira - mazama šedŭ

specio : mazamo montara - Mazama rufina - mazama horskŭ

specio : mazamo malgranda - Mazama nana - mazama malŭ

specio : mazamo nana - Mazama chunyi - mazama zakrslŭ

genro : PUDUO - Pudu - pudu (pasrnčík)

specio : puduo suda - Pudu pudu - pudu jižní

specio : puduo norda - Pudu mephistopheles - pudu severní

subfamilio : alkenoj - Alcinae - losi

genro : † libralko - Libralces

specio : † libralko larĝfrunta - Libralces latifrons

genro : † cervalko - Cervalces

genro : ALKO - Alces

specio : alko marĉa - Alces alces - los

subspecio : alko marĉa eŭropa - Alces alces alces - los evropskŭ

subspecio : alko marĉa siberia - Alces alces pfitzenmayeri - los sibiĝskŭ

subspecio : alko marĉa manĉuria - Alces alces cameloides - los mandžuskŭ

subspecio : alko marĉa alaska - Alces alces gigas - los aljašskŭ

subspecio : alko marĉa jukona - Alces alces andersoni - los yukonskŭ

subspecio : alko marĉa amerika - Alces alces americana - los americkŭ

subspecio : alko marĉa jelovstona - Alces alces shirasi - los yellowstonskŭ

subfamilio : rangiferenoj - Rangiferinae - sobi

genro : RANGIFERO - Rangifer (RENOCERVO, CERVO NORDA)

specio : rangifero norda - Rangifer tarandus - sob (polární)

subspecio : rangifero norda BOACO - Rangifer tarandus tarandus - sob evropskŭ

subspecio : rangifero norda spicberga - Rangifer tarandus platyrhynchus - sob

špicberskŭ

subspecio : rangifero norda siberia - Rangifer tarandus sibiricus - sob sibiĝskŭ

subspecio : rangifero norda arbara - Rangifer tarandus valentinae - sob lesní

subspecio : rangifero norda kamĉatka - Rangifer tarandus phylarchus - sob kamčatskŭ

subspecio : rangifero norda barguzina - Rangifer tarandus angustirostris - sob barguzínskŭ

subspecio : rangifero norda gronlanda - Rangifer tarandus groenlandicus - sob grónskŭ

subspecio : rangifero norda arkta - Rangifer tarandus arcticus - sob arktickŭ

subspecio : rangifero norda KARIBUO - Rangifer tarandus caribou - (sob) karibu

subspecio : rangifero norda ontaria - Rangifer tarandus sylvestris - sob (karibu) ontarijskŭ

subspecio : rangifero norda novlanda - Rangifer tarandus terraenovae - sob novo-

foundlandskŭ

subfamilio : cervenoj - Cervinae - jeleni

genro : † megacero - Megaceros

specio : † megacero irlanda - Megaceros hibernicus - veledaněk

genro : † pramegacero - Praemegaceros

genro : † eŭkladocero - Eucladoceros

specio : † eŭkladocero seneza - Eucladoceros senezensis

genro : † arvernocero - Arvernoceros

specio : † arvernocero arda - Arvernoceros ardei

genro : † pseŭdaksiso - Pseudaxis

specio : † pseŭdaksiso graja - Pseudaxis grayi

genro : † prokapreolo - Procapreolus

specio : † prokapreolo ruetimejera - Procapreolus ruetimeyeri

genro : elafuro - Elaphurus

specio : elafuro miluo - Elaphurus davidianus - jelen milu (jelen pátera Davida)

genro : hielafo - Hyelaphus

specio : hielafo porka - Hyelaphus porcinus - jelen vepĝí (bojovnŭ)

specio : hielafo haveana - Hyelaphus kuhli - jelen haveánskŭ (Kuhlův)

specio : hielafo kuliona - Hyelaphus calamianensis - jelen culionskŭ

genro : AKSISO - Axis

specio : † aksiso belega - Axis speciosus

specio : aksiso ĉitalo - Axis axis - (jelen) axis

genro : rusao - Rusa

specio : † rusao pahignata - Rusa pachygnathus

specio : rusao unukolora - Rusa unicolor - sambar indickŭ (jelen sambar, jelen Aristotelův)

specio : rusao ekva - Rusa equina - sambar malajskŭ

specio : rusao insula - Rusa timorensis - sambar ostrovní

specio : rusao luzona - Rusa marianna - sambar luzonskŭ

specio : rusao makulita - Rusa alfredi - sambar skvrnitŭ (Alfredův)

genro : rucervo - Rucervus

specio : rucervo barasingo - Rucervus duvanceli - (jelen) barasinga

genro : panolio - Panolia

specio : panolio lirokorna - Panolia eldi - jelen lyrorohŭ (thamin)

genro : taocervo - Thaocervus

specio : taocervo ŝomburgka - Thaocervus schomburgki - jelen Schomburgkův

genro : DAMAO - Dama (DAMCERVO)

specio : damao makulita - Dama dama - daněk evropskŭ (skvrnitŭ)

specio : damao mezopotamia - Dama mesopotamica - daněk mesopotámskŭ

genro : prĵevalskio - Przewalskium

specio : prĵevalskio blanklipa - Przewalskium albirostris - jelen bělohubŭ

genro : CERVO - Cervus

specio : † cervo kusana - Cervus cusanus

specio : † cervo senkorna - Cervus acoronatus

specio : cervo sikao - Cervus nippon - sika (vŭchodní) (jelen sika)

subspecio : cervo sikao japania - Cervus nippon nippon - sika japonskŭ

subspecio : cervo sikao dibovskia - Cervus nippon dybowskii - sika (jelen) Dybovského

subspecio : cervo sikao manĉuria - Cervus nippon mantschuricus - sika mandžuskŭ

subspecio : cervo sikao vjetnama - Cervus nippon pseudaxis - sika vietnamskŭ

subspecio : cervo sikao tajvana - Cervus nippon taiouanus - sika tajvanskŭ

specio : CERVO RUĜA - Cervus elaphus - jelen evropskŭ (lesní); por amerikaj formoj :

wapiti

subspecio : cervo ruĝa skandinavia - Cervus elaphus elaphus - jelen skandinávskŭ

subspecio : cervo ruĝa anglia - Cervus elaphus scoticus - jelen anglickŭ

subspecio : cervo ruĝa ibera - Cervus elaphus hispanicus - jelen iberskŭ (španělskŭ)

subspecio : cervo ruĝa korsikia - Cervus elaphus corsicanus - jelen korsickŭ

subspecio : cervo ruĝa berbera - Cervus elaphus barbarus - jelen berberskŭ

subspecio : cervo ruĝa mezeŭropa - Cervus elaphus hippelaphus - jelen západní (jelen

evropskŭ stĝedoevropskŭ)

subspecio : cervo ruĝa karpata - Cervus elaphus montanus - jelen karpatskŭ (jelen

evropskŭ karpatskŭ)

subspecio : cervo ruĝa kaŭkaza - Cervus elaphus maral - jelen kavkazskŭ (maral)

subspecio : cervo ruĝa siberia - Cervus elaphus sibiricus - jelen sibiĝskŭ

subspecio : cervo ruĝa manĉuria - Cervus elaphus xanthopygus - jelen mandžuskŭ

(vŭchodosibiĝskŭ)

subspecio : cervo ruĝa kaŝmira - Cervus elaphus affinis - (jelen) hangul

subspecio : cervo ruĝa ĉinia - Cervus elaphus wallichi - jelen šu (shou)

