Jana Cíchová

 

SIGNO DE EKKRIO

 

 

SIGNO DE EKKRIO

 

Al diablo! - kun  asteco,

titolata - honesteco!

Kia estas ĝi ja eco

kun ŝildeto de pureco,

kiu scias nur turmenti

instigante e  turmenti

kaŝan amon - puran koron

peli en infer-torturon.

 

Mi honeste vivis  iam

tamen:  u mi amis iam?

 u feli is mi nur foje?

         Restis sola mi survoje?

 

 iam estis mi flatata,

 iam  ie adorata,

 iam nur - alt-estimata,

sed - neniam - ve! - amata!

 

Ke  asteco mia krevu!

Mi sen la skrupuloj revu

foje nur feli on havi,

tiun Mian ame ravi.

 

Foje min la rev' forportu,

poste mi kontente mortu!

 

MI FORGESIS AL VI DIRI

 

Mi forgesis al vi diri,

ke mi  esas nun jam miri,

kial mia spiro ŝaltas,

se mi antaŭ vi nur haltas.

 

Mi forgesis jam dufoje

 eokaze - e  dumvoje

kiam eblis ne disiri

tion al vi fine diri:

 

Kiom belas la okuloj

viaj brunaj, jes! - Vi Ulo!

 iam tiuj brunaj gajnis

kaj plej belaj ili estis;

 

Ke mi timas temon tuŝi,

la aferon pluen puŝi,

ke min tenas sindefendo,

Amo! - je la manetendo!

 

Ofte tenas mi enmane

poŝtuketon silkan. Brune

ĝi koloras. Ĝin mi ŝtelis

dum mi en kafejo sidis.

 

Rigardante la poŝtukon

vidas mi la brun-okulon!

Ĝin redoni? Ne, maleblas.

Min ĝojigi ŝi kapablas!

 

 u ne stultas la virino

jam plenaĝa - "saĝa" - ino,

amon sian konfesante,

flamon ĝian - penbremsante?

 

MARDO

 

Mardo estas bela tago!

 

E  se mi en koro triston havas

                   kaj ekplori emus,

scias mi.

                   - hodiaŭ ni nin vidos,

                   hodiaŭ ni kunestos.

 

Suno certe brilos kaj varmigos,

e  se la nubetoj maliceme strebos

antaŭ ni ĝin kaŝi.

 

Fartos mi bonege.

Mi feli on sentos kiel  iam,  ar mi scias,

 

                   ke vi ankaŭ sentos vin feli a.

 

Iros mi tra Praha.

Montros Ĝi al ni,

         kiom belis Ĝi en tempo,

kiam ni  i tie estis ne ankoraŭ.

 

Ni forgesos tutan mondon.

 

Nur komunaj interesoj ligos nin.

 

Praha estas tiom bela, se vi min komprenas!

Praha estas tiom bela, se vi min bezonas.

Praha estas bela!

Vivo estas bela!

Mardo estas bela!

 

Mardo estas tago - tiu el la plej belegaj!

 

 

KE MI DIRU VERON...

 

Ke mi diru la ververon,

vi aŭskultu mian pekon:

 

iam - mi vin amis ­-

                            - kore ­-

                                      - tre sincere.

 

Sentojn  iujn purajn,

                                      ardajn,

                                               sorbis la poemo,

viajn manojn eniĝinte

                            trovis ĝi

                                      ne komprenemon,

sed nur de l' pedanto - emon

                            la poemon tuj korekti,

                            ruĝkrajone ĝin difekti.

 

Diseriĝis ĝiaj eroj,

         tuj perdiĝis sent-oferoj,

                   malaperis metaforoj...

 

Sagoj de la gramatiko

         senkompate boris fendojn,

                   truojn,

                            mankojn,

                                      eraretojn...

 

 

Neglektante

         piedpremis

                   je pecetoj vi - la sentojn!

 

La reago?

Ĵetis vi min en brakumon

                            de l' unua,

                                      kiu strebis ­-

                                               - ŝajnis esti -

                                                        ­la Feli o.

