Miroslav Malovec (1953)

redaktor Starta - redaktoro de Starto


Vikipedio

Wikipedie

Miroslav Malovec pracuje jako prodavač ve firmě Jaromír Buček, elektronické součástky, Vranovská 14, 614 00 Brno.

Miroslav Malovec laboras kiel vendisto en la firmao Jaromír Buček, elektronikaj vicpartoj, Vranovská 14, 614 00 Brno, Ĉeĥio.
S kolegou Vlastimilem Vaněrkou na prodejně

Kun kolego Vlastimil Vaněrka en la vendejo

Práce pro esperanto - Laboro por EsperantoGramatiko de Esperanto

Mluvnice esperantaRediguje věstník Starto, orgán Českého esperantského svazu, a spolupracuje s firmou KAVA-PECH na vydávání esperantských publikací. Pro zahraniční turisty připravil se Stáňou Chrdlovou základy české konverzace (Baza ĉeĥa konversacio) a české mluvnice (Gramatiko de la ĉeĥa), s Václavem Pecákem přeložili z esperanta do češtiny Nový realismus Bruno Vogelmanna, s Jiřím Paterou přeložili do esperanta Haškovy povídky (Ne nur soldato Švejk), s Karlem Kraftem a Zdeňkem Hršelem připravili Esperantsko-český slovník a Česko-esperantský slovník. Přispívá do esperantské Wikipedie, zpracovává Paměť českého esperantského hnutí.

Li redaktas informilon Starto, organon de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, kaj kunlaboras kun firmao KAVA-PECH por eldoni esperantlingvajn publikaĵojn. Por eksterlandaj turistoj preparis kun Stanjo Chrdlová fundamentojn de la ĉeĥa konversacio (Baza ĉeĥa konversacio) kaj de la ĉeĥa gramatiko (Gramatiko de la ĉeĥa), kun Václav Pecák enĉeĥigis Novan realismon de Brno Vogelmann, kun Jiří Patera esperantigis rakontojn de Jaroslav Hašek (Ne nur soldato Švejk), kun Karel Kraft kaj Zdeněk Hršel preparis Esperantan-ĉeĥan vortaron kaj Ĉeĥan-esperantan vortaron. Kontribuas al la esperantlingva Vikipedio, prilaboras Memoron de la ĉeĥa Esperanto-movado.