subspecio : cervo ruĝa tianŝana - Cervus elaphus songaricus - jelen tianšanskŭ

subspecio : cervo ruĝa buhara - Cervus elaphus bactrianus - jelen bucharskŭ

subspecio : cervo ruĝa seĉuana - Cervus elaphus macneilli - jelen sečuánskŭ

subspecio : cervo ruĝa kanada - Cervus elaphus canadensis - wapiti vŭchodní

subspecio : cervo ruĝa manitoba - Cervus elaphus manitobensis - wapiti manitobskŭ

subspecio : cervo ruĝa amerika - Cervus elaphus nelsoni - wapiti Nelsonův

subspecio : cervo ruĝa okcidenta - Cervus elaphus roosevelti - wapiti západní

subspecio : cervo ruĝa arizona - Cervus elaphus merriami - wapiti arizonskŭ

subspecio : cervo ruĝa kalifornia - Cervus elaphus nannodes - wapiti zakrslŭ (kalifornskŭ)

genro : KAPREOLO - Capreolus

specio : † kapreolo suesenborna - Capreolus suessenbornensis

specio : kapreolo kutima - Capreolus capreolus - srnec (obecnŭ)

subspecio : kapreolo kutima okcidenteŭropa - Capreolus capreolus capreolus - srnec

evropskŭ (západoevropskŭ)

subspecio : kapreolo kutima karpata - Capreolus capreolus transsylvanicus - srnec

karpatskŭ

subspecio : kapreolo kutima anglia - Capreolus capreolus thotti - srnec anglickŭ

subspecio : kapreolo kutima hispania - Capreolus capreolus canus - srnec španělskŭ

subspecio : kapreolo kutima armenia - Capreolus capreolus armenius - srnec maloasijskŭ

subspecio : kapreolo kutima siberia - Capreolus capreolus pygargus - srnec sibiĝskŭ

subspecio : kapreolo kutima ĉinia - Capreolus capreolus bedfordi - srnec čínskŭ

supefamilio : stumpkornuloj - pahylnatí

familio : ĜIRAFEDOJ - Giraffidae - žirafovití (2 specioj)

subfamilio : † dromomerikenoj - Dromomerycinae

genro : † dromomeriko - Dromomeryx

genro : † kraniocero - Cranioceras

specio : † kraniocero skinera - Cranioceras skinneri

genro : † aletomeriko - Aletomeryx

subfamilio : † triceromerikenoj - Triceromerycinae

genro : † triceromeriko - Triceromeryx

subfamilio : ĝirafenoj - Giraffinae - žirafy

genro : † paleotrago - Palaeotragus

genro : † ĝirafoceriko - Giraffoceryx

genro : † samoterio - Samotherium

genro : † sivaterio - Sivatherium

specio : † sivaterio giganta - Sivatherium giganteum

specio : † sivaterio olduvaja - Sivatherium olduwaiense

genro : † heladoterio - Helladotherium

specio : † heladoterio duverna - Helladotherium duvernoi

genro : † bolinio - Bohlinia

genro : † ĉakvaroterio - Csákvárotherium

genro : OKAPIO - Okapia

specio : † okapio stilea - Okapia stillei

specio : okapio striita - Okapia johnstoni - okapi (okapie pruhovaná)

genro : ĜIRAFO - Giraffa

specio : † ĝirafo atika - Giraffa attica

specio : † ĝirafo sivala - Giraffa sivalensis

specio : ĝirafo marmorata - Giraffa camelopardalis - žirafa (mramorovaná)

subspecio : ĝirafo marmorata nubia - Giraffa camelopardalis camelopardalis - žirafa

nubijská

subspecio : ĝirafo marmorata sudana - Giraffa camelopardalis antiquorum - žirafa

kordofanská (súdánská)

subspecio : ĝirafo marmorata ĉadia - Giraffa camelopardalis peralta - žirafa západo-

africká

subspecio : ĝirafo marmorata retata - Giraffa camelopardalis reticulata - žirafa síťovaná

subspecio : ĝirafo marmorata roĉilda - Giraffa camelopardalis rotschildi - žirafa

Rotschildova

subspecio : ĝirafo marmorata masaja - Giraffa camelopardalis tippelkirchi - žirafa

masajská

subspecio : ĝirafo marmorata zambia - Giraffa camelopardalis thornicrofti - žirafa

zambijská

subspecio : ĝirafo marmorata angola - Giraffa camelopardalis angolensis - žirafa

angolská

subspecio : ĝirafo marmorata kablanda - Giraffa camelopardalis giraffa - žirafa kapská

superfamilio : forkkornuloj - vidlorozí

familio : antilokapredoj - Antilocapridae - vidlorohovití (1 specio)

genro : † praantilokapro - Proantilocapra

genro : † ilingocero - Ilingoceros

genro : † tetrameriko - Tetrameryx

genro : antilokapro - Antilocapra

specio : antilokapro amerika - Antilocapra americana - vidloroh (americkŭ) (pronghorn)

superfamilio : kavkornuloj - Cavicornia - rohatí (dutorozí)

familio : BOVEDOJ - Bovidae - turovití (128 specioj)

subfamilio : cefalofenoj - Cephalophinae - chocholatky

genro : cefalofo - Cephalophus

specio : † cefalofo lepora - Cephalophus leporina

specio : cefalofo bludorsa - Cephalophus rufilatus - chocholatka modrohĝbetá

specio : cefalofo nigrafrunta - Cephalophus nigrifrons - chocholatka černočelá

specio : cefalofo dukolora - Cephalophus jentinki - chocholatka čabraková (Jentinkova)

specio : cefalofo flavdorsa - Cephalophus sylvicultor - chocholatka žlutohĝbetá

specio : cefalofo brunruĝa - Cephalophus spadix - chocholatka Abbottova

specio : cefalofo zebra - Cephalophus zebra - chocholatka páskovaná (zebrovaná)

specio : cefalofo malhela - Cephalophus niger - chocholatka černá

specio : cefalofo zanzibara - Cephalophus adersi - chocholatka zanzibarská

specio : cefalofo ruĝa - Cephalophus natalensis - chocholatka červená (kĝovinná)

specio : cefalofo okcidenta - Cephalophus callipygus - chocholatka západní (Petersova)

specio : cefalofo nigradorsa - Cephalophus dorsalis - chocholatka černohĝbetá

specio : cefalofo blankventra - Cephalophus leucogaster - chocholatka bělobĝichá

specio : cefalofo ogilbia - Cephalophus ogilbyi - chocholatka Ogilbyova

specio : cefalofo blua - Cephalophus monticola - chocholatka modrá

genro : filantombo - Philantomba

specio : filantombo nana - Philantomba maxwelli - chocholatka Maxwellova

genro : silvikapro - Sylvicapra

specio : silvikapro griza - Sylvicapra grimmia - chocholatka schovávavá (šedá), (krčilka

schovávavá)

subfamilio : neotragenoj - Neotraginae - antilopky

genro : † pramadoko - Praemadoqua

specio : † pramadoko rivera - Praemadoqua avifluminis

genro : neotrago - Neotragus

specio : neotrago pigmea - Neotragus pygmaeus - antilopka trpasličí (královská)

specio : neotrago nana - Neotragus batesi - antilopka zakrslá

genro : nesotrago - Nesotragus

specio : nesotrago moska - Nesotragus moschatus - antilopka pižmová (suni)