                                                                  viv-Sopire!

 

Tasko lia?

Forgesigi la doloron,

         kaj furoron,

                   ami-emon,

                            en esktaz' ĝis lasta spiro!

Ho! Trifoje ve! ankoraŭ!!!

 

Rompis mi - la ĵurpromeson,

         malpurigis - honestecon

                   perfidinte - fidelecon,

                            ne trovinte - kontentecon...

 

Fino!

                   Fino!

                                      Fino!

 

Kaj li venkis. - Kiu? - Kompreneble ja la edzo!

Ree saĝe aktualas: ĵurpromesoj, honesteco,

         fideleco kaj  asteco, amikeco...

 

 

Jen la f i n o.

Via vico: diru nune

                                      ­LA V I R I N O !!!

 

KULPULINO

 

 

 iutagec' _

         kaj laboro,

                   devoj - zorgoj

                            kaj hasteco.

 

Tago tro mallongas...

         Kien salti?

                   Kion kapti

                            por plenumi

                                      la minutojn

                                               rapidege

                                                        forpasantajn.

 

Sensa vivo en forgeso ­-

                   - kompreneble -

­                                      kiel  iam.

Kaj subite!

 ambro. Ombro. La kurteno.

Lito kaj - malsano-krizo!

Kapdoloro,

         naŭzo,

                   pacienco,

                            longa tempo - eterneco,

                                               ho! - enuo!...

 

Pensoj kuras - fantazias

­         malproksimen,

                   malproksimen...

En ĝardeno - florbukedoj,

         mano-premoj.

                   kor-elverŝoj,

                            kisoj, kisoj,

                                      ĵurpromesoj,

                                               pekoj, kisoj, pekoj,

                                                        p e k o j...

 iutagec' jen denove

         kaj laboro,

                   devoj - zorgoj

                            kun hasteeo.

 

Tro mallongas tag' denove.

         Kien salti?

                   Kion kapti

                            por plenumi

                                      la minutojn rapidege

                                               forpasantajn?

 

Sensa vivo - kompreneble

­         en forgeso - kiel  iam

­                   en  f o r g e s o !

 

FELI O

 

Ĝi renkontis min

kiam - enamiĝe -

                   ­Li etendis al mi

                            sian manon.

 

Plenfeli is mia kor'

dum la nask' de mia beb'.

 

Krioj de l' sufer' finsonis...

Ĝi naskiĝis - ekflorinte

                            en patrina kis'.

 

Mi renkontis Ĝin

         vidigante

                   vojon al blindul'.

 

Jen Feli o! flustris mi,

kiam Morto kompatema

tondis viv-fadenon de l' patrin'­-

dum la vivo - martirin'.

 

 iutage ni Feli on gapas.

Tamen nur malmultaj ja kapablas

                                               kapti Ĝin.

 

MALSANA VAGULO

 

Sub la Nord- ielo suferanta

 e la kuracfontoj sanon sopiranta

ventrapide min elsputis flugmaŝin'.

Praha! Malsanulo mi, ekvidis ĝin!

 

Tamen perdis mi la vojon, ho teruro!

Kiu konas finnan lingvon? - Babel-turo!

 

Kaj subite la Fein' de l' Esperanto

savis min. - En embaras' la suferanto!

 

Min ŝi gvidis al la kurac-font' de l' sano,

helpoprete sin etendis Ŝia mano.

 

En banloko procedaroj bon-efikas,

la okuloj de l' Feino rememore pikas.

 

En la parko malkviete promenante

Ŝin revidi mi cerbumas sopirante.

 

 

(Laŭ motivo de finna gasto en Praha)

 

TIAM en Praha

 

Tiam...

Tiam Praha estis tiom bela!

Plibeligis Ĝin vizito ­-

         - nu de mia - gasto

                                      kaj en tago hela.

Trista estis mi en tiu tago.

Ĝojo venkis la tristecon,

                             ar ni estis kune

                                      -  u memoras vi? -

                                                                  ­aŭtune?

