121.5.2011 - Oslava 110 let esperanta v Brně


Z dějin esperanta v Brně


1900 - Josef Záboj vedl první kurzy esperanta v Brně

1901 - skupina esperantistů v čele s novinářem Karlem Pelantem a tiskařem Janem Kajšem založila První spolek esperantistů rakouských v Brně (21. května Hybešova interpelace v parlamentu, 27. října oficiální schválení)

1903 - změna názvu na Aŭstria Societo Esperantista

1905 - spolek se rozdělil na Germana Klubo Esperantista a Klubo de Bohemaj Esperantistoj.

1920 - definitivní název Esperantista klubo en Brno - Klub esperantistů v Brně

1922 - První československý sjezd esperantistů

1928 - Setkání moravských a slezských esperantistů

1932 - mezinárodní kongres Světové ligy pro sexuální reformu měl esperanto jako jeden z jednacích jazyků

1935 - 6. českolsovenský sjezd esperantistů

1936 - 18. mezinárodní kongres katolických esperantistů


Verda Stacio - Zelená stanice brněnského Radiojournalu

1927 - odvysílán kurz esperanta

1931 - Marie Strejčková-Šamlová pronesla přednášku o Sokolu a reakce ze zahraničí vedla k zavedení pravidelného vysílání

1932 - třikrát měsíčně vysílá Verda Stacio o politice a kultuře, ovšem i divadelní hry, opery a operety, díky skupině TRAKT (Teatro- kaj Radio-Aktoroj), měla 25 členů, mezi nimi F. Kožík, K. Höger, V. Leraus, J. Kurandová.

1946 - Verda Stacio se přestěhovala do Prahy, protože brněnské studio bylo rozbombardováno. Zachovala se nahrávka Rusalky s Marií Tauberovou, Beno Blachutem a Karlem Kalašem, komentář čte Karel Höger


12. červen 1945 - klub obnovuje svou činnost

1950 - 7. československý kongres esperantistů

1952 - esperantská organizace zrušena (zřejmě pokyn z Moskvy), klub přešel pod Vzdělávací akademii Komenský, pak pod Vzdělávací spolek, nakonek pod Park kultury a oddechu. Skupina esperantistů v Židenicích založila kroužek při 1. brněnské strojírně. Klub se rozhodl vydávat cyklostylovaný bulletin. Situace zaktivovala hlavně mládež. V roce 1959 režim dovolil sestavit esperantský výbor a v roce 1969 obnovit svaz.

1969 - ustavující sjezd Českého esperantského svazu v Brně (konec března v Besedním domě)

1975 - klub přechází pod Klub vědy a kultury Bedřicha Václavka na Leninově, nyní Kounicově ulici

1980 - setkání B-B-B v Brně (Brno-Bratislava-Budapest), další v letech 1981, 1987 a 1991

1984 - mezinárodní Seminář o aplikaci esperanta ve vědě a technice na téma „Perspektivy světové produkce potravin“

1991 - přecházíme pod Spojklub na Šilingrově náměstí, později pod Občanský klub na Starobrněnské

1995 - u Kozáků celostátní esperantská konference

2001 - na Staré radnici oslava 100 let esperanta v Brněnského

2002 - založena Společnost pro mezinárodní jazyk v Brně, která se schází nejdříve na Lesná, potom v Kohoutivicích, většina esperantistů je členem v obou organizacích; v květnu byla spuštěna česká Wikipedie, ale v angličtině, brněnský esperantista byl požádán administrátory Wikipedie, aby přeložil instrukce do češtiny, takže na Silvestra se už objevila česká verze

2004 - oslava 100 let od narození dvou význačných brněnských esperantistů, hudebníka Vilibalda Scheibera a překladatele do esperanta Josefa Vondrouška; do nově spuštěné Encyklopedie města Brna klub přispěl esperantskými náměty

2005 - naše mládež založila organizaci Česká esperantská mládež

2006 - Česká esperantská mládež uspořádala mezinárodní seminář „Jazyky na internetu“ v učilišti spojů na Čichnové; v Brně vznikla iniciativa Esperantologia kaj Literatura Forumo (ELFo) s cílem stimulovat literární a odbornou činnost českých esperantistů

2007 - klub nabídl magistrátu překlad letáku Brno - správný směr, grafické centrum magistrátu překlad zpracovalo a dalo na internet, papírovou verzi jsme vytiskli sami

2008 - založena organizace E-lingvo s cílem informovat politiky, podnikatele a veřejnost o ekonomických důsledcích skutečnosti, že Evropa nemá společný jazyk, protože angličtinou se domluví sotva třetina lidí navzdory vynaloženým miliardám do propagace a výuky

2009 - 2011 - náš člen přednáší na České konferenci, co nás stojí nekomunikace v Evropě; naše mládež se podílí na internetovém kurzu Lernu!, na vydávání kompaktů Esperanto elektronike, naši členové vydávají odborné práce

1946-2011 - v tomto období se v klubově uskutečnilo na 2 400 přednášek a programů, z toho 400 za poslední desetiletí.