genro : madoko - Madoqua

specio : madoko malgranda - Madoqua swaynei - dikdik malŭ

specio : madoko salta - Madoqua saltiana - dikdik severní (zakrslík chrtovŭ)

specio : madoko ruĝventra - Madoqua phillipsi - dikdik červenobĝichŭ (Phillipsův)

specio : madoko guentera - Madoqua guentheri - dikdik Güntherův

genro : rinhotrago - Rhynchotragus

specio : rinhotrago rostra - Rhynchotragus kirki - dikdik Kirkův (antilopa Kirkova,

zakrslík chobotnatŭ)

genro : dorkatrago - Dorcatragus

specio : dorkatrago ferogriza - Dorcatragus megalotis - beira (baira, antilopa behra)

genro : oribio - Ourebia

specio : oribio kutima - Ourebia ourebi - oribi

specio : oribio monta - Ourebia montana

specio : oribio ebeneja - Ourebia haggardi

genro : raficero - Raphicerus

specio : raficero kaprikorna - Raphicerus campestris - antilopa trávní

specio : raficero nigrorela - Raphicerus melanotis - antilopa černouchá

specio : raficero ŝarpea - Raphicerus sharpei - antilopa Sharpeova

genro : oreotrago - Oreotragus

specio : oreotrago roksaltulo - Oreotragus oreotragus - skálolez

sabfamilio : tragelafenoj - Tragelaphinae - lesoni

genro : † eotrago - Eotragus

genro : † paleoreo - Paleoreas

specio : † paleoreo lindermejera - Paleoreas lindermeyeri

genro : † protragelafo - Protragelaphus

genro : † tragocero - Tragocerus

genro : † protragocero - Protragocerus

genro : † miotragocero - Miotragocerus

genro : TRAGELAFO - Tragelaphus

specio : tragelafo bunta - Tragelaphus scriptus - lesoň (pestrŭ) (bušbok)

subspecio : tragelafo bunta boska - Tragelaphus scriptus scriptus

subspecio : tragelafo bunta kirasa - Tragelaphus scriptus delamerei

specio : tragelafo ŝlima - Tragelaphus spekei - sitatunga (antilopa bahenní, lesoň

bahenní)

subspecio : tragelafo ŝlima nordafrika - Tragelaphus spekei spekei - sitatunga

severoafrická

subspecio : tragelafo ŝlima mezafrika - Tragelaphus spekei selousi - sitatunga

stĝedoafrická

subspecio : tragelafo ŝlima okcidentafrika - Tragelaphus spekei grafus - sitatunga

západoafrická

subspecio : tragelafo ŝlima nkosa - Tragelaphus spekei sylvestris - sitatunga nkosská

specio : tragelafo ebeneja - Tragelaphus angasi - nyala nížinná (jihoafrická)

specio : tragelafo montara - Tragelaphus buxtoni - nyala horská

specio : tragelafo grandkuduo - Tragelaphus strepsiceros - kudu velkŭ

specio : tragelafo malgrandkuduo - Tragelaphus imberbis - kudu malŭ

genro : taŭrotrago - Taurotragus

specio : † taŭrotrago larĝdenta - Taurotragus latidens

specio : taŭrotrago elando - Taurotragus oryx - antilopa losí

specio : taŭrotrago giganta - Taurotragus derbianus - antilopa Derbyho

specio : taŭrotrago bongo - Taurotragus euryceros - bongo

genro : BOSELAFO - Boselaphus

specio : boselafo nilgaŭo - Boselaphus tragocamelus - nilgau (pestrŭ)

genro : tetracero - Tetracerus

specio : tetracero kvarkorna - Tetracerus quadricornis - antilopa čtyĝrohá (čtyĝrožec srnčí,

chusinga)

subfamilio : hipotragenoj - Hippotraginae - pĝímorožci

genro : † paleoriko - Palaeoryx

specio : † paleoriko palasa - Palaeoryx pallasii

genro : † protoriko - Protoryx

genro : † sinoriko - Sinoryx

genro : † sinotrago - Sinotragus

genro : hipotrago - Hippotragus

specio : † hipotrago kopasa - Hippotragus kopassii

specio : hipotrago blua - Hippotragus leucophaeus - antilopa modrá

specio : hipotrago ĉevala - Hippotragus equinus - antilopa koňská (adas koňskŭ)

specio : hipotrago nigra - Hippotragus niger - antilopa vraná

genro : adaso - Addax

specio : adaso nazmakula - Addax nasomaculatus - adax (adas nubickŭ)

genro : rektkornulo - Oryx

specio : rektkornulo sabrokorna - Oryx dammah - pĝímorožec šavlorohŭ

specio : rektkornulo blanka - Oryx leucoryx - pĝímorožec arabskŭ (bělušina)

specio : rektkornulo gazela - Oryx gazella - (pĝímorožec) oryx

subspecio : rektkornulo gazela sudafrika - Oryx gazella gazella - oryx jihoafrickŭ

subspecio : rektkornulo gazela bejso - Oryx gazella beisa - oryx beisa (pĝímorožec bejsa)

subspecio : rektkornulo gazela sudana - Oryx gazella gallarum - oryx súdánskŭ

subspecio : rektkornulo gazela orientafrika - Oryx gazella annectens - oryx vŭchodo-

africkŭ

subspecio : rektkornulo gazela penika - Oryx gazella callotis - oryx štětkatŭ

subfamilio : alcelafenoj - Alcelaphinae - buvolci

genro : † pradamalo - Praedamalis

genro : † prodamalisko - Prodamaliscus

genro : † damalopso - Damalops

genro : † parnulario - Parnularius

specio : † parnulario altdenta - Parnularius altidens

genro : † makapanio - Makapania

genro : damalisko - Damaliscus

specio : † damalisko mallarĝmuzela - Damaliscus angustirostris

specio : damalisko blua - Damaliscus lunatus - buvolec modrŭ

subspecio : damalisko blua ĉesebo - Damaliscus lunatus lunatus - buvolec česebe

subspecio : damalisko blua topio - Damaliscus lunatus topi - buvolec topi

subspecio : damalisko blua jimelo - Damaliscus lunatus jimela - buvolec jimela

subspecio : damalisko blua tiango - Damaliscus lunatus tiang - buvolec tiang

subspecio : damalisko blua korigumo - Damaliscus lunatus corrigum - buvolec korigum

specio : damalisko hirolo - Damaliscus hunteri - (buvolec) hirola

specio : damalisko bunta - Damaliscus dorcas - buvolec pestrŭ

subspecio : damalisko bunta blankpuga - Damaliscus dorcas dorcas - buvolec běloĝitnŭ