 

Jam krepuskis.

         Suno ne plu brilis,

                   ne liveris plu la varmon.

Sed la benko

en la parko

         nin tre logis por eksido.

Fartis mi tre bone

 ar ni estis kune

Sentis mi feli on

         dum la tagoj kvar sen ese,

                                                         iam,

                                                                  tiam...

 

Mi komprenis vin senvorte,

         vi invehtis absurdajon,

                   ke mi havas la okulojn

                            violbluajn,

mi aŭskultis l' absurdaĵon

                   kun rideto sur la lipoj.

 

Ni forgesis tutan mondon

         kaj nur interesoj niaj ligis nin

                   por kelkaj horoj nur!,

 ar jam sur la horloĝo-tur'

         bat-sonis la dek-unua!

                   Horo de disiĝo!

                            Eble jam por  iam.

                                      Tiam petis vi pri unu kis'.

                                               Mi donis du...

 

Kaj fino,

         fino, fin' por  iam!

 

Praha estis bela! - Tiam...

 

                            Kristnasko 1963

 

AL MIAJ KVIN FIDELAJ AMIKOJ

 

Nur duonon de la zorgoj

                   sentas mia kor'

 ar mi trovis vin - por  iam -

­                   kara mia kor'!

 

 irkaŭsvarmas malamikoj

                   ĝuste en  i tiu hor'.

Trista estas mia kor'

                   pro ruzeca homa mor'.

 

Multaj ser as argumentojn,

                   kalumniojn,

                            kaj intrigas

por dronigi min sur kuleret' da akvo pura.

"Ho, mizero!" -  io pro envio nura!

 

La kalikon de l' amaro

eltrinkigas min la Sort'.

 

Devas mi elteni

                            fort-batali...

                                      iam ilin - malamikojn -

­                                               pugne bati en la nazon...

                                               Ne bezonos mi la vazon!

 

Restu mia moral-forto

                            kaj subteno

                                      pro elteno,

                                               kara mia kor',

                                                        en  i tiu hor'!

 

 

AL MIA AMIKINO

 

Iru kun mi iam, kara An i,

         tra la urbo.

 

Praha ĝoje bonvenigos nin­-

                            - la Belulin' -

­vi sciu: nun mi estas ja la gvidistin'.

 

Dum la promenado Praha ravos nin,

kaj montros

         kiel Ĝi aspektis en la temp'

                   romantika

                            kaj gotika

                                      renesanca

                                               aŭ baroka

                                                        klasikisma...

 

Ni forgesos tutan mondon

kaj la Belulin' - Ĝi ravos nin.

 

Iru kun mi iam, kara An i,

         tra la urbo.

Praha ĝoje bonvenigos nin.

Sciu: nun mi estas ja - la gvidistin'!

 

AL JULIE ŠUPICHOVÁ

 

(Okaze de ŝia naskiĝdatreveno)

 

 

Rerigardu, kara nia,

         kaj vi nepre ĝoju!

 

Post vi jen videblas

         longa, blanka sulk',

                   bone plugita

kaj  irkaŭ  ie

         la herbejoj.

                   fruktarbejoj;

                             io floras,

                                       io bonodoras,

                                                io maturiĝe plenabundas...

 

Jen la sulko,

         longa, blanka sulk',

                   bone plugita...

 

Ĝin vi

         pacience plugis.

 

Nia celo nun: fidele nur daŭrigi!

 

 

INVITO AL RENDEVUO

 

Bonvenigus mi tre ĝoje

se vi venus - kiel foje -

­marde posttagmeze en la parkon

sur la jam konatan benkon.

Je la kvina. Jes, laŭeble.

Se vi volas, kompreneble!

Kaj pasonte en la parkon,

tuj eligos mi rimarkon:

Se vi vidos benkon en fum-nub',

tie estas Li sidanta. Jes! Sen dub'.

 

                   Venis Li ja kompreneble

                   kaj fumegis tre, videble!