(antilopa běloĝitná)

subspecio : damalisko bunta blankfrunta - Damaliscus dorcas phillipsi - buvolec

běločelŭ (antilopa běločelá)

genro : ALCELAFO - Alcelaphus

specio : † alcelafo pratempa - Alcelaphus priscus

specio : alcelafo flavbruna - Alcelaphus lichtensteini - buvolec Lichtensteinův

specio : alcelafo stepa - Alcelaphus buselaphus - buvolec stepní

subspecio : alcelafo stepa nordafrika - Alcelaphus buselaphus buselaphus - buvolec

severoafrickŭ

subspecio : alcelafo stepa okcidentafrika - Alcelaphus buselaphus major - buvolec

západoafrickŭ

subspecio : alcelafo stepa lelvelo - Alcelaphus buselaphus lelwel - buvolec lelwel

subspecio : alcelafo stepa toro - Alcelaphus buselaphus tora - buvolec tora

subspecio : alcelafo stepa svajnea - Alcelaphus buselaphus swaynei - buvolec Swayneův

subspecio : alcelafo stepa kongonio - Alcelaphus buselaphus jacksoni - buvolec

Jacksonův (kongoni)

subspecio : alcelafo stepa koka - Alcelaphus buselaphus cokii - buvolec Cokův

subspecio : alcelafo stepa ruĝa - Alcelaphus buselaphus caama - buvolec káma

genro : GNUO - Connochaetes

specio : † gnuo antikva - Connochaetes antiquus

specio : gnuo blankvosta - Connochaetes gnou - pakůň běloocasŭ (gnu)

specio : gnuo striita - Connochaetes taurinus - pakůň žíhanŭ

subspecio : gnuo striita blua - Connochaetes taurinus taurinus - pakůň modrŭ

subspecio : gnuo striita kuksona - Connochaetes taurinus cooksoni - pakůň Cooksonův

subspecio : gnuo striita ĝonstona - Connochaetes taurinus johnstoni - pakůň Johnstonův

subspecio : gnuo striita blankbarba - Connochaetes taurinus albojubatus - pakůň

bělobradŭ (bělovousŭ)

subspecio : gnuo striita serengeta - Connochaetes taurinus mearusi - pakůň serengetskŭ

subfamilio : redunkenoj - Reduncinae - bahnivci

genro : † kobikeriko - Kobikeryx

genro : † indoredunko - Indoredunca

genro : † sivadenoto - Sivadenota

genro : redunko - Redunca

specio : † redunko ancistocera - Redunca ancystocera

specio : redunko kurbapinta - Redunca redunca - bahnivec severní (senegambskŭ)

specio : redunko falverufeta - Redunca fulvorufula - bahnivec horskŭ

specio : redunko suda - Redunca arundium - bahnivec jižní (kaferskŭ)

genro : kobo - Kobus

specio : † kobo altdenta - Kobus altidens

specio : kobo granda - Kobus ellipsiprymnus - voduška velká

subspecio : kobo granda signita - Kobus ellipsiprymnus ellipsiprymnus - voduška

znamenaná

subspecio : kobo granda orientafrika - Kobus ellipsiprymnus thikae - voduška

vŭchodoafrická

subspecio : kobo granda cerva - Kobus ellipsiprymnus defassa - voduška jelenovitá

subspecio : kobo granda angola - Kobus ellipsiprymnus penricei - voduška angolská

subspecio : kobo granda mezafrika - Kobus ellipsiprymnus annectens - voduška

stĝedoafrická

subspecio : kobo granda okcidentafrika - Kobus ellipsiprymnus unctuosus - voduška

západoafrická (senegalská)

specio : kobo kapreca - Kobus (Onotragus) megaceros - voduška abok (lečve nilská)

specio : kobo ruĝa - Kobus (Hydrotragus) leche - voduška červená (lečve)

specio : kobo ruĝbruna - Kobus kob - voduška kob (antilopa červenohnědá)

specio : kobo pukuo - Kobus (Adenota) vardoni - voduška puku

subfamilio : epicerenoj - Aepycerotinae - impaly

genro : epicero - Aepyceros

specio : epicero impalo - Aepyceros melampus - impala

subspecio : epicero impalo sudafrika - Aepyceros melampus melampus - impala

jihoafrická

subspecio : epicero impalo kenja - Aepyceros melampus rendilis - impala keňská

subspecio : epicero impalo tanzania - Aepyceros melampus suara - impala tanzanská

subspecio : epicero impalo nigrafrunta - Aepyceros melampus petersi - impala

černočelá (Petersova)

subfamilio : peleenoj - Peleinae - srnčí antilopy

genro : peleo - Pelea

specio : peleo kapreola - Pelea capreolus - antilopa srnčí

subfamilio : antilopenoj - Antilopinae - pravé antilopy

genro : † helikotrago - Helicotragus

genro : † gazelospiro - Gazellospira

genro : ANTILOPO - Antilope

specio : antilopo cervokapra - Antilope cervicapra - antilopa jelení (sasiri)

genro : amodorko - Ammodorcas

specio : amodorko dibatago - Ammodorcas clarkei - dibatag

genro : litokranio - Litocranius

specio : litokranio ĝirafa - Litocranius walleri - antilopa žirafí (gerenuk, gazela žirafí)

genro : GAZELO - Gazella

specio : † gazelo triflankkorna - Gazella triquetrucornis

specio : † gazelo perdigita - Gazella deperdita

specio : † gazelo gaŭdra - Gazella gaudryi

specio : gazelo kutima - Gazella gazella - gazela obecná

subspecio : gazelo kutima siria - Gazella gazella gazella - gazela syrská

subspecio : gazelo kutima hindia - Gazella gazella bennetti - gazela indická (činkara)

subspecio : gazelo kutima arabia - Gazella gazella arabica - gazela arabská

specio : gazelo edmio - Gazella cuvieri - gazela atlaská (edmi)

specio : gazelo dorko - Gazella dorcas - gazela dorkas

specio : gazelo tomsona - Gazella thomsoni - gazela Thomsonova

specio : gazelo rufafrunta - Gazella rufifrons - gazela rezavočelá

specio : gazelo dero - Gazella spekei - gazela Spekeova (dero)

specio : gazelo sabla - Gazella leptoceros - gazela písková

specio : gazelo longakorna - Gazella (Nanger) granti - gazela Grantova

subspecio : gazelo longakorna brajta - Gazella (Nanger) granti brighti - gazela Brightova

subspecio : gazelo longakorna petersa - Gazella (Nanger) granti petersi - gazela

Petersova

subspecio : gazelo longakorna robertsa - Gazella (Nanger) granti robertsi - gazela

Robertsova

specio : gazelo malhelfrunta - Gazella (Nanger) soemmeringi - gazela Soemmeringova

specio : gazelo dukolora - Gazella (Nanger) dama - gazela dama (gazela addra)

subspecio : gazelo dukolora ruĝkola - Gazella (Nanger) dama ruficollis - gazela

červenokrká

subspecio : gazelo dukolora moro - Gazella (Nanger) dama mhorr - gazela

Bennettova (mhorr)

specio : gazelo kropa - Gazella (Trachelocele) subgutturosa - džejran (gazela perská)

genro : prokapro - Procapra

specio : prokapro tibeta - Procapra picticaudata - gazela tibetská

specio : prokapro dzereno - Procapra gutturosa - (gazela) dzeren

genro : ANTIDORKO - Antidorcas (SALTANTILOPO)

specio : antidorko saltema - Antidorcas marsupialis - antilopa skákavá

subfamilio : sajgenoj - Saiginae - sajgy

genro : sajgo - Saiga

specio : sajgo suhako - Saiga tatarica - sajga (suhák, sajga tatarská)

subspecio : sajgo suhako tatara - Saiga tatarica tatarica - sajga tatarská

subspecio : sajgo suhako gobia - Saiga tatarica mongolica - sajga mongolská

subfamilio : orongenoj - Pantholopinae - oronga

genro : orongo - Pantholops

specio . orongo ĉiruo - Pantholops hodgsoni - orongo (antilopa čiru)

subfamilio : rupikaprenoj - Rupicaprinae - kamzíci

genro : † miotrago - Myotragus

genro : † prokamptocero - Procamptoceras

genro : † sergelio - Soergelia

genro : † oliocero - Olioceros

genro : rupikapro - Rupicapra

specio : rupikapro ĈAMO - Rupicapra rupicapra - kamzík horskŭ

genro : goralo - Nemorhaedus

specio : † goralo filisa - Nemorhaedus philisi

specio : goralo griza - Nemorhaedus goral - goral tmavŭ

specio : goralo ruĝa - Nemorhaedus cranbrooki - goral červenŭ

genro : kaprikorno - Capricornis

specio : kaprikorno granda - Capricornis sumatraensis - serau velkŭ (serov)

specio : kaprikorno malgranda - Capricornis crispus - serau malŭ (japonskŭ)

genro : oreamno - Oreamnos

specio : oreamno neĝa - Oreamnos americanus - kamzík bělák

subfamilio : kaprenoj - Caprinae - kozy a ovce

genro : † megalovio - Megalovis

specio : † megalovio larĝfrunta - Megalovis latifrons

genro : † galogoralo - Gallogoral

specio : † galogoralo menegina - Gallogoral meneghinii

genro : KAPRO - Capra

specio : † kapro sivala - Capra sivalensis

specio : kapro doma - Capra hircus - koza domácí

specio : kapro markuro - Capra falconeri - koza šrouborohá (markhur)

subspecio : kapro markuro orienta - Capra falconeri falconeri

subspecio : kapro markuro okcidenta - Capra falconeri jerdoni - koza šrouborohá

Jerdonova

specio : kapro bezoara - Capra aegagrus - koza bezoárová

subgenro : IBEKSO - Ibex - kozorožec

specio : kapro (ibekso) ibekso - Capra (Ibex) ibex - kozorožec horskŭ

subspecio : kapro (ibekso) ibekso alpa - Capra (Ibex) ibex ibex - kozorožec alpskŭ

subspecio : kapro (ibekso) ibekso nubia - Capra (Ibex) ibex nubiana - kozorožec nubijskŭ

specio : kapro (ibekso) etiopia - Capra (Ibex) wallie - kozorožec walia (kozorožec habešskŭ)

specio : kapro (ibekso) kaŭkaza - Capra (Ibex) caucasica - kozorožec kavkazskŭ (tur

kavkazskŭ)

specio : kapro (ibekso) dagestana - Capra (Ibex) cylindricornis - kozorožec dagestánskŭ

(tur dagestánskŭ)

specio : kapro (ibekso) pirenea - Capra (Ibex) pyrenaica - kozorožec pyrenejskŭ (tur

pyrenejskŭ)

specio : kapro (ibekso) siberia - Capra (Ibex) sibirica - kozorožec sibiĝskŭ

genro : amotrago - Ammotragus

specio : amotrago kolhara - Ammotragus lervia - paovce hĝivnatá (poloovce hĝivnatá)

genro : hemitrago - Hemitragus

specio : † hemitrago bonala - Hemitragus bonali

specio : hemitrago tahro - Hemitragus jemlahicus - tahr

subspecio : hemitrago tahro himalaja - Hemitragus jemlahicus jemlahicus - tahr himálajskŭ

subspecio : hemitrago tahro sudhindia - Hemitragus jemlahicus hylocrius - tahr jihoindickŭ

subspecio : hemitrago tahro araba - Hemitragus jemlahicus jayakari - tahr arabskŭ

genro : pseŭdoiso - Pseudois

specio : pseŭdoiso baralo - Pseudois nayaur - nahur (bharal, ovce modrá, poloovce tibetská)

genro : OVIO - Ovis (ŜAFO)

specio : ovio argalo - Ovis ammon - argali (ovce stĝedoasijská)

subspecio : ovio argalo altaja - Ovis ammon ammon - argali altajskŭ (archar)

subspecio : ovio argalo tibeta - Ovis ammon hodgsoni - argali tibetskŭ (ovce himalájská)

subspecio : ovio argalo mongolia - Ovis ammon darwini - argali mongolskŭ

subspecio : ovio argalo pamira - Ovis ammon polii - argali Marco Polův

subspecio : ovio argalo turkestana - Ovis ammon nigrimontana - argali turkestánskŭ

specio : ovio cirklokorna - Ovis orientalis - ovce kruhorohá (ovce mufloní, muflon asijskŭ)

subspecio : ovio cirklokorna irana - Ovis orientalis arcal - arkal

subspecio : ovio cirklokorna kaŝmira - Ovis orientalis vignei - urial

specio : ovio MUFLONO - Ovis musimon - muflon

specio : ovio dikkorna - Ovis canadensis - ovce tlustorohá

specio : ovio alaska - Ovis dalli - ovce aljašská

specio : ovio neĝa - Ovis nivicolis - ovce sněžná

specio : ovio ŜAFO - Ovis aries - ovce domácí

subfamilio : budorkasenoj - Budorcatinae - takinové

genro : budorkaso - Budorcas

specio : budorkaso takino - Budorcas taxicolor - takin

subspecio : budorkaso takino hindia - Budorcas taxicolor taxicolor - takin indickŭ

subspecio : budorkaso takino tibeta - Budorcas taxicolor tibetana - takin tibetskŭ

subspecio : budorkaso takino ĉinia - Budorcas taxicolor bedfordi - takin čínskŭ (zlatŭ)

subfamilio : ovibovenoj - Ovibovinae - pižmoni

genro : † krioterio - Criotherium

genro : † urmiaterio - Urmiatherium

genro : † plesiadakso - Plesiaddax

specio : † plesiadakso depereta - Plesiaddax depereti

genro : † praovibovo - Praeovibos

specio : † praovibovo pratempa - Praeovibos priscus

genro : OVIBOVO - Ovibos (OVIBO, MOSKOBOVO)

specio : † ovibovo karsa - Ovibos kahrsi

specio : ovibovo moska - Ovibos moschatus - pižmoň

subspecio : ovibovo moska alaska - Ovibos moschatus moschatus - pižmoň aljašskŭ

subspecio : ovibovo moska hudsona - Ovibos moschatus niphoecus - pižmoň hudsonskŭ

subspecio : ovibovo moska gronlanda - Ovibos moschatus wardi - pižmoň grónskŭ

subfamilio : bovenoj - Bovinae - tuĝi

genro : † proamfibovo - Proamphibos

genro : † parabovo - Parabos

specio : † parabovo boodono - Parabos boodon

genro : † proleptobovo - Proleptobos

genro : † leptobovo - Leptobos

specio : † leptobovo etruska - Leptobos etruscus

genro: † hemibovo - Hemibos

genro : BUBALO - Bubalus (BUFALO)

specio : † bubalo tejlharda - Bubalus teilhardi

subgenro : bubalo - Bubalus

specio : bubalo (bubalo) arnio - Bubalus (Bubalus) arnee - (buvol) arni

subspecio : bubalo (bubalo) arnio hindia - Bubalus (Bubalus) arnee arnee - arni indickŭ

subspecio : bubalo (bubalo) arnio cejlona - Bubalus (Bubalus) arnee migona - arni

cejlonskŭ

subspecio : bubalo (bubalo) arnio asama - Bubalus (Bubalus) arnee fulvus - arni asámskŭ

subspecio : bubalo (bubalo) arnio bornea - Bubalus (Bubalus) arnee hosei - arni bornejskŭ

subspecio : bubalo (bubalo) arnio mindora - Bubalus (Bubalus) arnee mindorensis -

(arni) tamarau

specio : bubalo (bubalo) doma - Bubalus (Bubalus) bubalis - buvol domácí (buvol indickŭ)

subgenro : anoo - Anoa

specio : bubalo (anoo) anoo - Bubalus (Anoa) depressicornis - anoa

subspecio : bubalo (anoo) anoo baslanda - Bubalus (Anoa) depressicornis depressi-

cornis - anoa nížinnŭ

subspecio : bubalo (anoo) anoo altlanda - Bubalus (Anoa) depressicornis quarlesi -

anoa horskŭ

subspecio : bubalo (anoo) anoo fergusona - Bubalus (Anoa) depressicornis fergusoni -

anoa Fergusonův

genro : sincero - Syncerus

specio : sincero afrika - Syncerus caffer - buvol africkŭ (pabuvol kaferskŭ)

subspecio : sincero afrika nigra - Syncerus caffer caffer - buvol kaferskŭ

subspecio : sincero afrika ruĝa - Syncerus caffer nanus - buvol pralesní (rudŭ)

genro : BOVO - Bos

specio : † bovo URO - Bos primigenius - pratur

subgenro : bovo - Bos

specio : bovo (bovo) TAŬRO - Bos (Bos) taurus - tur domácí

specio : bovo (bovo) ZEBUO - Bos (bos) indicus - zebu (ĜIBOBOVO, ZEBUBOVO)

subgenro : bibovo - Bibos

specio : bovo (bibovo) bitengo - Bos (Bibos) javanicus - banteng

subspecio : bovo (bibovo) bitengo java - Bos (Bibos) javanicus javanicus - banteng jávskŭ

subspecio : bovo (bibovo) bitengo birma - Bos (Bibos) javanicus birmanicus - banteng

barmskŭ

subspecio : bovo (bibovo) bitengo bornea - Bos (Bibos) javanicus lowi - banteng bornejskŭ

specio : bovo (bibovo) GAŬRO - Bos (Bibos) gaurus - gaur (tur gaur)

subspecio : bovo (bibovo) gaŭro hindia - Bos (Bibos) gaurus gaurus - gaur indickŭ

subspecio : bovo (bibovo) gaŭro tajlanda - Bos (Bibos) gaurus readei - gaur siamskŭ

subspecio : bovo (bibovo) gaŭro malaja - Bos (Bibos) gaurus hubbacki - gaur

malajskŭ (seladang)

specio : bovo (bibovo) gajalo - Bos (Bibos) frontalis - gajal

subgenro : novibovo - Novibos

specio : bovo (novibovo) kupreo - Bos (Novibos) sauveli - kuprej

subgenro : POEFAGO - Poephagus

specio : bovo (poefago) muta - Bos (Poephagus) mutus - jak divokŭ (sovaĝa jakeo)

specio : bovo (poefago) grunta - Bos (Poephagus) grunniens - jak domácí (hejma jakeo)

(GRUNTBOVO)

genro : BIZONO - Bison

specio : † bizono ŝetensaka - Bison schoetensacki

specio : † bizono paleoĉinia - Bison palaeosinensis

specio : † bizono pratempa - Bison priscus

specio : BIZONO AMERIKA - Bison bison - bizon (zubr severoamerickŭ)

subspecio : bizono amerika preria - Bison bison bison - bizon prérijní

subspecio : bizono amerika arbara - Bison bison athabascae - bizon lesní

specio : bizono visento - Bison bonasus - zubr (zubr evropskŭ)

subspecio : BIZONO visento EŬROPA - Bison bonasus bonasus - zubr evropskŭ

subspecio : bizono visento kaŭkaza - Bison bonasus caucasicus - zubr kavkazskŭ

ordo : CETACOJ - Cetacea - kytovci (KETACOJ, BALENOJ)

subordo : † pracetacoj - Archaeoceti - prakytovci

familio : † protocetedoj - Protocetidae

genro : † protoceto - Protocetus

familio : † durodedoj - Durodontidae

genro : † zigorizo - Zygorhiza

genro : † durodo - Durodon

familio : † basilosaŭredoj - Basilosauridae

genro : † basilosaŭro - Basilosaurus

specio : † basilosaŭro cetoida - Basilosaurus cetoides - zeuglodon

subordo : BARTOCETACOJ - Mysticeti - kosticovci (velryby)

familio : † cetoteriedoj - Cetotheriidae

genro : † maŭiceto - Mauicetus

genro : † cetoterio - Cetotherium

genro : † mezoceto - Mesocetus

familio : eŝrihtiedoj - Eschrichtidae - plejtvákovcovití (1 specio)

genro : eŝrihtio - Eschrichtius

specio : eŝrihtio griza - Eschrichtius gibbosus - plejtvákovec šedŭ

familio : BALENOPTEREDOJ - Balaenopteridae - plejtvákovití (6 specioj)

genro : † plesioceto - Plesiocetus

genro : † notioceto - Notiocetus

genro : BALENOPTERO - Balaenoptera (RORKVALO)

specio : † balenoptero kortesa - Balaenoptera cortesii

specio : balenoptero finvalo - Balaenoptera physalus - (plejtvák) myšok

specio : balenoptero nana - Balaenoptera acutorostrata - plejtvák malŭ

specio : balenoptero edena - Balaenoptera edeni - plejtvák Brydeův

specio : balenoptero norda - Balaenoptera borealis - plejtvák sejval (plejtvák severní)

genro : sibaldo - Sibbaldus

specio : sibaldo giganta - Sibbaldus musculus - plejtvák obrovskŭ (modrá velryba)

genro : megaptero - Megaptera (BOPSO)

specio : megaptero ĝibdorsa - Megaptera novaeangliae - keporkak (plejtvák dlouhoploutvŭ)

familio : BALENEDOJ - Balaenidae - velrybovití (3 specioj)

genro : † morenoceto - Morenocetus

genro : † balenulo - Balaenula

genro : kapereo - Caperea

specio : kapereo malgranda - Caperea marginata - velryba malá

genro : eŭbaleno - Eubalaena

specio : eŭbaleno nigra - Eubalaena glacialis - velryba černá

subspecio : eŭbaleno nigra biskaja - Eubalaena glacialis glacialis - velryba biskajská

subspecio : eŭbaleno nigra suda - Eubalaena glacialis australis - velryba jižní

subspecio : eŭbaleno nigra japana - Eubalaena glacialis japonica - velryba japonská

genro : BALENO - Balaena

specio : baleno gronlanda - Balaena mysticetus - velryba grónská

subordo : DENTCETACOJ - Odontoceti - ozubení

superfamilio : † skvalodojdoj - Squalodontoidea

familio : † agorofiedoj - Agorophiidae

genro : † agorofio - Agorophius

familio : † patriocetedoj - Patriocetidae

genro : † patrioceto - Patriocetus

familio : † mikrozeŭglodedoj - Microzeuglodontidae

genro : † mikrozeŭglodo - Microzeuglodon

familio : † skvalodedoj - Squalodontidae

genro : † skvalodo - Squalodon

genro : † proskvalodo - Prosqualodon

supefamilio : suzuojdoj - Susuoidea

familio : suzuedoj - Susuidae - delfínovcovití (4 specioj)

genro : † zaraho - Zarhachis

genro : † proinio - Proinia

genro : † pontisto - Pontistes

genro : pontoporio - Pontoporia

specio : pontoporio laplata - Pontoporia blainvillei - delfínovec laplatskŭ

genro : inio - Inia

specio : inio amazona - Inia geoffroyensis - delfínovec amazonskŭ (inie amazonská)

genro : lipoto - Lipotes

specio : lipoto ĉinia - Lipotes vexillifer - delfínovec čínskŭ

genro . suzuo - Susu

specio : suzuo ganga - Susu gangetica - delfínovec ganžskŭ (susu ganžskŭ)

superfamilio : delfenojdoj - Delphinoidea

familio : † eŭrinodelfedoj - Eurhinodelphidae

genro : † eŭrinodelfo - Eurhinodelphis

familio : † hemisintraheledoj - Hemisyntrachelidae

genro : † hemisintrahelo - Hemisyntrachelus

familio : † akrodelfedoj - Acrodephidae

genro : † akrodelfo - Acrodelphis

genro : † pomatodelfo - Pomatodelphis

familio : monodonedoj - Monodontidae (2 specioj)

genro : delfinaptero - Delphinapterus

specio : delfinaptero blanka - Delphinapterus leucas - běluha (moĝská)

genro : monodono - Monodon

specio : monodono NARVALO - Monodon monoceros - narval

familio : delfenedoj - Delphinidae - delfínovití (41 specioj)

genro : † delfenavo - Delphinavus

genro : † kentriodo - Kentriodon

genro : † makrohirifero - Macrochirifer

genro : steno - Steno

specio : steno longnaza - Steno bradanensis - delfín drsnozubŭ

genro : sotalio - Sotalia

specio : sotalio amazona - Sotalia fluviatilis - delfín amazonskŭ

specio : sotalio gujana - Sotalia guianensis - delfín guayanskŭ

specio : sotalio brazila - Sotalia brasiliensis - delfín brazilskŭ

specio : sotalio ĉinia - Sotalia chinensis - delfín čínskŭ

specio : sotalio bornea - Sotalia borneensis - delfín bornejskŭ

specio : sotalio bengala - Sotalia lentiginosa - delfín bengálskŭ

specio : sotalio malabara - Sotalia plumbea - delfín malabarskŭ

specio : sotalio kamerunia - Sotalia teuszi - delfín kamerunskŭ

genro : stenelo - Stenella

specio : stenelo kopea - Stenella asthenops - delfín Copeův

specio : stenelo klimena - Stenella clymene - delfín Grayův

specio : stenelo tristria - Stenella coeruleoalba - delfín pruhovanŭ

specio : stenelo borda - Stenella dubia - delfín pobĝežní

specio : stenelo verdkabia - Stenella frontalis - delfín kapverdskŭ

specio : stenelo meksikia - Stenella graffmani - delfín mexickŭ

specio : stenelo longakrania - Stenella longirostris - delfín dloholebŭ

specio : stenelo makulita - Stenella plagiodon - delfín skvrnitŭ

genro : DELFENO - Delphinus

specio : delfeno kutima - Delphinus delphis - delfín obecnŭ

specio : delfeno tropika - Delphinus tropicalis - delfín tropickŭ

genro : tursiopo - Tursiops

specio : tursiopo saltema - Tursiops truncatus - delfín skákavŭ

specio : tursiopo kurba - Tursiops aduncus - delfín Ehrenbergův

genro : lisodelfo - Lissodelphis

specio : lisodelfo perona - Lissodelphis peroni - plískavice Peronova

specio : lisodelfo nigradorsa - Lissodelphis borealis - plískavice černohĝbetá

genro : lagenorinho - Lagenorhynchus

specio : lagenorinho blankflanka - Lagenorhynchus acutus - plískavice běloboká

specio : lagenorinho blanknaza - Lagenorhynchus albirostris - plískavice bělonosá (delfín

dlouhoploutvŭ)

specio : lagenorinho bunta - Lagenorhynchus cruciger - plískavice pestrá

specio : lagenorinho elektra - Lagenorhynchus electra - plískavice elektra

specio : lagenorinho platfrunta - Lagenorhynchus obliquidens - plískavice plochočelá

specio : lagenorinho falklanda - Lagenorhynchus thicolea - plískavice falklandská

genro : lagenodelfo - Lagenodelphis

specio : lagenodelfo saravaka - Lagenodelphis hosei - plískavice saravacká

genro : cefalorinho - Cephalorhynchus

specio : cefalorinho makulkolora - Cephalorhynchus commersoni - plískavice strakatá

specio : cefalorinho ĉilia - Cephalorhynchus eutropia - plískavice čilská

specio : cefalorinho novzelanda - Cephalorhynchus hectori - plískavice novozélandská

specio : cefalorinho kablanda - Cephalorhynchus heavisidei - plískavice kapská

genro : grampo - Grampus

specio : grampo griza - Grampus griseus - plískavice šedá (delfín šedŭ)

genro : globkapulo - Globicephala

specio : globkapulo nigra - Globicephala melaena - kulohlavec černŭ

specio : globkapulo grandnaza - Globicephala macrorhynchus - kulohlavec Sieboldův

genro : orcelo - Orcaella

specio : orcelo kurtkapa - Orcaella brevirostris - orcela tuponosá

genro : pseŭdorko - Pseudorca

specio : pseŭdorko nigra - Pseudorca crassidens - kosatka černá

genro : ORCINO - Orcinus

specio : orcino ORKO - Orcinus orca - kosatka dravá

genro : ferezo - Feresa

specio : ferezo malgranda - Feresa attenuata - fereza malá

familio : focenedoj - Phocaenidae (6 specioj)

genro : FOCENO - Phocoena (FOKENO)

specio : foceno MARPORKO - Phocoena phocoena - sviňucha obecná (pobĝežní)

specio : foceno nigra - Phocoena spinipinnis - sviňucha černá

specio : foceno kalifornia - Phocoena sinus - sciňucha kalifornská

specio : foceno suda - Phocoena dioptrica - sviňucha jižní

genro : focenojdo - Phocoenoides

specio : focenojdo blanknaĝila - Phocoenoides dalli - sviňucha běloploutvá

genro : novfoceno - Neophocaena

specio : novfoceno glatdorsa - Neophocaena phocaenoides - sviňucha hladkohĝbetá

superfamilio : kaĉalotojdoj - Physeteroidea

familio : zifiedoj - Ziphiidae (Hyperoodontidae) - vorvaňovcovití (16 specioj)

genro : † zifiojdo - Ziphioides

genro : † notoceto - Notocetus

genro : tasmaceto - Tasmacetus

specio : tasmaceto ŝeferda - Tasmacetus shepherdi - vorvaňovec Shepherdův

genro : berardio - Berardius

specio : berardio granda - Berardius bairdi - vorvaňovec velkŭ

specio : berardio suda - Berardius arnouxi - vorvaňovec jižní

genro : mezoplodo - Mesoplodon

specio : mezoplodo nordmara - Mesoplodon bidens - vorvaňovec severomoĝskŭ

specio : mezoplodo antila - Mesoplodon europaeus - vorvaňovec antilskŭ

specio : mezoplodo grizdorsa - Mesoplodon mirus - vorvaňovec tmavŭ

specio : mezoplodo malgranda - Mesoplodon grayi - vorvaňovec malŭ

specio : mezoplodo ginkodenta - Mesoplodon ginkgodens - vorvaňovec japonskŭ

specio : mezoplodo platdenta - Mesoplodon layardi - vorvaňovec plochozubŭ

specio : mezoplodo tropika - Mesoplodon densirostris - vorvaňovec tropickŭ

specio : mezoplodo stejnegera - Mesoplodon stejnegeri - vorvaňovec Stejnegerův

specio : mezoplodo aŭstralia - Mesoplodon bowdoini - vorvaňovec australskŭ

specio : mezoplodo kalifornia - Mesoplodon carlhubbsi - vorvaňovec kalifornskŭ

genro : zifio - Ziphius

specio : zifio larĝbeka - Ziphius cavirostris - vorvaňovec zobatŭ (Cuvierův)

genro : hiperoodo - Hyperoodon

specio : hiperoodo bulfrunta - Hyperoodon ampullatus (rostratus) - vorvaňovec anarnak

(anarnak zobatŭ)

specio : hiperodo platfrunta - Hyperoodon planifrons - vorvaňovec plochočelŭ

familio : kaĉalotedoj - Physeteridae - vorvaňovití (2 specioj)

subfamilio : † hoplocetenoj - Hoplocetinae

genro : † apenofisetero - Apenophyseter

genro : † hoploceto - Hoplocetus

subfamilio : kogienoj - Kogiinae - kogie

genro : † kogiopso - Kogiopsis

genro : kogio - Kogia

specio : kogio nana - Kogia breviceps - kogia (vorvaň malŭ)

subfamilio : kaĉalotenoj - Physeterinae - vorvani

genro : † ontoceto - Ontocetus

genro : † profisetero - Prophyseter

genro : † balenodo - Balaenodon

genro : KAĈALOTO - Physeter

specio : kaĉaloto MAKROCEFALO - Physeter macrocephalus - vorvaň (vorvaň obrov-

skŭ, vorvaň tuponosŭ)

 

L I T E R A T U R O

Bartoš Emanuel, Kratochvíl Josef kaj 60 ĉehoslovakiaj zoologoj : Soustava a jména živočichů (Sistemo kaj nomoj de animaloj). 1-a eld. Prago, eldonejo de Ĉehoslovakia Akademio de Sciencoj, 1954. 546 p.

Corbet G. B., Hill J. E. : A World List of Mammalian Species (Monda listo de mamulaj specioj). 3-a eld. Oxford University Press/British Museum (Natural History), 1991. 240 p. (Mi disponis nur pri fotokopioj de 35 paĝoj)

De Blase Anthony F., Martin Robert E. : A Manual of Mammalogy with Keys to Families of the World (Mamulologia manlibro kun ŝlosiloj de familioj de la mondo). Dubuque, Iowa, U.S.A., Wm. C. Brown Company Publishers, 1974. 346 p.

Decidoj pri la validigo de la NBN-nomoj. Kalmthout, Belgio, Asocio por Enkonduko de Nova Biologia Nomenklaturo, ekde la jaro 1985 ade.

Dobroruka Luděk : Poloopice a opice (Duonsimioj kaj simioj). 1-a eld. Prago, ŝtata agrokultura eldonejo, 1979. 207 p.

Filip Jan, Filip Karel : Granda vortaro ĉeha-Esperanta. Reeldono de la unua eldono el la jaro 1949. Prago, cento INKLEC de Slovakia Esperanto-Asocio, 1989. Du-voluma, 352 + 302 p.

Filip Jan, Filip Karel : Granda vortaro Esperanta-ĉeha. Reeldono de la dua eldono el la jaro 1947. Prago, centro INKLEC de Slovakia Esperanto-Asocio, 1989. Du-voluma, 256 + 188 p.

Grosjean-Maupin E., Waringhien G. k. a. : Plena vortaro de Esperanto kun suplemento. 10-a eld. Parizo, SAT,1988. 511 + 63 p.

Heráň Ivan : Kunovité šelmy (Musteledoj). 1-a eld. Prago, ŝtata agrokultura eldonejo, 1982. 208 p.

Heráň Ivan : Medvědi a pandy (Ursoj kaj pandoj). 1-a eld. Prago, ŝtata agrokultura eldonejo, 1978. 159 p.

Heráň Ivan k. a. : Pĝehled soustavy a české názvy savců (Sistemlisto de mamuloj kaj ties ĉehaj nomoj). Lynx, mamulologiaj komunikaĵoj, nova serio, suplemento IV. Prago, Nacia muzeo, 1975. 148 p.

Kavka Josef : Kontribue al PIV. Homonimoj en Esperanto konsiderataj nomenklature. 2-a eld. (1-a libroforme). Dobĝichovice, eldonejo KAVA-PECH, 1996. 32 p.

Kraft Karel : Ĉeha-Esperanta vortaro. 1-a eld. Dobĝichovice, eldonejo KAVA-PECH, 1998. 496 + 16 p.

Kraft Karel, Malovec Miroslav : Esperanta-ĉeha vortaro. 1-a eld. Dobĝichovice, eldonejo KAVA-PECH, 1995. 244 + 22 p.

Mazák Vratislav : Kytovci (Cetacoj). 1-a eld. Prago, ŝtata agrokultura eldonejo, 1988. 312 p.

Mazák Vratislav : Velké kočky a gepardi (Panterenoj kaj gepardenoj). 1-a eld. Prago, ŝtata agrokultura eldonejo, 1980. 192 p.

Pawlinin W. N. : Der Zobel (La zibelo) (Martes zibellina L.). Die Neue Brehm-Bücherei, Wittenberg Lutherstadt, A. Ziemsen Verlag, 1966. 102 p.

Pilger Wouter F. : Provizora privata listo de nomoj de bestoj. Mamuloj. 1-a eld. Lelystad, Nederlando, Vulpo-Libroj, 1992. 72 p.

Plena ilustrita vorataro de Esperanto. Reviziita eldono, ĝenerala gvidanto : Michel Duc Goninaz. Parizo, SAT, 2002. 1268 p.

Sokolov Vladimir Evgenjeviĉ : Sistematika mlekopitajuŝĉih (Sistematiko de mamuloj). Tria volumo. 1-a eld. Moskvo, eldonejo “Visŝaja ŝkola”, 1979. 528 p.

Stĝeda Lubomír : Názvosloví kožešin (Terminaro de peltoj). Neeldonita manuskripto de tehnika normo. Trutnov, ŝtata entrepreno KARA, 1991. 170 p.

Stĝeda Lubomír : Peltodonaj bestoj. Neeldonita manuskripto. Úpice 1995. 48 p.

Veselovskŭ Zdeněk : Sloni a jejich pĝíbuzní (Elefantoj kaj ties parencoj). 1-a eld. Prago, ŝtata agrokultura eldonejo, 1977. 127 p.

Volf Jiĝí : Koně, osli a zebry (Ĉevaloj, azenoj kaj zebroj). 2-a eld. Prago, ŝtata agrokultura eldonejo, 1980. 143 p.

Volf Jiĝí : Tuĝi (Bovenoj). 1-a eld. Prago, ŝtata agrokultura eldonejo, 1987. 144 p.

Wilson Don E., Reeder Deeann M. : Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (Mamulspecioj de la mondo. Taksonomiaj kaj geografiaj referencoj). 2-a eld. Smithsonian Institution, 1993. 1024 p. (Mi disponis nur pri fotokopioj de 28 paĝoj)


Lexicon silvestre

 

Esperantsko-český slovník


Reta Vortaro